<<
>>

4. Створення об’єднань співвласників багатоквартирного будинку і передача їм земельної ділянки.

Правовою основою створення об’єднання співвласників багатоквартирних будинків є:

- Закон України “Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків” від 28.11.2001р. №1521;

- Закон України “Про реалізацію закону України про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків”.

- наказ Державного комітету України по земельних ресурсах (Держкомзему України), Державного комітету України у справах містобудування і архітектури (Держбуду України), Державного комітету України по житлово-комунальному господарству, Фонду державного майна від 5 квітня 1996р. №31/30/53/396 “Про затвердження положення про порядок встановлення та закріплення меж прибудинкових територій існуючого житлового фонду та надання у спільне користування чи спільну сумісну власність для спорудження житлових будинків.

Відповідно до цих документів створюються об’єднання, які мають свій статут, який реєструється в місцевих органах влади.

Статут об\'єднання складається відповідно до Типового статуту, який затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та житлової політики. У статуті має бути визначено наступне:

назва і місцезнаходження об\'єднання;

мета створення, завдання та предмет діяльності об\'єднання;

перелік майна, що перебуває у спільній сумісній власності (неподільного майна), права та обов\'язки членів об\'єднання щодо цього майна;

перелік майна, що перебуває у спільній частковій власності (загального майна), права та обов\'язки членів об\'єднання щодо цього майна;

статутні органи об\'єднання, їхні повноваження та порядок формування;

порядок скликання та проведення загальних зборів;

періодичність проведення зборів;

порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них;

перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована більшість голосів;

джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об\'єднання;

порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів об\'єднання, включаючи резервні, а також порядок оплати спільних витрат;

порядок та умови укладення договорів між об\'єднанням та кожним власником квартири, приміщення;

перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників;

порядок прийняття у члени об\'єднання та виключення з нього;

права і обов\'язки членів об\'єднання;

відповідальність за порушення статуту та рішень статутних органів;

порядок внесення змін до статуту;

підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об\'єднання і вирішення майнових питань, пов\'язаних з цим.

Статут може містити також інші положення, що є істотними для діяльності об\'єднання.

Членом об\'єднання може бути фізична чи юридична особа, яка є власником квартири (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку.

Членство в об\'єднанні є добровільним і може набуватися одночасно з створенням об\'єднання при проведенні установчих зборів, а також індивідуально, на основі письмової заяви, в будь-який момент його існування.

Членство в об\'єднанні розпочинається на підставі поданої письмової заяви власника за згодою об\'єднання. Порядок прийняття до об\'єднання визначається статутом.

Членство в об\'єднанні припиняється на підставі поданої письмової заяви власника приміщення або з інших підстав відповідно до статуту об\'єднання.

Власники приміщень, розташованих у межах одного житлового комплексу, які не є членами об\'єднання, можуть укладати з об\'єднанням угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах.

ль.

Після створення об’єднання всі співвласники багатоквартирних будинків автоматично стають його членами, тобто основним документом є статут об’єднання .

Об’єднання може бути створене в будівлях будь-якої власності з числа тих хто приватизує чи придбає квартиру.

Для створення об’єднання скликають установчі збори, ініціатором яких можуть бути не менше 3 власників квартир.

Повідомлення надходить за 2 тижні, збори правомочні, коли на них присутні близько 50% власників, а рішення приймає 2/3 голосів. Збори приймають рішення про створення об’єднання і приймають статут об’єднання зміст якого передбачений ст. 7 “Закону про об’єднання”.

Як правило до статуту додаються документи:

завірені копії, що встановлюють право кожного власника на будівлю чи квартиру;

- опис земельної ділянки або план земельної ділянки;

- технічний паспорт на будівлю;

- проект кошторису на рік існування об’єднання ;

- копія висновку щодо технічного стану будівлі та необхідність ремонту;

- перелік та опис кожної квартири.

Статут реєструється у виконавчих органах у раді, при цьому здійснюється заповнення слідуючи документів:

- реєстраційна картка, яка є заявою про реєстрацію.

В ній вказується найменше об’єднання, місцезнаходження, телефон, факс власника будинку та дата проведення установчих зборів, хто заповняє картку.

Відомості перевіряються:

підпис посадової особи органів реєстрації, дата і підпис, реєстраційний номер об’єднання співвласників згідно ЄДРПОУ.

До цього додається протокол установчих зборів про створення об’єднання у двох примірниках оригіналу та одна копія статуту об’єднання і список об’єднання співвласників багатоквартирних будинків з втаєнням номеру будівлі, розміру, загальної площі і частки житлових та не житлових будівель.

- Після цього видається свідоцтво рол об’єднання співвласників будівель.

Об\'єднання після набуття статусу юридичної особи може:

прийняти на власний баланс весь житловий комплекс;

за договором з попереднім власником залишити його балансоутримувачем усього житлового комплексу або його частини;

укласти договір з будь-якою юридичною особою, статут якої передбачає можливість здійснення такої діяльності, про передачу їй на баланс усього житлового комплексу або його частини.

Рішення про прийняття на баланс основних фондів приймається відповідно до цього Закону, інших нормативно-правових актів та статуту об\'єднання.

Балансоутримувач забезпечує управління житловим комплексом.

У разі якщо у новозбудованому будинку власники квартир, приміщень протягом двох місяців після підписання акта державної приймальної комісії не створюють об\'єднання і не приймають на баланс основні фонди, сільська, селищна, міська рада може своїм рішенням призначити балансоутримувача.

Призначений балансоутримувач здійснює свої повноваження по забезпеченню управління будинком до прийняття будинку на баланс об\'єднанням. Витрати на здійснення цих функцій управління розподіляються між власниками пропорційно площі приміщень, що перебувають у їх власності.

Передача майна з балансу на баланс відбувається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача на баланс майна (в тому числі земельної ділянки), яке входить до складу житлового комплексу, але не належить об\'єднанню, не тягне за собою виникнення права власності на нього.

Частина багатоквартирного будинку може бути виділена в окремий житловий комплекс за умови, що надбудова, реконструкція або знесення цієї частини не порушить цілісності чи можливості використання за призначенням інших частин будівлі, що не входять до складу цього комплексу.

Спори щодо прийняття та передачі на баланс майна вирішуються у судовому порядку.

Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку складається з неподільного та загального майна.

Неподільне майно перебуває у спільній сумісній власності співвласників багатоквартирного будинку. Неподільне майно не підлягає відчуженню.

Загальне майно перебуває у спільній частковій власності співвласників багатоквартирного будинку.

Власники приміщень володіють, користуються і у встановлених цим Законом та цивільним законодавством межах розпоряджаються спільним майном.

При відчуженні приміщення в жилому будинку право на частку неподільного майна підлягає відчуженню разом з приміщенням без виділення частки в натурі.

Об\'єкти права спільної власності на майно можуть бути передані в користування фізичній або юридичній особі або групі осіб у разі, якщо це не пов\'язано з порушенням прав і інтересів інших співвласників неподільного та загального майна, які охороняються законом.

Частка в загальному обсязі обов\'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі приміщень, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Частка в загальному обсязі обов\'язкових платежів на утримання і ремонт загального майна та в інших спільних витратах у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі приміщень, що перебувають у користуванні фізичних або юридичних осіб.

Частка участі співвласника квартири, власника кімнати (кімнат) у квартирі, де проживають два і більше власників жилих приміщень, співвласника нежилого приміщення на утримання і ремонт визначається відповідно до його частки як співвласника приміщення.

Спори щодо визначення частки в обов\'язкових платежах на утримання і ремонт неподільного та загального майна, в інших спільних витратах вирішуються в судовому порядку.

Після створення об’єднання виникає питання про закріплення меж при будинкової території.

Прибудинкова територія - це встановлена за проектом поділу території мікрорайону (кварталу) та проектом забудови земельна ділянка багатоквартирної несадибної житлової забудови, яка необхідна для розміщення та обслуговування житлового будинку (будинків) і пов\'язаних з ним господарських та технічних будівель і споруд. Прибудинкова територія встановлюється для будинку (будинків) і не може виділятися для частини будинку (блоку, поверху, секцій квартир тощо).

Склад та поділ території мікрорайону (кварталу) на окремі земельні ділянки прибудинкових територій визначаються необхідністю забезпечення ефективного утримання та експлуатації житлового будинку та прибудинкових територій на підставі дотримання встановлених будівельних, протипожежних і санітарних норм.

Прибудинкова територія включає:

- територію під житловим будинком (житловими будинками);

- проїзди та тротуари;

- озеленені території;

- ігрові майданчики для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

- майданчики для відпочинку дорослого населення;

- майданчики для занять фізичною культурою;

- майданчики для тимчасового зберігання автомобілів;

- майданчики для господарських цілей;

- майданчики для вигулювання собак;

- інші території, пов\'язані з утриманням та експлуатацією будинків та інших пов\'язаних з ними об\'єктів.

Розміри земельних ділянок прибудинкових територій визначаються пропорційно в залежності від загальної площі житлових, допоміжних і нежилих приміщень, поверховості будинків, їх розташування в межах населеного пункту відповідно до державних норм і правил і затвердженої проектно-технічної документації.

Межі земельних ділянок прибудинкових територій встановлюються за проектами відведення цих ділянок відповідно до затверджених у встановленому порядку норм і проектно-технічної документації.

Затверджений відповідними органами місцевого самоврядування за місцем розташування цих ділянок проект поділу території мікрорайону (кварталу), групи будинків є підставою для розробки проектів відведення земельних ділянок прибудинкових територій будинку (будинків) цього мікрорайону (кварталу).

В проекті поділу території мікрорайону виходячи з існуючої ситуації встановлюються також території (об\'єкти) спільного користування, які знаходяться у спільній частковій власності. Утримання та використання вказаних територій або об\'єктів здійснюється відповідно до угод, укладених зацікавленими об\'єднаннями власників, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні (далі - Об\'єднання власників будинків). Ці території не підлягають поділу на місцевості.

У складі прибудинкової території також визначаються об\'єкти, що використовуються сторонніми користувачами з встановленими правилами експлуатації та користування (спільні проїзди, наскрізні проходи у будовах тощо), їх межі. В проекті також встановлюються сторонні користувачі.

До цих об\'єктів відносяться окремі ділянки (ігрові майданчики, майданчики для занять фізичною культурою, для тимчасового зберігання автомобілів, для господарських цілей та для вигулювання собак), об\'єкти загального призначення для групи будинків кварталу, мікрорайону. Земельні ділянки, необхідні для здійснення реконструкції, ремонту та експлуатації існуючих магістральних наземних та підземних інженерних мереж передаються Об\'єднанням власників будинків у користування, інші види мереж - надаються у власність з встановленими правилами експлуатації. Усі ці ділянки використовуються власниками землі з обмеженнями, що передбачаються правилами затверджуваними у встановленому порядку. Межі цих об\'єктів та особливості їх використання встановлюються у проекті поділу території (мікрорайону, кварталу) та подаються в складі проекту відведення земельних ділянок прибудинкових територій.

У разі неможливості поділу території мікрорайону, кварталу, групи будинків окремі, складові якої створювалися для спільного обслуговування групи будинків, без ущемлення інтересів співвласників цих будинків та порушення діючих норм і проектно-технічної документації прибудинкова територія об\'єднується в одну земельну ділянку, яка переходить у спільне користування або у спільну часткову власність співвласників будинків.

Замовниками проекту поділу території мікрорайону, кварталу виступають, як правило, відповідні органи місцевого самоврядування.

Проект поділу території є містобудівним обґрунтуванням виділення прибудинкових територій (земельних ділянок). Він розробляється на підставі проекту забудови території опорного (чергового) плану з урахуванням рішень містобудівної документації і містить графічний матеріал - план поділу прибудинкових територій, який виконується на відкоригованому топогеодезичному плані, і пояснювальну записку.

Пояснювальна записка містить відомості про прибудинкові території та землеволодіння під громадськими та іншими спорудами мікрорайону (кварталу, групи будинків). Подається розрахунок площі прибудинкових територій, яка припадає на одиницю загальної площі будинку.

Наводиться перелік умов використання об\'єктів з встановленими правилами експлуатації, обумовленими їх загальним користуванням (спільні проїзди, майданчики, частини споруд, наскрізні проходи у будинках тощо).

У тому випадку, коли на території мікрорайону (кварталу, групи будинків) є ділянки, неосвоєні згідно з містобудівною документацією або наднормативні надлишки території, необхідно встановлювати їх межі як резервних ділянок.

Передача прибудинкових територій (земельних ділянок) у користування чи власність Об\'єднанням власників будинків здійснюється за їх зверненням до відповідних органів місцевого самоврядування.

Дозвіл на підготовку проекту відведення прибудинкової території видається відповідними органами місцевого самоврядування на підставі затвердженого проекту поділу території мікрорайону (кварталу, групи будинків).

Розробку проекту поділу території мікрорайону (кварталу) виконують спеціалізовані проектні організації, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на розробку проектно-планувальної документації, за договором з замовником.

Замовником розробки проекту відведення прибудинкової території виступають відповідні органи місцевого самоврядування.

Розробку проекту відведення прибудинкової території виконують структурні підрозділи міських управлінь (відділів) або районних відділів земельних ресурсів Держкомзему України та інші землевпорядні організації, що мають дозволи (ліцензії) на здійснення цього виду діяльності, в термін, обумовлений договором.

Всі витрати, пов\'язані з підготовкою та складанням проекту відведення прибудинкової території, замовник бере на свій кошт.

Після затвердження проекту відведення прибудинкової території здійснюється перенесення та закріплення меж прибудинкової території в натуру (на місцевість).

Межі встановленої прибудинкової території закріпляються межовими знаками на місцевості. Розмір та архітектурне рішення межових знаків встановлюються відповідними органами місцевого самоврядування.

Після відведення прибудинкової території складається акт про перенесення меж в натурі. До акта додається план зовнішніх меж ділянки із зазначенням її розмірів.

Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території державної або комунальної власності, надаються в постійне користування підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками з видачею державного акта на право постійного користування.

У разі приватизації громадянами багатоквартирного жилого будинку відповідна земельна ділянка може передаватися безоплатно у власність з видачею державного акта на право власності на землю або надаватись у користування (оренду) об\'єднанню власників.

У випадку надання у спільне користування або спільну сумісну власність земельних ділянок для спорудження житлових будинків замовник звертається з клопотанням до відповідного органу місцевого самоврядування про надання дозволу на підготовку матеріалів про попереднє погодження місця розташування будівництва житлового будинку (будинків). До клопотання додаються необхідні обґрунтовуючи матеріали та розрахунки.

Відповідні органи місцевого самоврядування розглядають у місячний термін клопотання і дають замовнику дозвіл на підготовку матеріалів попереднього погодження місця розташування будівництва житлового будинку (будинків).

Замовник погоджує найбільш доцільне місце розташування будівництва житлового будинку, розміри намічуваної земельної ділянки та умови її відведення з власником землі (землекористувачем), місцевими землевпорядниками, природоохоронними, санітарними органами, органами містобудування та архітектури і подають матеріали погодження до відповідного органу місцевого самоврядування.

Матеріали погодження місця розташування будівництва житлового будинку (будинків) повинні включати:

- викопіювання з генерального плану міста або проекту забудови населеного пункту;

- копію плану земельної ділянки з нанесенням на ній варіантів розміщення житлового будинку (будинків) з зазначенням загальної площі, яку необхідно вилучити, а також визначення умов їх відведення.

Всі витрати, пов\'язані з підготовкою матеріалів попереднього погодження місця розташування об\'єкта, замовник громадян бере на свій кошт. Фінансування проектних робіт до погодження місця розташування об\'єкта не допускається.

Рішення про погодження місця розташування будівництва житлового будинку (будинків) є підставою для одержання замовником архітектурно-планувального завдання на проектування, яке видається органами містобудування та архітектури.

Розробка та затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво житлового будинку (будинків) здійснюється згідно із існуючими будівельно-планувальними нормативами.

Після розробки та затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник звертається до відповідних органів місцевого самоврядування клопотанням про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки під будівництво житлового будинку (будинків).

До клопотання додаються:

- копія генерального плану будівництва, затвердженого у встановленому порядку;

- проект організації будівництва житлового будинку (будинків);

- титульний список або довідка про фінансування будівництва;

- рішення місцевих органів державної виконавчої влади та виконавчих комітетів Рад про погодження місця розташування будівництва житлового будинку (будинків);

- інші матеріали.

Відповідні органи місцевого самоврядування розглядають клопотання у місячний термін і дають замовнику дозвіл на складання проекту відведення земельної ділянки.

Проект відведення земельної ділянки під будівництво житлового будинку погоджується з власником землі (землекористувачем) та подається місцевим органам державної виконавчої влади та виконавчим комітетам Рад, які розглядають його у місячний термін і приймають рішення про вилучення і надання у спільне користування або спільно-сумісну власність земельної ділянки (прибудинкової території) для спорудження житлового будинку (будинків).

Проект відведення земельної ділянки прибудинкової території розробляється на підставі затвердженої проектної документації.

Закріплення меж наданої земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

Земельними ділянками, наданими спочатку під спорудження житлового будинку (будинків), а потім у спільне користування для обслуговування будинку або спільну часткову власність, члени Об\'єднання власників будинків користуються за згодою всіх власників будинку, в залежності від розміру часток у спільній власності на житловий будинок.

Прибудинкові території (земельні ділянки) передаються у власність або надаються в користування відповідними органами місцевого самоврядування, в тому числі на умовах оренди, Об\'єднанням власників будинків, для обслуговування існуючого житлового будинку (будинків) відповідно до земельного законодавства.

Суб\'єктами права власності (користування) на земельні ділянки прибудинкових територій можуть виступати об\'єднання власників багатоквартирних житлових, допоміжних та нежитлових приміщень, у тому числі вбудовано-прибудованих, багатоквартирних житлових будинків згідно з чинним законодавством.

При переході права власності на житловий будинок (його приміщення) або на частину будинку разом з цим об\'єктом переходить і право спільної власності (користування) земельною ділянкою у відповідності з чинним законодавством.

Зміна цільового призначення земельних ділянок прибудинкової території допускається у випадку реконструкції, зміни функціонального призначення споруд, наявності інших обгрунтованих причин у відповідності з діючими нормами за дозволом відповідних органів місцевого самоврядування.

Прибудинкова територія, надана у користування або спільну сумісну власність, може використовуватися лише для властивих селищній території та нешкідливих у санітарно-гігієнічному і вибухово-пожежнонебезпечному відношенні функцій (видів діяльності) згідно з державними нормами і правилами.

Частка власності (користування) земельної ділянки кожного власника квартири (квартир) чи нежитлового приміщення у спільній частковій власності визначається відношенням загальної площі квартири (квартир) чи нежитлових приміщень, що перебувають у його власності, до спільної площі всіх квартир і нежитлових приміщень будинку.

Виділення частки земельної ділянки власникам квартир і нежитлових приміщень в натурі та їх окреме відчуження не допускається.

Право власності (користування) на прибудинкову територію (земельну ділянку) кожного співвласника будинку визначається у свідоцтві про право власності на частину будинку у вигляді відповідної частки.

Кожний власник будинку відповідно до своєї частки має право на доходи, які можуть бути одержані від використання земельної ділянки відповідно до законодавства, відповідає перед третіми особами за зобов\'язанням, пов\'язаними з спільною власністю, і повинен брати участь у витратах на її утримання. При відчуженні своєї частки у власності будинку до її вартості включається вартість відповідної частки земельної ділянки при умові власності на неї згідно з чинним законодавством.

Майнові відносини, що виникають в межах об\'єднання (товариства) власників, регулюються його Статутом. Зміни комплексу нерухомого майна об\'єднання (товариства) не тягнуть за собою зміни та переоформлення права на земельну ділянку, наданого об\'єднанню (товариству).

Прибудинкові території членами об\'єднань (товариств) власників багатоквартирних житлових будинків використовуються за цільовим призначенням.

Роботи з підвищення рівня благоустрою прибудинкових територій, спорудження дитячих спортивних майданчиків, гаражів, автостоянок, встановлення кіосків та інших споруд виконуються за рішенням загальних зборів чи конференцією членів, визначеним його Статутом об\'єднання власників будинків з дозволу відповідних органів місцевого самоврядування на підставі проектної документації, розробленої та затвердженої у встановленому порядку.

Спори, пов\'язані з користуванням прибудинковими територіями між власниками житлових будинків та іншими юридичними особами, розглядаються відповідно до чинного законодавства України.

<< | >>
Источник: Возняк Р.П., Ступень М.Г., Падляк І.М.. Земельно-правовий процес. Навчальний посібник. Львів 2006. 2006

Еще по теме 4. Створення об’єднань співвласників багатоквартирного будинку і передача їм земельної ділянки.:

  1. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про житлово-комунальні послуги
  2. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про об\'єднання співвласників багатоквартирного будинку
  3. ІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У НЕРУХОМІСТЬ
  4. 1.4 Співвідношення категорії «непідприємницька юридична особа» із суміжними категоріями
  5. Культурні цінності як об’єкти зобов’язальних правовідносин
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -