>>

АНОТАЦІЯ

Гуцалюк О.В. Адміністративно-правові засади реформування місцевих судів в Україні. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

- Науково-дослідний інститут публічного права, Київ, 2017.

У дисертації на основі теорії адміністративного права, вітчизняного та зарубіжного законодавства, досягнень спеціальної судової публічної адміністрації наведено нове розв’язання наукового завдання стосовно розвитку засад та адміністративного інструментарію у сфері адміністративно-правового реформування місцевих судів в Україні.

У роботі сформовано роль адміністративного права, яке відіграє провідну роль у реформуванні судової влади та є вагомим чинником, який на рівні законів і підзаконних нормативно-правових актів уточнює та розширює конституційні норми для потреб безпосередньої правової реалізації стосовно забезпечення судової влади, а також виробляє на основі норм адміністративного права спеціальний адміністративний інструментарій у вигляді форм і методів адміністративної діяльності публічної адміністрації та адміністративних процедур, зокрема щодо підбору і призначення суддів, призначення їх на адміністративні посади, притягнення до дисциплінарної відповідальності, звільнення, надання суддям усіх необхідних ресурсів та створення умов для здійснення гуманного та справедливого судочинства на основі принципу верховенства права, створення належних умов для учасників судового процесу та інших осіб, які перебувають в адміністративних приміщеннях судів.

Розкрито зміст адміністративного права як регулятора суспільних відносин у сфері державного управління, яке допомагає розкрити базові витоки реформування судової влади, що в першу чергу полягають у зміні нормативних актів, які порушують принцип незалежності судової влади, не відповідають встановленим міжнародним нормам та унеможливлюють громадян України справедливо захищати передбачені законом права та обов’язки, захищені державою.

Тому основним поштовхом для судової реформи має бути: вирішення питання призначення суддів, в яких закінчився п’ятирічний строк повноважень, підвищення матеріального забезпечення суддів, посилення юридичної відповідальності за незаконне втручання у діяльність судової гілки влади і т. ін.

Встановлено, що на сучасному етапі становлення нашої держави є суттєва потреба у реформуванні судової системи України та вдосконаленні окремих її інститутів. З часів становлення української демократичної, незалежної держави, одним із важливих аспектів є створення ефективної, непідкупної та справедливої судової влади, яка повинна діяти на благо громадян України шляхом забезпечення прав та свобод кожному, хто цього потребує. Для цього уточнено та розширено норми адміністративного права, які мають своїм завданням на рівні законів і підзаконних нормативно- правових актів діяти для потреб безпосередньої правореалізації. Іншими словами вироблено конкретний адміністративний інструментарій у вигляді форм і методів адміністративної діяльності публічної адміністрації та адміністративних процедур.

З’ясовано, що удосконалення норм адміністративного права щодо забезпечення реформування судової гілки влади є провідним чинником у забезпеченні прав та свобод громадян, а також становленні української державності, адже по-справжньому незалежна та демократична держава на високому рівні повинна забезпечувати незалежність, справедливість та неупередженість кожної судової справи.

Зроблено висновок щодо наукового змісту адміністративно-правових концепцій реформування судової влади, які мають слугувати народові України для забезпечення конституційних прав та свобод на засадах ефективності, незалежності та справедливості кожного судового органу, який був би доступним для кожного громадянина нашої держави, який цього потребує. При цьому Вища рада правосуддя має бути «наглядовим» органом державної влади, який повинен слідкувати за дотриманням основоположних європейських та міжнародних засад правосуддя, справедливістю правосуддя, некорумпованості суддів і ефективністю судової системи загалом.

В інакшому випадку Вища рада правосуддя повинна приймати всі необхідні міри для припинення правопорушень суддями та усувати подальші негативні порушення законодавства, що в подальшому призводять до порушення прав та свобод громадян.

Виявлені та описані, спеціальні принципи адміністративно-правового забезпечення реформування судової влади: принцип адаптації чинного законодавства, принцип забезпечення суду висококваліфікованими суддями під контролем Вищої ради правосуддя, принцип належного матеріально- технічного забезпечення, принцип забезпечення якісного обслуговування для відвідувачів, принцип безпеки суддів та судових приміщень, принцип своєчасного підвищення кваліфікації працівників апарату судів, принцип ефективної відповідальності за корупційні правопорушення.

Вперше розкрито форми адміністративної діяльності Громадської ради доброчесності як діяльність її зборів, спрямованих для оцінки зібраної інформації щодо судді (кандидата на посаду судді) та ухвалення офіційних документів в межах її компетенції, таких як рішення про надання інформації до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або висновків про недоброчесність судді (кандидата) на посаду судді.

З’ясовані особливості форм діяльності Вищої ради правосуддя щодо реформування судової влади, які полягають у взаємопов’язаному комплексі завдань, адміністративних прав та обов’язків, спрямованих на забезпечення незалежності та дотримання законів суддями з метою забезпечення захисту прав громадян на справедливе судочинство та здійснення основної форми її діяльності, зокрема видання рішень, ухвал та протокольних ухвал. Голова Вищої ради правосуддя видає накази і розпорядження як форми адміністративної діяльності різної юридичної природи. Вища рада правосуддя в тому числі має право ухвалювати рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності, рішення про звільнення судді з посади, рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя, рішення про переведення судді з одного суду до іншого, рішення про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, рішення про припинення відставки судді.

Розкрито поняття здійснення інших юридично значущих дій у сфері реформування судової влади, що характеризується такими особливостями: є виконавчо-розпорядчою діяльністю Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, посадових осіб ДСА та апарату суду, що спричиняє юридичні наслідки та спрямована на вирішення конкретних справ адміністративного характеру й видання офіційного документа (рішення); відноситься до юридично значущих дій як правової форми публічного адміністрування у сфері судової влади здійснення установчої, реєстраційної, атестаційної, експертної та юрисдикційної діяльності; прикладом установчої діяльності у сфері судової влади є адміністративні дії щодо створення Вищої ради правосуддя, як різновиду здійснення юридично значущих дій, які в майбутньому безпосередньо будуть впливати на забезпечення незалежності судової влади.

Прийняття присяги члена Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів посадовими особами ДСА та апарату суду як державними службовцями є вагомою складовою здійснення юридично значущих дій у сфері забезпечення незалежності судової влади.

З’ясовано, що методи адміністративної діяльності спеціальної публічної адміністрації у сфері забезпечення реформування судової влади - це способи, засоби та прийоми цілеспрямованого впливу правового та організаційного характеру, які засновані на основі реалізації адміністративно-правових норм на поведінку учасників адміністративно - правових відносин у сфері діяльності судової гілки влади з метою більш ефективного забезпечення незалежності і недоторканості суддів, та функціонування судової гілки влади в цілому, що дає можливість забезпечити право громадян на справедливе та гуманне правосуддя.

Виявлено, що до методів адміністративного припинення можна віднести деякі заходи адміністративної діяльності Вищої ради правосуддя, а саме: виключно цей орган має право дати подання про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом (п.1 ст. 58. Закону України «Про вищу раду правосуддя»). Такий захід має застосовуватися виключно після вивчення всіх матеріалів, поданих правоохоронними органами (адже на Вищу раду правосуддя покладається значна відповідальність за забезпечення незалежності суддів, недопущення тиску на них, певних осіб через професійну діяльність чи з особистих мотивів) судом за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Проаналізувавши практику зарубіжного досвіду реформування судової влади виявлено, що для підвищення рівня верховенства права та ефективності функціонування судової влади України є необхідність впровадження в судову систему таких складових: впровадження «мобільних» судів, що дає можливість ефективної боротьби з корупцією, адже сторони не знають суддю, а суддя у свою чергу вперше бачить справу, яку він розглядає; запозичення досвіду інших провідних країн світу, адже це дає змогу зорієнтуватися в основоположних правах людини під час судового захисту й забезпечити право на справедливий суд; призначення суддів виключно органами суддівського самоврядування на посаду безстроково; розробка адміністративного інструментарію щодо підвищення незалежності та деполітизації судової гілки влади, прозорості життя суддів при дотриманні вимог щодо недоторканності суддів; розроблення методик відбору на посади суддів найбільш кваліфікованих, професійних та патріотично налаштованих юристів, а також навчання і виховання суддів; удосконалення адміністративних процедур притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності; визначення на основі норм адміністративного права прозорих і зрозумілих процедур позбавлення суддів недоторканності; визначення адміністративного інструментарію перевірки прозорості життя суддів поза межами здійснення судочинства при суворому дотриманні вимог щодо недоторканності суддів.

Встановлено, що удосконалення законодавства у сфері адміністративно-правового забезпечення реформування судової влади в Україні полягає в комплексі адміністративно-правових заходів публічної адміністрації, яка своїми завданнями, функціями та обов’язками покликана реформувати судову владу шляхом внесення змін до нормативно-правових актів, якими керується судова влада, в тому числі використовує для цього адміністративно-правовий механізм, до елементів якого належать норми адміністративного права, форми й методи її адміністративної діяльності, націлені на створення належних умов забезпечення основоположних прав та свобод громадян України.

Запропоновано внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме до ст. 70. («Порядок добору та призначення на посаду судді») додати підпункт третій, який пропонується викласти в такій редакції: «За відповідним рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вона має право подати документи до Вищої Ради правосуддя про відповідність на призначення судді на посаду вдруге, після закінчення його п’ятирічного строку повноважень». А в ст. 37 («Рішення Вищої ради правосуддя щодо кандидата на посаду судді») Закону України «Про Вищу Раду правосуддя» в підпункт п’ятий внести такі доповнення: «Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про рекомендацію Президентові України, про призначення на посаду судді вдруге після закінчення його строку повноважень на безстроковий термін, за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, після проходження ним спеціального кваліфікаційного оцінювання».

Ключові слова: адміністративно-правові засади, публічна

адміністрація, реформування, судова влада, Вища рада правосуддя, суд, суддя, судова влада.

| >>
Источник: ГУЦАЛЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ СУДІВ В УКРАЇНІ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме АНОТАЦІЯ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -