<<
>>

Уповноважений працівник банку

- працівник банку, на якого відповідно до внутрішніх положень банку покладено обов\'язок відкривати рахунки клієнтам.

У разі надання власником рахунка права розпорядження рахунком іншим особам уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів.

Особи, які мають право першого та другого підписів, особисто подають до банку документи, передбачені Інструкцією для відкриття поточних і вкладних (депозитних) рахунків юридичних осіб.

Ці особи мають пред\'явити уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює, і документи, які підтверджують їхні повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково мають пред\'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів.

У разі змін у складі осіб, які мають право розпоряджатися рахунком юридичної особи, новопризначена особа (особи) має особисто подати картку зі зразками підписів і відбитком печатки, пред\'явити паспорт або документ, що його замінює, та документи, які підтверджують її повноваження. Фізична особа-резидент додатково має пред\'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує цю особу (осіб) і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів.

У разі укладання договору банківського вкладу або договору банківського рахунка на користь третьої особи банк ідентифікує особу, яка відкриває рахунок, а особу, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, - під час пред\'явлення цією особою до банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру скористатися цим рахунком.

Банк має право витребувати від клієнта інші документи і відомості, потрібні для з\'ясування його особи, суті діяльності й фінансового стану.

В разі неподання клієнтом необхідних документів або відомостей, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або умисного надання клієнтом неправдивих відомостей про себе, рахунок йому не відкривається.

У разі наявності під час здійснення ідентифікації клієнта мотивованої підозри щодо надання ним недостовірної інформації про себе або навмисного надання інформації з метою введення в оману інформація про відкриття рахунка такій особі надається банком до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.

Ідентифікація клієнта банку, що відкриває рахунок, не є обов\'язковою, якщо клієнт вже має рахунки в цьому банку і був раніше ідентифікований відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб\'єктам господарювання. Якщо суб\'єкт господарювання не має в цьому банку рахунків, то відкриття йому поточного рахунка здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) від імені юридичної особи відкривають поточний рахунок, повинні:

пред\'явити паспорт або документ, що його замінює і документи, які підтверджують їхні повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред\'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

подати документи (копії документів, засвідчені у встановленому порядку), визначені Інструкцією для відкриття поточних і вкладних (депозитних) рахунків.

На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком. Між банком і клієнтом укладається у письмовій формі договір банківського рахунка.

Якщо юридична особа не має рахунка в цьому банку, то для відкриття їй поточного рахунка потрібно подати такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунка.

Заяву підписують керівник і головний бухгалтер юридичної особи;

копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію. У разі відкриття поточних рахунків юридичним особам, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не вимагається;

копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту, засновницького договору, установчого акта, положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують;

копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картку зі зразками підписів та відбитка печатки, засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки входять зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.

Юридичні особи, які використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платниками страхових внесків, додатково до вищезазначеного переліку повинні подати такі документи:

копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Для відкриття поточного рахунка фізичній особі-підприємцю потрібно подати до банку такі документи:

заяву;

копію свідоцтва про державну реєстрацію;

копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи- підприємця на облік в органі державної податкової служби;

копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи- підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України;

картку зі зразками підписів.

Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально.

Якщо фізична особа-підприємець використовує найману працю, то ця особа під час відкриття поточного рахунка додатково має подати копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи-підприємця у відповідному органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. В іншому разі фізична особа-підприємець обов\'язково має зазначити, що вона не використовує найману працю, у заяві про відкриття поточного рахунка в рядку «Додаткова інформація». Орендне підприємство подає також копію договору оренди, засвідчену нотаріально.

Особливості відкриття поточних рахунків для окремих видів діяльності. З метою забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, у банку відкривається один поточний рахунок.

Уповноважена учасниками договору особа (особи) подає до банку такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунка, підписану уповноваженою учасниками договору особою;

копію договору про ведення спільної діяльності, засвідчену нотаріально;

рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформляється у формі довіреності;

картку зі зразками підписів і відбитка печатки;

копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі державної податкової служби договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Відмітка банку про відкриття рахунка робиться на титульній сторінці першого примірника договору (контракту). Під час відкриття поточного рахунка для формування статутного фонду господарського товариства подаються також копія засновницького договору, засвідчена нотаріально, та рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, яке оформляється у формі довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа).

Кошти на цей рахунок перераховуються засновниками (учасниками) для формування статутного фонду господарського товариства до його державної реєстрації як юридичної особи.

Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів щодо державної реєстрації господарського товариства у встановленому порядку.

Використання коштів за поточними рахунками суб\'єктів господарювання. За поточними рахунками, що відкриваються банками суб\'єктам господарювання в національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб\'єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України у безготівковій та готівковій іноземній валюті для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, й для зарахування, використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті.

На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів зараховуються такі кошти:

а) через розподільчі рахунки:

внесені в готівковій формі у випадках, передбачених Правилами використання готівкової іноземної валюти на території України, затвердженими постановою Правління Національного банку України № 119 від 26.03.1998 р.;

ввезені в готівковій формі уповноваженими особами на територію України на транспортних засобах, які надають послуги за межами України та зареєстровані митними органами під час в\'їзду в Україну;

одержані в готівковій формі як сплата за державне мито, митні платежі та інші збори відповідно до законодавства України;

невикористаний залишок готівкової іноземної валюти та іноземна валюта за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України чи за кордоном для оплати витрат на відрядження і т. ін.;

внесені в готівковій формі нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента як благодійний внесок;

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім\'я власника рахунка в порядку, встановленому законодавством України;

за платіжними документами на ім\'я власника рахунка, ввезеними на територію України і зареєстрованими митними органами під час в\'їзду в Україну;

перераховані з-за кордону за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами) та інші перерахування;

б) безпосередньо на поточні рахунки:

куплені уповноваженим банком України за дорученням власника рахунка за іншу іноземну валюту або національну валюту відповідно до законодавства України;

перераховані у формі кредиту відповідно до кредитного

договору;

перераховані з власного вкладного (депозитного) рахунка в уповноваженому банку відповідно до договору банківського вкладу;

у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному і вкладному (депозитному) рахунках;

перераховані з власного поточного рахунка та ін.

Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам.

Якщо

фізична особа не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунка здійснюється в такому порядку:

фізична особа пред\'являє уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює. Фізичні особи-резиденти додатково повинні пред\'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів;

фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунка і картку зі зразками підписів. Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку;

між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунка.

Відкриття поточного рахунка однією фізичною особою на ім\'я іншої фізичної особи може здійснюватися на підставі довіреності, засвідченої у встановленому законодавством порядку.

Використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб. Видаткові операції за поточними рахунками фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності, засвідченої у встановленому порядку.

Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов\'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб- резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов\'язані зі здійсненням підприємницької діяльності. З цих рахунків забороняється перерахування коштів на будь-який рахунок фізичних осіб-нерезидентів.

Фізичні особи-нерезиденти за своїми поточними рахунками в національній валюті можуть здійснювати ті самі операції, що й особи- резиденти:

зарахування оплати праці, матеріальної допомоги, авторських гонорарів чи премії, одержані від юридичної особи-резидента і представництва юридичної особи-нерезидента;

відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва;

зарахування коштів за реалізоване власне майно;

видача коштів готівкою;

видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;

розрахунки у безготівковій формі за послуги, надані юридичними та фізичними особами на території України;

сплата податків і зборів (обов\'язкових платежів);

сплата страхових та членських внесків;

перерахування на поточний рахунок іншої фізичної особи;

перерахування на власні поточні та вкладні (депозитні) рахунки;

перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як внесок до її статутного фонду у випадках, передбачених законодавством України, та ін.

Фізичні особи-нерезиденти за своїми поточними рахунками в національній валюті можуть здійснювати також деякі інші операції, зумовлені їхнім статусом нерезидентів, зокрема:

зарахування коштів, одержаних у результаті здійснення іноземної інвестиції в Україну;

перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як реінвестування в об\'єкт первинного інвестування або в інші об\'єкти інвестування відповідно до законодавства України.

Готівкові кошти зараховуються на рахунок за наявності підтвердження джерел походження цих коштів.

На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

готівкова валюта;

валюта за платіжними документами, надісланими з-за кордону на ім\'я власника рахунка;

валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

валюта, переказана з-за кордону на ім\'я власника рахунка через уповноважені банки України;

валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи- нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;

валюта за іменними платіжними документами, надісланими з-за кордону на ім\'я власника рахунка;

валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунка і зареєстрованими митними органами під час в\'їзду в Україну;

валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом або нерезидентом) з власного поточного рахунка в іноземній валюті та ін.

З поточного рахунка в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента або за його дорученням проводяться такі операції:

перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України та кореспондентські рахунки банків- нерезидентів, відкриті в уповноважених банках України;

виплата готівкою і платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти);

перерахування в межах України на рахунок іншої фізичної особи-резидента;

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті та ін.

Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб\'єктам господарювання та використання коштів за цими рахунками. Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається суб\'єкту господарювання, який уже має в цьому банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунка), то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу.

Кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб\'єкта господарювання перераховуються з його поточного рахунка і після настання обставин їхнього повернення, визначених договором банківського вкладу, повертаються на поточний рахунок суб\'єкта господарювання. Проведення розрахункових операцій і видачу коштів готівкою з вкладного (депозитного) рахунка суб\'єкта господарювання заборонено.

Нараховані проценти за депозитами суб\'єктів господарювання відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення депозиту.

За договором банківського вкладу банк зобов\'язаний видати вклад на першу вимогу вкладника - суб\'єкта господарювання, крім вкладів, внесених юридичною особою на інших умовах повернення, встановлених договором банківського вкладу.

Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичним особам і використання коштів за цими рахунками. Якщо фізична особа не має рахунків у цьому банку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунка здійснюється в такому порядку:

фізична особа повинна пред\'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа-резидент додатково повинна пред\'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків;

уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів;

між банком і фізичною особою укладається у письмовій формі договір банківського вкладу;

фізична особа вносить або перераховує з іншого власного рахунка кошти на вкладний (депозитний) рахунок;

на підтвердження укладення договору банківського вкладу і внесення грошових коштів на вкладний (депозитний) рахунок банк видає фізичній особі ощадну книжку або інший документ, який її замінює і видається згідно з внутрішніми положеннями банку.

В ощадній книжці зазначаються назва і місцезнаходження банку, номер вкладного (депозитного) рахунка, усі грошові суми, зараховані та списані з рахунка, а також залишок грошових коштів на рахунку на час пред\'явлення ощадної книжки банку. Відомості про вклад, наведені в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником.

Фізична особа може відкрити вкладний (депозитний) рахунок на користь третьої особи шляхом укладення договору банківського вкладу за умови пред\'явлення особою, яка відкриває рахунок, паспорта або документа, що його замінює. Якщо ця особа є резидентом, то вона додатково повинна пред\'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків.

Уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів.

Кошти на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з іншого вкладного (депозитного) або поточного рахунка. Після закінчення строку або настання інших обставин, визначених законодавством України чи договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунка повертаються власнику шляхом видачі готівкою або перерахування на його власний поточний чи інший вкладний (депозитний) рахунок.

Нараховані проценти за депозитами фізичних осіб відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на їхні поточні рахунки або зараховуватися на поповнення депозиту чи виплачуватися фізичним особам готівкою.

Порядок відкриття поточних рахунків типу «Н» та типу «П» у національній валюті й використання коштів за цими рахунками.

Поточний рахунок типу «Н» у національній валюті відкривається уповноваженим банком таким іноземним представництвам:

офіційним представництвам. Офіційні представництва - іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями;

представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються на території України підприємницькою діяльністю. Постійні представництва - представництва юридичних осіб-нерезидентів (іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, що представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів в Україні), через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України;

представництвам іноземних банків;

військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, які дислокуються на території України і які одержують для свого утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації та ін.

Уповноважений банк - банк, що має письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями.

Для відкриття поточних рахунків типу «Н» та «П» клієнти банків подають такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунка;

картку зі зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки;

копію легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні;

копію документа про акредитацію організації або установи та ін.

На поточний рахунок типу «Н» для здійснення розрахунків,

пов\'язаних з утриманням офіційного представництва та ін., переважно, можуть бути зараховані кошти від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти, отриманої від відповідного органу іноземної держави або юридичної особи-резидента.

Поточний рахунок типу «П» у національній валюті використовується відповідно до правил, встановлених для поточних рахунків юридичних осіб-резидентів (у тому числі для нарахування та зарахування на рахунок процентів за залишком коштів на цьому рахунку, якщо таке нарахування передбачено договором банківського рахунка), крім випадків купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Наявні кошти з поточного рахунка типу «П» у національній валюті можуть бути використані постійним представництвом для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти згідно з Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України з метою її перерахування на:

а) рахунок юридичної особи-резидента, інтереси якої представляє на території України це представництво, на суму коштів, отриманих у результаті здійснення в Україні операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) та ін.;

б) власний поточний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку України для використання на оплату праці працівників- нерезидентів, виплату коштів на відрядження за кордон.

Здійснення інвестицій в Україні з цього виду рахунків забороняється.

Порядок закриття рахунків клієнтів банків. Поточні рахунки клієнтів банків закриваються:

на підставі заяви клієнта;

на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації юридичної особи;

на підставі відповідного рішення суду або господарського суду про ліквідацію суб\'єкта господарювання;

у разі смерті власника рахунка - фізичної особи (за зверненням до банку спадкоємців);

на інших підставах, передбачених законодавством України або договором між банком і клієнтом.

Банк може відмовитися від договору банківського рахунка та закрити поточний рахунок клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років підряд і на цьому рахунку немає залишку коштів.

Під час реорганізації юридичної особи (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи зміни її назви, а також у разі проведення перереєстрації юридичної особи-підприємця поточний рахунок закривається. Для відкриття нового рахунка подаються документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

Вкладні (депозитні) рахунки клієнтів у разі залучення строкових вкладів закриваються після закінчення строку дії договору банківського вкладу. На умовах його видачі на першу вимогу вкладний (депозитний) рахунок закривається після повернення коштів вкладнику.

Для дострокового розірвання дії договору банківського вкладу або повернення частини вкладу за бажанням вкладника - фізичної особи вкладник зобов\'язаний повідомити про це у банк шляхом подання заяви.

У разі закриття поточного або вкладного (депозитного) рахунка суб\'єкта господарювання банк протягом трьох робочих днів з дня закриття рахунка повідомляє про це у відповідний орган державної податкової служби.

Справа з юридичного оформлення рахунка залишається у банку і зберігається протягом п\'яти років після закриття рахунка.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Уповноважений працівник банку:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -