<<
>>

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ

Вступ

1. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України // Відомості Верховної Ради України. 1997. №. 10.

2. Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. Українська гетьманська держава.

Ужгород, 1930. Т. 2; Липинський В. Листи від українських хліборобів до української інтелігенції. Відень, 1921.; Нагаєвський І. Історія Української Держави двадцятого століття. К., 1993; Гунчак Т. Україна. Перша половина двадцятого століття. Нариси політичної історії. К., 1993; Млиновецький Р. Нариси історії українських визвольних змагань. 1917-1918. Львів, 1994; Винниченко В. Відродження нації. К., Відень, 1920. Т. 1-3; Мазепа І. Більшовизм і окупація України. Львів, 1922; Христюк П. Замітки і матеріали з історії української революції. 1917-1920 рр. Відень, 1921. Т. 1-3; Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917-1921. Прага, 1942. Т. 1-3; Шаповал М. Гетьманщина і Директорія. Нью-Йорк, 1958; Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2 т. К., 1995; Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. Львів, 1992; Субтельний О. Україна. Історія. К., 1992; Шелухін С. Україна – назва нашої землі з найдавніших часів. Прага, 1956; Доленга С. Скоропадщина. Варшава, 1934.

3. Пеленський Я. Гетьманат Павла Скоропадського. Міфи та дійсність // Останній гетьман. Ювілейний збірник пам’яті Павла Скоропадського. 1873-1945. К., 1993. С. 5-12; Бондаренко К. До питання про «московську орієнтацію « гетьмана П. Скоропадського // Останній гетьман. С. 94-96; Буравченков А. Час відновлення історичної пам’яті або дещо про гетьманат з погляду сьогодення // Останній гетьман. С. 25-31; Андрусяк Т. Правові основи гетьманської держави 1918 року // Останній гетьман. С. 84-93; Заруда Т. Становлення та основні напрямки зовнішньої політики Української Держави // Останній гетьман. С. 66-81; Малик Я. Земельне питання в українській гетьманській державі // Останній гетьман.

С. 98-106.

4. Білодід О., Панченко В. Павло Скоропадський і Україна. К., 1997. С. 3-4.

5. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. (історико-генетичний аналіз). К., 1995. С. 3.

6. Держалюк М. Міжнародне становище України та її визвольна боротьба в 1917-1922 рр. К., 1998. С. 61.

7. Мякота С.Є. Економічна політика уряду Української Держави (травень–грудень 1918 р.): Автореф. дис. … канд. іст. наук. К., 1997. С. 1; Проданюк Ф.М. Внутрішня політика Української Держави. 29 квітня–14 грудня 1918 р.: Автореф. дис. … канд. іст. наук. К., 1997. С. 13; Клименко-Мудрий В.С. Національно-демократичний рух за часів Української Держави гетьмана Скоропадського: Автореф. дис. … канд. іст. наук. К., 1997. С. 2.

8. Григоренко О. Гетьман Павло Скоропадський і його доба: окремі сторінки діяльності // Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 р.: Науковий збірник, присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Павла Скоропадського та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року. К., 1998. С. 159-160; Васьковський Р. Листопадове повстання 1918 р.: «петлюрівська авантюра» чи «національна революція»? // Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 р. С. 65; Гелей С. Українська політична консервативна думка про Гетьманат Павла Скоропадського // Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 р. С. 94.

9. Мироненко О. Державний переворот 29 квітня 1918 р. // Історико-політичні уроки української державності: Енциклопедичний словник. К., Донецьк, 1998. С. 85; Він же. Крах маріократії П. Скоропадського // Історико-політичні уроки української державності. С. 173; Він же. Гетьман Павло Скоропадський // Історико-політичні уроки української державності. С. 57; Він же. Національне владування у губерніях, містах і волостях Української Держави // Історико-політичні уроки української державності. С. 218-224.

10. Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. К., 1999. С. 44.

11. Кульчицький С. Українська Держава за часів гетьманщини // Український історичний журнал.

1992. №7-8. С. 60-79; Він же. Місце гетьманської держави в українському державотворчому процесі 1917-1922 років // Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. С. 4-5; Верстюк В. Українська революція: доба Центральної Ради; Українська Держава; Українська Народна Республіка під проводом Директорії // Історія України: нове бачення. У 2-х т. К., 1996. Т. 2. С. 3-100; Турченко Ф.Г. Новейшая история Украины. Часть первая. 1917-1945 годы. К., 1995.

12. Верига В. Визвольні змагання в Україні. 1914-1923. У 2-х т. Львів, 1998; Федюк В.П. Украина в 1918 году. Гетман П.П. Скоропадский. Ярославль, 1993; Дмитришин В. Повалення німцями Центральної Ради у квітні 1918 р.: нові дані німецьких архівів // Політологічні читання. 1994. №1.

13. Дзейко Ж. Правовий статус вищих органів державної влади періоду гетьманщини // Розбудова держави. 1996. №3. С. 49.

14. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України. 1917-1920. К., 1997.

15. Румянцев В.О. Українська державність у 1917-1922 рр. Національно-демократична і радянська альтернатива: Автореф. дис. … док-ра юрид. наук. Х., 1998. С. 25-27.

16. Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. К., 1999. С. 144.

17. Качинський В. Аграрний рух за часів гетьманщини // Літопис революції. 1928. №1-2.; Прокопенко Н. Боевые эпизоды партизанской борьбы на Украине в 1918 г. Саратов, 1942; Лихолат А.В. Разгром националистической контрреволюции на Украине (1917-1922). М., 1954; Рибалка І.К. Відновлення Радянської влади на Україні (1918-1919). Х., 1957; Діденко Г.Д. Зміцнення Радянської влади на селі після перемоги Жовтневої революції. К., 1957; Потарикіна Л.Л. Ревкоми України в 1918-1920 рр. К., 1957.

18. Харечко Т. Борьба за Октябрь в Донбассе // Летопись революции. 1927. №5-6; Колесников Б. Профессиональное движение и контрреволюция. Очерки истории профессионального движения на Украине. Х., 1923; Редін М. Всеукраїнський страйк залізничників. Х., 1929; Скляренко Е.М. Боротьба трудящих України проти німецьких окупантів в 1918 р.

К., 1960.

19. Гурьянов П.Д. Червонное казачество Украины в борьбе с иностранной военной интервенцией и внутренней контрреволюцией (январь1918–ноябрь 1920 гг.): Автореф. дисс. … канд. ист. наук. К., 1964; Товкес И.С. Деятельность иностранных групп РКП(б) по организации трудящихся интернационалистов на защиту завоеваний социалистической революции на Украине в период становления Советской власти и гражданской войны (1917-1920 гг.): Автореф. дисс. … канд. ист. наук. М., 1970; Тичина В.С. Борьба против немецких оккупантов и внутренней контрреволюции на Украине в 1918 году: Автореф. дисс. … док-ра ист. наук. Х., 1972.

20. Заставенко Г. Розгром німецьких інтервентів на Україні в 1918 році. К., 1959; Белан Ю.Я. Отечественная борьба украинского народа против немецких оккупантов в 1918 г. К., 1960; Супруненко М.И. Очерки истории гражданской войны и иностранной интервенции на Украине (1918-1920 гг.) М., 1960; Петров В.И. Непокорившиеся кайзеровскому нашествию. М., 1988.

21. Гарчев П.І. Червона гвардія України у Жовтневій революції. Х., 1969.

22. Рогожин А.И. Правоохранительные органы УССР в первые годы Советской власти (1917-1920 гг.). Х., 1981.

23. Стефанів З. Українські збройні сили 1917-21 рр. У 2 ч. Мюнхен, 1947; Удовиченко О.І. Україна у війні за державність: історія організації і бойових дій Українських збройних сил 1917-1921 рр. Вінніпег, 1954.

24. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.). Львів, 1992; Українські Січові Стрільці. 1914-1920. Львів, 1991.

25. Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет українських визвольних змагань. Львів, 1995; Гриневич В. та інші. Історія українського війська. Львів, 1996; Голубко В. Армія Української Народної Республіки. 1917-1918. Львів, 1997; Мироненко О. Розбудова національного війська режимом П. Скоропадського // Історико-політичні уроки української державності. С. 310-324; Кравчук М. Збройні сили Української Народної Республіки // Право України. 1998. №7. С 106-109.

26. Гаврилюк Г.І.

Українська військова політика в 1917-1918 рр.: Автореф. дис. … канд. іст. наук. Х., 1998. С. 1.

27. Горєлов В. Роль гетьмана Павла Скоропадського у створенні Окремої Сердюцької дивізії як основи українських гвардійських частин // Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. С. 55-57; Тимощук О. Боротьба українських загонів та австро-німецьких військ з махновцями (лютий-грудень 1918 р.) // Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. С. 35-39; Він же. Спеціальні збройні формування в системі охоронного апарату гетьмана П. Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.) // Вісник Запорізького юридичного інституту. 1999. №1. С. 238-255; Він же. Захисники кордонів Української Держави 1918 р. Дніпропетровськ, 1998; Він же. Військово-козацька організація Української Держави 1918 р. // Вісник Запорізького юридичного інституту. 1999. №3. С. 160-169; Він же. Армія в охоронній системі гетьманату П. Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.) // Науковий вісник НАВС. 2000. №1. С. 192-196.

28. Бородич Л.В. Внутрішні й прикордонні війська в Україні у 1917-1941рр. (історико-правовий аспект): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Х., 1999. С. 12.

29. Сідак В.С. На варті військової таємниці // Розбудова держави. 1994. №1. С. 24-28; Він же. Спецслужби України часів національної революції 1917-1920. К., 1994.

30. Сідак В.С. Контррозвідка останнього гетьмана. К., 1995.

31. Сідак В.С. Національні спецслужби в період Української революції 1917-1920 рр. К., 1998.

32. Гавриленко О.А., Логвиненко І.А. Органи охорони громадського порядку в Україні у період гетьманату // Проблеми державотворення України: історія і сучасність: Збірник наукових статей. Ч. 1. Х., 1997. С. 53-60; Тимощук О. Державна варта Української Держави. К., 1998; Мироненко О. Державна варта // Історико-політичні уроки української державності. С. 70-76; Історія органів внутрішніх справ. Частина ІІ (ХХ століття) / За ред Зайцева Л.О. Х., 1999; Гарчев П.И. История органов внутренних дел Украины и зарубежных стран.

Симферополь, 1999; Тимощук О.В. Матеріальне забезпечення української Державної варти // Науковий вісник НАВС. 1999. №3. С. 233-239; Він же. Соціальний захист правоохоронців в Українській Державі 1918 р. // Науковий вісник НАВС. 1999. №4. С. 140–145; Він же. Міські добровольчі дружини в охоронній системі Української Держави 1918 р. // Вісник Запорізького юридичного інституту. 1999. №4. С. 229-240.

33. Тимощук О.В. Захисники кордонів Української Держави 1918 р. Дніпропетровськ, 1999; Він же. Німецька таємна дипломатія і українсько-кримська митна війна 1918 р. // Вісник Університету внутрішніх справ. 1999. №7. С. 133-143; Він же. Організація митної справи на постімперському просторі Росії та Австро-Угорщини в 1917-1918 рр. // Вісник Академії митної служби України. 1999. №4. С. 87-95

34. Тимощук О.В. Лісоохоронна справа в Українській Державі в 1918 р. // Держава і право: Збірник наукових праць. К., 1999. Вип. 3. С. 62-77.

35. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Вказ. пр. С. 89-105; Мироненко О.М. Судові реформи за гетьмана П.Скоропадського // Правова держава. К., 1996. Вип. 7.

36. Загорецька О. Організація діловодних служб Державного Сенату Українсь­кої Держави // Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 р. С. 71-73; Вовк Ю. Організація військових судів періоду гетьманату // Геть­ман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 р. С. 99-101; Тимощук О.В. Судові органи «цивільного відомства» в Українській Державі 1918 р. // Держава і право. К., 1999. Вип. 4. С. 37-46.

37. Тимощук О.В. Органи прокуратури в загальній системі юстиції Української Держави 1918 р. // Держава і право. К., 2000. Вип. 5. С. 62-72.; Він же. Тюремна реформа гетьмана П. Скоропадського // Право України. 2000. №3. С. 114-118.

38. Бенько О.П. Державно-правові аспекти політичного терору в Україні. 1917-1953 рр. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. К., 1994. С. 4-5, 14.

39. КПСС в борьбе за победу социалистической революции: Сб. док. М., 1957; Съезды Советов в документах. 1917-1936. М., 1960. Т. ІІ; Гражданская война на Украине 1918-1920: Сб. док. и мат. В 3 т. 4 кн. К., 1967; На защите революции: из истории Всеукраинской чрезвычайной комиссии. 1917-1922 гг.: Сб. док. и мат. К., 1971; Внутренние войска Советской Республики: Документы и материалы 1917-1922. М., 1972; В.И. Ленин и ВЧК: Сб. документов (1917-1922). М., 1975.

40. Крах германской оккупации на Украине (по документам оккупантов) / Под ред. М. Горького, И. Минца. М., 1936; Документы о разгроме немецких оккупантов на Украине в 1918 г. / Под ред. И. Минца и Е. Городецкого. М., 1937.

41. Національні відносини в Україні у ХХ ст. К., 1994; Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У 2 т. К., 1997.

42. Чайковський А.С., Щербак М.Г. За законом і над законом. К., 1996.

43. Михайленко П.П., Кондратьєв Я.Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах. У 3 т. К., 1997.

44. Свод Законов Российской империи. Полный текст всех 16 томов, согласованный с последними продолжениями, постановлениями, изданными в порядке ст. 87 Зак. Осн., и позднейшими узаконениями. В пяти книгах / Под ред. И.Д. Мордухай-Болтовского. С.-Пб., 1916.

45. Законодательные акты 1917 г. Одесса, 1917; Законодательные акты Украинской Державы. Одесса, 1918.

46. Павло Скоропадський. Спогади. Кінець 1917–грудень 1918 /За ред. Я. Пеленського. К., Філадельфія, 1995.

47. Солдатенко В.Ф. Вказ. пр. С. 37-38.

48. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле. Мюнхен, 1964. Т. 1–4; Липинський В. Про Українську гетьманську державу 1918 р. // В. Липинський як ідеолог і політик. Ужгород, 1931; Кузеля З. Рік 1918 на Україні. Б.м., 1918;

49. Деникин А.И. Очерки русской смуты // Вопросы истории. 1990. №3-12; 1991. №1-2; 1992. №1-6; 1993. №1-12; Гольденвейзер А.А. Гетьман и директория. Из киевских воспоминаний // Революция на Украине по мемуарам белых. М., Л., 1930. С. 38-53.

50. Антонов-Овсеенко В.А. Записки о гражданской войне. В 4 т. М., Л., 1928-1933; Борьба за Советы на Екатеринославщине: Сб. восп. и статей. Днепропетровск, 1927; Колос Г. Заметки о подполье и вооруженной борьбе. Днепропетровск, 1927.

51. Махно Н. Русская революция на Украине от марта 1917 по апрель 1918г. Париж, 1929; Він же. Под ударами контрреволюции, апрель–июнь 1918. Париж, 1936; Він же. Украинская контрреволюция, июнь–декабрь 1918. Париж, 1937; Белаш А.В., Белаш В.Ф. Дороги Нестора Махно. Историческое повествование. К., 1993.

Розділ І Історичні передумови й організаційно-правові засади створення гетьманського охоронного апарату

1. Новая история. Часть вторая. 1871-1917 / Под ред. Н.С. Овчаренка. М., 1976. С. 485.

2. Законодательные акты 1917 г. С. 1-2.

3. Рогожин А.И. Указ. соч. С. 7.

4. Гарчев П.І. Червона гвардія України у Жовтневій революції. С. 7.

5. Рогожин А.И.. Указ. соч. С. 6-7.

6. Чайковський А.С., Щербак М.Г. Вказ. пр. С. 213-215.

7. Григоріїв Н. Спогади «Руїнника» про те, як ми руйнували тюрми народів, а будували свою хату». Львів, 1937. С. 137.

8. Чайковський А.С., Щербак М.Г. Вказ. пр. С. 217.

9. Центральний державний історичний архів України в м. Києві. Ф. 317. Оп. 7. Спр. 5094. Арк. 129.

10. Королев В.И. 1917: Штрихи к портрету крымской милиции // 350-річчя відродження Української державності: минуле і сучасне. Всеукраїнська наукова конференція 2 жовтня 1998 року. Сімферополь, 1998. С. 25.

11. Чайковський А.С., Щербак М.Г. Вказ. пр. С. 215.

12. Королев В.И. Указ. соч. С. 24.

13. Чайковський А.С., Щербак М.Г. Вказ. пр. С. 216-218.

14. Рогожин А.И. Указ. соч. С. 8; Королев В.И. Указ. соч. С. 25.

15. Чайковський А.С., Щербак М.Г. Вказ. пр. С. 216.

16. ЦДІАК України. Ф. 317. Оп. 7. Спр. 5146. Арк. 3; Спр. 5096. Арк. 16.

17. Чайковський А.С., Щербак М.Г. Вказ. пр. С. 215.

18. Гарчева Л. Політична конфронтація і війна Росії з Україною (1917 – початок 1918 рр.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. наук. праць. Львів, 1997. №3-4. С. 174-175.

19. Гарчев П.І. Червона гвардія України у Жовтневій революції. С. 8, 12-13; Рогожин А.И. Указ. соч. С. 10, 11.

20. Історія держави і права України: У 2-х ч. / За ред. А.І. Рогожина. К., 1996. Ч. 2. С. 25-26.

21. Гарчев П.І. Червона гвардія України у Жовтневій революції. С. 13.

22. КПСС в борьбе за победу социалистической революции: Сб. док. М., 1957. С. 37.

23. Гарчев П.І. Червона гвардія України у Жовтневій революції. С. 17.

24. Рогожин А.И. Указ. соч. С. 11.

25. Державний архів Київської області. Ф. 7, Оп. 3, Спр. 2233, Арк. 2.

26. Чайковський А.С., Щербак М.Г. Вказ. пр. С. 218-219.

27. Логвиненко І., Гавриленко О. Органи охорони громадського порядку в Україні доби Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) // Вісник Ун-ту внутр.справ. 1998. №3 – 4. С. 129 – 130.

28. Павло Скоропадський. Спогади. С. 68.

29. Історія держави і права України. Ч. 1. С. 24.

30. Павло Скоропадський. Спогади. С. 74.

31. К истории борьбы крестьянства Правобережной Украины против Центральной Рады и Временного правительства в 1917 г. // Красный архив. 1941. №2. С. 74.

32. Аверин. Революционное движение в Екатеринославе от майских дней 1917 года до корниловщины // Борьба за Советы на Екатеринославщине. С. 104.

33. Гарчев П.І. Червона гвардія України у Жовтневій революції. С. 36-37, 40.

34. Тимощук А. В. Анархо-коммунистические формирования Н. Махно (сентябрь 1917–август 1921 гг.). Симферополь, 1996. С. 17-18.

35. Белаш А.В., Белаш В.Ф. Дороги Нестора Махно. С. 21.

36. Волковинский В. Махно и его крах. М., 1991. С. 31.

37. Махно Н. Русская революция на Украине от марта 1917 по апрель 1918. С. 66.

38. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Вказ. пр. С. 55-56; Сідак В.С. Національні спецслужби в період Української революції 1917–1918 рр. С. 49.

39. Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради: Біографічний довідник. К., 1998. С. 235, 237.

40. Мироненко О. Вільне козацтво в УНР // Історико-політичні уроки української державності. С. 33, 36.

41. Гарчев П.І. Червона гвардія України у Жовтневій революції. С. 66.

42. Гарчева Л.П. Вказ. пр. С. 182-183; Сідак В.С. Національні спецслужби в період Української революції 1917–1918 рр. С. 54.

43. Останній гетьман. С. 216.

44. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Вказ. пр. С. 57.

45. Сідак В.С. Національні спецслужби в період Української революції 1917–1918 рр. С. 55; Голубко В. Вказ. пр. С. 86.

46. Павло Скоропадський. Спогади. С. 82.

47. Мироненко О. Вільне козацтво УНР // Історико-політичні уроки української державності. С. 33.

48. Павло Скоропадський. Спогади. С. 82.

49. Логвиненко І., Гавриленко О. Вказ. пр. С. 132-133; Мироненко О. Вільне козацтво // Історико-політичні уроки української державності. С. 33.

50. Історія українського війська. С. 379.

51. Мироненко О. Вільне козацтво УНР // Історико-політичні уроки української державності. С. 35-36.

52. Ленин В.И. Как организовать соревнование? // ПСС. Т. 35. С. 201.

53. Гарчева Л.П. Вказ. пр. С. 189; Національні відносини в Україні ХХ. С. 64.

54. Історія держави і права України. Ч. 2. С. 98-99.

55. Держалюк М.С. Вказ. пр. С. 21-22.

56. Рогожин И. Указ. соч. С. 13–16; Історія держави і права України. Ч. 2. С. 107.

57. ЦДІАК України. Ф. 419. Оп. 1. Спр. 7285. Арк. 2-3; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 51. Арк. 24.

58. Рогожин А.И. Указ. соч. С. 16–17.

59. ЦДІАК України. Ф. 419 Оп. 1. Спр. 7284. Арк. 30.

60. Рогожин А.И. Указ. соч. С. 22-24; Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 186. Арк. 2–3.

61. ЦДІАК України. Ф. 419. Оп. 1. Спр. 7284. Арк. 11; ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 200. Арк. 32.

62. Кожекин А.Г. Образование и деятельность ЦИК Советов Румчемрода 2-го созыва (декабрь 1917–май 1918 гг.): Дисс. … канд. ист. наук. Симферополь, 1990. С. 1–2, 1–8.

63. Тимощук А.В. Анархо-коммунистические формирования Н.Махно. С. 20; ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 153. Арк. 4.

64. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 160. Арк. 43.

65. Лантух В.В. Разоружение белых казаков и бои с немцами // Борьба за Советы на Екатеринославщине. С. 173.

66. Рогожин А.И. Указ. соч. С. 19-21.

67. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 186. Арк. 1.

68. Там само. Арк. 8.

69. Рогожин А. И. Указ. соч. С. 21.

70. ЦДІАК. Ф. 419. Оп. 1. Спр. 7300. Арк. 5–7.

71. Органы и войска МВД России: Краткий исторический очерк / Под ред А.Г. Горлова. М., 1996. С. 187.

72. Національні відносини в Україні у XX ст. К., 1994. С. 63.

73. Історія держави і права України. Ч. 2 С. 54.

74. Гарчева Л.П. Вказ. пр. С. 189 – 190; Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Вказ. пр. С. 54.

75. Нова Рада. 1918. 4 січня.

76. Верстюк В., Осташко Т. Вказ. пр. С. 235–236.

77. Мироненко О. Вільне козацтво УНР // Історико-політичні уроки української державності. С. 36.

78. Кравчук М. Вказ. пр. С. 108.

79. ЦДАВО України. Ф.2586. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 58, 41.

80. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 232. Арк. 10.

81. Винниченко В. Вказ. пр. Ч. 2. С. 51.

82. Патер І. Союз визволення України та українське питання в політи­ці Центральних держав 1914–1918 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 1997. №3–4. С. 152.

83. Там само. С. 156.

84. Держалюк М.С. Вказ. пр. С. 45.

85. Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Т. 1. С. 424.

86. Держалюк М. Вказ. пр. С. 78.

87. Мироненко О. Адміністративно-териториальний поділ Української Держави у квітні-грудні 1918 р. // Історико-політичні уроки української державності. С. 19.

88. Верига В. Вказ. пр. Т. 1. С. 354-355.

89. ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 430. Арк. 1, 4 зв., 9-10.

90. Там само. Ф. 1064. Оп.1. Спр. 216. Арк. 4; Державний архів при Раді міністрів Автономної Республіки Крим. Ф. 359. Оп. 2. Спр. 42. Арк. 5.

91. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Вказ. пр. С. 54.

92. ЦДАВО України. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 72.

93. Там само. Ф. 2537. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 100.

94. Там само. Арк. 103 зв.

95. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Вказ. пр. С. 61, 54.

96. Мироненко О. Вільне козацтво в УНР // Історико-політичні уроки української державності. С. 36-37.

97. Вістник Ради Народних міністрів. 1918. 15 березня.

98. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Вказ. пр. С. 59-60.

99. ДАКО. Ф. 7. Оп. 1. Спр. 1081. Арк. 3.

100. Чехович В., Титаренко Ю. Донецько-Криворізька Радянська Республіка // Історико-політичні уроки української державності. С. 122; Ленин В.И. Письмо к Г.К. Орджоникидзе // ПСС. Т. 50. С. 50.

101. Антонов-Овсеенко В.А. Указ. соч. Т. 1. С. 298; Т. 2. С. 14-15.

102. Національні відносини в Україні у ХХ ст. С. 75.

103. Дубко Ю.В. Советская республика Тавриды: Авантюра большевистского государственного строительства. Симферополь, 1999. С. 41, 60.

104. Історія держави і права України. Ч. 2. С. 102.

105. Съезды Советов в документах. С. 26.

106. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 172. Арк. 4.

107. Гопнер С. Отклики на Брестский мир и последние дни Советов на Екатеринославщине // Борьба за Советы на Екатеринославщине. С. 209.

108. Винниченко В. Вказ. пр. Ч. ІІ. С. 74.

109. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред В.Д. Гончаренка. К., 1997. Т. 2. С. 24.

110. Українська Центральна Рада. Т. 2. С. 103-104.

111. Хрестоматія з історії держави і права України. Т. 2. С. 41-42.

112. Нагаєвський І. Вказ. пр.С. 121.

113. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 232. Арк. 1.

114. Панюк А., Коваленко Н. Переворот П. Скоропадського та політика гетьманського уряду // Історико-політичні уроки української державності. С. 261-262.

115. Державний архів Харківської області. Ф. 304. Оп. 1. Спр. 2940. Арк. 31.

116. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 232. Арк. 8.

117. Последние новости. 1918. 8 сент.

118. Хрестоматія з історії держави і права України. Т. 2. С. 24.

119. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Оп. 232. Арк. 12, 15-20.

120. ЦДАВО України. Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 12; Спр. 2. Арк. 78-79, 82.

121. Верстюк В., Осташко Т. Вказ. пр. С. 235-236.

122. ЦДАВО України. Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 3-7.

123. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 231. Арк. 10-14.

124. ЦДАВО України.Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 9, 15-17.

125. Джужа О.М. Кримінологія: Навчальний посібник. К., 1999. С.12.

126. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Вказ. пр. С. 61.

127. ЦДАВО України. Ф. 2537. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 100 зв.

128. Там само. Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 12.

129. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 234. Арк. 8.

130. ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 32. Арк. 7 зв.

131. ЦДІАК України. Ф. 419. Оп. 1. Спр. 7284. Арк. 36-37, 39.

132. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 232. Арк. 20-21.

133. Там само. Арк. 22-26.

134. Дмитришин В. Вказ. пр. С. 108.

135. Історія держави і права України. Ч. 2. С. 62.

136. Крах германской оккупации на Украине. М., 1936. С. 44.

137. ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 32. Арк. 7; Оп. 5. Спр. 12. Арк. 16.

138. Гетьман Павло Скоропадський. Спомини. К., 1992. С. 11-12.

139. Дмитришин В. Вказ. пр. С. 108.

140. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр.257. Арк. 5.

141. Там само. Спр. 229. Арк. 182-183.

142. Крах германской оккупации на Украине. С. 50.

143. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 223. Арк. 162-164.

144. Панюк А., Коваленко Н. Вказ. пр. С. 263.

145. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2 Спр. 239. Арк. 1.

146. Павло Скоропадський. Спогади. С. 136.

147. Сідак В.С. Національні спецслужби. С. 63-69.

148. Последние новости. 1918. 29 апр.

149. Копиленко О., Копиленко М. Вказ. пр. С.92.

150. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 233. Арк. 8.

151. Там само. Спр. 239. Арк. 1.

152. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 29.

153. Державний вістник. 1918. 3 червня.

154. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 286. Арк. 1-2.

155. Державний вістник. 1918. 20, 22 серпня

156. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 181. Арк. 1-4.

157. Там само. Ф. 1077. Оп. 5. Спр. 12. Арк. 33; Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 76; Історія українського війська. С. 426.

158. Павло Скоропадський. Спогади. С. 186; Статут дісціплінарний. К., 1918.

159. ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 430. Арк. 9-10.

160. Павло Скоропадський. Спогади. С. 225.

161. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 56. Арк. 69.

162. Там само. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 251. Арк. 1-5; Спр. 149. Арк. 1-2.

163. Там само. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 270. Арк. 1-3 зв.

164. Там само. Ф. 1077. Оп. 1. Спр 35. Арк. 41; Оп. 5. Спр. 12. Арк. 32.

165. Там само. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 16.

166. Ярмыш А.Н. Карательный аппарат самодержавия на Украине (1895 – 1917 гг.): Дисс. док-ра. юрид. наук. Х., 1991. С. 211-212.

167. Останній гетьман. С. 228-229, 236; ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 83, 87.

168. ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 46-пакет.

169. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1 Спр. 86. Арк. 204.

170. Там само. Ф. 1216. Оп. 1. Оп. 22. Арк. 2; Спр. 31. Арк. 34.

171. Мироненко О. Державна варта // Історико-політичні уроки української державності. С. 76.

172. Малик. Я. Земельне питання в українській гетьманській державі // Останній гетьман. С. 99; Проданюк Ф. До питання про внутрішню політику держави Павла Скоропадського // Останній гетьман. С. 61-62; Законодательные акты Украинской Державы. С. 5-38; ЦДАВО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 53. Арк. 52; ЦДАВО України. Ф. 1064. Спр. 267. Арк. 23; Спр. 269. Арк. 5; Спр. 14. Арк. 26-29 зв; Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 54. Арк. 1.

173. ЦДІАК України. Ф. 419. Оп. 1. Спр. 7284. Арк. 228-229.

174. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 233. Арк. 5.

175. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 58; Спр. 58. Арк. 8-9 зв.; Михайленко П.П., Кондратьев Я.Ю. Вказ. пр. Т. 1. С.58-59.

176. Державний вістник. 1918. 1 жовтня.

177. ЦДІАК України. Ф. 419. Оп. 1. Спр. 7284. Арк. 182-183, 205.

178. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 87. Арк. 48.

179. Крах германской оккупации на Украине. С. 66-68.

180. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 223. Арк. 177.

181. ЦДАВО України. Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 20-23, 2-4.

Розділ ІІ Державна варта Міністерства внутрішніх справ

1. Свод законов Российской империи. Т. І. Ч. 1. Ст. 362.

2. Державний вістник. 1918. 20 серпня.

3. Там само. 1918. 20 серпня.

4. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 34. Арк 16-17.

5. Державний вістник. 1918. 20 серпня.

6. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 58. Арк. 23.

7. Там само. Спр. 16. Арк. 53-55; Спр. 24 а. Арк. 2.

8. Там само. Ф. 1016. Оп. 1. Спр. 286. Арк. 1.

9. Мироненко О. Державна варта. // Історико-політичні уроки української державності. С. 73.

10. Армія. 1918. 8 грудня.

11. Державний вістник. 1918. 23 серпня.

12. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. І. Спр. 24 а. Арк. 2.

13. Ярмыш А.Н. Наблюдать неотступно… К., 1993. С. 49-52.

14. Свод законов Российской империи. Т. 2.

15. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 36. Арк. 45;

16. Там само. Спр. 16. Арк. 58-59.

17. Ярмыш А.Н. Карательный аппарат самодержавия на Украине. С. 96.

18. Свод законов Российской империи. Т. 12. Ч. 1; Т. 2.

19. Ярмыш А.Н. Карательный аппарат самодержавия на Украине. С. 142.

20. Історія органів внутрішніх справ. Ч.1. С. 50-51. Гарчев П.И. История органов внутренних дел Украины и зарубежных стран. С. 42.

21. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 1.

22. Там само. Спр. 16. Арк. 60-61; Державний вістник. 1918. 23 серпня.

23. Матеріали кафедри історії ОВС Академії внутрішніх справ СРСР.

24. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 24а. Арк. 1.

25. Там само. Спр. 16. Арк. 65.

26. Там само. Спр. 58. Арк. 26-30.

27. Там само. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 8. Арк 5.

28. Сідак В. Контррозвідка останнього гетьмана. С. 22-23.

29. ЦДАВО України. Ф. 2586,. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 13, 25 зв., 55.

30. Ярмыш А.Н. Карательный аппарат самодержавия на Украине. С. 147-148, 178-179, 207; ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 58. Арк. 23.

31. Чайковський А.С., Щербак М.Г. Вказ. пр. С. 219.

32. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 89. Арк. 55-56.

33. ЦДІАК України. Ф. 419. Оп. 1. Спр. 7284. Арк. 146-147.

34. ЦДАВО України. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 24.

35. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 89. Арк. 109.

36. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 181. Арк. 1-4.

37. ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 36, 19-20.

38. Заруда Т. Становлення та основні напрямки зовнішньої політики Української Держави // Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 р. С. 76-77.

39. Гетьман Павло Скоропадський. Спомини. С. 76, 98.

40. Турченко Ф. Новейшая история Украины. С. 68.

41. Последние новости. 1918. 8 сентября.

42. Гольденвейзер А. Указ. соч. С. 44.

43. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 3.

44. Там само. Спр. 24. Арк. 11.

45. Там само. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 13а. Арк. 8, 17.

46. Мироненко О. Національне владування в губерніях, повітах, містах і волостях Української Держави // Історико-політичні уроки української державності. С. 218; Державний вістник. 1918. 31 травня, 22 червня, 26 червня, 20 липня, 13 серпня, 20 серпня, 10 вересня.

47. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 5; Спр. 24а. Арк. 6-7.

48. Там само. Спр. 24. Арк. 9.

49. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 87. Арк. 152.

50. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 5.

51. Там само. Спр. 23. Арк. 6.

52. Там само. Спр. 24а. Арк. 7-13;

53. Сідак В.С. Національні спецслужби. С. 81.

54. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 239. Арк. 6.

55. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 24а. Арк. 2-4.

56. Там само. Спр. 36. Арк. 71, 33, 60, 70; ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 88. Арк. 147.

57. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 70. Арк. 148.

58. Там само. Спр. 16. Арк. 48-52; Спр. 36. Арк. 26.

59. Сідак В.С. Національні спецслужби. С. 95.

60. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 7; Спр. 36. Арк. 82; Спр. 35. Арк. 62.

61. Там само. Спр. 22. Арк. 5.

62. Там само. Спр. 16. Арк. 65-71; Чайковський А.С., Щербак М.Г. Вказ. пр. С. 221.

63. Последние новости. 1918. 26 июля.

64. Там само. 30 июля.

65. Сідак В. Контррозвідка останнього гетьмана. С. 30.

66. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 6.

67. Сідак В. Контррозвідка останнього гетьмана. С. 30-31.

68. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 20. Арк. 23.

69. Державний вістник. 1918. 20 серпня.

70. ЦДАВО України. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 5.

71. Сідак В.Контррозвідка останнього гетьмана. С. 26.

72. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 36. Арк. 26.

73. Там само. Спр. 17. Арк. 133.

74. Мироненко О. Державна варта // Історико-політичні уроки української державності. С. 71-74.

75. Державний вістник. 1918. 20 серпня, 24 серпня.

76. ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 16.

77. Там само. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 13а. Арк. 1-2.

78. Там само. Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 69-70.

79. Там само. Спр. 14. Арк. 64 зв.

80. Там само. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 54; Спр. 4. Арк. 3.

81. Там само. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 5.

82. Там само. Ф.1216. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 13.

83. Мироненко О. Державна варта. // Історико-політичні уроки української державності. С. 72.

84. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 271. Арк. 23; Спр. 218. Арк. 1.

85. Там само. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 17; Новости дня. 1918. 11 сентября.

86. Там само. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 25, 27; Армія. 1918. 14 листопада.

87. ДАХО. Ф. 33. Оп. 1. Спр. 908. Арк. 1-2; Спр. 904. Арк. 6-7, 11-15.

88. ЦДАВО України. Ф. 2586. Оп. 1, Спр. 9, Арк. 46, 54, 83; Спр. 8, Арк. 43.

89. Там само. Спр. 8. Арк. 8-10, 12-15, 56, 58, 66.

90. Там само. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 36. Арк. 32, 80.

91. Там само. Ф. 3164. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 8-10 зв.

92. Там само. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 4.

93. Там само. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 36.

94. Там само. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 50. Арк. 34.

95. ЦДІАК України. Ф. 317. Оп. 7. Спр. 5168. Арк. 1.

96. ЦДАВО України.Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 1-2.

97. Павло Скоропадський. Спогади. С. 295.

98. Державний вістник. 1918. 3 червня;

99. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 264. Арк. 1; Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 22, Арк. 5.

100. Там само. Ф. 1074. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 4.

101. Там само. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 108. Арк. 154 зв.–155 зв.; Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 108. Арк. 11,16.

102. Там само. Спр. 28. Арк. 27, 29.

103. Мироненко О. Державна варта. // Історико-політичні уроки української державності. С. 75-76.

104. ЦДАВО України. Ф. 1074. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 24; ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 87. Арк. 220.

105. Там само. Ф. 10 64. Оп. 1. Спр. 31а. Арк. 1-3.

106. Павло Скоропадський. Спогади. С. 187.

107. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 31а. Арк. 5-10.

108. Последние новости. 1918. 26 июля; ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 146. Арк. 1.

109. Там само. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 12-15, 56-58, 66.

110. Там само. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 137. Арк. 1.

111. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 88. Арк. 109.

112. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 1, 2, 5, 11, 12, 23, 30-36, 46, 49, 58; Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 39.

113. Там само. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 9 зв.

114. Там само. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 1, 6-7 зв.; Спр. 9. Арк. 5.

115. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 204. Арк. 21.

116. ДАКО. Ф. 7. Оп. 5. Спр. 1567. Арк. 10, 56.

117. ЦДАВО України. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 25.

118. Там само. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 36. Арк. 87.

119. Там само. Спр. 35. Арк. 87; ДАХО. Ф. 268. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 14.

120. Там само. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 43; Спр. 35. Арк. 13.

121. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 234. Арк. 10; ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 10-11.

122. Там само. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 49, 57, 1.

123. Там само. Арк. 57.

124. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 88. Арк. 165-172.

125. ЦДАВО України. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 26, 33, 34, 54, 83.

126. Там само. Арк. 21-23, 45.

127. Там само. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 12.

128. Там само. Спр. 16. Арк. 31-31 зв.; Чайковський А.С., Щербак М.Г. Вказ. пр. С. 224-225.

129. ЦДАВО України. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 1-3, 35.

130. Там само. Спр. 9. Арк. 216.

131. Там само. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 34; Чайковський А.С., Щербак М.Г. Вказ. пр. С. 221.

132. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 53. Арк. 224.

133. Матеріали кафедри історії органів внутрішніх справ Академії МВС СРСР.

134. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 5, 9, 11; Спр. 16. Арк. 5.

135. Ярмыш А.Н. Карательный аппарат самодержавия. С. 97-98.

136. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 145. Арк. 26-28, 34.

137. ЦДАВО України. 1216. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 51.

138. Свод законов Российской империи. Т. 14. Приложения. Ст. 4-13.

139. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 53. Арк. 52.

140. Законодательные акты Украинской Державы. С. 18-27; ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 269. Арк. 5.

141. Там само. Спр. 14. Арк. 26-28.

142. Законодательные акты Украинской Державы. С. 5, 27-30.

143. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 267. Арк. 1, 23.

144. Там само. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 58. Арк. 8-10; Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 36-37.

145. Там само. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 58. Арк. 20-31 зв.

146. Там само. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 58. Арк. 20-31 зв.

147. Там само. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 213. Арк. 15.

148. Там само. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 82. Арк. 256-259, 278.

149. Законодательные акты Украинской Державы. С. 18-27.

150. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 88. Арк. 36.

151. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 10.

152. Там само. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 29.

153. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 235. Арк. 5.

154. Там само. Спр. 88. Арк. 37-38.

155. ЦДІАК України. Ф. 317. Оп. 7. Спр. 5130. Арк. 1-2.

156. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 87. Арк. 125; Спр. 76. Арк. 75.

157. Там само. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 53. Арк. 264.

158. Последние новости. 1918. 30 июня, 2 октября; ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 43. Арк. 8, 15-18, 57, 59, 63-65, 67, 83, 87.

159. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 151. Арк. 1-4.

160. Тимощук О. Чи варто Нестора Махна вважати національним героєм України // Кур’єр Кривбасу. 1999. №110. С. 156.

161. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 86. Арк. 81, 139, 170.

162. Гриневич В. та інші. Історія українського війська. Львів, 1996. С. 124-125.

163. Махно Н. Под ударами контрреволюции. С. 32.

164. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 1. Арк. 14, 32, 39, 58; Ризоль И. Борьба с гетьманом в подполье // Борьба за советы на Екатеринославщине. С. 225-226.

165. Сідак В. Контррозвідка останнього гетьмана. С. 10-12.

166. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 198. Арк. 62-71.

167. ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 36.

168. Там само. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 11.

169. Там само. Спр. 58. Арк. 25.

170. Там само. Спр. 22. Арк. 8.

171. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 86. Арк. 220, 169.

172. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 36. Арк. 45.

173. Там само. Спр. 50. Арк. 13.

174. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 246. Арк. 17-18.

175. Новости дня. 1918. 11 сентября; Последние новости. 1918. 18 сентября.

176. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 15.

177. ДАКО. Ф. 7. Оп. 3. Спр. 2227. Арк. 33; Оп. 5. Спр. 1554. Арк. 1.

178. ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 28-30.

179. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 87. Арк. 92.

180. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 58. Арк. 10-31.

181. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 246. Арк. 2; ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 58. Арк. 5.

182. Там само. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 246. Арк. 1; Ф. 5. Оп. 1. Спр. 88. Арк. 211-215. Арк. 240, 157; Спр. 87. Арк. 37.

183. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 58. Арк. 22; Спр. 35. Арк. 77.

184. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 53. Арк. 196, 209, 248.

185. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 58. Арк. 16-18.

186. Там само. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 25.

187. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 231. Арк. 16-18.

188. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 58. Арк. 26, 18, 1.

189. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 53. Арк. 130.

190. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 65.

191. Сідак В. Контррозвідка останнього гетьмана. С. 35.

192. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 70. Арк. 158.

193. Там само. Спр. 16. Арк. 65.

194. Там само. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 42-43.

195. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 294. Арк. 1-4.

196. Армія. 1918. 8 листопада.

197. ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 424. Арк. 5.

198. Там само. Ф. 1216. Оп. 1. Спр.43. Арк. 101.

199. Кузеля З. Вказ. пр. С. 5-14.

200. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 86. Арк. 30, 222-224; Спр. 88. Арк. 198.

201. ЦДАВО України. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 27.

202. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 36. Арк. 72.

203. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 86. Арк. 134-135, 148, 113, 195, 87-88.

204. Там само. Спр. 87. Арк. 136-137, 177-181.

205. Там само. Спр. 53. Арк. 196.

206. Там само. Спр. 88. Арк. 290.

207. ЦДАВО України. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 25; Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 58. Арк. 26, 1, 16, 18.

208. Последние новости. 1918. 30 июня.

209. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 246. Арк. 45; Ф. 5. Оп. 1. Спр. 88. Арк. 227-290.

210. Там само. Ф. 5. Спр. 82. Арк. 48; Спр. 76. Арк. 76.

211. ДАКО. Ф. 7. Оп. 5. Спр. 1554. Арк. 1.

212. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 89. Арк. 417.

213. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 16.

214. Там само. Спр. 50. Арк. 31, 33.

215. Последние новости. 1918. 8 сентября.

216. Там само. 1918. 2 октября.

217. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 42.

218. ЦДІАК України. Ф. 419. Оп. 1. Спр. 7284. Арк. 228-229.

219. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 9-11.

220. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 87. Арк. 1, 43-46.

221. Там само. Спр. 82. Арк. 292.

222. ЦДІАК України. Ф. 419. Оп. 1. Спр. 7284. Арк. 229.

223. Там само. Ф. 419. Оп. 1. Спр. 7284. Арк. 44.

224. Последние новости. 1918. 30 июля, 2 августа.

225. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 36. Арк. 45; Спр. 50. Арк. 17-18.

226. Там само. Спр. 68. Арк. 151.

227. Там само. Спр. 35. Арк. 36, 45.

228. Там само. Спр. 43. Арк. 101.

Розділ ІІІ Армія в охоронній системі гетьманату

1. Могилянский Н. Трагедия Украины // Революция на Украине по мемуарам белых. С. 132-133.

2. Новая история. Часть вторая. С. 526.

3. Новости дня. 1918. 8 сентября; Нагаєвський І. Вказ. пр. С. 152 – 153.

4. Державний вістник. 1918. 16 травня; Колянчук О. та інші. Вказ. пр. С. 182, 39.

5. Павло Скоропадський. Спогади. С. 364.

6. Голубко В. Вказ пр. С. 205.

7. ЦДАВО України. Ф. 1074. Оп. 4. Спр. 3. Арк. 39.

8. Там само. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 145. Арк. 1.

9. Нагаєвський І. Вказ. пр. С. 129.

10. Армія. 1918. 6 листопада.

11. Державний вістник. 1918. 22 жовтня; Армія. 1918. 22 листопада.

12. Мироненко О. Розбудова національного війська режимом П. Скоропадського // Історико-політичні уроки української державності. С. 318–319.

13. Армія. 1918. 20 листопада.

14. Федюк В.П. Вказ. пр. С. 55.

15. Армія. 1918. 16, 20 листопада.

16. Там само. 3 грудня.

17. Там само. 7 грудня.

18. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 92. Арк. 24-26, 30-31.

19. Армія. 1918. 8 грудня.

20. Там само. 10 грудня.

21. Там само. 12 грудня.

22. ЦДАВО України. Ф. 1074. Оп. 4. Спр. 3. Арк. 197.

23. Там само. Оп. 4. Спр. 3. Арк. 200-201.

24. Там само. Оп. 1. Спр. 17. Арк.1.

25. Там само. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 426. Арк. 16.

26. Там само. Ф. 1074. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 1-3.

27. Там само. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 27, 45, 57.

28. Там само. Арк. 62, 29, 9, 70, 10.

29. Там само. Ф. 1074. Оп. 5. Спр. 12. Арк. 1-107.

30. Там само. Оп. 4. Спр. 3. Арк. 3.

31. Мироненко О. Розбудова національного війська режимом П. Скоропадського // Історико-політичні уроки української державності. С. 311.

32. Дорошенко Д. Історія України. Т. 2. С. 235.

33. ЦДАВО України. Ф. 1074. Оп. 5. Спр. 12. Арк. 33, 73; Державний вістник. 1918. 22 травня, 11 червня.

34. ЦДАВО України. Оп. 1. Спр. 43. Арк. 7.

35. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Арк. 179-182.

36. ДАКО. Ф. 7. Оп. 2. Спр. 1120. Арк. 57, 64.

37. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 86. Арк. 36-38.

38. ЦДАВО України. Ф. 1074. Оп. 5. Спр. 12. Арк. 74.

39. Там само. Оп. 1. Спр. 32. Арк. 9-10.

40. Там само. Спр. 40. Арк. 27 зв.

41. Єсюнін С. Проскурівський варто-охоронний курінь (1918 р.) // Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 р. С. 106-107.

42. ЦДАВО України. Ф. 1074. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 94-пакет.

43. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Вказ. пр. С. 102.

44. Армія. 1918. 30 листопада.

45. Державний вістник. 1918. 18 травня.

46. Колянчук О. та інші. Вказ. пр. С. 263, 140, 125, 113, 161; Тинченко Я. Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття. 1917-1921 роки. Ч. 1. К., 1995. С. 99.

47. Мироненко О. Розбудова національного війська режимом П. Скоропадського // Історико-політичні уроки української державності. С. 312; Армія. 1918. 1 грудня.

48. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 53. Арк. 52; ЦДАВО України. Ф. 1074. Оп. 4. Спр. 13. Арк. 31; Ф.1064. Оп. 1. Спр. 27. Арк. 7.

49. Там само. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 50.

50. Там само.Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 61.

51. Там само. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 145. Арк. 18-18 зв.

52. Там само. Ф. 1074. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 13 зв.

53. Голубко В. Вказ. пр. С. 205.

54. Павло Скоропадський. Спогади. С. 188.

55. Іванець І. Кримський вектор політики гетьманату Скоропадського: новий підхід чи наслідування Центральної Ради // Гетьман Павло Скоропадський і Українська Держава 1918 року. С 239; ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 132. Арк. 4.

56. ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 4.

57. Турченко Ф., Геращенко Т. Крымский поход П. Болбочана // Революция и Гражданская война 1917-1920 годов: новое осмысление: Материалы международной научной конференции. Симферополь, 1995. С. 97; Тимощук А.В. Анархо-коммунистические формирования Н. Махно. С. 20–21.

58. Гарчева Л. Вооруженная борьба России, Германии и Украины за Крым в апреле 1918 г. // Революция и Гражданская война 1917 – 1920 годов. С. 24; Турченко Ф., Геращенко Т. Вказ. пр. С. 97.

59. ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 132. Арк. 16.

60. Мироненко О. Крим і кримське питання після лютневої (1917 р.) революції // Історико-політичні уроки української державності. С. 183.

61. Сергійчук В. Кримська політика гетьмана Павла Скоропадського // Гетьман Павло Скоропадський і Українська Держава 1918 року. С. 15; ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 132. Арк. 19.

62. Павло Скоропадський. Спогади. С. 262.

63. Мироненко О. Крим і кримське питання після лютневої (1917 р.) революції. // Історико-політичні уроки української державності. С. 182.

64. Іванець І. Вказ. пр. С. 238.

65. ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 132. Арк. 26-27.

66. ДА АРК. Ф 359. Оп. 2. Спр. 43. Арк. 2.

67. ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 132. Арк. 25-27.

68. Там само. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 1-2; Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 16-17.

69. Там само. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 132. Арк. 28.

70. Там само.Ф. 1064. Оп. 1. Спр.292. Арк. 5.

71. Там само. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 6-7, 60, 67, 71.

72. Павло Скоропадський. Спогади. С. 189.

73. ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 86, 95.

74. Там само. Спр. 35. Арк. 74, 41.

75. Павло Скоропадський. Спогади. С. 189.

76. Історія Українського війська. С. 428; ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 94 пакет. зв. Арк. 38-41, 45-46.

77. ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 31 зв., 38-41, 45-46.

78. Там само. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 132; Спр. 40. Арк, 163.

79. Гриневич В. та інші. Вказ. пр. С. 125.

80. Павло Скоропадський. Спогади. С. 364; Колянчук О., та інші. Вказ. пр. С. 52.

81. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 245. Арк. 45-52.

82. Павло Скоропадський. Спогади. С. 189.

83. ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 6.

84. Павло Скоропадський. Спогади. С. 239.

85. Українські Січові Стрільці. С. 100-102.

86. Історія Українського війська. С. 450.

87. Українські Січові Стрільці. С. 117; Верига В. Вказ. пр. Т. 1. С. 339-340; Нагаєвський І. Вказ. пр. С.155.

88. Павло Скоропадський. Спогади. С. 186.

89. Горєлов В. Вказ пр. С. 56.

90. ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 8а - 8а зв.

91. Там само. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 270. Арк. 1-3 зв.

92. Там само. Ф. 1077. Оп. 3. Спр. 17. Арк. 1-1 зв.

93. Там само. Спр. 42. Арк. 5.

94. ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 3. Спр. 43. Арк. 2.

95. Горєлов В. Вказ. пр. С. 56.

96. ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 46-пакет.

97. Там само. Спр. 33. Арк. 6, 21, 22.

98. Там само. Оп. 3. Спр. 43. Арк. 12, 5.

99. ЦДАВО України. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 113-114.

100. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 86. Арк. 28.

101. ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 46-пакет.

102. Там само. Спр. 33. Арк. 114, 33.

103. Там само. Оп. 3. Спр. 42. Арк. 7, 11.

104. Новости дня. 1918. 9 октября.

105. Горєлов В. Вказ. пр. С. 56.

106. Верига В. Вказ. пр. Т. 1. С. 377; Історія Українського війська. С. 455.

107. ЦДАВО України. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 16, 15 зв.; Ф. 1074. Оп. 1. Спр. 22. Арк.4.

108. Свод Законов Российской империи. Т. 1. Ч. 2.

109. ЦДАВО України. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 3-9, 53-54 зв.

110. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 239. Арк. 7.

111. ЦДАВО України. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 16-44 зв., 51; Ф. 1074. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 4; Державний вістник. 1918. 26 липня.

112. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 179. Арк. 1-7, 12-15; Армія. 1918. 8 листопада.

113. ЦДАВО України. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 39-41, 55-59; Державний вісник. 22 липня.

114. ЦДАВО України. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 44-45.

115. Павло Скоропадський. Спогади. С. 207.

116. ЦДАВО України. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 45-48 зв.; Свод Законов Российской империи. Т. 16. Ч. 1.

117. ЦДАВО України. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 45-54 зв.

118. Мироненко О. Розбудова національного війська режимом П. Скоропадського. // Історико-політичні уроки української державності. С. 319; Армія. 1918. 1 грудня.

119. ЦДАВО України. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 7, 4.

120. Там само. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 92. Арк. 23, 17.

121. Там само. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 6.

122. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 87. Арк. 12-25, 38-46.

123. ЦДАВО України. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 1-2.

124. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 88. Арк. 113-114.

125. Там само. Спр. 89. Арк. 115, 269; Спр.87. Арк. 113.

Розділ ІV Охоронні установи та збройні формування міністерств фінансів, шляхів і земельних справ

1. Буравченков П., Заруда Ф. Деякі аспекти діяльності В’ячеслава Липинського в період гетьманату (1918) // В’ячеслав Липинський. Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна. К., Філадельфія, 1994. С. 186-187; Держалюк М. Вказ. пр. С. 46-47; Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. К., 1994. С. 18.

2. Мироненко О. Адміністративно-територіальний поділ Української Держави у квітні-грудні 1918 р. // Історико-політичні уроки української державності. С. 19.

3. Павло Скоропадський. Спогади. С. 268, 372.

4. ЦДАВО України. Ф. 3695. Оп. 1. Спр. 193. Арк. 2; Боєчко В. та інші. Вказ. пр. С. 25, 31.

5. Іванець І. Вказ. пр. С. 239.

6. ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 242. Арк. 238, 225 зв.

7. ДА АРК. Ф. 359. Оп. 2. Спр. 43. Арк. 5.

8. Дорошенко Д. Мої спогади про недавнє-минуле. С. 301-302.

9. ДА АРК. Ф. 359. Оп. 2. Спр. 43. Арк. 42.

10. Там само. Арк. 59, 10.

11. Там само. Спр. 44. Арк. 1-2.

12. Там само. Спр. 43. Арк. 30 зв.

13. Мальгин. А. Ненужная борьба между двумя частями России… // Крымский архив. 1996. №2. С. 66.

14. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 1.

15. Краткий отчет о деятельности Крымского правительства в Киеве с 26 сентября по 16 октября 1918 г. // Крымский архив. 1996. №2. С. 69, 74; ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 132. Арк. 50.

16. ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 424. Арк. 238.

17. ДА АРК. Ф. 359. Оп. 2. Спр. 43. Арк. 89.

18. ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 424. Арк. 225 зв.

19. Там само. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 132. Арк. 54.

20. ДА АРК. Ф. 359. Оп. 2. Спр. 43. Арк. 99.

21. Там само. Арк. 21; Боєчко В. та інші. Вказ. пр. С. 38-39.

22. ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 424. Арк. 5, 7, 11.

23. Свод Законов Российской империи. Т. VI. Правила об отдельном корпусе пограничной стражи. Ст. 48-51.

24. ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 118. Арк. 289, 182-190.

25. Там само. Арк. 259.

26. Колянчук О. та інші. Вказ. пр. С.229, 111.

27. ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 118. Арк. 183.

28. Там само. Арк. 259, 304.

29. Там само. Арк. 261.

30. Там само. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 184. Арк. 1-2.

31. Там само. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 424. Арк. 310.

32. Там само. Спр. 430. Арк. 110-111 зв.

33. Там само. Арк. 310.

34. Там само. Арк. 63-68.

35. ДА АРК. Ф. 359. Оп. 2. Спр. 42. Арк. 1-2.

36. Там само. Арк. 32; Спр. 43. Арк. 36 зв, 42.

37. Там само. Арк. 65.

38. Там само. Арк. 44.

39. ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 419. Арк. 277-279.

40. Там само. Спр. 424. Арк. 225 зв., 151.

41. Там само. Арк. 310-311; Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 227. Арк. 1.

42. Там само. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 424. Арк. 209.

43. Там само. Арк. 13.

44. Державний вістник. 1918. 10 серпня.

45. ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп 1. Спр.430. Арк. 16-16 зв.

46. Там само. Спр.419. Арк.279.

47. Там само. Спр. 430. Арк. 12 зв-13.

48. Там само. Ф. 1064. Оп 1. Спр.13 а. Арк.8, 17.

49. Там само. Ф.2199. Оп 1. Спр.430. Арк. 12 зв, 16-17.

50. Там само. Ф. 1074. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 6, 18 зв.

51. Там само. Арк. 14 зв, 12.

52. Там само. Арк.18, 45–45 зв, 19, 47.

53. Там само. Арк. 21-21 зв.

54. Там само. Арк. 36-37.

55. Держалюк М. Вказ. пр. С.49.

56. ЦДАГО України. Ф.5. Оп 1. Спр.89. Арк.415.

57. Держалюк М. Вказ.пр. С.49.

58. ДА АРК. Ф. 359. Оп. 2. Спр. 42. Арк. 34.

59. ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 430. Арк. 39-40.

60. Тлущак Ю.М. Податкова охорона України і Криму в 1918 р. як спад­щина російської корчемної сторожі // Вісник Університету внутрішніх справ. 1999. №7. Ч. 2. С. 170-171.

61. Державний вістник. 1918. 8 серпня.

62. Там само. 26 вересня.

63. Тлущак Ю.М. Вказ. пр. С. 172-174.

64. ЦДАВО України. Ф.1064. Оп. 1. Спр. 227. Арк. 6.

65. ДА АРК. Ф. 359. Оп. 2. Спр. 42. Арк. 49, 40.

66. ЦДАВО України. Ф.2199. Оп. 1. Спр. 430. Арк. 111-112 зв.; ДА АРК. Ф. 359. Оп. 2. Спр. 42. Арк. 46, 48.

67. ЦДАВО України Ф.2199. Оп. 1. Спр. 430. Арк. 102-103; Спр. 426. Арк. 9-14, 31.

68. Павло Скоропадський. Спогади. С. 240.

69. ЦДАВО України. Ф.2199. Оп. 2. Спр. 2а. Арк. 5, 6, 8, 10.2, 3.

70. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 88. Арк. 27-30.

71. Павло Скоропадський. Спогади. С. 194.

72. ЦДАВО України. Ф. 2199. Спр. 424. Арк. 313.

73. ЦДАВО України. Ф. 2537. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 6-7.

74. Свод Законов Российской империи. Т. ІІ.

75. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 26-29 зв.

76. Редін М. Вказ. пр. С. 16, 19-20, 37.

77. Деникин А.И. Указ. соч. 1993. №8-9.С. 135.

78. Федюк В.П. Вказ. пр. С. 35-36.

79. Павло Скоропадський. Спогади. С. 222-223.

80. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 86. Арк. 106; ЦДАВО України. Ф. 1074. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 2.

81. ЦДАВО України. Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 54. Арк. 1.

82. Редін М. Вказ. пр. С. 32-33.

83. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 86. Арк. 150, 105.

84. Крах германской оккупации на Украине. С. 69-70.

85. Редін М. Вказ. пр. С. 34-35.

86. ЦДАВО України. Ф. 2537. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 3-4.

87. Там само. Ф. 1074. Оп. 5. Спр. 12. Арк. 74-75.

88. Там само. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 50. Арк. 1; ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 86. Арк. 74.

89. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 50. Арк. 47, 72, 74, 51, 66, 84.

90. Там само. Ф. 2537. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 22.

91. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 89. Арк. 391.

92. Павло Скоропадський. Спогади. С. 255-256.

93. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 56. Арк. 62, 30.

94. Там само. Спр. 56. Арк. 82-86.

95. Там само. Арк. 33, 43, 48.

96. Павло Скоропадський. Спогади. С. 360.

97. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 56. Арк. 79-80, 69, 68.

98. Там само. Спр. 35. Арк. 98.

99. Там само. Спр. 56. Арк. 66.

100. Там само. Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 25.

101. Свод Законов Российской империи. Т. VIІІ. Ч. 1. Ст. 1-8.

102. ЦДАВО України. Ф. 1061. Оп. 1. Спр.2. Арк. 61.

103. Там само. Спр 22. Арк. 15.

104. Там само. Спр 2. Арк. 84.

105. Там само. Спр. 22. Арк. 15.

106. Там само. Спр. 67. Арк. 4.

107. Там само. Спр. 37. Арк. 36.

108. Там само. Спр. 72. Арк. 112, 52-56, 69-70, 78.

109. Там само. Спр. 48. Арк. 41.

110. Там само. Спр. 37. Арк. 38.

111. Там само. Спр. 49. Арк. 10,11.

112. Там само. Спр. 37. Арк. 38.

113. Там само. Спр. 72. Арк. 92-98.

114. ДА АРК. Ф. 81. Оп. 2. Спр. 122. Арк. 6.

115. ЦДАВО України. Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 49. Арк. 12-13, 15, 27, 38, 53.

116. Там само. Спр. 72. Арк. 89.

117. Там само. Спр. 48. Арк. 15, 27, 19-21.

118. Там само. Арк. 70.

119. Свод Законов Российской империи. Т. VIІІ. Ч. 1. Приложение к ст. 23.

120. ЦДАВО України. Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 48. Арк. 64-65, 55.

121. Там само. Спр. 37. Арк. 53.

122. Там само. Спр. 48. Арк. 17-18, 44-45.

123. Там само. Спр. 62. Арк. 3.

124. Там само. Спр. 48. Арк. 36.

125. Там само. Спр. 14. Арк. 5, 38-39, 68, 65, 62-63.

126. ДА АРК. Ф. 81. Оп. 2. Спр. 122. Арк. 5.

127. ЦДАВО України. Ф. 1074. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 11.

Розділ V Добровольчі охоронні формування

1. ЦДАГО України. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 239. Арк. 1.

2. Павло Скоропадський. Спогади. С. 139-140.

3. Гриценко А.П. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні (кінець 1917 р.–початок 1919 р.). К., 1993. С. 26-27.

4. Нагаєвський І. Вказ. пр. С. 167.

5. Турченко Ф., Заліська Н. В’ячеслав Липинський – ідеолог Української демократичної хліборобської партії // В’ячеслав Липинський. Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна. С. 172-175.

6. ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 156-156 зв.

7. Петров В.И. Указ. соч. С. 102-103.

8. Останній гетьман. С. 228-229.

9. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 83-87 зв.

10. Статут Українських Козаків. К., 1918. С. 2-9.

11. Останній гетьман. С. 236-238.

12. Армія. 1918. 8 листопада; Верига В. Вказ. пр. Т.1. С. 338.

13. ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 46 пакет.

14. Мироненко О. Розбудова національного війська режимом П. Скоропадського // Історико-політичні уроки української державності. С. 232.

15. ЦДАВО України. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 13.

16. Там само. Ф. 1074. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 3; Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 92. Арк. 15.

17. Там само. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 2.

18. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 88. Арк. 56.

19. Там само. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 238. Арк. 2.

20. Там само. Спр. 239. Арк. 2.

21. Армія. 1918. 20 листопада.

22. ЦДАВО України. Ф. 2586. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 102.

23. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 86. Арк. 238.

24. ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 156.

25. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 88. Арк. 39-40; ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 9; Спр. 16. Арк. 4.

26. Там само. Ф. 1074. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 10-11.

27. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 86. Арк. 231, 238.

28. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 34.

29. Там само. Ф. 1074. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 10.

30. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 87. Арк. 210.

31. Там само. Спр. 82. Арк. 242; Спр. 86. Арк. 227, 183.

32. Белаш А.А., Белаш В.Ф. Вказ. пр. С. 50.

33. Тимощук О.В. Чи варто Нестора Махна вважати національним героєм України? С. 154-155.

34. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 266. Арк. 12.

35. Там само. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 87. Арк. 172-174.

36. Там само. Спр. 86. Арк. 168.

37. Армія. 1918. 10 листопада.

38. Державний вістник. 1918. 26 жовтня.

39. Армія. 1918. 10 листопада

40. Армія. 1918. 4 грудня.

41. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 87. Арк. 160.

42. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 17-18.

43. Сідак В.С. Контррозвідка останнього гетьмана. С. 13-14.

44. Федюк В.П. Вказ. пр. С. 41, 43.

45. Деникин А.И. Указ. соч. 1993. №8-9. С. 112.

46. Федюк В.П. Вказ. пр. С. 42-43

47. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 248. Арк. 13.

48. Сідак В.С. Контррозвідка останнього гетьмана. С. 16.

49. ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 108. Арк. 163.

50. Армія. 1918. 4 грудня.

51. Мироненко О. Розбудова національного війська режимом Скоропадського // Історико-політичні уроки української державності. С. 323.

52. Армія. 1918. 4 грудня.

53. Сідак В.С. Контррозвідка останнього гетьмана. С. 18.

54. Федюк В.П. Вказ. пр. С. 44-48.

55. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 92. Арк. 8, 14.

56. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 89. Арк. 192.

57. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 92. Арк. 11, 28.

Розділ VІ Українська і німецько-австрійська «Феміда»

1. Державний вістник. 1918. 16 травня; ЦДАВО України. Ф. 1016. Оп. 1. Спр. 331. Арк. 13-14.

2. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 18. Арк. 35.

3. Копиленко О.Л. Копиленко М.Л. Вказ. пр. С. 63-65.

4. Державний вістник. 1918. 16 травня.

5. Там само. 30 травня, 5 червня.

6. Там само. 20 липня.

7. ЦДАВО України. Ф. 1016. Оп. 1. Спр. 251. Арк. 2-2 зв.

8. Державний вістник. 1918. 20 липня.

9. Там само. 31 травня.

10. ЦДІАК України. Ф. 419. Оп. 1. Спр. 7284. Арк. 48, 137.

11. Державний вістник. 1918. 14 липня, 15 серпня.

12. Свод Законов Российской империи. Т. 16. Изменения и дополнения, вызванные узаконениями, опубликованными после отпечатывания соответствующих листов издания; ЦДАВО України. Ф. 1016. Оп. 1. Спр. 292. Арк. 5.

13. Державний вістник. 1918. 31 травня.

14. Там само. 20 липня.

15. Последние новости. 1918. 30 июля; Нагаєвський І. Вказ. пр. С. 137; Державний вістник. 1918. 6 серпня, 27 серпня.

16. Державний вістник. 1918. 20 липня, 20 серпня.

17. Там само. 29 липня.

18. ЦДАВО України. Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 9.

19. Державний вістник. 1918. 29 серпня.

20. Там само. 5 червня.

21. Там само. 13 червня.

22. Ярмыш А.Н. Карательный аппарат самодержавия на Украине. С. 252.

23. Державний вістник. 1918. 20 липня.

24. Там само. 24 липня.

25. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 61-69 зв.

26. Там само. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 7.

27. Законодательные акты Украинской Державы. С. 31.

28. Державний вістник. 1918. 3 вересня.

29. ЦДІАК України. Ф. 419. Оп. 1. Спр. 7284. Арк. 63.

30. Там само. Ф. 317. Оп. 7. Спр. 5132. Арк. 2.

31. Там само. Ф. 419. Оп. 1. Спр. 7284. Арк. 73.

32. Там само. Ф. 317. Оп. 7. Спр. 5139. Арк. 1-2.

33. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 148. Арк. 8.

34. ДАКО. Ф. 7. Оп. 1. Спр. 1095. Арк. 3-4, 6, 22; Оп. 2. Спр. 1101. Арк. 5.

35. Там само. Спр. 1132. Арк. 44.

36. Там само. Спр. 1113. Арк. 3-4; Спр. 1131. Арк. 1; Оп. 2. Спр. 1101. Арк. 6-7.

37. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 215. Арк. 1-3.

38. Там само. Спр. 149. Арк. 1-21; Спр. 218. Арк. 3.

39. Там само. Спр. 149. Арк. 24-26, 1-2.

40. Там само. Ф. 1074. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 7.

41. ДАКО. Ф. 7. Оп. 5. Спр. 1552. Арк. 4-6, 10, 21.

42. Там само. Оп. 1. Спр. 1132. Арк. 70.

43. Там само. Спр. 1113. Арк. 18.

44. Там само. Оп. 2. Спр. 1101. Арк. 23; Оп. 5. Спр. 1567. Арк. 55, 18-47.

45. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 139. Арк. 1-2.

46. ДАКО. Ф. 7. Оп. 2. Спр. 1101. Арк. 42.

47. ДАХО. Ф. 268. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 2.

48. ЦДАВО України. Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 66. Арк. 5. 1-2.

49. Ярмыш А.Н. Карательный аппарат самодержавия. С. 274-275.

50. ДАХО. Ф. 164. Оп. 1. Спр. 174. Арк. 1-2.

51. ЦДІАК України. Ф. 419. Оп. 11. Спр. 7284. Арк. 182-188.

52. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 149. Арк. 13-14.

53. ДАКО. Ф. 7. Оп. 2. Спр. 1101. Арк. 141, 102, 90.

54. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 218. Арк. 3.

55. ДАКО. Ф. 7. Оп. 2. Спр. 1080. Арк. 6; Оп. 5. Спр. 1569. Арк. 6.

56. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 50.

57. ДАКО. Ф. 7. Оп. 2. Спр. 1552. Арк. 29.

58. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 88. Арк. 34.

59. Там само. Спр. 89. Арк. 120.

60. Там само. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 203. Арк. 7.

61. Там само. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 89. Арк. 419, 414.

62. ДАКО. Ф. 7. Оп. 5. Спр. 1552. Арк. 92, 90.

63. Заруда Т. Становлення та основні напрямки зовнішньої політики Української Держави // Останній гетьман. С. 79.

64. Нагаєвський І. Вказ. пр. С. 144-145.

65. Колянчук О. та інші. Вказ. пр. С. 236.

66. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 292. Арк. 15.

67. Заруда Т. Вказ. пр. С. 69; ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 86. Арк. 31.

68. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 229. Арк. 1-3.

69. Крах германской оккупации на Украине. С. 52.

70. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 229. Арк. 9.

71. ЦДАВО України. Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 20-23, 1-6; Спр. 23. Арк. 1, 4-5.

72. ДАКО. Ф. 7. Оп. 5. Спр. 1565. Арк. 16; Оп. 2. Спр. 1080. Арк. 10.

73. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 292. Арк. 16.

74. Там само. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 177. Арк. 4-6.

75. Там само. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 292. Арк. 23, 26.

76. Там само. Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 32. Арк. 3, 8.

77. Нагаєвський І. Вказ. пр. С. 143.

78. Гольденвейзер А. Вказ. пр. С. 39-42.

79. ЦДІАК України. Ф. 419. Оп. 1. Спр. 7284. Арк. 109-110.

80. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 233. Арк. 13

81. Там само. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 86. Арк. 20.

82. Там само. Спр. 177. Арк. 161-162.

83. Там само. Спр. 86. Арк. 55-57, 233-234.

84. Там само. Спр. 87. Арк. 125-126, 151.

85. Петров В.И. Указ. соч. С. 114-115.

86. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 86. Арк. 133.

87. Там само. Спр. 89. Арк. 65.

88. Там само. Спр. 82. Арк. 192.

89. Там само. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 243. Арк. 1-2.

90. Там само. Спр. 257. Арк. 3.

91. Нагаєвський І. Вказ. пр. С. 143.

Замість закінчення Охоронний апарат Української Держави під час повалення гетьманату П. Скоропадського

1. Новая история. Ч. 2. С. 526.

2. Федюк В.П. Вказ. пр. С. 52-54; Деникин А.И. Гетманство и Директория на Украине // Революция и гражданская война на Украине по мемуарам белых. С. 150-151.

3. Павло Скоропадський. Спогади. С. 295-296; Мироненко О. Крах маріократії П. Скоропадського. // Історико-політичні уроки української державності. С. 173-174.

4. Последние новости. 1918. 21 октября.

5. Державний вістник. 1918. 26 жовтня; Верига В. Вказ. пр. Т. 1. С. 371-372.

6. Новая история. Ч. 2. С. 527-529; Политическая история государств Азии и Северной Африки ХХ век. В 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 11.

7. Деникин А.И. Гетманство и Директория на Украине. С. 169.

8. Павло Скоропадський. Спогади. С. 303.

9. Гриценко А. Вказ. пр. С. 38.

10. Павло Скоропадський. Спогади. С. 304.

11. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 89. Арк. 9-11, 29, 32, 41, 89, 120, 123; Спр. 87. Арк. 102; Ф. 57. Оп. 2. Спр. 203. Арк. 6-7.

12. Там само. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 89. Арк. 126; Армія. 1918. 9 листопада.

13. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 89. Арк. 101, 122, 181-182, 224-225.

14. Там само. Арк. 100.

15. Гриценко А. Вказ. пр. С. 41-42.

16. Мироненко О. Крах маріократії П. Скоропадського // Історико-політичні уроки української державності. С. 175; Гриценко А. Вказ. пр. С. 49-50.

17. Антонов-Овсеенко В.А. Вказ. пр. Т. 3. С. 26; Мироненко О. Крах маріократії П. Скоропадського // Історико-політичні уроки української державності. С. 175.

18. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 85. Арк. 84.

19. Верига В. Вказ. пр. Т. 1. С. 382-387.

20. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 89. Арк. 439-440, 522-523.

21. Армія. 1918. 2 грудня.

22. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 89. Арк. 520.

23. Верига В. Вказ. пр. Т. 1. С. 385.

24. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 89. Арк. 443-451.

25. Верига В. Вказ. пр. Т. 1. С. 384-385.

26. ЦДАГО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 89. Арк. 431-434.

27. Верига В. Вказ. пр. Т. 1. С. 385.

28. ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 41-41 зв.

29. Гражданская война на Украине 1918-1919 гг. С. 564-568.

30. ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 43. Арк. 102.

31. ЦДАГО України. Ф. 57. Оп. 2. Спр. 250. Арк. 2.

32. Махно Н. Украинская революция. С. 167.

33. История городов и сел Украинской ССР. Запорожская область. К., 1989. С. 293.

34. Колос Г. Вказ. пр. С. 24.

35. Деникин А.И. Очерки Русской смуты // Вопросы истории. 1993. №10. С. 110.

36. Белаш А.В., Белаш В.Ф. Вказ. пр. С. 42.

37. Волковинский Н. Махно и его крах. С. 49.

38. ЦДІАК України. Ф. 317. Оп. 2. Спр. 7310. Арк. 1.

39. ДАКО. Ф. 7. Оп. 5. Спр. 1554. Арк. 1.

40. Павло Скоропадський. Спогади. С. 321-323.

ДОДАТКИ

<< | >>
Источник: Тимощук О.В.. Охоронний апарат Української Держави (квітень – грудень 1918 р.): Монографія. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ,2000. – 462 с.. 2000

Еще по теме БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -