<<
>>

Програма курсу "Римське приватне право"

Тема 1. ПРЕДМЕТ ТА СИСТЕМА

РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Історія римського права. Елементи державної влади. Поняття та предмет вивчення курсу римського приватного права. Теоретике- пізнавальне значення римського права.

Етапи розвитку римського права. Елементи римського права (jus). Принципи римського права.

Основні системи римського права: приватне право (jus civile), право народів (jus gentium), преторське право (jus praetorium). Поділ римського права на право публічне (jus publicum) і право приватне (jus privatum). Характеристика римського приватного права.

Рецепція римського права. Вплив римського права на національне право України. Етапи впливу. Характеристика літерату ри з римсь­кого права.

Тема 2. ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРАВА

Поняття, історія та види джерел римського приватного права. Джерела пізнання римського права. Джерела правотворення. Зви­чай: поняття, вимоги та види. Правові звичаї. Царські закони. Зако­ни. Закони XII таблиць. Плебісцити. Форми діяльності римських юристів. Закон про цитування. Судовий прецедент. Постанови се­нату. Поняття та кодифікація преторського едикту. Імператорські конституції, їх види. Кодифікація Юстиніана.

Тема 3. СУБ\'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Поняття цивільного суспільства та суб\'єкта права. Поняття статус­ного права. Поняття правоздатності та дієздатності. Правоздатність в галузі публічного та приватного права. Категорії суб\'єктів прав.

Правоздатність фізичних осіб. Зміст правоздатності. Виникнення правоздатності. Втрата та обмеження правоздатності (capitis demini- tio). Причини обмеження правоздатності фізичних осіб у приватному праві. Поняття громадянської честі. Позбавлення громадянської честі. Вплив релігії на правоздатність. Поняття та види статусних судів. Дієздатність фізичних осіб. Обмеження дієздатності. Особи недієздатні і частково дієздатні.

Поняття, ознаки і види юридичної особи.

Виникнення та припи­нення юридичних осіб. Правоздатність і дієздатність юридичних осіб. Основні характеристики юридичних осіб.

Тема 4. ЗАХИСТ СУБ\'ЄКТИВНОГО ПРАВА

Су б\'єктивні права і обов\'язки. Набуття, втрата і передача прав. По­няття здійснення суб\'єктивних прав. Мета захисту суб\'єктивних прав.

Поняття приватного позову (actio). Види позовів: цивільні та гоно­рарні позови. Позови суворого права і позови доброї совісті; речові і особисті позови; штрафні позови; змішані позови: суспільні позови: ноксальні позови; позови з фікцією. Колізія у кумуляція позовів.

Захист та заперечення проти позову. Особливі засоби преторського захисту: інтердикти, стипуляція, реституція, введення у володіння.

Форми захисту суб\'єктивних прав. Поняття та особливості римсь­кого приватного процесу. Види римського приватного процесу. Легісак- ційний процес. Органи легісакційного процесу. Етапи легісакційного процесу. Засвідчення спору — letis-contestatio. Формулярний процес. Преторська формула. її складові. Судове рішення. Анулювання судо­вого рішення. Виконання судового рішення. Зміст та особливості екстраординарного процесу.

Представники сторін у судовому процесі. Судове рішення. Ви­конання судового рішення. Поняття позовної давності. Відмін­ність позовної давності від законних строків. Початок перебігу по­зовної давності. Перерва перебігу позовної давності та її підстави. Припинення перебігу позовної давності. Наслідки впливу позовної давності.

Тема 5 СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Поняття сімейного права. Сім\'я у Римській державі. Поняття та види споріднення: агнатське та когнатське. Визначення спорідненості за лініями і ступенями.

Сутність шлюбу: поняття та види (сит manu, sine manu). Умови вступу в шлюб. Форми укладення і припинення шлюбу. Придане та дошлюбне дарування. Особисті та майнові відносини подружжя. Припинення шлюбу. Позашлюбні союзи. Конкубінат. Контуберніум.

Зміст батьківської влади. Встановлення батьківської влади. Уза­конення і усиновлення.

Відносини між батьками і дітьми. Пекулій і його види. Припинення батьківської влади. Емансипація. Опіка і піклування.

Тема 6. РЕЧІ ЯК ОБ\'ЄКТИ ПРАВА

Основні типи речево-правових відносин. Поняття речового права. Класифікація речових прав. Поняття і види речей. Речі божого права.

Речі святі і речі релігійні. Речі публічного права. Речі манципні і речі неманципні. Речі тілесні і речі безтілесні. Речі рухомі і речі нерухомі. Речі, що знаходяться в обороті, і речі, вилучені з обороту. Речі родові і речі індивідуально визначені. Речі подільні і непо­дільні. Речі споживні і речі неспоживні. Речі прості і складні.

Плоди. Доходи. Витрати. Майно.

Тема 7 ВЛАСНІСТЬ

Поняття приватної власності. Об\'єкт власності. Поняття права власності. Зміст права власності. Право володіння. Право користу­вання. Право розпорядження.

Види права власності: квіритська, бонітарна, провінційна, влас­ність перегринів. Злиття усіх форм власності і виникнення поняття приватної власності.

Право спільної власності. Правовий режим спільної власності.

Набуття права власності. Первісні і похідні способи набуття права власності. Заволодіння (occupatio). Специфікація. Набуття

права власності за давністю. Злиття і змішування речей. З\'єднання речей. Правовий статус скарбу. Придбання плодів.

Набуття права власності за договором. Traditio. Набуття права власності за спадкоємством. Втрата права власності.

Захист права власності. Речові позови захисту права власності. Віндікаційний позов. Негаторний позов. Публіціанський позов. Про­гібіторний позов.

Тема 8. ВОЛОДІННЯ

Поняття і типи володіння. Поняття держання. Зміст володіння. Набуття володіння. Володіння законне і незаконне. Володіння доб­росовісне і володіння недобросовісне. Збереження і припинення володіння. Захист володіння. Посесорний захист. Петиторний захист. Види преторських інтердиктів, спрямованих на захист воло­діння. Володіння правом.

Тема 9. ПРАВА НА ЧУЖІ РЕЧІ

Поняття і види права на чужі речі.

Поняття сервітутів та їх класифікація. Виникнення та припинення сервітутів. Захист серві­тутного права.

Сільські і міські земельні сервітути. Особисті сервітути: користу­вання плодами — usufructus; користування — usus; право проживання — habitatio; право користування послугами рабів або тварин — орете servorum vel aminalium.

Поняття емфітевзису та суперфіцію, їх відмінність від сервітуту.

Заставне право як вид права на чужу річ. Фідуціарна угода. Ручна застава. Іпотека. Виникнення заставного права. Припинення застав­ного права.

Тема 10. ЗОБОВ\'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

Поняття зобов\'язання та його роль у цивільному обігу. Зо­бов\'язальні відношення. Зміст зобов\'язання. Підстави виникнення та класифікація зобов\'язань.

Сторони в зобов\'язанні. Заміна осіб у зобов\'язанні. Цесія. Переве­дення боргу. Зобов\'язання з кількома кредиторами або боржниками. Поняття та класифікація гарантії зобов\'язання.

Поняття та порядок виконання зобов\'язання. Виконання на­лежному кредитору і належним боржником. Час виконання. Місце виконання. Спосіб виконання.

Наслідки невиконання зобов\'язань. Особиста і майнова відповідаль­ність боржника. Умови відповідальності: вина, шкода. Відповідаль­ність за прострочення. Збитки. Види збитків. Звільнення боржника від відповідальності. Випадок і непереборна сила.

Оновлення зобов\'язання (новація). Припинення зобов\'язань.

Правові засоби забезпечення виконання зобов\'язань.

Тема 11 ДОГОВОРИ ЯК ДЖЕРЕЛА ЗОБОВ\'ЯЗАНЬ

Поняття юридичної угоди та Ті різновиди. Недійсність юридичної угоди.

Поняття договору (contractus). Договори односторонні, двосто­ронні і синаглагматичні. Суттєві елементи договору: предмет, кауза. згода. Додаткові елементи договору, строк (dies), умова (conditio), місце (locus), спосіб (modus), доповнення (accessio), штрафна сти­пуляція (stipulatio poenae).

Умови дійсності договору. Форма договору. Забезпечення догово­рів. Цілі і засоби забезпечення. Правові форми забезпечення: завда­ток, неустойка, поручительство, застава.

Припинення договору. Класифікація договорів.

Вербальні договори: стипуляція.

Літеральні договори: прибутково-видаткові книги, сінграфи. хі­рографи.

Реальні договори: договір позики (mutuum), договір схову (depo­situm), закладний договір (pignus).

Консенсуальні договори: купівля-продаж (emptio-venditio), дого­вір найму речей (locatio conductio), договір доручення (mandatum), договір товариства (societas).

Пакти та "іх види.

Тема 12. ЗОБОВ\'ЯЗАННЯ НІБИ З ДОГОВОРІВ

Поняття зобов\'язань ніби з договорів. Зобов\'язання, що вини­кають із безпідставного збагачення. Кондикція та її види. Позов про стягнення оплаченого неіснуючого боргу. Позов про повер­нення наданого, мета якого не здійснилася. Позов про набуття за несправедливою підставою. Ведення чужих справ без доручення. Необхідні умови і правові наслідки.

Тема 13. ДЕЛІКТНІ ЗОБОВ\'ЯЗАННЯ

Зобов\'язання, які виникають з незаконних дій.

Поняття та виникнення приватних деліктів (delictum).

Окремі види деліктів: особиста образа (injuria), крадіжка (furtum), грабіж (гаріпа), протиправне порушення або знищення чужого майна (dantum in jurio datum), насильство і погроза (metus), обман (dolus), заподіяння шкоди кредиторам (fraus creditorum).

Тема 14. ЗОБОВ\'ЯЗАННЯ НІБИ З ДЕЛІКТІВ

Поняття зобов\'язання, що виникає ніби з делікту. Його зміст та правові ознаки. Види ніби деліктів. Відповідальність судді за недбале або неправильне виконання своїх обов\'язків. Відповідальність за "вилите й викинуте". Відповідальність за "поставлене або підвішене". Відповідальність господарів готелів, заїжджих дворів і кораблів.

Тема 15. СПАДКОВЕ ПРАВО

Поняття спадкового права. Спадково-правові відносини. Універ­сальне і сингулярне спадкоємство. Спадкодавець і спадкоємці. Спад­кове майно.

Спадкування за заповітом (testamentum). Порядок укладення заповіту та його форма. Умови дійсності заповіту\'. Зміст заповіту. Спадкоємці за заповітом. Право на обов\'язкову частку. Коло осіб, що мають право на обов\'язкову частку.

Спадкування за законом. Випадки спадкування за законом. Коло спадкоємців за законом. Спадкування за правом представлення.

Поняття відкриття спадщини. Необхідні дії для прийняття спад­щини. Наслідки прийняття спадщини.

Поняття і види легатів. Поняття фідеїкомісу.

Захист спадкових прав.

<< | >>
Источник: Калюжний Р.А.. Римське приватне право: Курс лекцій. — К.: Істина,2005. — 144 с.. 2005

Еще по теме Програма курсу "Римське приватне право":

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -