<<
>>

Ціни акцій

Ціна акції - це грошовий вираз вартості, що сплачується за одну акцію. Акція має такі форми ціни: номінальну, курсову (ринкову), емісійну, балансову.

Ринкова ціна або курс акцій (від лат.

cursus - біг, рух, і actio - дія, вчинок) фактична продажна ціна акцій на ринку цінних паперів. Тобто це ціна, за якою акція конвертується у грошовий вираз на вторинному ринку цінних паперів. Як правило, її розмір відрізняється від номінальної вартості, тому що прямо пропорційний отриманому дивідендові з урахуванням перспектив його зростання у майбутньому. Одночасно курс акцій знаходиться у зворотній залежності від величини позичкового процента:

Розрахований на підставі цих основних показників курс акцій піддається впливові багатьох економічних, політичних, екологічних та інших чинників.

Провідними факторами, що визначають величину ринкової ціни є: коливання співвідношення попиту з пропонуванням, обсяг сплачених і очікуваних у перспективі дивідендів, розмір банківської відсоткової ставки, ціни на коштовні метали, паливо, товари і нерухомість, рівень прибутковості операцій на альтернативних ринках, рівень ліквідності акцій, біржова спекуляція та ті тенденції, що зумовлюють зміни у її темпах.

Найважливішим ринковим показником ціни акції є коефіцієнт PER (price earning ratio). Він визначається як відношення ринкової ціни акції до прибутку на акцію:

Приміром, на європейсько-американському ринку цінних паперів середнє значення коефіцієнта PER становить 10-12, на ризикових ринках Азії та Латинської Америки він підноситься до 3-4, а в Україні його показник у 1995 р. для понад 50% акцій підприємств був меншим 1 або ж коливався у межах від 1 до 2. Це свідчення нестабільності та нерозвиненості ринку цінних паперів та наслідок дії інших економічних і політичних чинників перехідної економіки.

Лише їх усунення зменшить ризики володіння акціями українських підприємств, а зростання їх привабливості підвищуватиме ціни акцій і водночас зробить цивілізованим коефіцієнт PER. Приміром, власний акціонерний капітал США характеризується так:

Власний акціонерний капітал США

Курсова вартість акцій, трлн. дол. 5,13
Населення 49,4%
Юридичні особи, в тому числі: 50,6%
приватні пенсійні фонди 20,5%
взаємні фонди 9,1%
державні пенсійні фонди 9,1%
іноземні інвестори 6,4%
компанії страхування життя 2,4%
інші страхові компанії 2,5%
інші 0,6%

Вказана на лицьовому боці акції або задекларована у статуті акціонерного товариства вартість акції називається номінальною ціною. Вона розраховується як часточка колективної вартості, що припадає на акцію:

Статутний фонд

Кількість акцій

Номінальна ціна =

Абсолютна більшість акцій мають номінальну ціну, тому що вона є підставою, з якої визначається розмір дивідендів. Водночас бувають деякі випуски акцій без зазначення номінальної ціни. Приміром, у акції вказано, що це - стотисячна частка акціонерного товариства.

Емісійна ціна виражає вартість акції на первинному ринку. Як правило, вона є дещо вищою, ніж номінальна, щоб покривати видатки на емісію і сформувати емісійну надбавку, яка визначається як сума перевищення емісійної ціни над номінальною:

Ціна емісійна = номінальна ціна +(затрати на емісію та емісійний дохід).

Балансова (книжкова) ціна акції визначається на основі документів, фінансової звітності і встановлюється під час аудиторської перевірки, як реальна вартість капіталу, що припадає на одну акцію.

Її вартісну основу становить підсумковий аналіз фінансової звітності за активами та пасивами акціонерного товариства в процесі аудиторської перевірки:

Ціна балансова = Оф + Об/К,

де Оф - основний капітал на день перевірки; Об - оборотний капітал; К - кількість акцій, що емітовані акціонерним товариством на день аудиторської перевірки.

Найважливішими чинниками відхилення ринкової ціни в ту чи іншу сторону є співвідношення попиту і пропозиції на ринку цінних паперів. Водночас у кожний конкретний момент ціни акцій на ринку складаються під впливом таких факторів:

1) обсягів сплачених і очікуваних дивідендів у перспективі;

2) розмірів банківської відсоткової ставки (позикового відсотка );

3) рівня прибутковості операцій на альтернативних ринках, в тому числі і на облігаційному ринку;

4) ціни на коштовні метали, паливо, товари і нерухомість за умов, що вкладання у них коштів стає альтернативою інвестиціям у акції;

5) рівня ліквідності акцій. Тобто можливість перетворювання їх у грошову форму без особливих втрат;

6) біржової спекуляції, очікуваних тенденцій в кон\'юнктурі ринку цінних паперів;

7) рівня інфляції та тенденцій очікуваних змін у перебігу інфляційного процесу.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші та кредит. Лекції. 0000

Еще по теме Ціни акцій:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -