<<
>>

Українські землі у литовсько-польську добу

Від 2-ї пол. XIV ст. більшість українських земель було загарбано сусідніми державами. Київщина, Східне Поділля, Волинь та Чернігово-Сіверщина відійшли до Литви, яка з приєднанням значної частини українських земель перетворилася на велику феодальну державу.

Литовська держава, на яку вплинув високий рівень культури і правових відносин в Русі-Україні, не вдалася до якихось кардинальних змін теритрріальної організації, залишивши в ужитку більшість норм руського права і систему адміністративної влади.

Більш як 100 років зберігався і адміністративний поділ українських земель на князівства, що в свою чергу поділялися на

удільні князівства. Такий фактично автономний статус українських земель у складі Великого князівства Литовського не міг постійно існувати через намагання великих литовських князів до зміцнення своєї влади. 3 приходом до влади Вітовта було зміщено з посад тих удільних князів, які вели майже незалежницьку політику і ліквідовано князівства в Русі-Україні. Замість удільних князівств запроваджувалися державні намісництва з безпосереднім підпорядкуванням їх великокнязівській владі. Щоправда, на поч. 1440-х років Київське та Волинське князівства відновлювалися, але від кінця XV ст. удільний устрій українських земель було повністю ліквідовано й утворено Київське, Волинське та Брацлавське воєводства.

Землі Галичини й Західного Поділля, що від середини XIV ст. були загарбані Польщею, відразу ж були включені до системи польського адміністративного поділу. Так, у 1434 p. було утворено Руське (центр - м. Львів) та Подільське (центр - м. Кам’янець) воєводства, а у 1462 p.- Белзьке. Після укладення між Польщею та Литвою Люблинської унії 1569 p. переважна більшість українських етнічних земель (за винятком Закарпаття, Буковини, Чер- нігово-Сіверщини та Берестейщини) потрапила під безпосередню владу Польської корони.

У цей період територія, яку формували українські етнічні землі Речі Посполитої, поділялася на воєводства: Руське, Белзьке, Подільське, Волинське, Підляське, Брацлавське, Київське й Берестейське (останнє - як складова частина Великого князівства Литовського), а від 1630-х років і Чернігівське (на від’єднаних від Московської держави землях Сіверщини).

Воєводства поділялися на повіти (лише в Руському воєводстві між повітами та воєводством існували проміжні адміністративні одиниці - землі, а Підляське воєводство замість повітів мало у своєму складі тільки землі). Окрім зазначених адміністративних одиниць, наземлях, що становили державну власність (так званої “королівщини”), існували староства - одночасно адміністративні та господарські одиниці. Вони надавалися у власність найвищим урядовцям Речі Посполитої.

Землі Закарпаття,захопленіУгорщиною,утериторіально-адмі- ністративному плані було організовано на угорський зразок. Причому як цілісна територіальна одиниця Закарпатська Русь перестала існувати, бо її територію було поділено між 7-ма угорськими адміністративними одиницями — жупами (угорськ. - megye,

нім. - komitat), тільки дві з яких (Угочанська та Березька) охоплювали цілком закарпатські землі, решта ж п’ять (Спишська, Земп- линська, Шаришська, Ужанська, Мармароська) мали у своєму складі частини й інших етнічних земель - словацьких, угорських, румунських.

Землі Буковини, що від X ст. входили до Київської держави, ay XII - 1-й пол. XIV ст. - до Галицько-Волинської, з середини XIV ст. відійшли до Молдавського князівства (табл. 1.3 та 1.4).

У ці часи Шипинська земля (так до XV ст. називали Буковину) поділялася на 4 держави (від “держати”, тобто “тримати”) або волості - Цецинську (пізніше - Чернівецька), Хотинську, Хмелівську (до 1457 p.) й Сучавську.

Ha землях, підвладних Литві, Польщі й Угорщині, як і для всієї тогочасної Європи, набуває розвитку міське самоврядування. У містах ширилося німецьке магдебурзьке право, що надавало їм певну автономію. Протягом XV-XVII ст. магдебурзьке право дістали більшість міст України. Значна частина невеликих міських за характером поселень, тих, де переважало землеробське й торгове населення, називалася м і c т e ч к а м и.

Відбулися зміни й у сільському устрої. Незважаючи на те, що більшість сіл, як і раніше, було організовано на руському (староукраїнському) праві, все ж з приходом іноземних колоністів поширювався сільський устрій, що базувався на інших засадах.

Село руського права творило одну , яка обирала стар

шого ( отамана або тивуна), розв’язувала судові, господарські й адміністративні справи. Декілька громад становили одну волость, яку також очолювала виборна особа. Найважливіші справи вирішувалися на волосних зібраннях, що називалися вічем, громадою або копою.

У XIV-XV ст. іноземні колоністи (німці, поляки), заплативши певну суму урядові або поміщикові, почали засновувати села на німецькому праві. Селяни на німецькому праві користувалися самоуправою під керівництвом війта ( ) і мали широку осо

бисту незалежність. Щоправда, у багатьох випадках посада війта (солтиса) викуповувалася шляхтою і таким чином формувалося так зване шляхетське право, що несло значне обмеження самоуправи селян.

Велика кількість скотарських поселень була організована на волоському праві. Таке село очолював сільський князь, посада якого була спадковою. Усі свої судово-адміністративні повноваження він здійснював за погодженням із громадою.

Таблиця 1.3. Територіальний устрій українських земель у 1-й половині XV ст.

а) Велике князівство Литовське

Князівства, землі- конфедерації удільних князівств Державні

намісництва

*Столиці князівств, центри державних нсшісництв Примітки
Київське князівство м. Київ Ліквідовувалося у 1394 p., віднов- лене у 1440 p.
Київське м. Київ
Житомирське м. Житомир
Овруцьке м. Овруч
Чорнобильське м.
Чорнобиль
Мозирське____ м. Мозир
Канівське_____ м. Канів
Черкаське____ м. Черкаси
Волинь
Луцьке м. Луцьк
Володимирське м. Володимир
Кременецьке м. Кременець
Поділля (Східне)____
Вінницьке м. Вінниця
Брацлавське м. Брацлав_____
Чернігово-Сіверщина
Чернігівське м. Чернігів
Путивльське м. Путивль
Турівське князівство м. Турів
Городецьке князівство м. Давид-Городок
Пинське князівство м.
Пинськ
Кобринське князівство м. Кобрин
Троцьке воєводство (частина)___________ Утворене У 1413 p.____________
Берестейське м. Берестя
Кам’янецьке м. Кам’янець
Більське м. Більськ
Суразьке м. Сураж
Брянське м. Брянськ
Дорогичинське м. Дорогичин
Мельницьке м. Мельник

б) Польське королівство

Князівства, воєводства Землі — складові частини воєводств Столиці

князівств, центри воєводств і земель

Примітки
Белзьке князівство м. Белз_________
Руське воєводство м. Львів________ Утворене у 1434 p.
Львівська_____ м. Львів
Перемишльська м.
Перемишль___
Галицька м. Галич________
Сяноцька_____ м. Сянік________
Холмська_____ м. Холм
Подільське воєводство______ м. Кам’янець Утворене у 1434 p.

в) Угорське королівство

Жупи Центри жуп Примітки
Угочанська м. Севлюш
Березька________________ м. Берегове
Ужанська м. Ужгород
Мармароська м. Сигіт_______________
Земплинська м. Земплин
Шаришська м. Шариш
Спишська м. Левоча

г) Молдавське князівство

Держави (волості) Центри держав (волостей) Примітки
Цецинська м. Цецин
Хотинська м. Хотин
Хмелівська м. Хмелів
Сучавська м. Сучава

Таблиця 1.4. Територіальний устрій українських земель за Люблінською унією (2-га пол. XVI - 1-ша пол. XVII ст.)

а) Річ Посполита ( території під врядуванням Польської корони)

Воєводства Землі, повіти Центри воєводству т земель та повітів Примітки
Київське

воєводство

м. Київ Утворене у 1471 p.
Київський гіовіт____ м. Київ_____
Житомирський повіт м. Житомир
Воєводства Землі, повіти Центри воєводств, земель та повітів і--------------------------

Примітки

Овруцький повіт____ м. Овруч
Мозирський повіт м. Мозир Передане до Мінського воєводства у 1566 p.
Волинське

воєводство

м. Луцьк Утворене у 1566 p.
Луцький повіт м. Луцьк
Володимирський повіт м. Володимир
Кременецький повіт м. Кременець
Брацлавське

воєводство

м. Брацлав Утворене у 1566 p.;

1598 p. центр воєводства перенесено у Вінницю_________

Вінницький повіт___ м. Вінниця
Брацлавський повіт м. Брацлав
Руське

воєводство

м. Львів
Львівська земля м. Львів
Львівський повіт____ м. Львів
Жидачівський повіт м. Жидачів
Перемишльська земля м. Перемишль
Галицька земля_____ м. Галич
Галицький повіт____ м. Галич
Теребовлянський повіт м. Теребовля
Коломийський повіт м. Коломия
Сяноцька земля_____ м. Сянік____
Холмська земля м. Холм____
Холмський повіт____ м. Холм
Красноставський повіт м. Красностав
Подільське

воєводство

м. Кам’янець
Кам’янецький повіт м. Кам’янець
Летичівський повіт м. Летичів
Белзьке

воєводство

м. Белз Утворене у 1462 p.
Белзький повіт_____ м. Белз_____
Грабовецький повіт м. Грабовець
Городельський повіт м. Городло
Любачівський повіт м. Любачів
Буська земля_______ м. Буськ____
Підляське

воєводство

м. Дорогичин Утворене у 1520 p.
Дорогичинська земля м. Дорогичин

Жї,

Воєводства Землі, повіти Центри воєводств, земель та повітів Примітки
Більська земля______ м. Більськ
Мельницька земля м. Мельник
Чернігівське

воєводство

м. Чернігів Утворене у 1635 p. на землях, що відійшли до Речі Посполитої за Деулінським миром
Чернігівський повіт м. Чернігів
Новгород-Сіверський

повіт

м. Новгород- Сіверський

6) Річ Посполита

(території під врядуванням Великого князівства Литовського)

Воєводства Повіти Центри

воєводств Примітки та повітів \\

Берестейське воєводство_____ м. Берестя Утворене у 1566 p.
Берестейський повіт м. Берестя
Пінський повіт м. Пінськ
Смоленське воє- водство (частина)
Стародубський повіт м. Стародуб Утворений на землях, що відійшли до Речі Посполитої за Деулінським миром

в) володіння австрійських Ґабсбурґів

Жупи Центри жуп Примітки
Угочанська м. Севлюш
Березька________ м. Берегове______________
Ужанська_______ м. Ужгород
Земплинська м. Земплин
Шаришська_____ м. Шариш
Спишська м. Левоча_________ _______

г) Семигородське князівство (васал Османської імперії)

Жупи \'

Центри жуп

Примітки
Мармароська м. Сигіт

Продовження табл. 1.4

ґ) Молдавське князівство (васал Османської імперії)

Держави (волості) Центри держав (волостей) Примітки
Чернівецька м. Чернівці
Хотинська м. Хотин
Сучавська м. Сучава

1.4.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме Українські землі у литовсько-польську добу:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -