<<
>>

§3. Способи набуття права власності

Право власності, як і інші цивільні правовідносини, виникає на підставі норм права, оскільки воно належить до таких суб\'єктивних прав, які можуть виникати лише за наявності конкретного юри­дичного факту або сукупності юридичних фактів.

Правові факти, з настанням яких особа набуває права власності, називаються правомірним способом набуття права власності, а ті факти, які слугують підставою для набуття права власності, нази­ваються титулом набувача (покупця). Приватна власність не може виникнути без існування законних способів набуття (купівлі) при­ватної власності.

Речі, набуті у такий спосіб, який не передбачався правом, не стають власністю набувача.

Є такі способи набуття права власності: первісні (оригінальний) і похідні.

Первісний — це такий спосіб, при якому\' право власності на річ виникає вперше, оскільки раніше річ не була ні в чиїй власності.

До первісних способів набуття права власності належать:

— захоплення нічийних речей;

— переробка речей;

— прирощення;

— давність володіння.

Occupatio — захоплення нічийної речі (річ. яка нікому\' не належала), заволодіння безгосподарною річчю з бажанням привласнити її собі. Такими речами могли бути як рухомі, так і нерухомі речі: речі, які ніколи нікому не належали; речі, які належали переможеному ворогу римської держави; речі, покину ті самим господарем (derelictio).

Від речей покинутих належить відрізняти речі загублені. В та­кому випадку право власності не втрачалось, втрачалося лише фак­тичне володіння. Той. хто знайшов річ. не ставав власником.

Особливий вид захоплення становить знахідка скарбу. Скарб (the­saurus) — це навмисно приховані цінності, власник яких не може

бути встановлений або на підставі закону втратив на них своє право. За розпорядженням імператора Адріана половина скарбу належала власнику ділянки, а друга — тому, хто цей скарб знайшов.

Ще одним способом набуття права власності було створення нової речі для себе з чужих матеріалів або переробка речей (speci­ficatio).

Прирощення (accessio) — збільшення об\'єкта власності. При тако­му способі виникає органічне з\'єднання нової речі зі старою в одну річ, яка за природним правом могла належати іншому власнику. Прирощення може бути природним або результатом дій людини.

До прирощення щодо дій людини належать:

1) змішування сипу чих тіл (comittio) — з\'єднання речей різних власників в одну річ. Слід розрізняти два випадки:

а) роз\'єднання неможливе: кожен має право на одержання тієї кількості, яка відповідає його частині;

б) роз\'єднання можливе: кожен може одержати своє;

2) злиття (confusio) — поєднання в одну масу речей, що нале жать різним власникам. Об\'єктом злиття є рідини або ті речі, які можуть мати рідкий стан (наприклад золото, срібло, олово). Злиття може бути проведене на підставі угоди або за односторонньою волею (specificatio).

При випадковому злитті існувало таке правило:

1) якщо роз\'єднання було можливим, то кожний міг відділити свій матеріал:

2) якщо роз\'єднання не було можливим, власники ставали співвласниками, тобто виникала загальна власність в пропорційній частині:

— забудова постійних будівель, насадження дерев, посівів. Різ ниця між будівлею і насадженням та посівом полягала в тому, що власність на будівельні матеріали власник не втрачає, одержує від повідну винагороду і відшкодування збитків; рослина, яка пустила коріння в чужу землю, назавжди виходить зі сфери володіння попе реднього власника;

— сполучення рухомих речей. Головною річчю визнається та річ. яка становить фізичну основу нової речі; додаткова річ поділяє долю головної речі (наприклад коштовний камінь в золотій оправі).

До природного приросту належать річні наноси, зокрема:

— намив (alluvio) буває в земельних ділянках, розташованих по берегах річки. Річка поступово з верхньої ділянки наносить землю на нижчу, створюючи часто великі обмілини за течією, від чого непомітно збільшується одна ділянка і зменшується інша;

— відрив (avulsio) має місце тоді, коли сильна течія ріки нами ває і відриває частини землі від одного берега і приносить їх до другого.

В цьому випадку, як і при намиві, одна ділянка збільшується за раху нок іншої;

— покинуте русло річки — річка змінює свою течію. Покинуте русло стає власністю володільців ділянок, які розташовані по берегах покину того русла. Межа проходить по середині русла:

— острів, що створюється на річці, збільшує берегові ділянки. Межа проходить по середині русла.

За давністю володіння можна було набути майно, яке належить до будь-якої форми власності, крім тих речей, які вилучені з цивільного обігу. Для набуття права власності за давністю воло­діння потрібно було, щоб пройшов певний термін давності воло­діння. встановлений законом. На рухомі речі — один рік. а на нерухомі — два роки (про це було записано в Законах XII таб­лиць). У праві Юстиніана також були встановлені терміни набуття права власності: три роки — для рухомого майна і десять — для нерухомого.

Похідний — це такий спосіб, при якому право власності виникає в результаті переходу власності від іншого власника, тобто право набувача базується на праві попереднього власника. Такими спосо­бами є: traditio, присудження, вимога закону, розпорядження на випадок смерті. Traditio — це передача однією особою другій фактич­ного володіння річчю з метою передачі права власності на річ. Існували такі умови:

1) дійсність — фактична передача речі;

2) основа — взаємна воля, бажання, наміри сторін;

3) відсутність заборони на відчуження власності;

4) легітимність — право на відчуження.

Присудження як спосіб набуття права власності виникає на під­ставі судового рішення. Так, суддя може встановити для поперед­нього власника права власності на частину речі.

Вимога закону. Іноді власність переходить від одних осіб до інших згідно з приписом закону.

Розпорядження на випадок смерті. Цей спосіб мав і має місце при складанні заповіту на майно заповідача.

Втрата і захист права власності. Втрата — це припинення права власності в однієї особи і виникнення цього права в іншої.

Найбільш природними способами припинення права власності римські юристи вважали:

— смерть власника (суб\'єкта);

— зникнення речі (об\'єкта);

— добровільну відмову власника від права на річ, що йому належить:

— припинення поза волею власника (крадіжка, фізична втрата речі, що йому належить);

— припинення в результаті приватно-правових угод, зникнення держави, за законом.

Захист права власності. Власність захищається різними право­вими способами залежно від наявності речі у власника. Власнику надавалися такі речево-правові позови:

1) віндикаційний (actio rei vindicatio);

2) негаторний (actio negatoria);

3) прогібіторний:

4) публіціанський;

5) особистий.

Віндикаційний позов отримав назву від "vin dicere ", що в перекладі з латинської означає "застосовую силу". Він надається власнику для застосування сили, для витребування речі, володіння якою було ним втрачене. Це позов неволодіючого власника до володіючого невласника. Відповідно позивачем у віндикаційному процесі вис­тупав власник, у якого вкрадено річ, а відповідачем — будь-яка третя особа, яка утримувала річ.

Негаторний позов (позов про заперечення) надавався власнику, коли річ залишалась в його фактичном}\' володінні, але хтось заважав йому розпоряджатися нею.

Прогібіторний позов — це позов про порушення права володіння, яке може виникнути в майбутньому.

Публіціанський позов — це позов, спрямований на захист добро­совісного власника.

З часом два останніх позови зливаються з двома першими.

Особисті (персональні) позови:

а) позов про упорядкування і захист власності у відносинах між сусідами;

6) позов про утримання дощової вологи: хазяїн вищерозташо- ваної не на користь нижчерозташованої ділянки змінює природний стік води;

в) позов про збір плодів: право виходити на сусідську ділянку для того, щоб зібрати плоди, які впали з дерева, яке росте на межі сусідських ділянок;

г) гарантія на випадок загрози шкоди; т) повідомлення про проведення робіт;

д) інтердикт про обрізку дерев — це розпорядження претора, який уповноважує власника нерухомості самостійно обрізати гілки дерева, що росте на сусідній ділянці, які нависають над його ділян кою не менше ніж на п\'ять футів.

<< | >>
Источник: Калюжний Р.А.. Римське приватне право: Курс лекцій. — К.: Істина,2005. — 144 с.. 2005

Еще по теме §3. Способи набуття права власності:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -