>>

ВСТУП

Сучасний етап становлення ринкових відносин в економічній системі України характеризується постійним підвищенням ролі банківської системи у стимулюванні економічного зростання. Процес ринкових перетворень у нашій державі об\'єктивно розпочинався саме з банківських установ, які є центральною ланкою ринкової системи організації економічних відносин.
Отже, стрімкий розвиток українських банків став основою для формування повноцінних ринкових інститутів та сукупності тих базових елементів, які пов\'язані з рухом фінансових ресурсів та без яких узагалі неможливе функціонування ринкового господарства.

Саме тому підвищення ефективності банківської діяльності, особливо в нестабільних умовах перехідного періоду, має бути основою для подальшого економічного розвитку і суспільного прогресу взагалі. Адже банківські установи безпосередньо пов\'язані з усіма процесами розширеного відтворення. Ось чому банки є невід\'ємним елементом сучасної світової цивілізації і потужною продуктивною силою, акумулюючи величезні обсяги грошових ресурсів та перерозподіляючи їх в економіці з метою забезпечення неперервності відтворювального процесу і, як наслідок, збільшення матеріальних та нематеріальних благ суспільства.

Сучасний банківський бізнес - це сфера найрізноманітніших послуг клієнтам у всіх секторах економіки - від традиційних депозитно- позикових і розрахунково-касових операцій, що визначають основу банківської справи, до новітніх форм грошово-кредитних відносин та інструментів фінансового ринку. При цьому всі головні аспекти діяльності банків об\'єднані єдиною стратегією управління банківським бізнесом, мета якої полягає у забезпеченні належного рівня дохідності і стабільності банківських установ.

Запровадження новітніх інформаційних технологій відкриває перед банками широкі можливості щодо розвитку сучасних, прогресивних форм обслуговування клієнтів, диверсифікації їхньої діяльності, збільшення можливостей управління ризиками.

Водночас постіндустріальний період розвитку економіки і подальший технічний прогрес у фінансовій сфері значною мірою розмивають бар\'єри між традиційною банківською діяльністю та функціонуванням небанківських посередників грошового ринку, що загострює конкурентну боротьбу, змушуючи банки до постійного пошуку шляхів удосконалення власних операцій і розробки щораз нових форм взаємодії зі своїми клієнтами.

Цілком очевидно, що цей процес потребує банківських спеціалістів з високою кваліфікацією, що володіють усім арсеналом прийомів, методів і знань, які вже накопичені у розвинутих країнах та які узагальнюють величезний досвід ефективної організації банківської справи. Тому метою пропонованих у підручнику матеріалів є саме підготовка таких спеціалістів, спроможних на високому теоретичному рівні оволодіти цілісною системою знань з питань організації функціонування комерційних банків та реалізації основних банківських операцій.

Високий рівень відкритості економіки України, глобалізація економічних процесів загалом і банківського бізнесу зокрема, фінансові інновації та поява нових фінансових інструментів безпосередньо позначаються на функціонуванні вітчизняної банківської системи. Відтак, високий динамізм банківської справи і постійне підвищення вимог до підготовки спеціалістів банківської системи потребують запровадження прогресивних форм та методів навчання, для чого потрібно постійно оновлювати навчальну літературу, яка має бути спрямована на комплексний, системний розгляд сучасних аспектів банківської діяльності, даючи змогу майбутнім фахівцям здобути необхідний рівень знань. На вирішення цих завдань і спрямований підготовлений підручник «Банківські операції».

Банки, виконуючи різноманітні функції в економіці, перебувають у постійному складному взаємозв\'язку як між собою, тобто у банківській системі, так і з іншими суб\'єктами економіки. Тому при розгляді діяльності банку в ринковому механізмі господарювання потрібен системний підхід, який використано у пропонованому підручнику.

Такий підхід дає змогу максимально охопити усі найважливіші напрямки банківської діяльності, взаємодію банків з іншими економічними агентами, ступінь впливу банківського бізнесу на економіку загалом. При цьому розгляд усього широкого спектра можливих банківських операцій у їхньому взаємозв\'язку в підручнику тісно пов\'язаний з визначенням стратегічних цілей банку як комерційного підприємства, вказуючи на необхідність отримання прибутку від здійснюваних операцій та забезпечення належного рівня фінансової стійкості.

Перетворення банків на «фінансові супермаркети» і систематичне розширення переліку їхніх послуг та операцій потребують постійного підвищення рівня знань майбутніх фахівців з банківської справи. З огляду на це у підручнику розглянуто ключові аспекти банківської діяльності - від створення банку до реалізації його кінцевих цілей отримання прибутку і забезпечення фінансової стійкості шляхом здійснення основних видів банківських операцій.

Мета підручника «Банківські операції» - набуття базової підготовки у сфері банківської справи, формування комплексу теоретичних знань з питань функціонування комерційних банків та їхніх послуг, оволодіння методологічними основами здійснення основних операцій банків і організації взаємовідносин комерційних банків з клієнтами.

Таким чином, вивчення основних положень курсу «Банківські операції» має стати необхідною умовою підвищення ефективності банківської діяльності шляхом правильного застосування здобутих знань на практиці. Кінцевим наслідком цього мають бути оптимізація роботи банківських установ, удосконалення їхньої взаємодії з клієнтами, оптимізація існуючих та розвиток нових видів банківських операцій, поліпшення структури банківської системи країни, зміцнення стійкості банківського сектору, підвищення довіри до нього з боку інвесторів, вкладників і кредиторів, а також зростання його ролі у стимулюванні збалансованого розвитку в усіх галузей і секторів господарства й інтенсивного зростання економіки України загалом.

Авторами окремих розділів підручника є: д.е.н., проф. О. В. Дзюблюк (вступ, розділи 1, 2); к.е.н., доц Н. Д. Галапуп (розділи 3, 4, 5, 9, 11); к.е.н., доц. Я. І. Чайковський (розділи 6, 7, 8, підрозділи 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,

; к.е.н., доц. І. С. Кравчук (розділ 12); к.е.н., доц. О. Л. Малахова (розділ 18); к.е.н., доц. О. С. Пруський (розділи 13, 14, 15, 16, підрозділ

; к.е.н., доц. З. К. Сороківська (розділ 17, підрозділ 10.5).

| >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме ВСТУП:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -