<<
>>

ВСТУП

Актуальність теми. Відповідно до норм і стандартів Європейського Союзу, гармонізація з якими вітчизняного законодавства є обов’язковим кроком на шляху євроінтеграції України, продовжується реформування системи органів внутрішніх справ, які виконують найбільшу кількість правоохоронних завдань у державі.

Наразі кардинальні зміни в структурі органів внутрішніх справ пов’язані з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р. № 580-VIII, яким були закладені правові засади утворення й функціонування нового центрального органу виконавчої влади в системі Міністерства внутрішніх справ України - Національної поліції України. Водночас очікувані результати законодавчих новел і здійснюваної реформи в цілому вимагають не формального перейменування міліції на поліцію, а суттєвих змін та підходів у стандартах управління, організаційно-штатній структурі, деполітизації, демілітаризації та децентралізації Національної поліції України.

Особливо важливим у сучасних умовах становлення Національної поліції України є удосконалення кадрових процедур, оскільки під впливом політико-правового й соціально-економічного становища в державі, мінливих потреб і вимог суспільства, симбіозу національних особливостей і глобальних тенденцій у правоохоронній сфері, розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і їх практичного впровадження і, відповідно, зміни соціальної ролі і значущості органів поліції формуються якісно нові вимоги до поліцейських, їх освітньо-кваліфікаційного рівня, адаптивних навичок і психологічної готовності до виконання правоохоронних завдань. Позитивними новелами Закону України «Про Національну поліцію» є введення конкурсу на посади, створення поліцейських комісій, включення до їх складу представників громадськості, системна атестація кадрів із застосуванням сучасних форм оцінювання й контролю, що має сприяти підвищенню професіоналізму поліцейських, ефективності виконання покладених на них завдань і функцій, ступеня задоволення потреб й рівня довіри суспільства й загалом переходу до сервісного характеру діяльності даного публічного інституту.

Проте на даному шляху має місце й ряд суттєвих недоліків, зокрема адміністративно-правова база Національної поліції України не є сформованою належним чином, нещодавно прийняті відомчі нормативно-правові акти не врегульовують усі аспекти кадрового забезпечення поліції, що й надалі регламентуються загальним законодавством у сфері внутрішніх справ і потребують удосконалення.

Слід відзначити, що багато правових проблем здійснення кадрових процедур в органах державної влади, в тому числі органах внутрішніх справ й у Національній поліції України, вже були предметом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців: В. Б. Авер’янова, С. М. Алфьорова, М. І. Ануфрієва, О. М. Бандурки, О. А. Банчука, В. О. Басс, О. І. Безпалової, В. М. Бесчастного, Ю. П. Битяка, Т. Д. Гаврилюка, В. В. Галунька, В. М. Гаращука, Ю. В. Гаруста, С. М. Гусарова, М. М. Дивака, О. Ю. Дрозда, В. М. Жмінька, Є. Ю. Захарова, Т. Є. Кагановської, В. Ю. Кікінчука,

A. М. Клочка, О. М. Клюєва, В. В. Ковальської, А. Т. Ковальчука,

І. Б. Коліушка, Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюка, М. В. Корнієнка, М. Ф. Криштановича, А. М. Куліша, А. А. Манжули, О. А. Мартиненка,

Н. П. Матюхіної, О. М. Музичука, О. В. Негодченка, С. С. Овчарука,

Т. О. Проценка, О. Ю. Синявської, А. А. Стародубцева, Є. Ю. Соболя,

B. Л. Фільштейна, А. М. Черноусова, К. І. Чижмарь, А. Г. Чубенка,

C. А. Шепетька, С. В. Шестакова, С. В. Щербаня, О. Н. Ярмиша та ін. Праці зазначених учених становлять основу наукових підходів до аналізу проблем кадрового забезпечення органів внутрішніх справ. Однак низка питань щодо форм, методів, оцінювання ефективності, контролю й нагляду за проведенням кадрових процедур в Національній поліції України, суб’єктів кадрових правовідносин у новоствореному органі висвітлені фрагментарно й потребують подальшого дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана згідно з планом науково-дослідницької роботи кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» на тему: «Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин» (номер державної реєстрації 0107U008696).

Тема дослідження відповідає Пріоритетним напрямкам розвитку правової науки на 2016-2020 рр., затверджених постановою загальних зборів Національної академії правових наук України від 03.03.2016 р.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України, узагальнення практики його реалізації та міжнародного досвіду визначити сутність та особливості адміністративно- правового забезпечення кадрових процедур в Національній поліції України та шляхи його вдосконалення.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:

- визначити сутність й обґрунтувати значення кадрових процедур в Національній поліції України;

- здійснити історико-правовий аналіз кадрових процедур в правоохоронних органах та охарактеризувати сучасний стан їх реалізації в Національній поліції України;

- класифікувати кадрові процедури в Національній поліції України, а також узагальнити основні критерії розмежування правовідносин, які виникають під час кадрових процедур в Національній поліції України;

- узагальнити правові засади кадрових процедур в Національній поліції України та визначити місце серед них адміністративно-правового регулювання;

- охарактеризувати адміністративно-правовий статус основних суб’єктів кадрових правовідносин у Національній поліції України;

- систематизувати об’єкт і предмет кадрових процедур в Національній поліції України;

- встановити основні форми та методи проведення кадрових процедур в Національній поліції України;

- розкрити сутність й проаналізувати особливості контролю та нагляду за проведенням кадрових процедур в Національній поліції України;

- визначити сутність та основні адміністративно-правові форми оцінювання ефективності кадрових процедур в поліції;

- опрацювати можливості використання в Україні зарубіжного досвіду проведення кадрових процедур у поліції, запропонувати шляхи вдосконалення адміністративно-правового забезпечення кадрових процедур у Національній поліції України.

Об’єкт дослідження - суспільні відносини, які виникають у сфері кадрових процедур в Національній поліції України.

Предмет дослідження - адміністративно-правове забезпечення кадрових процедур в Національній поліції України.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність загальних та спеціальних методів і прийомів наукового пізнання. Історико-правовий метод забезпечив аналіз кадрових процедур в правоохоронних органах та сучасний стан їх реалізації в Національній поліції України, а також правових засад їх проведення (підрозділи 1.1, 1.2, 1.4). Метод статистичного аналізу застосовувався під час з’ясування генезису та сучасного стану кадрових процедур в Національній поліції України (підрозділи 1.2, 3.1-3.3). За допомогою системно

структурного та структурно-функціонального аналізу були визначені основні суб’єкти кадрових правовідносин, суб’єкти контролю та нагляду (підрозділи 2.1, 2.3, 2.5). Методи порівняльно-правового та документального аналізу використовувалися при визначенні недоліків законодавства, що регламентує кадрові процедури в Національній поліції України, а також у процесі його аналізу та порівняння із зарубіжним законодавством (підрозділи 1.2, 1.4, 3.13.3). За допомогою аналітичного методу були запропоновані шляхи вдосконалення законодавства, що регламентує кадрові процедури в

Національній поліції України (підрозділи 1.4, 2.4, 3.1—3.3).

Інформаційною та емпіричною базою дисертації стали узагальнення практичної діяльності органів Національної поліції, політико-правова публіцистика, довідкові видання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних досліджень теоретичних та практичних аспектів адміністративно-правового забезпечення кадрових процедур у Національній поліції України. У результаті проведеного наукового дослідження сформульовано ряд нових наукових положень і висновків. Зокрема:

вперше:

- визначено сутність поняття «кадрова процедура в Національній поліції України», під якою запропоновано розуміти установлену відповідно до норм адміністративного законодавства впорядковану послідовність дій щодо добору, навчання, підготовки, розстановки кадрів, проходження служби, атестації, мотивації, просування та переміщення по службі, звільнення, які є елементами управління кадрами і у своїй сукупності становлять процес кадрового забезпечення Національної поліції України, що здійснюється з метою її комплектації висококваліфікованими професіоналами для ефективного виконання покладених на неї функцій і завдань;

- встановлено основні критерії розмежування правовідносин, що виникають під час кадрових процедур у Національній поліції, що залежать від об’єкта, суб’єкта та змісту відповідних правовідносин;

- оцінювання ефективності кадрових процедур у поліції охарактеризовано як: інструмент якісного управління кадрами й передумова прийняття своєчасних оптимальних управлінських рішень; засіб оперативної діагностики, визначення наявних проблем і шляхів їх усунення, резервів підвищення якості кадрового забезпечення поліції; метод налагодження суспільного діалогу й підвищення довіри громадян і бізнесу до органів поліції; систематична діяльність уповноважених органів (осіб) із визначення відповідності результатів проведених кадрових процедур меті, завданням і критеріям ефективності у порівнянні з обсягом використаних ресурсів;

удосконалено:

- структуру суб’єктів кадрових правовідносин у Національній поліції України до функціональних обов’язків і повноважень яких віднесено здійснення кадрових процедур, які об’єднано в 11 класифікаційних груп;

- розуміння методів проведення кадрових процедур в органах Національної поліції, які класифіковано за специфікою сфер застосування та впливу суб’єкта кадрових правовідносин;

- класифікацію кадрових процедур в органах Національної поліції України, яку запропоновано здійснювати за наступними критеріями: за суб’єктом ініціативи проведення кадрової процедури; за характером наслідків для суб’єкта кадрових правовідносин; за стадією кадрового забезпечення; за спрямованістю діяльності суб’єкта кадрових правовідносин; за ступенем урегульованості; за функціональним призначенням; за завданнями/стадіями кадрового забезпечення процедури;

дістали подальшого розвитку:

- періодизація становлення й розвитку кадрових процедур в правоохоронних органах України та новоствореній Національній поліції;

- узагальнення зарубіжного досвіду проведення кадрових процедур у поліції із визначенням можливих шляхів його використання в Україні в різних правових аспектах;

- розкриття форм проведення кадрових процедур в органах Національної поліції, що включають у себе: форми добору на посаду поліцейського; форми обстеження кандидатів на службу в поліції; форми прийняття на службу поліцейського та призначення на посаду; форми переміщення та просування по службі; форми оцінювання та контролю;

- адміністративно-правові форми оцінювання ефективності кадрових процедур в поліції, які згруповано у форми зовнішніх та внутрішніх опитувань, а також звіти про виконання пріоритетних завдань.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути використані у:

- науково-дослідній сфері - як основа для подальшого розроблення проблем правового забезпечення кадрових процедур в Національній поліції України (акти впровадження Науково-дослідного інституту публічного права, Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» та Кримінологічної асоціації України);

- правотворчості - в ході внесення змін і доповнень до нормативно- правових актів, які регулюють діяльність органів Національної поліції (акт впровадження Науково-дослідного інституту публічного права);

- правозастосовній діяльності - з метою покращення практичної діяльності Національної поліції України;

- освітньому процесі - під час підготовки підручників і навчальних посібників з дисциплін «Адміністративне право» та «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ»; використовуються в ході проведення занять із зазначених дисциплін у Харківському національному університеті внутрішніх справ та Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна». Їх враховано у навчально-методичних розробках, підготовлених за участю автора (акти впровадження Харківського національного університету внутрішніх справ та Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»).

Апробація результатів дисертації. Підсумки розроблення проблеми в цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки було оприлюднено на науково-практичних конференціях: «Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» (Київ, 2015); «Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення» (Запоріжжя, 2016), «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» (Одеса, 2017).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено у шести статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України і науковому періодичному виданні іншої держави та трьох - тези наукових повідомлень на науково-практичних конференціях.

<< | >>
Источник: ГРІТЧІНА ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВИХ ПРОЦЕДУР В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме ВСТУП:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -