<<

ЗМІСТ

Передмова.......................................................... З

РОЗДІЛІ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ 5

ТЕМА. Предмет, завдання, система криміналістики 5

ПИТАННЯ 1.

Походження назви науки "Криміналістика" 5

ПИТАННЯ 2. Предмет вивчення науки криміналістики 6

\'».< ПИТАННЯ 3. Сучасна система науки криміналістики 7

ПИТАННЯ 4. Розкриття змісту окремих розділів криміналісти-

юру відповідності до її системи........................ 8

ПИТАННЯ 5. Загальні завдання криміналістики 10

ПИТАННЯ 6. Спеціальні завдання криміналістики 10

ПИТАННЯ 7. Зв\'язок криміналістики з іншими правовими

науками.................................. ,............................ 12

ПИТАННЯ 8. Зв^язок криміналістики з оперативно-розшу-

ковою діяльністю................................................. 15

ПИТАННЯ 9. Зв\'язок криміналістики з науками неправового циклу 16

ТЕМА. Методи криміналістики....................... 17

ПИТАННЯ 10. Поняття й значення методів криміналістики. 17 ПИТАННЯ 11. Загальнонаукові методи, що застосовуються

в криміналістиці......................................... :........ 18

ПИТАННЯ 12. Спеціальні методи, що застосовуються в кри міналістиці : 19

ПИТАННЯ 13. Критерії, яким повинні відповідати криміналі стичні методи, та сутність цих критеріїв ..\' 20

ТЕМА. Криміналістична ідентифікація та діагностика 22

ПИТАННЯ 14. Зміст поняття "криміналістична ідентифікація"

та основні етапи розвитку цієї криміналістичної теорії 22

ПИТАННЯ 15. Основи криміналістичної теорії ідентифікації 23 ПИТАННЯ 16. "Ідентифікаційна ознака" та її криміналістич не значення........................................................................... 24

ПИТАННЯ 17. Характеристика об\'єктів криміналістичної

ідентифікації...........................................................

26

ПИТАННЯ 18. Поняття криміналістичної діагностики 27

ПИТАННЯ 19. Види криміналістичної ідентифікації та діаг ностики 29

ПИТАННЯ 20. Форми криміналістичної ідентифікації та діаг ностики 32

224

ТЕМА. Вчення про криміналістичні версії. 33

ПИТАННЯ 21. Криміналістична версія та її значення для роз слідування злочинів 33

ПИТАННЯ 22. Основні етапи розвитку вчення про криміна лістичну версію 34

ПИТАННЯ 23. Різниця між криміналістичною версією і гіпотезою. 35

ПИТАННЯ24. Класифікація криміналістичних версій 36

ПИТАННЯ 25. Порядок (етапи) побудови криміналістичних

версій.................................................................. 39

ПИТАННЯ 26. Вимоги, які повинні ставитися до висунутої

криміналістичної версії....................................... 40

ПИТАННЯ 27. Порядок перевірки криміналістичних версій... 41

ТЕМА. Історичні етапи становлення і розвитку науки криміна лістики та криміналістичних підрозділів 43

ПИТАННЯ 28. Основні етапи становлення і розвитку науки

криміналістики................................................... 43

ПИТАННЯ 29. Шляхи становлення криміналістичних закладів 47

РОЗДІЛ II

КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА.................. 51

ТЕМА. Загальні положення криміналістичної техніки 51

ПИТАННЯ 1. Поняття криміналістичної техніки й завдання, що вона вирішує 51

ПИТАННЯ 2. Сучасна система криміналістичної техніки як розділ науки криміналістики 52

ПИТАННЯ 3. Тенденції розвитку криміналістичної техніки... 53

ПИТАННЯ 4. Методи, засоби та прийоми, що використовує криміналістична техніка 54

ПИТАННЯ 5. Техніко-криміналістичні засоби, що використо вують для збирання криміналістичної інформації 55

ПИТАННЯ 6. Уніфіковані криміналістичні комплекти і прин цип їх комплектування 57

ПИТАННЯ 7. Загальні положення техніко-криміналістичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності 58

ТЕМА. Криміналістична трасологія............. 60

ПИТАННЯ 8. Криміналістична трасологія та її значення 60

ПИТАННЯ9.

Поняття слідів у трасології та їх класифікація 61

ПИТАННЯ 10. Загальні криміналістичні правила виявлен ня, фіксації та вилучення слідів 62

ПИТАННЯ 11. Дактилоскопія та питання, що вона вивчає 63

225

ПИТАННЯ 12. Властивості папілярних узорів і їх криміналі стичне значення 65

ПИТАННЯ 13. Механізм утворення пальцевих відбитків 66

ПИТАННЯ 14. Характеристика типів папілярних узорів 67

ПИТАННЯ 15. Характеристика основних методів, способів

і засобів виявлення слідів рук.......................... 68

ПИТАННЯ 16. Криміналістична інформація, щоїї дає вивчен ня слідів рук 71

ПИТАННЯ 17. Криміналістичне значення слідів ніг і взуття... 74 ПИТАННЯ 18. Криміналістичне значення слідів транспорт них засобів........................................................................... 75

ПИТАННЯ 19. Криміналістичне значення слідів знарядь зло му та інструментів 76

ПИТАННЯ 20. Криміналістична характеристика слідів зубів, нігтів та інших частин тіла людини 76

ТЕМА. Судова фотографія та відеозапис......... 77

ПИТАННЯ 21. Судова фотографія та відеозапис і їх значення. 77

ПИТАННЯ22. Види судової фотографії.......... 78

ПИТАННЯ 23. Методи судової фотографії, прийоми й види фотозйомки, що в ній використовуються 79

ПИТАННЯ 24. Методи, прийоми і правила фіксуючої фото зйомки 80

ПИТАННЯ 25. Призначення, порядок і правила сигналетич- ної фотозйомки 82

ПИТАННЯ 26. Порядок і основні прийоми та правила засто сування фіксуючої фотографії 82

ПИТАННЯ 27. Призначення судово-дослідницької фото графії та основні методи фотозйомки, що в ній використовують 84

ПИТАННЯ 28. Криміналістичне значення, прийоми і методи застосування судового відеозапису. 86

ТЕМА. Судова балістика та вибухотехніка........ 88

ПИТАННЯ 29. Поняття судової балістики та її наукові основи 88 ПИТАННЯ ЗО. Об\'єкти дослідження судової балістики і зав дання, що нею вирішуються....................................... 89

ПИТАННЯ 31. Ознаки вогнепальної зброї та її криміналістич на класифікація 90

ПИТАННЯ 32.

Класифікація боєприпасів до вогнепальної

зброї та інших, окрім зброї, об\'єктів балістичних досліджень 92

ПИТАННЯ 33. Механізм утворення слідів зброї на гільзах 94

ПИТАННЯ 34. Механізм утворення слідів зброї на кулі 94

226

ПИТАННЯ 35. Питання, що вирішуються судово-балістич ною експертизою 95

ПИТАННЯ 36. Дослідження криміналістичної вибухотехні- ки, її наукові основи та завдання 96

ПИТАННЯ 37. Об\'єкти вибухотехнічних досліджень і питан ня, що ними вирішуються 98

ТЕМА. Холодна зброя........................................ 99

ПИТАННЯ 38. Поняття холодної зброї та критерії її визначення. 99 ПИТАННЯ 39. Класифікація холодної зброї 100

ТЕМА. Загальні положення криміналістичного дослідження документів 101

ПИТАННЯ 40. Криміналістичне значення поняття "документ" 101

ПИТАННЯ 41. Криміналістична класифікація документів 102

ПИТАННЯ 42. Загальні криміналістичні правила роботи з документами 103

ТЕМА. Техніко-криміналістичне дослідження документів 105

ПИТАННЯ 43. Способи повного підроблення документів і ознаки, що дають змогу його виявити 105

ПИТАННЯ 44. Способи часткового підроблення документів та ознаки, що дають змогу його виявити 106

ПИТАННЯ 45. Способи підроблення штампів і печаток та ознаки, що дають змогу їх виявити Ю8

ПИТАННЯ 46. Ознаки порушення ламінування документа ПО

ТЕМА. Криміналістичне дослідження почерку. 111

ПИТАННЯ 47. Почерк і як він формується у конкретної особи. 111 ПИТАННЯ 48. Властивості почерку особи та їх криміналі стичне значення....... :................................................. 112

ПИТАННЯ 49. Загальні ознаки почерку та їх криміналістич не значення 113

ПИТАННЯ 50. Окремі ознаки почерку та їх криміналістичне

значення............................................................. 115

ПИТАННЯ 51. Можливості встановлення підроблення

підпису особи.................................................... 116

ПИТАННЯ 52. Підготовка матеріалів для призначення по черкознавчої експертизи 117

ТЕМА.

Криміналістичне (судове) авторознавство 118

ПИТАННЯ 53. Судове авторознавство та питання, що ним Досліджуються 118

227

ПИТАННЯ 54. Криміналістичне значення особливостей пи семного мовлення особи 119

ПИТАННЯ 55. Криміналістична класифікація ознак писем ної мови 120

ПИТАННЯ 56. Питання, які вирішують у ході авторознавчих досліджень 121

ТЕМА. Криміналістичне ототожнення людини за її зовнішніми ознаками (габітологія) 122

ПИТАННЯ 57. Габітологія і її значення в криміналістичній

практиці............................................................... 122

ПИТАННЯ 58. Наукові основи ідентифікації людини за зов нішніми ознаками 124

ПИТАННЯ 59. Ознаки зовнішності людини і їх криміналі стичне значення 125

ПИТАННЯ 60. Фактори, які впливають на об\'єктивність

сприйняття зовнішнього вигляду людини........ 126

ПИТАННЯ 61. Фактори, які впливають на зміну ознак зовні шності людини 127

ПИТАННЯ 62. Шляхи використання словесного портрета в розкритті злочинів 128

ТЕМА. Судова акустика та відеофоноскопія..... 129

ПИТАННЯ 63. Судова акустика і питання, що вона вивчає.... 129 ПИТАННЯ 64. Відеофоноскопія і завдання, що вона вирішує 131 ПИТАННЯ 65. Наукові основи ідентифікації особи за її голосом 132 ПИТАННЯ 66. Питання, що вирішуються акустичною та відео- фоноскопічною судовими експертизами..................... 133

ТЕМА. Криміналістична одорологія.................... 135

ПИТАННЯ 67. Питання, що вивчаються криміналістичною одорологією 135

ПИТАННЯ 68. Особливі властивості запахових слідів 136

ПИТАННЯ 69. Властивості слідів запаху людини та їх кри міналістичне значення 137

ПИТАННЯ 70. Основні правила виявлення та відбору слідів запаху на місці події 138

ПИТАННЯ 71. Використання виявлених слідів запаху в роз слідуванні злочинів 140

ТЕМА. Криміналістичний облік (криміналістична реєстрація). 142

ПИТАННЯ 72. Криміналістичний облік і його значення 142

228

ПИТАННЯ 73. Види «форми криміналістичних обліків 143

РОЗДІЛ III

КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА...................

145

ТЕМА. Загальні положення криміналістичної тактики 145

ПИТАННЯ 1. Криміналістична тактика як розділ криміналі стики і предмет її дослідження 145

ПИТАННЯ\' 2. Тактичний прийом як елемент криміналістич ної тактики і вимоги, що пред\'являються до нього 146

ПИТАННЯ 3. Класифікація тактичних прийомів 147

ПИТАННЯ 4. Слідча ситуація і її криміналістичне значення 148

ТЕМА. Організація і планування розслідування 148

ПИТАННЯ 5. Сутність організації розслідування злочину 148

ПИТАННЯ 6. Сутність і значення планування розслідування 149

ПИТАННЯ 7. Принципи планування розслідування 150

ПИТАННЯ 8. Види планів, які складають у процесі розсліду вання злочинів 151

ТЕМА. Тактика слідчого огляду....................... 152

ПИТАННЯ 9. Сутність слідчого огляду і його завдання 152

ПИТАННЯ 10. Загальні тактичні вимоги щодо проведення

слідчого огляду................................................... 152

ПИТАННЯ 11. Завдання, які вирішує слідчий у ході підготов ки до огляду місця поди 153

ПИТАННЯ 12. Стадії та етапи огляду місця події і порядок

дій слідчого під час огляду................................ 154

ПИТАННЯ 13. Особливості огляду трупа на місці поди 155

ПИТАННЯ 14. Порядок огляду предметів і документів 155

ПИТАННЯ 15. Порядок фіксації ходу й результатів слідчого огля ду та вимоги, що пред\'являються до процесуальних документів........................................................................................ 156

ТЕМА Тактика допиту....................................... 157

ПИТАННЯ 16. Сутність і завдання допиту..... 157

ПИТАННЯ 17. Класифікація допитів і її значення 158

ПИТАННЯ 18. Загальні тактичні вимоги щодо проведення

допиту.................................................................. 159

ПИТАННЯ 19. Процес формування показань особи 159

ПИТАННЯ 20. Підготовка до проведення допиту. 160

ПИТАННЯ 21. Основні тактичні прийоми проведення допиту. 161 ПИТАННЯ 22. Порядок проведення очної ставки і особливості

тактичних прийомів її проведення................... 162

229

ПИТАННЯ 23. Вимоги, що пред\'являються до порядку фікса ції ходу й результатів допиту 163

ТЕМА. Тактика обшуку і виїмки...................... 164

ПИТАННЯ 24. Обшук і його завдання........... 164

ПИТАННЯ 25. Види обшуку і розкриття їх змісту. 164

ПИТАННЯ 26. Загальні тактичні прийоми й порядок прове дення обшуку 166

ПИТАННЯ 27. Поняття та тактичні прийоми проведення виїмки. 167 ПИТАННЯ 28. Вимоги, що пред\'являються до фіксації резуль татів обшуку та виїмки.................................... 168

ТЕМА. Тактика затримання й арешту.............. 168

ПИТАННЯ 29. Загальні тактичні положення процесуально го затримання й арешту особи ! 168

ПИТАННЯ ЗО. Підготовка до проведення затримання та арешту 169

ПИТАННЯ 31. Основні тактичні прийоми затримання та арешту. 170

ТЕМА. Тактика пред\'явлення для впізнання.... 171

ПИТАННЯ 32. Сутність пред\'явлення для впізнання та його види 171 ПИТАННЯ 33. Порядок підготовки та тактичні прийоми про ведення впізнання.................................................. 172

ТЕМА. Тактика відтворення обстановки та обставин події 173

ПИТАННЯ 34. Поняття і види відтворення обстановки та обставин події 173

ПИТАННЯ 35. Порядок підготовки й тактика проведення відтворення обстановки та обставин події 174

ТЕМА. Тактика призначення та проведення судових експертиз... 175

ПИТАННЯ 36. Порядок використання спеціальних знань

у розкритті й розслідуванні злочинів................. 175

ПИТАННЯ 37. Класифікація судових експертиз 175

ПИТАННЯ 38. Основи підготовки та призначення експертиз. 176

• ТЕМА. Використання матеріалів ОРД у кримінальному судо чинстві \'. 177

ПИТАННЯ 39. Співвідношення оперативно-розшукової

діяльності та криміналістики................................ 177

ПИТАННЯ 40. Поняття матеріалів ОРД, що мають значення для кримінального судочинства 178

230

ПИТАННЯ 41. Шляхи використання матеріалів ОРД у кримі нальному судочинстві 178

РОЗДІЛ IV

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ 181

ТЕМА. Загальні положення методики розслідування злочинів. 181

ПИТАННЯ 1. Поняття і система криміналістичної методики. 181 ПИТАННЯ 2. Поняття і сутність криміналістичної характе ристики злочинів......................................................... 182

ПИТАННЯ 3. Поняття і значення слідчої ситуації 183

ПИТАННЯ 4. Криміналістичні аспекти розкриття злочинів.... 183

ТЕМА. Методика розслідування вбивств........ 184

ПИТАННЯ 5. Криміналістична характеристика вбивств 184

ПИТАННЯ 6. Особливості початкового етапу розслідування

та проведення слідчихдій за справами про вбивство 185

ПИТАННЯ 7. Особливості розслідування вбивств на замовлення. 186

ТЕМА. Методика розслідування зґвалтувань. 187

ПИТАННЯ 8. Криміналістична характеристика зґвалтувань. 187 ПИТАННЯ 9. Особливості початкового етапу розслідування зґвалтувань! проведення окремих слідчих дій........ 188

ТЕМА. Методика розслідування злочинів проти власності 190

ПИТАННЯ 10. Криміналістична характеристика злочинів проти власності 190

ПИТАННЯ 11. Типові ситуації та слідчі дії на початковому етапі розслідування крадіжок 191

ПИТАННЯ 12. Типові слідчі ситуації та слідчі дії на початко вому етапі розслідування вимагань 191

ПИТАННЯ 13. Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв й особливості початкового етапу розслідування 192

ТЕМА. Розслідування хабарництва................. 194

ПИТАННЯ 14. Криміналістична характеристика хабарництва 194

ПИТАННЯ 15. Типові слідчі ситуації початкового етапу роз слідування хабарництва 194

ТЕМА. Розслідування злочинних порушень правил безпеки Руху або експлуатаціїтранспорту. 195

ПИТАННЯ 16. Поняття і криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху. 195

231

ТЕМА. Розслідування злочинів, пов\'язаних із виникненням пожеж 197

ПИТАННЯ 17. Поняття пожежі та криміналістична харак теристика злочинів, пов\'язаних з пожежами 197

ПИТАННЯ 18. Особливості огляду місця пожежі 197

ТЕМА. Розслідування терористичного акту... 198

ПИТАННЯ 19. Криміналістична характеристика терори стичного акту. 198

ПИТАННЯ 20. Обставини, що підлягають доказуванню при розслідуванні терористичного акту. 200

ТЕМА. Розслідування контрабанди................. 201

ПИТАННЯ 21. Криміналістична характеристика контрабанди... 201 ПИТАННЯ 22. Обставини, що підлягають встановленню

і доказуванню за справами про контрабанду. 203

ПИТАННЯ 23. Особливості тактики початкових слідчих дій

за справами про контрабанду.......................... 204

ТЕМА. Розслідування фіктивного підприємництва 205

ПИТАННЯ 24. Особливості розслідування фіктивного підприємництва 205

ТЕМА. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 207

ПИТАННЯ 25. Способи легалізації доходів, одержаних зло чинним шляхом 207

ТЕМА. Розслідування податкових злочинів... 208

ПИТАННЯ 26. Криміналістична характеристика злочинів у сфері оподаткування 208

ПИТАННЯ 27. Початковий етап розслідування податкових злочинів і обставини, що підлягають доказуванню 209

ТЕМА. Розслідування злочинів проти довкілля 210

ПИТАННЯ 28. Криміналістична характеристика екологіч них злочинів 210

ПИТАННЯ 29. Особливості порушення кримінальної спра ви за фактом екологічного злочину. 212

ТЕМА. Розслідування злочинів у сфері використання ком п\'ютерів 213

ПИТАННЯ ЗО. Поняття комп\'ютерних злочинів і особли вості їх розслідування 213

232

ПИТАННЯ 31. Способи вчинення комп\'ютерних злочинів... 214 ПИТАННЯ 32. Експертизи, що призначаються при розслі дуванні комп\'ютерних злочинів................................ 215

СТОРІНКИ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ................... 217

ЗМІСТ................................................................. 224

<< |
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ЗМІСТ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -