<<
>>

§ 2. Оформлення повноважень представників акціонерів

Участь акціонера у загальних зборах може здійснюватися ним особисто або через представника.

З набранням чинності Цивільного кодексу України гостро постало питання про можливість передачі акціонером своїх повноважень на участь у загальних зборах іншій особі.

Справа в тому, що, згідно з п.1 ст. 100 ЦКУ, право участі у товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися іншій особі.

Міністерство юстиції України роз’яснило цю ситуацію наступним чином:

"Проте Цивільний кодекс України надає можливість реалізувати право участі у загальних зборах господарського товариства через представника. Так, статтею 159 зазначено, що у загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

Акціонери (їхні представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має кожний акціонер, який бере участь у зборах.

Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника у вищому органі товариства, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Враховуючи наведене, вважаємо, що акціонер має право видавати довіреність на представлення своїх інтересів на загальних зборах. При цьому слід враховувати положення глави 68 Цивільного кодексу України, зокрема статті 1003 (у договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Дії, які належить вчинити повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними)"[8].

Юридичні особи — акціонери беруть участь у загальних зборах виключно через своїх представників.

Представником юридичної особи — акціонера може бути її керівник або інша особа, наділена правом представляти інтереси юридичної особи — акціонера на загальних зборах, на підставі довіреності, виданої від імені юридичної особи, за підписом її керівника, скріпленим печаткою юридичної особи.

Фізичні особи — акціонери можуть брати участь у загальних зборах особисто або через своїх представників, які здійснюють свої повноваження на підставі довіреності. Відповідно до законодавства України, представниками акціонерів на загальних зборах можуть виступати інші акціонери або треті особи, які не є акціонерами.

Порядок видачі та посвідчення довіреностей на участь у загальних зборах викликає багато запитань. Більшість правових норм, які регулюють питання передачі акціонером своїх повноважень іншій особі, на жаль, не передбачають їхнього однозначного тлумачення.

Чи може представник акціонера брати участь у загальних

зборах на підставі договору доручення?

Згідно зі ст. 1000 ЦКУ, за договором доручення одна сторона (повірений) зобов\'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. До набрання чинності ЦКУ в законодавстві України існували певні передумови вважати договір доручення, укладений між акціонером-довірителем та повіреним в простій письмовій формі, альтернативою довіреності на участь у загальних зборах. Але у ЦКУ передбачається обов\'язок довірителя видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення (п. 1 ст. 1007). Також у ЦКУ встановлено, що представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю (п. 1 ст. 244). Таким чином, документом, який підтверджує повноваження повіреного перед третіми особами, є належним чином оформлена довіреність.

На які права може бути видана довіреність?

Довіреність може бути видана як на всі права, які надаються власнику акцій, так і на будь-яку їхню частину.

В довіреності часто зазначають недостатньо конкретне формулювання: "Доручаю бути присутнім на загальних зборах та голосувати з питань порядку денного". Були випадки, коли таке формулювання давало можливість позбавити представника права виступати, вносити пропозиції, отримувати необхідні матеріали. Для того, щоб уникнути таких непорозумінь, у довіреності необхідно зазначити конкретне коло повноважень, які довіритель надає представнику.

У розділі "Додатки":

• Генеральна довіреність — стор. 134

• Довіреність на участь у конкретних зборах — стор. 135

• Довіреність з завданням на голосування — стор. 136

Строк довіреності

Зверніть увагу на те, що з 1 січня 2004 року довіреність на участь у загальних зборах, як і будь-яка довіреність, може бути видана на строк понад три роки або без зазначення строку її дії. У цьому випадку вона буде діяти до моменту її припинення.

Довіреність може бути видана не тільки на певний строк, але і на певні збори. В цьому випадку в її тексті необхідно вказати, на які саме збори вона видана.

В довіреності обов’язково має бути зазначена дата її вчинення. Довіреність, у якій не зазначено дати її вчинення, вважається недійсною.

Чи поширюються правила ЦКУ щодо строків довіреності на довіреності, видані до набрання ним чинності?

Згідно з п. 4 Прикінцевих та перехідних положень ЦКУ, він застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності. Щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності Цивільного кодексу України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов\'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності. Таким чином, на довіреності на участь у загальних зборах без зазначення строку їхньої дії поширюється правило ЦКУ щодо збереження чинності до припинення дії довіреності, якщо така довіреність була видана (вчинена) після 1 січня 2003 р., оскільки права і обов\'язки за такою довіреністю продовжували існувати після набрання чинності ЦКУ — з 1 січня 2004 р.

Форма довіреності

Зміни в цивільному законодавстві торкнулися також і визначення форми довіреності.

З 1 січня 2004 року вимога щодо необхідності обов’язкового нотаріального посвідчення довіреностей на участь в загальних зборах відсутня. Однак, оскільки дане положення ЦКУ є спірним, ми радимо заохочувати акціонерів посвідчувати довіреності на участь та голосування на загальних зборах у реєстратора або в правлінні товариства.

Згідно з ч. 3 ст. 41 Закону про господарські товариства, довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може бути посвідчена реєстратором або правлінням акціонерного товариства. У зв’язку з цим виникає декілька питань:

Яким саме реєстратором може бути посвідчена довіреність акціонера: тим, що веде реєстр власників іменних цінних паперів товариства, чи будь-яким реєстратором, що має дозвіл на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів?

ДКЦПФР роз\'яснила, що довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може бути посвідчена реєстратором, якщо він веде систему реєстру відповідного акціонерного товариства. Відповідно, довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може бути посвідчена правлінням тільки того акціонерного товариства, збори якого скликаються.[9]

Оскільки правління є колегіальним органом, яким саме чином має відбуватися посвідчення довіреності?

У тому ж роз\'ясненні Комісії встановлено, що реєстратор та правління акціонерного товариства повинні видати наказ (ухвалити рішення) про призначення особи (осіб), уповноваженої від їхнього імені посвідчувати довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

Процедуру посвідчення довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах чинне законодавство України не визначає.

У зв\'язку з цим під час регулювання зазначених правовідносин потрібно використовувати аналогію закону, тобто нормативні документи, що регулюють аналогічні суспільні відносини, а саме пп. 2,3,5 — 14 (у частині правил посвідчення доручень) та пп. 26 — 33 Постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених" від 15 червня 1994 р. № 419. Зазначеною постановою КМУ встановлені певні вимоги щодо посвідчення довіреностей. У тому числі передбачено, що посвідчення доручення провадиться шляхом проставляння посвідчувального напису на дорученні, а також встановлена заборона на посвідчення посадовими особами доручень на своє ім\'я тощо.

Судова практика свідчить, що порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 419 щодо порядку посвідчення довіреностей на участь у загальних зборах може стати підставою для визнання таких довіреностей недійсними та визнання недійсними рішень загальних зборів, прийнятих з урахуванням голосів, переданих за такими довіреностям.[10] Таким чином, голоси акціонерів, передані за довіреностями, оформленими з порушенням вимог чинного законодавства, не враховуються для визначення кворуму загальних зборів та результатів голосування.

Потрібно наголосити, що ніяких інших повноважень, крім участі та голосування на загальних зборах, довіреності, посвідчені правлінням або реєстратором, передбачати не можуть.

До довіреностей, виданих акціонерами за кордоном за участі органів влади іноземних держав, застосовуються правила, встановлені міжнародними нормами. Така довіреність має містити спеціальну печатку — апостиль (згідно з Гаазькою конвенцією 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів), проставлену місцевими державними органами країни юрисдикції, або довіреність має бути легалізована в порядку, встановленому законодавством України.[11]

Довіреність на участь у загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

<< | >>
Источник: Сергій Бабаларов. ЯК СКЛИКАТИ І ПРОВЕСТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів. ПОСІБНИК. 2005

Еще по теме § 2. Оформлення повноважень представників акціонерів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -