<<

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ГРОШОВИЙ РИНОК

1. Попит на гроші для укладання угод прямо пропорційний до

1) номінального ВВП

2. Грошова пропозиція залежить від …

1) грошової бази

3.

Збільшення коефіцієнта депонування сприяє …

2) збільшенню готівкових грошей у населення.

4. Між цінами на облігації і процентною ставкою …

1) обернена залежність

5. На ринку капіталів продають і купують

2) боргові зобов’язання і цінні папери, термін погашення яких більше 1 р

6. Ринок цінних паперів охоплює…

1) кредитні відносини і відносини спільного володіння

7. Попит на гроші необхідно розглядати як ..

3) запас і потік грошей.

8. Які мотиви попиту на гроші виділяв Кейнс?

3) трансакційний, обачності, спекулятивний.

9. Витрати володіння грошима – це витрати, яких зазначає суб’єкт ринку

2) зниження рівня доходу, який дають облігаціх.

СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

1. Гроші, у яких номінальна і реальна вартість не збігаються , називають..

1) (найдовша відповідь (слово))(неповноцінні, паперові)

2. Походження грошей пов’язано з..

2) розвитком обміну продуктами праці.

3. За Геродотом , першим народом, який почав карбувати монети, були….

2) лідійці

4. Яке з наведених нижче положень не притаманне еволюційній концепції походження грошей ?

3) гроші виникли внаслідок раціональної угоди між людьми.

5. Монопольне право на емісію банкнот в Україні належить..

2) НБУ

6. Початковою вихідною формою повноцінних грошей були..

4) товарні

7. Грошові знаки, наділені вимушеним номіналом, зазвичай, не розмінні на метал, випускає держава для покриття своїх видатків , - це ..

1) казначейські білети.

8. Фудуціарна емісія – це …

2) емісія грошових знаків, не забезпечених золотом.

9. Вексель – це..

1) письмове боргове зобов’язання, яке дає його власнику незаперечне право вимагати від боржника вказану в ньому суму платежу після закінчення визначеного терміну.

10 Грошовий документ визначеної форми , який є наказом власника рахунка банка виплатити готівкою або перевести на поточний рахунок зазначену суму- це..

1) платіжне доручення.

ГРОШОВИЙ ОБОРОТ, ГРОШОВА МАСА.

1. З яких секторів складається грошовий оборот?

2) сектора, який характеризує рух грошей у процесі обміну , фіксально-бюджетного та кредитного секторів.

2. Яка з перелічених ознак не є характерною для руху грошей, що обслуговує відносини обміну?

1) нееквівалентність.

3. Яка з перелічених ознак є характерною для фіскального бюджетного грошового обороту?

2) безповоротність.

4 Сукупність запасів грошей у всіх формах ,які перебувають у розпорядженні суб’єктів грошового обігу в певний момент це

1) грошова маса.

5. Вихідними потоками сектора «сімейні господарства» в моделі грошового обороту є ..

4) платежі за експортні поставки,, податкові платежі , споживання.

6. До складу якого грошового агрегату в Україні належать кошти в цінних паперах

4) М3

7. До складу грошового агрегату М2 в Україні не належить…

2) кошти в цінних паперах власного боргу банків.

8. Яку функцію виконують кошти , що є в складі грошового агрегату М2

1) засобу нагромадження.

9. Які з перелічених елементів є в складі грошової бази?

1) резерви комерційних банків на рахунках в НБУ , сума готівки в касах банків, сума готівки поза банками.

10. Яке з наведених рівнянь дає змогу визначити швидкість обігу гошей?

4) М*V=P*Q

ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ

1. Грошовий попит складається з таких елементів:

Б) попит на гроші для угод, в) попит на гроші як актив.

2. За видами інструментів грошовий ринок поділяється на ринок:

А) цінних паперів, в) позикових капіталів.

3. Грошова база – це ..

В) або А)

4.За інституційними ознаками грошовий ринок поділяється на:

А) Фондовий ринок, е) ринок банківських кредитів.

5. За економічним призначенням та ліквідністю фінансових активів грошовий ринок поділяється на :

Б) ринок грошей, в) ринок капіталів.

6. Визначальним чинником впливу на попит на гроші є:

Б)рівень цін.

7. Сукупний попит на гроші містить попит на:

А) актив, б) гроші для транс акцій.

8. Яка існує залежність між альтернативною вартістю зберігання грошей і відсотковою ставкою?

Б) обернена

9. Попит на гроші залежить від економічних змінних:

Д) рівня цін,

10. Як повинна змінитися пропозиція грошей, щоб при незмінному попиті рівноважна відсоткова ставка знизилась:

А) зрости.

11. Як зростання динаміки цін впливає на величину реального попиту на гроші?

А) збільшує попит.

12. Якщо номінальний ВВП Скоротиться, тоді :

Б) скоротиться трансакційний попит на гроші і загальний попит на гроші.

13. Якщо попит на гроші і пропозиція грошей будуть зростати, тоді:

Б) рівноважна кількість грошей і рівноважна відсоткова ставка зростуть.

14. Грошова база складається з :

В) суми готівки в обігу, готівки в сейфах…

КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

1. Монетаризм виник у…

50-х роках ХХ ст. у США;

2. Монетарне правило М. Фрідмена полягає в тому, що пропозиція грошей щорічно повинна зростати відповідно до зростання ВВП на…

3-5 %;

3. Кількісна теорія грошей зародилась у …

XVIст.;

4. Прихильниками металістичної теорії грошей були …

А. Монкретьєн, У. Стаффорд, Ф. Галіані;

5. Твердженням про те, що гроші є продуктом державного правопорядку і творіннямдержавної влади, належить …

Г. Кнаппу;

6. Трансакційний варіант кількісної теорії грошей розроблений …

І. Фішером;

7. Кембриджське рівняння має вигляд …

Мd= k?P?Y;

8. Першим із учених намагався пояснити причини «революції цін» у Західній Європі …

Ж. Боден.

СУТНІСТЬ, ФОРМИ, ВИДИ І РОЛЬ КРЕДИТУ

11. Головними функціями кредиту є…

2) перерозподільча, емісійна, контрольно-стимулювальна:

13. Представниками капіталотворчої теорії кредиту є…

1) А.Ган, Г.Маклеод;

14.

Типи кредитних відносин визначають…

3)за суб’єктами кредиту.

15.Натуралістична теорія кредиту в економічних процесах відводила банкам роль…

2) пасивну;

16.На думку представників капіталотворчої теорії кредиту, базовими операціями банків є…

1)активні;

17.На рівень позикового процента впливають такі мікроекономічні чинники…

1) облікова ставка центрального банку, рівень інфляції,розмір кредиту;

18. Реальна процентна ставка залежить від…

2) інфляції;

19.На рівень депозитного процента впливають такі мaкроекономічні чинники…

1) вид вкладу, термін вкладу,рівень облікової ставки центрального банку;

20. Дисконтний процент сплачують…

2) частинами в процесі виконання кредитної угоди;

21. Кредит якого виду не можуть надавати банки?

1) комерційний;

22. Кредитна лінія – це …

2) зобов’язання банку надавати кредит упродовж певного проміжку часу та в межах заздалегідь обумовленої суми;

23. Позики, за якими банк переносить терміни повернення на пізніший час, називають…

1)пролонгованими;

24. Кредити банків без забезпечення називають…

3) бланковими.

25. За кількістю кредиторів кредит поділяють на…

1) консорціумні;

26. За ступенем ризику розрізняють банківські кредити…

1) стандартні;

29. У товарній формі видають такі види кредиту…

2) комерційний кредит, споживчий кредит (у разі реалізації товарів у кредит через магазини), лізинг;

30. Придбання права вимоги у грошовій формі на дебіторську заборгованість з прийняттям банком ризику виконання такої вимоги передбачає…

3) факторинг.

ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ У ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ СИСТЕМІ

ДЕРЖАВИ

31. Поява фінансового посередництва пов’язана із…

2) виникненням кредитних відносин;

32. Розвиток довірчого управління як однієї з сучасних форм фінансового посередництва бере свій початок…

4) ХІІ ст.в Англії.

33. Фінансові посередники це - …

4) установи , що забезпечують виконання усього переліченого.

34. Перевагами фінансового посередництва є…

4) усе перелічене.

35. До функцій фінансових посередників належать…

4) усе перелічене.

36. Головними завданнями державних регуляторів діяльності фінансових посередників є…

4) усе перелічене.

37. За участю у формуванні пропозицій грошей фінансових посередників поділяють на…

1)банки і небанківські фінансові установи;

ЦЕНТРАЛЬНІ ТА КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

38. Спільними рисами банків та небанківський фінансових установ є…

4)усе перелічене.

39. Голову НБУ призначають на посаду терміном на…

2) сім років;

40. Готівку в обігу відображають…

2) в пасиві балансу центрального банку;

41. Відповідно до українського законодавства, НБУ дозволено проводити операції з цінними паперами на…

2)вторинному ринку;

42. До активу балансу НБУ належить така стаття…

2)цінні папери в портфелі НБУ;

43. Головними завданнями центрального банку є…

4)забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

44. Які з перелічених статей відображені в активі балансу центрального банку?

3) позики, надані комерційними банками;

45. Які з перелічених статей відображені в пасиві балансу центрального банку?

4)готівка о обігу.

46. До функцій центрального банку України не належить…

2) кредитування фізичних осіб і підприємств;

47. У якому році ухвалено Закон України «Про Національний банк України»?

1999;

48. Актив комерційного банку не місить…

1) готівки в касі;

49. Найбільшу частку в структурі ресурсів комерційних банків становлять…

3)залучені кошти.

50. Найвищим органом управління акціонерного банку є…

1)загальні збори акціонерів;

51. До основних функцій комерційного банку належать…

1)залучення вкладів, інвестиційна та депозитарна діяльність;

52. Пасивні операції комерційних банків – це…

2)надання кредитів клієнтам, формування власного капіталу, отримання кредитів на міжбанківському ринку і в центральних банків;

53.

Активні операції комерційних банків – це…

3)залучення коштів у клієнтів.

54. До комісійно-посередницьких операцій комерційних банків належать…

2) розміщення залучених коштів;

55. За видами операцій комерційні банки поділяють на…

1) універсальні та спеціалізовані;

56. До цілей створення МВФ не належить…

4) заборона доступу держав-учасниць до ресурсів МВФ.

57. Механізм кредитування МВФ stand-by запроваджено з метою…

1) надання кредитів на термін від чотирьох з половиною до десяти років для підтримки структурних реформ держав-учасниць;

58. До складу Групи Світового банку не входить…

4) Банк міжнародних розрахунків.

59. Надання фінансової допомоги найбіднішим країнам світу вигляді безвідсоткових позик і грантів для реалізації програм, спрямованих на прискорення економічного зростання, зменшення нерівності та поліпшення умов життя населення провадить…

4) Багатостороннє агентство гарантування інвестицій.

60. Міжнародна фінансова корпорація займається…

1) стимулюванням стабільних надходжень інвестицій у приватний сектор країн, що розвиваються;

61. Яка з перелічених фінансових установ сприяє співробітництву між центральними банками та відіграє роль банку-агента та (або) банку-дапозитарію під час проведення міжнародних кредитних та інших операцій своїх членів?

3) Банк міжнародних розрахунків;

62. Коли і з якою метою створено Європейський банк реконструкцій та розвитку?

1) 1991 р. для підтримки створення та розвитку приватного сектора;

63. До функцій, передбачених статутом ЄБРР, не належить…

3) залучення національного та іноземного капіталу для фінансування підприємств малого й середнього бізнесу;

<< |
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -