<<
>>

Титул III. О том, что поступило в имущество лица, которому принадлежит власть[288] [289]

1. Ульпиан в 29-й книге «Комментариев к эдикту». Если те, кто находится в чужой власти, ничего не имеют в пекулии или имеют, но не в полном объеме[290], то несут ответственность те, кто имеет в своей вла­сти указанных лиц, - если в их имущество поступило то, что получено

conversum sit, quasi cum ipsis potius contractum videatur.

1. Nec vi­detur frustra de in rem verso actio promissa, quasi sufficeret de peculio: rectissime enim Labeo dicit fieri posse, ut et in rem versum sit et cesset de peculio actio, quid enim si dominus peculium ademit sine dolo malo? quid si morte servi exstinctum est peculium et annus utilis praeteriit? de in rem verso namque actio perpetua est et locum habet, sive ademit sine dolo malo sive actio de peculio anno finita est. 2. Item si plures agant de peculio, proficere hoc ei, cuius pecunia in rem versa est, debet, ut ipse uberiorem actionem habeat, certe si praeventum sit ab aliquo et actum de peculio, de in rem verso actio an cesset, videndum, et refert Pom­ponius lulianum existimare de peculio actione peremi de in rem verso actionem (quia in peculium conversum est quod in domini rem erat versum et pro servo solutum est, quemadmodum si ipsi servo a domino fuisset solutum), sed ita demum, si praestiterit ex actione de peculio dominus quod servus in rem eius verterat: ceterum si non praestiterit, manet actio de in rem verso.

2. IAVOLENUS libro duodecimo ex Cassio Qui nummis acceptis servum manumisit, agi cum eo de in rem verso non potest, quia dando libertatem locupletior ex nummis non fit.

3. Ulpianus libro vicensimo nono ad edictum Quod si servus domino quantitatem dederit, ut manumittatur, quam a me mutuam accepit, in peculium quidem hanc quantitatem non computari, in rem autem videri versum, si quid plus sit in eo quod servus dedit quam est in servi pretio. 1. In rem autem versum videtur, sive id ipsum quod servus accepit in rem domini convertit (veluti si triticum acceperit et id ipsum in familiam domini cibariorum nomine consumpserit) aut si pecuniam a creditore acceptam dominico creditori solverit (sed et si erravit in solvendo et putavit creditorem eum qui non erat, aeque in rem versum esse Pomponius libro sexagensimo primo ait, quatenus indebiti repetitionem dominus haberet) sive cum servus domini negotii gerendi administrandi- ve causa quid gessit (veluti si mutuatus sit pecuniam, ut frumentum

(по сделкам), как если бы договор рассматривался как заключенный с ними.

§ 1. Нельзя смотреть на иск о поступившем в имущество как на напрасно обещанный (претором), как будто было достаточно иска о пекулии; ибо Лабеон очень правильно говорит, что может случиться, что имело место поступление в имущество, а иск о пекулии отсутствует. Как быть, если господин без злого умысла отобрал пекулий? Как быть, если пекулий уничтожен в силу смерти раба и прошел год, данный для иска? Ибо иск о поступившем в имущество является постоянным и имеет место вне зависимости от того, отобрал ли (господин) пекулий без злого умысла или иск о пекулии прекратился ввиду истечения года. § 2. Также если несколько лиц предъявили иск о пекулии, то лицо, день­ги которого поступили в имущество (господина), получает пользу, так как он имеет иск большей силы. Впрочем, если кем-либо раньше предъ­явлен иск о пекулии, то следует рассмотреть, не прекращается ли иск о поступившем в имущество. И Помпоний указывает, что Юлиан считал, что иском о пекулии уничтожается иск о поступившем в имущество (поскольку в пекулий обращено то, что поступило в имущество госпо­дина и было уплачено рабу, как если бы, например, было бы уплачено господином самому рабу), но лишь в том случае, если в силу иска о пекулии господин предоставил то, что раб передал в его имущество, а если господин не предоставил этого, то остается иск о поступившем в имущество.

2. Яволен в 12-й книге «Из Кассия». Нельзя предъявить иск о по­ступившем в имущество к тому, кто отпустил на свободу раба, получив за это деньги: ибо, предоставив свободу, он не обогатился посредством денег[291].

3. Ульпиан в 29-й книге «Комментариев к эдикту». Если раб даст господину сумму, взятую им в долг у меня, чтобы быть отпущенным на свободу, то эта сумма не присчитывается ни в коем случае к пекулию, а если то, что раб отдал, будет больше, чем цена (самого) раба, (излишек) рассматривается в качестве поступившего в имущество. § 1. В качестве поступившего в имущество (господина) признается то самое, что раб получил и обратил в имущество господина, например если он получил пшеницу, которую израсходовал на рабов господина в качестве пищи, или деньги, полученные от кредитора и уплаченные (рабом) кредитору господина; но если он ошибся при платеже и считал кредитором лицо, которое не было кредитором, то равным образом это считается посту­пившим в имущество господина, как говорит Помпоний в 61-й книге («Комментариев к эдикту»), поскольку господин имеет право истребо­вать обратно недолжно уплаченное; или (признается поступившим в имущество господина) то, что раб совершил в силу ведения им дел

compararet ad familiam alendam vel si ad vestiendam) sive peculiariter mutuatus postea in rem domini vertit: hoc enim iure utimur, ut, etiamsi prius in peculium vertit pecuniam, mox in rem domini esse de in rem verso actio possit.

2. Et regulariter dicimus totiens de in rem verso esse actionem, quibus casibus procurator mandati vel qui negotia gessit negotiorum gestorum haberet actionem quotiensque aliquid consumpsit servus, ut aut meliorem rem dominus habuerit aut non deteriorem. 3. Proinde si servus sumpsit pecuniam, ut se aleret et vestiret secundum consuetudinem domini, id est usque ad eum modum, quem dominus ei praestare consueverat, in rem videri domini vertisse Labeo scribit, ergo idem erit et in filio. 4. Sed si mutua pecunia accepta domum dominicam exornavit tectoriis et quibusdam aliis, quae magis ad voluptatem perti­nent quam ad utilitatem, non videtur versum, quia nec procurator haec imputaret, nisi forte mandatum domini aut voluntatem habuit: nec debe­re ex eo onerari dominum, quod ipse facturus non esset, quid ergo est? pati debet dominus creditorem haec auferre, sine domus videlicet iniuria, ne cogendus sit dominus vendere domum, ut quanti pretiosior facta est, id praestet. 5. Idem Labeo ait, si servus mutuatus nummos a me alii eos crediderit, de in rem verso dominum teneri, quod nomen ei adquisitum est: quam sententiam Pomponius ita probat, si non peculiare nomen fecit, sed quasi dominicae rationis, ex qua causa hactenus erit dominus obliga­tus, ut, si non putat sibi expedire nomen debitoris habere, cedat creditori actionibus procuratoremque eum faciat. 6. Nec non illud quoque in rem domini versum Labeo ait, quod mutuatus servus domino emit volenti ad luxuriae materiam unguenta forte, vel si quid ad delicias vel si quid ad tur­pes sumptus sumministravit: neque enim spectamus, an bono domini cesse­rit quod consumptum est, sed an in negotium domini. 7. Unde recte dicitur et si frumentum comparavit servus ad alendam domini familiam et in horreo dominico reposuit et hoc periit vel corruptum est vel arsit, videri versum.

хозяина и управления этими делами: например, если он взял деньги взаймы для приобретения зерна, чтобы кормить рабов, либо взял оде­жду для того, чтобы одеть рабов, или то, что он взял взаймы в связи со своим пекулием и обратил затем в имущество господина; ибо мы при­меняем такое право, что если он внес деньги сначала в пекулий, а затем в имущество господина, то может быть предъявлен иск о поступившем в имущество.

§2. И обычно мы говорим, что’ иск о поступившем в имущество имеется 35 поскольку раб что-либо потребил, чтобы вещь господина улучшилась или не ухудшилась. § 3. Поэтому если раб взял деньги для своего питания и одежды сооб­разно с принятыми господином обычаями, \'т.е. в таких пределах, в каких господин ему это обычно предоставлял’[292] [293], то, как пишет Лабеон, это рассматривается как поступившее в имущество господина. Такое же положение имеется и в отношении сына. § 4. Но если, получив день­ги взаймы, (раб) украсил дом хозяина гипсовыми украшениями и т.п., то есть тем, что более служит для удовольствия, чем для пользы, то эти (средства) не считаются поступившими в имущество господина, так как прокуратор не может поставить этого в счет, разве что он (раб) имел соответствующее поручение хозяина или основывался на его (господи­на) воле. Не следует обременять господина тем, что он сам не предпо­лагал сделать. Что же? Господин должен допустить кредитора взять себе (украшения), конечно, без повреждения дома, дабы господин не был принужден продать дом, чтобы выдать (кредитору) увеличение стоимости дома. § 5. Также Лабеон говорит: если раб, заняв у меня деньги, дал их взаймы другому лицу, то господин отвечает по иску о поступившем в имущество, так как господин приобрел право требова­ния. Это мнение Помпоний одобряет для тех случаев, когда раб приоб­рел требование не для пекулия, но за господский счет. По этой причине господин явится обязанным таким образом, что если он не видит поль­зы от обладания требованием к должнику, то он уступает кредитору иски и делает его прокуратором. § 6. И Лабеон считает (что-либо) по­ступившим в имущество господина, если раб на занятые им деньги купил для господина по его воле предметы, служащие для роскоши, например мази, или если (раб) доставил что-либо для наслаждения или для постыдных действий. Ведь мы обращаем внимание не на то, потра­чено ли без пользы для господина, а на то, на господские ли дела.
§ 7. Поэтому правильно говорится, что если приобретено зерно для про­кормления рабов господина, это зерно сложено в господском амбаре и зерно погибло вследствие порчи или пожара, то это считается посту-

8. Sed et si servum domino necessarium emisset isque decessisset vel insulam fulsisset eaque ruisset, dicerem esse actionem de in rem verso.

9. Sed si sic accepit quasi in rem domini verteret nec vertit et decepit creditorem, non videtur versum nec tenetur dominus, ne credulitas creditoris domino obesse vel calliditas servi noceret, quid tamen, si is fuit servus, qui solitus erat accipiens vertere? adhuc non puto nocere domino, si alia mente servus accepit aut si, cum hac mente accepisset, postea alio vertit: curiosus igitur debet esse creditor, quo versatur. 10. Si mutuatus sit pecuniam servus ad vestem comparandam et nummi perierint, quis de in rem verso agere possit, utrum creditor an venditor? puto autem, si quidem pretium numeratum sit, creditorem de in rem verso acturum et si vestis perierit: si autem non fuit pretium solutum, ad hoc tamen data pecunia, ut vestis emeretur et pecunia perierit, vestis tamen familiae divisa est, utique creditorem de in rem verso habere actionem, an et venditor habeat, quia res eius pervenerunt in rem domini? ratio hoc facit, ut teneatur: unde incipit dominus teneri ex una causa duobus, proinde et si tam pecunia quam vestis periit, dicendum erit utrique dominum teneri, quoniam ambo in rem domini vertere voluerunt.

4. Gaius libro nono ad edictum provinciale Sed dicendum est occupantis meliorem condicionem esse debere: nam utrisque condemnari dominum de in rem verso iniquum est.

5. Ulpianus libro vicensimo nono ad edictum Si res domino non necessarias emerit servus quasi domino necessarias, veluti servos, hac­tenus videri in rem eius versum Pomponius scribit, quatenus servorum verum pretium facit, cum, si necessarias emisset, in solidum quanto venissent teneretur. 1. Idem ait, sive ratum habeat servi contractum dominus sive non, de in rem verso esse actionem.

2. Quod servus domino emit, si quidem voluntate eius emit, potest quod iussu agi: sin vero non ex voluntate, si quidem dominus ratum habuerit vel alioquin rem

пившим в имущество господина. § 8. И если он купил раба, нужного для господина, и этот раб умер, или же отремонтировал дом, а дом разру­шился, то я сказал бы, что имеется иск о поступившем в имущество. § 9. Но если (раб) получил нечто как бы для того, чтобы внести получен­ное в имущество господина, но не внес и обманул кредитора, то не счита­ется, что произошло поступление в имущество господина, и господин не несет ответственности: доверчивость кредитора не идет господину во вред, или лукавство раба не приносит вреда. Однако что, если раб был таким, который имел обыкновение, принимая (нечто в долг), обращать (это в имущество господина)? Я считаю, что это не вредит господину в том случае, если раб принял (нечто взаймы) с иным намерением или если, хотя и принял с этим намерением, после того обратил (полученное в имущество) другого. Итак, кредитор должен проявлять любопытство в отношении того, на что обращается (данный им заем). § 10. Если раб займет деньги для покупки одежды и деньги пропадут, кто может предъ­явить иск о поступившем в имущество, кредитор или продавец? Я же полагаю, что если стоимость будет действительно оплачена, то, если пропадет одежда, предъявлять иск о поступившем в имущество должен кредитор. Если же стоимость не будет оплачена, но деньги для покупки одежды, однако, будут даны и эти деньги пропадут, а одежда будет рас­пределена в доме, то кредитор во всяком случае имеет право на иск о поступившем в имущество. Имеет ли также и продавец (право на иск), поскольку его вещи перешли в имущество господина? Разум заставляет считать, что (господин) несет ответственность, поэтому господин начи­нает нести ответственность из одного основания перед двумя. Ввиду этого, а также если как деньги, так и одежда пропали, надо сказать, что господин несет ответственность перед обоими, поскольку они оба поже­лали обратить (средства) в имущество господина.

4. Гай в 9-й книге «Комментариев к провинциальному эдикту». Но следует сказать, что лучшим должно быть положение того, кто раньше предъявил иск: ведь несправедливо, чтобы господин был присужден к уплате и тому и другому по иску о поступившем в имущество.

5. Ульпиан в 29-й книге «Комментариев к эдикту». Если раб купил бы вещи, которые не необходимы господину, как будто необходимые, например рабов, то, как пишет Помпоний, следует считать это посту­пившим в его имущество настолько, насколько это составляет настоя­щую цену рабов, так как если бы он купил необходимые вещи, то (гос­подин) отвечал бы по иску сполна, в объеме того, за какую цену они были проданы. § 1. Он же утверждает, что вне зависимости от того, одобрил ли господин контракт раба или нет, существует иск о посту­пившем в имущество. § 2. По поводу того, что раб покупает для госпо­дина, если к тому же он покупает в соответствии с его волей, может быть предъявлен иск, основанный на выдаче приказа; если же (покупка совершена) не по его воле, то в том случае, если господин впоследствии

necessariam vel utilem domino emit, de in rem verso actio erit: si vero nihil eorum est, de peculio erit actio. 3. Placet non solum eam pecuniam in rem verti, quae statim a creditore ad dominum pervenerit, sed et quae prius fuerit in peculio, hoc autem totiens verum est, quotiens servus rem domini gerens locupletiorem eum facit nummis peculiaribus, alioquin si servo peculium dominus adimat vel si vendat eum cum peculio vel rem eius peculiarem et pretium exigat, non videtur in rem versum.

6. Tryphoninus libro primo disputationum Nam si hoc verum esset, etiam antequam venderet rem peculiarem, de in rem verso teneretur, quia hoc ipso, quod servus rem in peculio haberet, locupletior fieret, quod aperte falsum est.

7. Ulpianus libro vicensimo nono ad edictum Et ideo et si donave­rit servus domino rem peculiarem, actio de in rem verso cessabit, et sunt ista vera. 1. Plane si mutuum servus accepit et donandi animo solvit, dum non vult eum debitorem facere peculiarem, de in rem verso actio est. 2. Illud verum non est, quod Mela scribit, si servo meo argentum dederis, ut pocula tibi faceret ex quolibet argento, mox factis poculis ser­vus decesserit, esse tibi adversus me de in rem verso actionem, quoniam possum pocula vindicare. 3. Illud plane verum est, quod Labeo scribit, si odores et unguenta servus emerit et ad funus erogaverit quod ad dominum suum pertinebat, videri in rem domini versum. 4. Idem ait et si hereditatem a servo tuo emero quae ad te pertinebat et creditoribus pecuniam solvero, deinde hanc hereditatem abstuleris mihi, ex empto actione me id ipsum consecuturum: videri enim in rem tuam versum: nam et si hereditatem a servo emero, ut quod mihi ab ipso servo debebatur com­pensarem, licet nihil solvi, tamen consequi me ex empto quod ad dominum pervenit, ego autem non puto de in rem verso esse actionem emptori, nisi hoc animo gesserit servus, ut in rem domini verteret. 5. Si filius familias pecu­niam mutuatus pro filia sua dotem dederit, in rem versum patris videtur,

признает сделку действительной или если (раб) покупает для господина все же необходимую или полезную вещь, это будет иск о поступившем в имущество; если же ни то и ни другое - иск о пекулии. § 3. Считаются поступившими в имущество не только те деньги, которые тотчас пере­шли от кредитора к господину, но также и те, которые ранее были в составе пекулия. Это же справедливо и тогда, когда раб, управляющий имуществом господина, делает его богаче за счет средств пекулия. Впрочем, если господин отнимет у раба пекулий, или если продаст его вместе с пекулием, или (продаст) имущество его пекулия и изымет его стоимость, это не считается поступившим в имущество.

6. Трифонин в 1-й книге «Обсуждений». Ведь если бы это было правильным, то даже тот, кто еще не продал имущество пекулия, отве­чал бы по иску о поступившем в имущество на том лишь основании, что только в силу того, что раб имеет имущество в пекулии, (господин) становится богаче, что совершенно неверно.

7. Ульпиан в 29-й книге «Комментариев к эдикту». По той же при­чине также и в том случае, когда раб подарит господину имущество пекулия, иск о поступившем в имущество не будет предоставлен; и это справедливо. § 1. Очевидно, что если раб получил взаймы и объясняет это получением дарения, поскольку он не хочет, чтобы пекулий был обременен долгом, то (в этом случае) существует иск о поступившем в имущество. § 2. Неправильно то, что пишет Мела, будто если ты дашь моему рабу серебро, чтобы он сделал тебе серебряные кубки из какого угодно серебра, и вскоре после изготовления кубков раб умрет, то для тебя существует возможность предъявить против меня иск о поступив­шем в имущество, поскольку кубки я могу виндицировать. § 3. Со­вершенно верно то, как пишет Лабеон, что если раб купит благовония и мази и израсходует их для погребения того, кто принадлежал его господину, это должно быть рассмотрено как поступившее в имущест­во господина. § 4. Он же говорит, что если я приобрету у твоего раба наследство, которое принадлежало тебе, и заплачу деньги кредиторам (наследства), а затем ты лишишь меня этого наследства, то мне следует добиваться этого же самого (имущества) посредством иска из договора покупки. В самом деле, представляется, что это поступило в твое иму­щество. Но ведь если я таким образом приобрету наследство у раба, чтобы компенсировать себе то, что мне этот раб был должен, то раз­решено, чтобы я добивался того, что перешло к господину, (по иску) из договора покупки, (при том), однако, что ничто не уплачено. Я же полагаю, что покупателю не предоставляется иск о поступившем в имущество, за исключением тех случаев, когда раб действовал с тем намерением, чтобы (вещь) поступила в имущество господина. § 5. Если подвластный сын даст приданое своей дочери, заняв деньги, это тогда считается поступившим в имущество отца, когда дед намеревался дать

quatenus avus pro nepte daturus fuit, quae sententia ita demum mihi vera videtur, si hoc animo dedit ut patris negotium gerens.

8. PAULUS libro trigensimo ad edictum Et nihil interesse Pomponius ait, filiae suae nomine an sororis vel neptis ex altero filio natae dederit, idem ergo dicemus et si servus mutuatus fuerit et domini sui filiae nomine in dotem dederit.

9. ІА VOLENUS libro duodecimo ex Cassio Si vero pater dotem da­turus non fuit, in rem patris versum esse non videtur.

10. Ulpianus libro vicensimo nono ad edictum Si pro patre filius fideiusserit et creditori solverit, in rem patris videtur versum, quia patrem liberavit. 1. Cui simile est, quod Papinianus libro nono quaestionum scribit, si filius quasi defensor patris iudicium susceperit et sit condemnatus, de in rem verso teneri patrem: namque filius eum iudicio suscepto liberavit. 2. Idem tractat Papinianus et si, quod patrem dare oporteret, a filio sim stipulatus et ita convenerim filium, nam et hic de in rem verso fore actionem: nisi si donare patri filius voluit, dum se obligat. 3. Quare potest dici et si de peculio actionem quasi defensor patris susceperit, teneri patrem de in rem verso usque ad peculii quantitatem: cuius sententiae id erit emolumentum, ut, si finita sit actio de peculio, de in rem verso conveniatur, ego et ante condemnationem post iudicium patris nomine acceptum de in rem verso patrem teneri puto. 4. In rem autem versum videtur, prout aliquid versum est: proinde si pars versa est, de parte erit actio. 5. Sed utrum in sortem dumtaxat tenebitur dominus an et in usuras? et si quidem promisit usuras, Marcellus libro quinto digestorum scribit dominum praestaturum: sed si non sint promissae, utique non debebuntur, quia in stipulatum deductae non sunt, plane si con­templatione domini pecuniam dedi non gerenti servo negotia domini, sed ipse gerens, negotiorum gestorum actione potero etiam de usuris experiri. 6. Versum autem sic accipimus, ut duret versum: et ita demum de in rem verso competit actio, si non sit a domino servo solutum vel filio, si tamen in necem creditoris, id est perdituro servo vel filio solutum sit, quamvis solutum sit, desinit quidem versum, aequissimum autem est de

внучке (приданое). Это суждение мне кажется справедливым при том лишь условии, если (сын) дал (приданое) как ведущий дела отца.

8. Павел в 30-й книге «Комментариев к эдикту». И нет никакой разницы, как говорит Помпоний, даст ли он (приданое) своей дочери, или сестре, или племяннице, дочери другого брата. Поэтому то же са­мое мы говорим и если раб займет деньги и даст их в приданое дочери своего господина.

9. Яволен в 12-й книге «Из Кассия». Если же отец не намеревался дать приданое, это не рассматривается как поступившее в имущество отца.

10. Ульпиан в 29-й книге «Комментариев к эдикту». Если сын вы­ступит в качестве поручителя за отца ‘и заплатит кредитору’37, это рассматривается как поступившее в имущество отца, поскольку он освободил отца от обязательства. § 1. Это подобно тому, о чем пишет Папиниан в 9-й книге «Вопросов»: если сын будет выступать в суде в качестве ответчика вместо отца и будет присужден, то отец должен отвечать по иску о поступившем в имущество, ибо сын освободил его, когда принял иск на себя. § 2. Папиниан равным образом разбирает и тот случай, когда то, что следовало, чтобы дал отец, мне клятвенно обязался дать сын, и таким образом я предъявил иск против сына; ведь и здесь будет иск о поступившем в имущество, за тем исключением, что сын хочет совершить дарение отцу, когда берет на себя обязательство. § 3. Поэтому и в том случае, когда (сын) будет выступать в суде вместо отца в качестве ответчика по иску о пекулии, может быть сказано, что отец должен отвечать по иску о поступившем в имущество в размере пекулия; польза этого положения в том, что если прекратится иск о пекулии, предъявляют иск о поступившем в имущество. Я полагаю, что еще до присуждения отец должен отвечать по иску о поступившем в имущество после принятого сыном от имени отца иска. § 4. Как посту­пившее в имущество рассматривается, когда поступило нечто. Ввиду этого, если поступает часть, это будет иск о части. § 5. Отвечает ли госпо­дин лишь за капитал или за проценты? Как пишет Марцелл в 5-й книге дигест, господин, если он обещал проценты, должен их уплатить. Но если проценты не обещаны, то они не являются предметом долга, так как они не установлены в стипуляции. Конечно, если я дал деньги рабу из уважения к его господину и раб не ведет дел своего господина, а сам господин ведет свои дела, то я могу предъявить требование о процен­тах путем иска о ведении чужих дел без поручения. § 6. Поступившее же (в имущество) мы понимаем так, чтобы оно продолжало оставаться в имуществе, и только в таком случае этому соответствует иск о посту­пившем в имущество, если (за поступившее) не будет уплачено госпо­дином рабу или сыну. Если, однако, во вред кредитору, то есть намере-

dolo malo adversus patrem vel dominum competere actionem: nam et peculiaris debitor, si fraudulenter servo solverit quod ei debebat, non liberatur. 7. Si domini debitor sit servus et ab alio mutuatus ei solverit, hactenus non vertit, quatenus domino debet: quod excedit, vertit, proinde si, cum domino deberet triginta, mutuatus quadraginta creditori eius solverit vel familiam exhibuerit, dicendum erit de in rem verso in decem competere actionem: aut si tantundem debeat, nihil videtur versum, nam, ut Pomponius scribit, adversus lucrum domini videtur subventum: et ideo, sive debitor fuit domino, cum in rem verteret, nihil videri versum, sive postea debitor esse domino coeperit, desinere versum: idemque et si solverit ei. plus dicit et si tantundem ei donavit dominus, quantum creditori solvit pro se. si quidem remunerandi animo, non videri versum, si vero alias donavit, durare versum. 8. Idem quaerit, si decem in rem domini vertit et postea tantandem summam a domino mutuatus sit, habeat praeterea et peculium decem, videndum ait, utrum desiit esse versum? an vero, quoniam est peculium, unde trahatur debitum, de in rem verso non tollimus actionem? an potius ex utroque pro rata detrahimus? ego autem puto sublatam de in rem verso actionem, cum debitor domini sit constitutus. 9. Idem quaerit, si in rem tuam verterit et debitor tuus factus sit. mox creditor eiusdem summae quam tibi debuit, an renascatur de in rem verso actio an vero ex postfacto non convalescat? quod verum est. 10. Idem tractat, an ex eventu possit in rem patris filius vertere, ve­luti si duo rei pater et filius fuerint et filius mutuatus suo nomine solvat, vel si filio iussu patris credidisti et filius creditum tibi solvisset, mihi

вающемуся стать банкротом (подвластному) сыну или рабу, совер­шен платеж, то, хотя платеж совершен и (иск) о поступившем в имущество прекращается, самым справедливым является шредъяв- ление>38 отцу или господину иска о злом умысле, ведь и должник пекулия не освобождается от долга, если он обманно рабу уплатит то, что он ему был должен. § 7. Если раб, являясь должником госпо­дина, займет деньги у другого и отдаст ему, он тем самым еще не обращает (в имущество) то, что должен господину: он обращает то, что выходит за пределы (этой суммы). Поэтому, если он был дол­жен господину 30, а, получив заем в размере 40, заплатил кредитору господина или истратил на содержание фамилии[294] [295] (господина), то следует сказать, что этому соответствует иск о поступившем в иму­щество в размере 10. Если же (раб) должен такое же количество, то считается, что ничего не поступило (в имущество господина). Ибо, как пишет Помпоний, представляется, что (кредитором) ока­зана помощь (рабу) во вред господину. А потому, или он (раб) был должником господина, когда это поступило в имущество (господина), и считается, что ничего не поступило, или после того он стал должником господина, и это прекращает считаться посту­пившим, и то же самое, если даже он ему и уплатит долг. Более то­го, (Помпоний) говорит, что если господин подарил (рабу) столько же, сколько тот за себя заплатил кредитору (господину), то если это сделано с намерением возвратить (рабу уплаченное), то оно не счи­тается поступившим в имущество, если же с иным намерением, то остается поступившим в имущество. § 8. Он же задает вопрос, ут­верждая, что надо рассмотреть, прекращают ли считаться обращен­ными в имущество 10, которые раб обратил в имущество господи­на, а потом занял у него же, имея кроме того и пекулий стоимостью 10? И на самом ли деле мы не погашаем иск о поступившем в иму­щество, поскольку есть пекулий, из которого вычитается долг? Или скорее из того и другого в пропорции мы производим вычет? Я же полагаю иск о поступившем в имущество погашенным, когда раб оказался должником господина. § 9. Он же спрашивает: если (раб) обратил (нечто) в твое имущество, затем он стал твоим должником, а затем кредитором на ту же сумму, которую он тебе должен, воз­рождается ли иск о поступившем в имущество, или после свершив­шегося (погашения) он не возрождается? Это (последнее) верно. § 10. Он же рассуждает, может ли случайно (подвластный) сын об­ратить (нечто) в имущество отца, как, например если было двое ответчиков, отец и сын, и сын, взяв взаймы, заплатил от своего имени, или если ты дал в долг сыну по приказу отца, и (именно)

videtur, si quidem pecunia ad patrem pervenerat, videri in rem versum: quod si non fuit et suum negotium gerens filius solvit, non esse de in rem verso actionem.

11. Paulus libro trigensimo ad edictum Quod servus in hoc mutuatus fuerit, ut creditori suo solveret, non erit in rem versum, quamvis actione de peculio liberatus sit dominus.

12. Gaius libro nono ad edictum provinciale Si fundum patri dominove emit servus vel filius familias, versum quidem esse videtur, ita tamen, ut, sive minoris sit, quam est emptus, tantum videatur in rem versum quanti dignus sit, sive pluris sit, non plus videatur in rem versum quam emptus est.

13. Ulpianus libro vicensimo nono ad edictum Si in rem alterius ex dominis versum sit, utrum is solus in cuius rem versum est, an et socius possit conveniri, quaeritur, et Iulianus scribit eum solum conveniri in cuius rem versum est, sicuti cum solus iussit: quam sententiam puto veram.

14. Iulianus libro undecimo digestorum Marcellus notat: inter­dum et propter hoc quod in rem alterius socii versum est de in rem verso cum altero agi potest, qui conventus a socio petere potest id in quo dam­natus fuerit, quid enim dicemus, si peculium servo ab altero ademptum fuerit? Paulus: ergo haec quaestio ita procedit, si de peculio agi non potest.

15. Ulpianus libro secundo disputationum Si filius familias consti­tuerit quod pater debuit, videndum est, an de in rem verso actio dari debeat, atquin non liberavit patrem: nam qui constituit, se quidem obligat, patrem vero non liberat, plane si solvat post constitutum, licet pro se videatur solvisse, hoc est ob id quod constituit, in rem tamen vertisse patris merito dicetur.

16. Alfenus libro secundo digestorum Quidam fundum colendum servo suo locavit et boves ei dederat: cum hi boves non essent idonei,

сын вернул тебе долг? Мне представляется, что если деньги перешли к отцу, то считается, что они поступили в его имущество. Если этого не было и уплатил сын, ведущий свое дело, иск о поступившем в имущест­во не существует.

11. Павел в 30-й книге «Комментариев к эдикту». То, что раб взял в долг для того, чтобы заплатить своему кредитору, не будет (считать­ся) поступившим в имущество, хотя господин будет освобожден от иска о пекулии.

12. Гай в 9-й книге «Комментариев к провинциальному эдикту». Если раб или подвластный сын купит землю (своему) отцу или госпо­дину, это считается поступившим (в имущество), так, однако, что если она будет (стоить) меньше, чем была куплена, то поступившим в иму­щество будет считаться столько, во сколько (на самом деле) оценивает­ся земля. Если же она будет (стоить) больше, поступившее в имущество не будет оцениваться выше, чем она была куплена.

13. Ульпиан в 29-й книге «Комментариев к эдикту». Спрашивается: если поступит в имущество одного из сособственников (раба), то только ли одному тому, в чье имущество это поступило, может быть предъявлен иск или также и (его) товарищу (участнику в общей с ним собственно­сти)? Юлиан пишет, что иск предъявляется только тому, в чье имущество это поступило, подобно как (в том случае), когда он один приказал (ус­тановить обязательство). Это мнение я считаю верным.

14. Юлиан в 11-й книге «Дигест». Марцелл замечает: иногда и на основании того, что поступило в имущество одного из двух членов товарищества, можно предъявить иск о поступившем в имущество и другому товарищу, который, после того как против него был предъяв­лен иск, может вчинить товарищу иск о том, к чему он был присужден. Ведь что мы говорим, если пекулий будет отнят у раба другим (това­рищем)? Павел: этот вопрос возникает, если не может быть предъявлен иск о пекулии.

15. Ульпиан во 2-й книге «Обсуждений». Если подвластный сын пообещал заплатить то, что был должен отец, нужно рассмотреть, должен ли быть дан иск о поступившем в имущество. Ведь (сын) не освободил отца (от обязательства), напротив, тот, кто обещает запла­тить чужой долг, хотя и берет на себя обязательство, но отца не осво­бождает. Разумеется, если он заплатит после такого обещания, то хотя бы показалось, что он заплатил за себя, \'то есть то, что он пообещал заплатить’40, однако с полным основанием говорится, что это поступи­ло в имущество отца.

16. Алфеи во 2-й книге «Дигест». Некто отдал своему рабу земельный участок для обработки и предоставил ему быков. По­скольку быки были непригодными, он приказал их продать и на

iusserat eos venire et his nummis qui recepti essent alios reparari: servus boves vendiderat, alios redemerat, nummos venditori non solverat, pos­tea conturbaverat: qui boves vendiderat nummos a domino petebat ac­tione de peculio aut quod in rem domini versum esset, cum boves pro quibus pecunia peteretur penes dominum essent, respondit non videri peculii quicquam esse, nisi si quid deducto eo, quod servus domino de­buisset, reliquum fieret: illud sibi videri boves quidem in rem domini versos esse, sed pro ea re solvisse tantum, quanti priores boves venissent: si quo amplioris pecuniae posteriores boves essent, eius oportere domi­num condemnari.

17. Africanus libro octavo quaestionum Servus in rem domini pecuniam mutuatus sine culpa eam perdidit: nihilo minus posse cum domino de in rem verso agi existimavit, nam et si procurator meus in negotia mea impensurus pecuniam mutuatus sine culpa eam perdiderit, recte eum hoc nomine mandati vel negotiorum gestorum acturum. 1. Cum Sticho vicario servi tui Pamphili contraxi: actio de peculio et in rem verso ita dari debet, ut, quod vel in tuam ipsius rem vel in peculium Pamphili versum sit, comprehendatur, scilicet etiamsi mortuo vel aliena­to Sticho agatur, quod si Pamphilo mortuo agam, magis est, ut, quamvis Stichus vivat, tamen de eo, quod in peculio Pamphili versum est, non nisi intra annum quam is decessit actio dari debeat: etenim quodam­modo de peculio Pamphili tum experiri videbor, sicuti si, quod iussu eius credidissem, experirer: nec nos movere debet, quod Stichus de cuius peculio agitur vivat, quando non aliter ea res in peculio eius esse potest, quam si Pamphili peculium maneat, eadem ratio efficiet, ut id, quod in peculio Pamphili versum sit, ita praestari debere dicamus, ut prius eius, quod tibi Pamphilus debuerit, deductio fiat, quod vero in tuam rem versum fuerit, praestetur etiam non deducto eo quod Pamphilus tibi debet.

18. Neratius libro septimo membranarum Quamvis in eam rem pro servo meo fideiusseris, quae ita contracta est, ut in rem meam versaretur (veluti si, cum servus frumentum emisset quo familia aleretur, venditori frumenti fideiusseris), propius est tamen, ut de peculio eo nomine, non de

деньги снова купить других. Быков раб продал, купил других, но денег продавцу не уплатил, а после того сделался несостоятельным. Тот, кто продал быков, предъявил господину (раба) требование об уплате денег посредством иска о пекулии или о поступившем в имущество, посколь­ку быки, деньги за которых требовались в суде, находились у господи­на. Ответ: не считается, что пекулию принадлежит что-то помимо ос­татка, полученного при вычитании того, что раб был должен господи­ну. Считается, что это (приобретено) для себя, а быки поступили в имущество господина, однако (считается, что) за это было заплачено столько, за сколько были проданы первые быки, и если следующие быки стоили больше, то господин должен быть присужден (к уплате) этой (разницы).

17. Африкан в 8-й книге «Вопросов». Раб, взяв в долг деньги для дела господина, без вины их утратил; тем не менее, он посчитал, что с господином можно судиться иском о поступившем в имущество. Ведь если мой прокуратор, взяв деньги взаймы и намереваясь понести рас­ходы на мое дело, без вины их утратил, он правильно на этом осно­вании будет действовать иском из поручения или иском о ведении дел без поручения. § 1.Я заключил договор со Стихом, помощником твоего раба Памфила. Иск о пекулии и иск о поступившем в имуще­ство должны предоставляться так, чтобы ими охватывалось то, что поступило либо в твое собственное имущество, либо в пекулий Пам­фила, то есть даже по смерти Стиха или после его отчуждения (суще­ствовала бы возможность) предъявления иска. А если я предъявлю иск после смерти Памфила, скорее всего, несмотря на то что Стих жив, иск должен быть дан о том, однако, что поступило в пекулий Памфила, и только лишь в течение одного года после его смерти. Ведь и некоторым образом я тогда буду считаться ведущим тяжбу о пекулии Памфила, например, как если бы я истребовал в судебном порядке кредит, предоставленный (рабу), действующему по его (Пам­фила) приказу, и ничто для нас не должно меняться от того, что Стих, по поводу чьего пекулия предъявляется иск, жив, поскольку это иму­щество может быть в его пекулии не иначе, как если оно остается пекулием Памфила. Исходя из тех же соображений мы скажем, что то, что поступит в пекулий Памфила, должно быть предоставлено (кре­диторам) таким образом, что прежде совершится вычет того, что тебе (хозяину) задолжал Памфил, ну а то, что поступило в твое имущест­во, предоставляется даже без вычета того, что тебе должен Памфил.

18. Нераций в 7-й книге «Пергаментов». Несмотря на то, что ты по­ручился за моего раба в отношении того имущества, о котором оговоре­но в контракте, что оно поступит в мое имущество (как, например, в том случае, когда раб купил хлебное зерно для пропитания рабов (господи­на), ты поручился бы перед продавцом зерна), однако вернее, что ты

in rem verso agere possis, ut unius dumtaxat in quoquo contractu de in rem verso sit actio, qui id ipsum credidit quod in rem domini versum est.

19. PAULUS libro quarto quaestionum Filius familias togam emit: mortuo deinde eo pater ignorans et putans suam esse dedicavit eam in funus eius. Neratius libro responsorum ait in rem patris versum videri: in actione autem de peculio quod in rerum natura non esset uno modo aestimari debere, si dolo malo eius quocum agatur factum esset, atquin si filio pater togam emere debuit, in rem patris res versa est non nunc quo funerabitur, sed quo tempore emit (funus enim filii aes alienum patris est: et hoc Neratius quoque, qui de in rem verso patrem teneri putavit, ostendit negotium hoc, id est sepulturam et funus filii patris esse aes alienum, non filii); factus est ergo debitor peculii, quamvis res non exstet, ut etiam de peculio possit conveniri, in quam actionem venit et quod in rem versum est: quae tamen adiectio tunc necessaria est, cum annus post mortem filii excessit.

20. Scaevola libro primo responsorum Pater pro filia dotem promisit et convenit, ut ipse filiam aleret: non praestante patre filia a viro mutuam pecuniam accepit et mortua est in matrimonio, respondi, si ad ea id quod creditum est erogatum esset, sine quibus aut se tueri aut servos paternos exhibere non posset, dandam de in rem verso utilem actionem. 1. Servus absentis rei publicae causa pupilli servis pecuniam credidit subscribente tutore stipulatione in personam tutoris translata: quaesitum est, an adversus pupillum competat actio, respondi, si, cum in rem pupilli daretur, id in rem eius versum est et, quo magis actus servorum confirmaretur, tutor spopondit, posse nihilo minus dici de in rem verso cum pupillo actionem fore.

21. Idem libro quinto digestorum Filiam familias duxit uxorem patre dotem promittente et convenit inter omnes personas, uti eam pater aut ipsa se tueretur: maritus ei mutuos nummos dedit, cum iuste putaret

можешь действовать на этом основании посредством иска о пекулии, а не о поступившем в имущество, поскольку иск о поступившем в имущество принадлежит при всяком контракте только одному, тому, кто дал взай­мы именно то, что поступило в имущество господина.

19. Павел в 4-й книге «Вопросов». Подвластный сын купил тогу. За­тем, после его смерти, его отец, не зная этого и полагая, что тога принад­лежит ему, передал ее для его похорон. Нераций в книге «Ответов» гово­рит, что это следует считать поступившим в имущество отца. При иске о пекулии то, что более не существует в природе вещей, следует подвергать оценке только в том случае, если это со злым умыслом было совершено[296] [297] [298] тем, с кем судятся. Однако, если отец должен был купить сыну тогу, это является поступившим в имущество, считая не со времени похорон, а с того времени, когда он ее купил (\'ведь похороны сына - это долг отца>42. И также Нераций, который считает, что отец несет ответственность по иску о поступившем в имущество, подчеркивает то, что это его дело, \'то есть похороны и погребение сына>43 являются долгом отца, а не сына). Итак, (отец) был признан обязанным в связи с пекулием несмотря на то, что вещь не существует, так что может быть применен даже иск о пеку­лии. И в этот иск входит и иск о том, что поступило в имущество. Однако это прибавление является необходимым тогда, когда прошел год после смерти сына.

20. Сцевола в 1-й книге «Ответов». Отец обещал дать дочери прида­ное, и было решено, что он сам будет доставлять средства для содержа­ния дочери; при тех обстоятельствах, что отец их не предоставлял, дочь приняла взятые мужем взаймы деньги и умерла, будучи замужем. Я отве­тил: если то, что было предоставлено в долг, было на нее истрачено, без чего невозможно было ни себя содержать, ни отцовских рабов прокор­мить, то должен быть предоставлен иск по аналогии с иском о посту­пившем в имущество. § 1. Раб лица, отсутствующего по государственно­му делу, дал в долг деньги рабам малолетнего, при подписи опекуна и перенесении стипуляционного обещания на личность опекуна. Был задан вопрос: соответствует ли (данному случаю) иск против подопечного? Я ответил: если (что-либо) предоставляется в имущество подопечного, это является поступившим в его имущество, тем более, если сделка, совер­шенная рабами, клятвенно утверждена опекуном, может быть сказано, что против подопечного будет предъявлен иск о поступившем в имущество.

21. Он же в 5-й книге «Дигест». Подвластная дочь вышла замуж при том, что ее отец обещал дать приданое, и между всеми (заинтересо­ванными лицами) было решено, что о ней заботится отец или она сама. Муж дал ей деньги взаймы, поскольку справедливо полагал, что ее

patrem eius ministraturum tantum salarium, quantum dare filiae suae instituerat: eos nummos illa in usus necessarios sibi et in servos quos secum habebat consumpsit, aliquantum et (cum ei res familiares creditae essent) ex pecunia mariti in easdem causas convertit: deinde priusquam pater salarium expleret, moritur filia: pater impensam recusat: maritus res mulieris retinet: quaero, an de in rem verso adversus patrem actio competat, respondit, si ad ea id quod creditum est erogatum esset, sine quibus aut se tueri aut servos paternos exhibere non posset, dandam de in rem verso utilem actionem.

IV. QUOD IUSSU

1. Ulpianus libro vicensimo nono ad edictum Merito ex iussu do­mini in solidum adversus eum iudicium datur, nam quodammodo cum eo contrahitur qui iubet. 1. Iussum autem accipiendum est, sive testato quis sive per epistulam sive verbis aut per nuntium sive specialiter in uno contractu iusserit sive generaliter: et ideo et si sic contestatus sit: «quod voles cum Sticho servo meo negotium gere periculo meo», videtur ad omnia iussisse, nisi certa lex aliquid prohibet. 2. Sed ego quaero, an revocare hoc iussum antequam credatur possit: et puto posse, quemad­modum si mandasset et postea ante contractum contraria voluntate mandatum revocasset et me certiorasset. 3. Sed et si mandaverit pater dominusve, videtur iussisse. 4. Sed et si servi chirographo subscripserit dominus, tenetur quod iussu. 5. Quid ergo si fideiusserit pro servo? ait Marcellus non teneri quod iussu: quasi extraneus enim intervenit: neque hoc dicit ideo, quod tenetur ex causa fideiussionis, sed quia aliud est iubere, aliud fideiubere: denique idem scribit, etsi inutiliter fideiusserit, tamen eum non obligari quasi iusserit, quae sententia verior est. 6. Si ratum habuerit quis quod servus eius gesserit vel filius, quod

отец будет доставлять такое содержание, которое он установил для своей дочери. Эти деньги она истратила на свои нужды и на рабов, которые были с ней, сколько-то (поскольку ей было доверено семейное имущество) она употребила на эти же дела и из денег мужа. Затем, пре­жде чем отец выплатил содержание, дочь умирает. Отец отказывается (возместить) издержки. Муж удерживает имущество жены. Я спраши­ваю: принадлежит ли (ему) против отца иск о поступившем в имущест­во? Ответ: если на нее было истрачено то, что было дано взаймы, без чего она не могла бы или себя содержать, или отцовских рабов про­кормить, то должен быть предоставлен иск по аналогии с иском о по­ступившем в имущество.

<< | >>
Источник: Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. III. - 2-е изд., испр. - М.,2008. - 780 с.. 2008

Еще по теме Титул III. О том, что поступило в имущество лица, которому принадлежит власть[288] [289]:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -