<<
>>

Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій

Ліквідація Гетьманщини призвела до суттєвих змін в адміністративно-територіальному устрої України. Протягом 2-ї пол. XVIII ст. тривав процес прискореної інкорпорації українських земель і включення їх до загальноімперської системи врядування.

3 частини запорозьких земель та земель Гетьманщини було створено Новоросійську губернію, з території слобідських полків - Слобідсько-Українську губернію. Згодом частини Новоросійської та Слобідсько-Української губерній було передано до новоствореної Азовської губернії. Губернії поділялися на повіти (рос. - уезды).

У 1780-1796 pp. замість губерній запроваджено поділ на намісництва, що складалися з повітів. У цей же період йшло розширення володінь Російської імперії за рахунок поділів Польщі та приєднання володінь Османської імперії, ліквідації Кримського ханату. У середині 1790-х років територія українських земель, що перебували під юрисдикцією Російської імперії, поділялася на такі намісництва - Катеринославське, Київське, Новгород-Сі- верське,Чернігівське, Харківське, Брацлавське, Подільське, Волинське, Вознесенське і Таврійську область, що у свою чергу поділялися на повіти. Межі намісництв і повітів часто змінювалися (табл. 1.9-1.11).

3 приходом до влади Павла I 12 грудня 1796 p. було видано Указ “Про новий поділ держави на губернії”, який запровадив у Російській імперії уніфіковану систему адміністративно-територіального устрою. Знову було введено губернії як найвищу категорію адміністративних одиниць замість намісництв. Губернії поділялися на повіти. Усього на основі цього указу було утворено дев’ять губерній, які проіснували до поч. XIX ст.: Київська, Полтавська, Чернігівська, Харківська, Катеринославська, Херсонська, Таврійська, Подільська і Волинська.

5 червня 1806 p. у зв’язку з реформою було затверджено штат посадових осіб губернії приблизно у такому вигляді:

- губернське правління - губернатор, радники, асесор;

- палата кримінальних справ - голова, радник, засідателі від дворян і купецтва;

- палата цивільних справ - голова, радник, засідателі від дворян і купецтва;

- казенна палата - віце губернатор, радники, скарбник, асесор, присяжні з відставних унтер-офіцерів;

- прокурор (при ньому секретарі);

- совісний суд - суддя і засідателі від дворян, купецтва, поселян;

- приказ громадського нагляду (по одному засідателю від дворян, купецтва, поселян); землемір; архітектор;

- медична управа - інспектор (або „штадт-фізик“), оператор, акушер, писар, старша і молодша повитухи.

Посилення в I пол. XIX ст. національно-визвольного та соціального рухів призвело до посилення військової присутності в Україні та створення ще однієї ланки, вже військово-адміністративних одиниць - генерал-губернаторств.

B Україні було створено чотири генерал-губернаторства: Київське (Київська, Волинська і Подільська губернії), Малоросійське (Полтавська і Чернігівська), Харківське (Харківська і Воронізька), Новоросійське (Катеринославська, Таврійська, Херсонська губернії та Бессарабська область).

Вся повнота військової і цивільної влади на території адміністративних одиниць належала генерал-губернатору.

Після запровадження реформи 1861 p. повіти було поділено на дрібніші адміністративні одиниці - волості, хоча в українських землях як базовий рівень устрою продовжували існувати громади.

Громадський (рос. “общинный”) устрій існував ще у козацькій Україні, де існували як чисто козацькі громади, так і змішані, у яких разом із козаками рівноправну участь брали і посполиті селяни. Громади були власниками частини земель (звідси й назва - громадські землі). За панування Російської імперії громади в Україні було визнано адміністративними одиницями у формі “сельских обществ”, які у XIX ст. одержали мінімальне самоврядування (голів громад - старост, як і інших урядовців громади, обирали на так званих сходах). До 1861 p. до громад відносили тільки державних селян, а після почали включати до них і тих селян, що звільнилися від кріпацтва. Самоуправління громад тоді було дуже обмежене; нагляд над ними мали волосні органи та адміністрація.

Наприкінці XIX - на початку XX ст. корінні українські землі поділялися на 9 губерній: Волинська, Київська, Подільська, Чернігівська, Полтавська, Харківська, К.атеринославська, Херсонська і Таврійська. Окрім цього, частково деякі складові суцільної української етнічної території входили до Люблінської, Сідлецької (з яких за етнічним принципом у 1913 p. було виділено Холмську губернію), Гродненської, Мінської, Курської, Воронізької, Бессарабської губерній та областей Донського війська й Кубанської.

Галичина, Буковина й Закарпаття у 2-й пол. XIX ст. відійшли до Австро-Угорської монархії.

Закарпаття, як частина Угорського королівства, інтегрувалося з Австрією, а Галичина й Буковина увійшли до коронного краю - Королівства Галичини й Володимирії. B Закарпатті зберігався угорський поділ на жупи (комітати, меде), які у свою чергу поділялися на округи.

Галичину було поділено на округи і дистрикти, кількість яких періодично змінювалася (до 1782 p. - б округ та 59 дистриктів, у 1867 p. - відповідно 17 та 176). У 1786-1849 pp. окрему округу в складі Галичини утворювала Буковина, яка з 1849 p. одержала адміністративну автономію (від 1861 p. - коронний край).

3 утворенням у 1867 p. Австро-Угорської імперії коронні краї одержали статус провінцій і були поділені на повіти (Галичина — 74 повіти, Буковина — 8).

Таблиця 1.9. Територіальний устрій українських земель у 1790-1792 pp.

а) Російська імперія

Намгсниитва, п . Адміністративні „

^ ^ . Повіти ^ Примітки області центри г

Київське

намісництво

м. Київ Утворене в 1781 p.
Київський м. Київ
Остерський м. Остер
Козелець кий м. Козелець
Переяславський м. Переяслав
Пирятинський м. Пирятин
Лубенський м. Лубни
Миргородський м.
Миргород
Хорольський м. Хорол
Золотоніський м. Золотоноша
Чернігівське

намісництво

м. Чернігів Утворене B 1781 p.
Чернігівський м. Чернігів
Городнянський м. Городня
Березнянський м. Березна
Борзнянський м. Борзна
Ніжинський м. Ніжин

Намісництва,

області

Повіти Адміністративні

центри

Примітки
Прилуцький м. Прилуки
Глинський м. Глинськ
Роменський м. Ромен
Лохвицький м. Лохвиця
Гадяцький м.
Гадяч
Зінківський м. Зіньків
Новгород-Сівер- ське намісництво м. Новгород- Сіверський Утворене в 1782 p.
Новгород-Сіверський м. Новгород- Сіверський_____
Стародубський м. Стародуб____
Погарський м. Погар
Мглинський м. Мглин
Глухівський м. Глухів_______
Кролевецький м. Кролевець___
Коропський м. Короп
Сосницький м. Сосниця
Конотопський м. Конотоп
Новоміський м.
Нове Місто
Суразький м. Сураж
Харківське

намісництво

м. Харків Утворене в 1780 p.
Харківський м. Харків
Чугуївський м. Чугуїв
Вовчанський м. Вовчанськ
Золочівський м. Золочів
Валківський м. Валки
Охтирський м. Охтирка
Краснокутський м. Краснокутськ
Богодухівський м. Богодухів
Сумський м. Суми
Миропільський м. Миропілля
Білопільський м. Білопілля
Лебединський &. Лебедин
Недригайлівський м. Недригайлів
Хотмизький м. Хотмизьк
Ізюмський м. Ізюм
Намісництва,

області

Повіти Адміністративні

центри

Примітки
Катеринославське

намісництво

* * м. Катеринослав Утворене в 1784 p.
Катеринославський м. Катеринослав
Градизький м. Градизьк
Полтавський м. Полтава
Слов’янський м. Слов’янськ
Маріупольський м. Маріуполь
Херсонський м. Херсон
Бахмутський м. Бахмут
Павлоградський м. Павлоград
Новомиргородський м. Новомиргород
Єлизаветградський м. Єлизаветград
Новомосковський м. Новомосковськ
Костянтиноградський м. Костянтиноград
Олексопільський м. Олексопіль
Донецький м. Донецьк
Олександрійський м. Олександрія
Таврійська область м. Сімферополь Утворена в 1784 p.
Сімферопольський м. Сімферополь
Феодосійський м. Феодосія
Євпаторійський м. Євпаторія
Перекопський м. Перекоп
Дніпровський м. Дніпровськ
Мелітопольський м. Мелітополь
Фанагорійський м. Фанагорія
Земля Чорномор- ського війська Утворена в 1792 p.
Воронізьке намісництво (частина)
Бирюченський м. Бирюч
Ливенський м. Ливенськ
Калитв’ янський м. Калитва
Валуйківський м. Валуйки
Біловодський м. Біловодськ
Куп’янський м. Куп’янськ
Богучарський м. Богучар
Острогозький м. Острогозьк

Продовження табл. 1.9 б) володіння австрійських Ґабсбурґів

Складові частини монархії Ґабсбурґів Округи

(Галичина), Адміністративні ^1 v у Примітки жупи центри

(Закарпаття)

Галичина і Володимирія (коронний край)___ м. Львів Утворена в 1772 p.
Мисленицька м. Мислениці
Бохнянська м. Бохня
Сандецька м. Новий Санч
Тарнівська м. Тарнів
Дуклянська м. Дукля_______
Ряшівська м. Ряшів
Перемишльська м. Перемишль
Сяноцька м. Сянік
Самбірська м. Самбір______
Замостська м. Замостя
Жовківська м. Жовква
Львівська м. Львів
Золочівська м. Золочів
Бережанська м. Бережани
Тернопільська м. Тернопіль
Стрийська м. Стрий
Станіславська м. Станіслав___
Заліщицька м. Заліщики
Чернівецька м. Чернівці
Угорське королівство Угочанська м. Севлюш
Березька м. Берегове
Ужанська м. Ужгород
Земплинська м. Шаторойоуйгей
Шаришська м. Пряшів
Спишська м. Левоча
Мармароська м. Сигіт

в) Річ Посполита

Воєводства Повіти Адміністративні

центри

Примітки
Київське м. Житомир____
Київський •\'-
Житомирський____ м. Житомир
Овруцький м. Овруч
Наддніпрянський

п з rr . Адміністративні гт Воєводства Повіти г Примітки

центри

Волинське______ м. Луцьк
Луцький______ * м. Луцьк_______
Володимирський I
Володимирський Il м. Володимир
Кременецький_____ м. Кременець____
Горинський_______
Надслуцький______
Брацлавське____ м. Брацлав______
Вінницький м. Вінниця________
Брацлавський_______ м. Брацлав______
Звенигородський м. Звенигородка
Надбузький м. Гранів__________
Подільське________ м. Кам’янець_____
Кам’янецький м. Дунаївці_______
Летичівський м. Летичів________
Червоногородський м.Городок- Бедрихів
Рівський м. Бар
Шдляське м. Дорогичин___
Берестейське м. Берестя_________
Берестейській м. Берестя
Пінський_____________ м. Пінськ_______
Кобринський м. Кобрин______
Запінський м. Столин______

г) Молдавське князівство (васал Османської імперії)

Цинути (округи) Адміністративні центри Примітки
Хотинський____________ м. Хотин

Таблиця 1.10. Територіальний устрій українських земель наприкінці 1860-х років

а) Російська імперія

Губернії, області Повіти Адміністративні

центри

Примітки
Київська губернія____ м. Київ Утворена в 1796 p.
Київський м. Київ
Бердичівський м. Бердичів_____
Васильківський м. Васильків
Губернії, області Повіти Адміністративні ^r

^ Примітки центри _____________

Звенигородський м. Звенигородка
Канівський м. Канів
Липовецький м. Липовець
Радомисльський м. Радомисль
Сквирський м. Сквира
Таращанський м. Тараща
Уманський м. Умань
Черкаський J м. Черкаси
Чигиринський м. Чигирин
Чернігівська

губернія

м. Чернігів Утворена в 1802 p.
Чернігівський м. Чернігів
Борзнянський м. Борзна
Глухівський м. Глухів
Городнянський м. Городня
Козелецький м. Козелець
Конотопський м. Конотоп
Кролевецький j м. Кролевець
Мглинський j м. Мглин
Ніжинський м. Ніжин
Новгород-

Сіверський і

м. Новгород- Сіверський
Новозибківський м. Новозибків
Остерський м. Остер
Сосницький м. Сосниця
Стародубський м. Стародуб
Суразький м. Сураж
Полтавська губернія_____ м. Полтава Утворена в 1802 p.
Полтавський м. Полтава
Гадяцький м. Гадяч
Зіньківський м. Зіньків
Золотоніський м. Золотоноша
Кобеляцький J м. Кобеляки
Костянтино-

градський

м. Костянтиноград
Кременчуцький м. Кременчук
Лохвицький м. Лрхвиця
Лубенський м. Лубни
Миргородський м. Миргород
Переяславський м. Переяслав
Губернії, rr .

^> r . Повіти області

Адміністративні ^

Примітки

центри г

Пирятинський м. Пирятин
Прилуцький м. Прилуки
Роменський м. Ромен
Хорольський м. Хорол
Харківська

губернія

м. Харків Утворена в 1796 p. як Слобідсько- Українська губернія; перейменована у Харківську в 1835 p.
Харківський . м. Харків
Богодухівський м. Богодухів
Валківський I м. Валки
Вовчанський I м. Вовчанськ
Зміївський м. Зміїв
Ізюмський і м. Ізюм
Куп’янський м. Куп’янськ
Лебединський м. Лебедин
Охтирський м. Охтирка
Старобільський м. Старобільськ
Сумський м. Суми
Катеринославська губернія м. Катеринослав Утворенав 1802 p.
Катеринославський м. Катеринослав
Бахмутський м. Бахмут
Верхньодніпровський м. Верхньодні- провськ________
Маріупольський м. Маріуполь
Новомосковський м. Новомосковськ
Олександрівський м. Олександрівськ
Павлоградський м. Павлоград
Ростовський м. Ростов
Слов’ яносербський м. Слов’яносербськ
Таганрозьке градона- чальство____________ м. Таганрог Міська округа, що не входила до скла- ду губернії чи повіту
Херсонська

губернія

м. Херсон Утворена в 1802 p. як Миколаївська губернія; 1803 p. перейменована у Херсонську _____
Херсонський_____ I м. Херсон
Ананьївський м. Ананьїв
Губернії, гт . Адміністративні ^

* ^ . Повіти г Примітки області центри \'

Єлизаветградський м. Єлизаветград
Одеський м. Одеса________
Олександрійський м. Олександрія
Тираспольський м. Тирасполь
Миколаївське

військове

губернаторство

м. Миколаїв Міська округа, що не входила до складу губернії чи повіту
Одеське градона- чальство____ м. Одеса Міська округа, що не входила до скла- ду губернії чи повіту
Таврійська губернія_____ м. Сімферополь Утворена 1802 p.
C і мферопольський м. Сімферополь
Бердянський_____ м. Бердянськ____
Дніпровський____ м. Олешки______
Євпаторійський м. Євпаторія
Мелітопольський м. Мелітополь___
Перекопський____ м. Перекоп_____
Феодосійський м. Феодосія
Ялтинський______ м. Ялта_________
Керченсько- Єнікальське градона- чальство____________ м. Керч Міська округа, що не входила до складу губернії чи повіту
Севастопольське військове губернаторство м. Севастополь Міська округа, що не входила до складу губернії чи повіту
Подільська губернія_____ м. Кам’янець- Подільський____ Утворенав 1796 p.
Кам’янецький м. Кам’янець- Подільський____
Балтський м. Балта
Брацлавський м. Брацлав
Вінницький_____ м. Вінниця_____
Гайсинський м. Гайсин
Летичівський м. Летичів
Літинський______ м. Літин_______
Могилівський м. Могилів
Ольгопільський м. Ольгопіль
Проскурівський м, Проскурів____
Ушицький м. Нова Ушиця
Ямпільський м. Ямпіль
Гибернії, г, . Адміністративні ^ 1 . Повіти області I центри Примітки
Волинська губернія____ м. Житомир Утворенав 1796 p.
Житомирський___ м. Житомир____
Володимирський м. Володимир- Волинський____
Дубнівський м. Дубно
Заславський м. Заслав
Ковельський м. Ковель
Кременецький м. Кременець
Луцький м. Луцьк
Новоград-

Волинський_____

м. Новоград- Волинський____
Овруцький м. Овруч_______
Острозький м. Острог_______
Рівненський м. Рівне
Старокостянти-

нівський

м. Старокостян- тинів
Бессарабська

область

(частина)____

Хотинський_____ м. Хотин_______
Аккерманський__ м. Аккерман____
Люблінська губернія (частина)____
Грубешівський___ м. Грубешів____
Красноставський м. Красностав___
Радинський______ м. Радинь______
Білівський_______ м. Біла_________
Янівський_______ м. Янів_________
Гродненська губернія (частина)____
Берестейський м. Берестя (Брест-Литовськ)
Більський_______ м. Більськ______
Кобринський____ м. Кобринь_____
Пружанський____ м. Пружани_____
Мінська губернія (частина)____
Пінський________ м. Пінськ_______
Мозирський (частина)________
Губернії, rj . Адміністративні J1 ^r ^ . Повіти Ґ Примітки області центри ^
Воронізька губернія (частина)____
Бирюченський___ м. Бирюч_______
Богучарський____ м. Богучар______
Валуйківський___ м. Валуйки_____
Острогозький____ м. Острогозьк___
Грайворонський м.Грайворон____
Судженський____ м. Суджа_______
Путивльський____ м. Путивль_____
Рильський (частина)
Бєлгородський (частина)________
Корочанський (частина)________
Новооскольський (частина)________
Земля Донського війська (частина)____________
Міуська округа___
Донецька округа (частина)________
Черкаська округа (частина)________
Кубанська

область

(частина)____

м. Катеринодар Утворена в 1860 p.
Катеринодарська округа__________ м. Катеринодар
Єйська округа____ м. Єйськ_______
Таманська округа м. Темрюк______

б) Австро-Угорщина

Складові частини Австро-Угорщини Повіти

(Галичина), жупи (Закарпаття)

Адміністративні

центри

Примітки
Коронний край Галичина (україн- ська частина) м. Львів
Бережанський____ м. Бережани_____
Бібрський м. Бібрка
Богородчанський м. Богородчани
Борщівський м. Борщів
^ л . Повіти Складові частиш ч . л/ (Галичииа),жипи Австро-Угорщини v .0 y ^ ч r r~t і (Закарпаття) Адміністративні гт

ІІримгтки

центри

Бродівський м. БрОди
Бучацький м. Бучач
Г ороденківський м. Городенка
Городоцький м. Городок
Гусятинський м. Гусятин
Добромильський м. Добромиль
Долинський м. Долина
Дрогобицький м. Дрогобич
Жидачівський м. Жидачів
Жовківський м. Жовква
Заліщицький м. Заліщики
Збаразький м. Збараж
Золочівський м. Золочів
Калуський м. Калуш
Кам’янсько-

Струмилівський

м. Кам’янка- Струмилова______
Коломийський м. Коломия
Косівський м. Косів
Ліськівський м. Лісько
Любачівський м. Любачів
Львівський м. Львів
Мостиський м. Мостиська
Надвірнянський м. Надвірна
Перемишльський м. Перемишль
Перемишлянський м. Перемишляни
Підгаєцький м. Підгайці
Рава-Руський м. Рава-Руська
Рогатинський м. Рогатин
Рудківський м. Рудка
Самбірський м. Самбір
Скалатський м. Скалат
Снятинський м. Снятин
Сокальський м. Сокаль
Станіславський м. Станіслав
Старосамбірський м. Старий Самбір
Стрийський м. Стрий
Сяноцький м. Сянік
~ з Повіти Складові частини ч . ж, (ГаличинаХжипи Австро-Угорщини v xo y ^4 ^_ r^ (Закарпаття) Адміністративні

центри

Примітки
T еребовлянський м. Теребовля
T ернопільський м. Тернопіль
Тлумацький м. Тлумач
Турківський м. Турка
Чортківський м. Чортків
Яворівський м. Яворів
Ярославський (частина)________ м. Ярослав
Переворський (частина)________ м. Переворськ
Березівський (частина)________ м. Березів
Коросненський (частина)________ м. Коросно
Ясельський

(частина)

м. Ясло
Горлицький (частина)________ м. Горлиці
Грибівський (частина)_________ м. Грибів
Новосанчецький (частина)_________ м. Новий Санч
Герцогство Буковина______ м. Чернівці
Чернівецький м. Чернівці
Заставнівський м. Заставна _______
Сторожинецький м. Сторожинець
Вашковецький м. Вашківці______
Радівецький м. Радівці________
Серетський______ м. Серет_________
Кимполунзький м. Кимполунг___
Сучавський м. Сучава_________
Угорське

королівство____

Угочанська м. Севлюш
Березка______ * м. Берегове______
Ужанська м. Ужгород
Земплинська м. Шаторойоуйгей
Шаришська м. Пряшів
Спишська м. Левоча
Мармароська м. Сигіт

Таблиця 1.11. Параметри губерній на українській території у межах Росії на початок XX ст.

Губернії Кількість

повітів

Площа, тис. км 2 Кількість ! населення, млн осіб I Індекси параметрів
і і кількість \\ thlouV2 \\ населення
Волинська 12 71,87 4,19 1,14 1,25
Катеринославська 8 63,50 * 3,46 0,94 1,11
Київська 12 51,00 4,79 1,30 0,89
Подільська 12 42,09 4,57 1,24 0,73
Полтавська 15 49,98 3,79 1,03 0,87
Таврійська 8 60,47 2,06 0,56 1,05
Харківська 11 54,58 3,41 0,93 0,95
Херсонська 6 70,92 3,74 1,02 1,23
Чернігівська 15 52,49 3,13 0,85 0,91

1.6.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -