Задать вопрос юристу

Департамент правового забезпечення ФДМУ пiдготував зразки документiв, необхiдних для створення вiдкритих акцiонерних товариств та єх функцiонування в пiсляприватизацiйний перiод. Данi зразки рекомендовано для розповсюдження ФДМУ вiд 05.05.96 №71-р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акцiонерiв

вiдкритого акцiонерного товариства

протоколю§__________

вiд < >___________199__р.

СТАТУТ

вiдкритого акцiонерного товариства

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1 .Вiдкрите акцiонерне товариство______ (далi - АТ)

засновано вiдповiдно до рiшення ____________________

(назва державного органу приватизацiє)

вiд _________ 199__ р.

№____ шляхом перетворення

державного пiдпри§мства____________________________

_____________________у вiдкрите акцiонерне товариство.

(назва)

1.2. Назва АТ: ___________________________________

(повна, скорочена) .

1.3. Мiсцезнаходження АТ: _________________________

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI АТ

2.1. Метою дiяльностi АТ §: ______________________

-402-

2.2. Предметом дiяльностi АТ §: ____________________

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУТ АТ

3.1. АТ § юридичною особою вiд дня його державноє

ре§страцiє.

3.2. АТ здiйсню§ свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного

законодавства Украєни та цього статуту.

3.3. АТ § правонаступником державного пiдпри§мства

(назва державного пiдпри§мства)

3.4. Майно АТ склада§ться з основних засобiв та

оборотних коштiв, а також цiнностей, вартiсть яких

вiдображено в балансi АТ.

3.5. АТ § власником:

майна, переданого йому засновником у власнiсть;

продукцiє, виробленоє АТ у результатi господарськоє

дiяльностi;

iншого майна, набутого на пiдставах, не заборонених

чинним законодавством. Ризик випадковоє загибелi або

пошкодження майна, що § власнiстю АТ або передано йому

в користування, несе АТ.

3.6. АТ ма§ самостiйний баланс, розрахунковий,

валютний i iншi рахунки в банках; товарний знак, який

затверджу§ться правлiнням АТ i ре§стру§ться згiдно з

чинним законодавством; печатку зi сво§ю назвою.

3.7. АТ ма§ право продавати, передавати безкоштовно,

обмiнювати, передавати в оренду юридичним та фiзичним

особам засоби виробництва та iншi матерiальнi цiнностi,

використовувати та вiдчужувати єх iншим особам, якщо це

не суперечить чинному законодавству Украєни та цьому

статуту.

3.8. АТ ма§ право укладати угоди (контракти), зокрема

угоди купiвлi - продажу, пiдряду, страхування, перевезень,

зберiгання, видавати доручення i утворювати комiсiє тощо,

-403-

набувати майновi та особистi немайновi права, нести

обов\'язки, бути позивачем i вiдповiдачем у судi,

арбiтражному та третейському судi.

3.9. АТ мас право у встановленому чинним законодав-

ством порядку:

випускати цiннi папери;

засновувати об\'§днання та брати участь в об\'§днаннях з

iншими суб\'§ктами пiдпри§мницькоє дiяльностi;

створювати на територiє Украєни та за єє межами своє

фiлiє, представництва та дочiрнi пiдпри§мства;

чинити iншi дiє, що не суперечать чинному законодавству.

3.10. Створенi АТ фiлiє, представництва та дочiрнi

пiдпри§мства можуть надiлятися основними засобами та

оборотними коштами, якi належать АТ. Керiвництво єх

дiяльнiстю здiйсню§ться особами, що призначаються

правлiнням АТ.

4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦIОНЕРИ АТ

4.1. Засновником вiдкритого акцiонерного АТ §

(назва державного органу приватизацiє)

Акцiонерами АТ можуть бути державнi органи

приватизацiє, а також фiзичнi та юридичнi особи, якi набули

право власностi на акцiє АТ у процесi приватизацiє, випуску

нових акцiй та на вторинному ринку цiнних паперiв.

4.2. Акцiонери мають право:

брати участь i голосувати на загальних зборах акцiонерiв

особисто або через своєх представникiв;

обирати й бути обраними до органiв управлiння АТ, якi

визначенi у роздiлi 8 цього статуту;

брати участь у розподiлi прибутку АТ;

отримувати iнформацiю про дiяльнiсть АТ у порядку,

встановленому внутрiшнiми нормативними актами АТ;

вiльно розпоряджатися акцiями, що єм належать, у

порядку, визначеному чинним законодавством та цим

статутом.

-404-

4.3. Усi акцiонери АТ повиннi бути занесенi до ре§стру

акцiонерiв АТ.

4.4. У разi лiквiдацiє АТ акцiонери мають право отримати

частину вартостi майна АТ, пропорцiйну вартостi належних

єм акцiй АТ.

4.5. Акцiонери можуть мати також iншi права,

передбаченi чинним законодавством.

4.6. Акцiонери АТ зобов\'язанi:

додержувати вимог установчих документiв АТ,

виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв АТ;

не розголошувати комерцiйну та§мницю та конфi-

денцiйну iнформацiю щодо дiяльностi АТ;

виконувати iншi обов\'язки, якщо це передбачено чинним

законодавством Украєни.

4.7. Акцiонери вiдповiдають за зобов\'язаннями АТ тiльки

в межах належних єм акцiй.

5. СТАТУТНИЙ ФОНД АТ

5.1. Статутний фонд АТ становить _____________ грн.

5.2. Статутний фонд АТ подiлено на _________________

простих iменних акцiй номiнальною вартiстю _______ грн.

5.3. АТ ма§ право змiнювати (збiльшувати або

зменшувати) розмiр статутного фонду.

5.4. Розмiр статутного фонду пiсля повноє оплати усiх

ранiше випущених акцiй може бути збiльшений шляхом:

випуску нових акцiй;

обмiну облiгацiй на акцiє:

збiльшення номiнальноє вартостi ранiше випущених

акцiй.

Рiшення про збiльшення статутного фонду АТ

прийма§ться в порядку, встановленому чинним

законодавством, цим статутом i внутрiшнiми нормативними

актами АТ.

5.5. Розмiр статутного фонду може бути зменшено

шляхом:

-405-

зменшення ____________199__р.

ПОЛОЖЕННЯ

про ревiзiйну комiсiю вiдкритого

акцiонерного товариства

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ревiзiйна комiсiя вiдкритого акцiонерного товариства

(далi - АТ) § органом, який здiйсню§

контроль за фiнансове - господарською дiяльнiстю АТ.

1.2. Ревiзiйна комiсiя АТ здiйсню§ свою дiяльнiсть

шляхом проведення планових та позапланових перевiрок

документацiє АТ, а також службових розслiдувань за

фактами виявлених порушень.

1.3. Ревiзiйна комiсiя АТ проводить службовi розслi-

дування за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв або

спостережноє ради АТ.

1.4. У своєй дiяльностi ревiзiйна комiсiя АТ керу§ться

чинним законодавством Украєни, статутом АТ, цим

Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами та

рiшеннями, прийнятими загальними зборами акцiонерiв.

1.5. Розмiри та порядок отримання членами ревiзiйноє

комiсiє АТ винагороди встановлюються загальними зборами

акцiонерiв.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ

РЕВIЗIЙНОЄ КОМIСIЄ АТ

2.1. Ревiзiйна комiсiя АТ обира§ться загальними зборами

акцiонерiв у кiлькостi ____ осiб строком на ____ роки з

-435-

числа акцiонерiв, що не § членами спостережноє ради,

правлiння АТ i не посiдають iнших керiвних посад в АТ.

2.2. На випадок неможливостi виконання членами

ревiзiйноє комiсiє АТ своєх обов\'язкiв загальними зборами

акцiонерiв обираються два кандидати в члени ревiзiйноє

комiсiє АТ.

2.3. У випадку неможливостi виконання членом

ревiзiйноє комiсiє АТ з будь-яких причин своєх обов\'язкiв

його обов\'язки викону§ один iз кандидатiв, який коопту§ться

до складу ревiзiйноє комiсiє АТ рiшенням спостережноє ради

АТ без наступного його затвердження у складi ревiзiйноє

комiсiє АТ загальними зборами акцiонерiв. Строк

повноважень такого кандидата закiнчу§ться разом зi строком

повноважень дiючого складу ревiзiйноє комiсiє АТ.

2.4. Член ревiзiйноє комiсiє АТ не може бути одночасно

членом правлiння або спостережноє ради АТ.

2.5. Акцiонер, який виконував обов\'язки члена спосте-

режноє ради АТ або правлiння АТ, може бути обраний

членом ревiзiйноє комiсiє АТ не ранiше як через 2 роки пiсля

припинення його повноважень у правлiннi АТ чи

спостережнiй радi АТ.

2.6. Член ревiзiйноє комiсiє АТ може обиратися до

ревiзiйноє комiсiє АТ не бiльш як на два строки пiдряд.

2.7. Акцiонери, що мають не менш як 10% голосiв на

загальних зборах акцiонерiв, можуть обрати додатково

одного члена ревiзiйноє комiсiє АТ. У цьому випадку вони

втрачають право обирати iнших членiв ревiзiйноє комiсiє АТ.

2.8. Член ревiзiйноє комiсiє АТ може бути вiдкликаний до

закiнчення строка повноважень ревiзiйноє комiсiє АТ за

наявностi достатнiх для цього пiдстав. Рiшення про

дострокове вiдкликання члена ревiзiйноє комiсiє АТ

приймають загальнi збори акцiонерiв.

-436-

3. ФУНКЦIЄ, ПРАВА ТА ОБОВ\'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ

РЕВIЗIЙНОЄ КОМIСIЄ АТ

3.1. Ревiзiйна комiсiя АТ вiдповiдно до покладених на неє

завдань контролю§ та перевiря§ фiнансове - господарську

дiяльнiсть правлiння АТ, дотримання ним вимог статуту АТ

та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:

виконання встановлених загальними зборами акцiонерiв

планiв та основних напрямiв дiяльностi АТ;

виконання рiшень правлiння АТ з питань фiнансове -

господарськоє дiяльностi i єх вiдповiднiсть чинному

законодавству i статуту АТ;

виконання рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених

попередньою ревiзi§ю;

стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання

прав Єх власникiв щодо розподiлу прибутку, переваг i пiльг

у придбаннi акцiй нових емiсiй;

дотримання порядку оплати акцiй акцiонерами,

передбаченого установчими документами;

вжиття правлiнням АТ заходiв щодо недопущення

непродуктивних витрат, а у разi єх наявностi - вжиття

вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв;

правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв

перерахувань до бюджету податкiв, а також правильнiсть

розрахункiв з банкiвськими установами;

правильнiсть визначення розмiру статутного фонду АТ i

кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного фонду АТ;

використання коштiв резервного та iнших фондiв АТ, що

формуються за рахунок прибутку;

сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за

несво§часну оплату акцiй, що ними купуються;

стан каси i майна АТ.

3.2. Члени ревiзiйноє комiсiє АТ зобов\'язанi:

проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансове -

господарську дiяльнiсть АТ, який нада§ться правлiнням АТ,

а також каси та майна;

-437-

розглядати кошториси витрат та плани АТ;

здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; .

готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких

загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та

баланс;

вимагати позачергового скликання загальних зборiв

акцiонерiв у випадку виникнення загрози сутт§вим

iнтересам АТ або виявлення зловживань посадових осiб АТ;

повiдомляти загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж

ними - спостережну раду АТ про всi виявленi в ходi

перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання

посадових осiб АТ.

3.3. Члени ревiзiйноє комiсiє АТ мають право:

вимагати надання всiх документiв, необхiдних для

проведення перевiрок та розслiдувань;

вимагати особистих пояснень посадових осiб АТ;

брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях

правлiння АТ та спостережноє ради АТ;

проводити службовi розслiдування;

вносити на розгляд загальних зборiв акцiонерiв або

спостережноє ради АТ питання стосовно дiяльностi

посадових осiб АТ;

вимагати залучення до участi в перевiрках, що

проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату АТ;

отримувати винагороду в розмiрах та порядку,

встановлених загальними зборами акцiонерiв.

4. ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ

РЕВIЗIЙНОЄ КОМIСIЄ АТ

4.1. Ревiзiйна комiсiя АТ проводить чаговi та позачерговi

перевiрки.

4.2. Черговi перевiрки ревiзiйна комiсiя АТ проводить за

пiдсумками фiнансово - господарськоє дiяльностi за рiк для

подання висновку по рiчному звiту та балансу. Черговi

перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв уп-

равлiння АТ.

-438-

4.3. Позачерговi перевiрки ревiзiйна комiсiя АТ

проводить:

за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв;

за рiшенням спостережноє ради АТ;

за власною iнiцiативою;

на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш

як 10% голосiв.

4.4. Голова правлiння АТ чи його заступник можуть

звернутися до спостережноє ради АТ iз заявою про

проведення позачерговоє перевiрки.

4.5. Ревiзiйна комiсiя АТ може здiйснювати службовi

розслiдування на пiдставах, зазначених у пп.4.3, 4.4 цього

Положення. Розслiдування проводяться по окремих фактах

порушень встановленого порядку дiяльностi апарату АТ, а

також по фактах зловживань окремих посадових осiб АТ, що

стали вiдомi.

4.6. Пiдставами для проведення розслiдування можуть

бути:

заяви чи повiдомлення пiдпри§мств, установ, органiзацiй,

посадових осiб;

офiцiйнi повiдомлення органiв клади та управлiння, єх

представникiв;

заяви окремих громадян;

заяви спiвробiтникiв апарату управлiння АТ;

особистi зiзнання посадових осiб АТ;

повiдомлення, опублiкованi в засобах масовоє iнформацiє;

офiцiйнi заяви акцiонерiв АТ на загальних зборах

акцiонерiв, а також заяви, надiсланi до спостережноє ради АТ;

факти, виявленi пiд час проведення перевiрок членами

ревiзiйноє комiсiє АТ.

4.7. Розслiдування повинно бути розпочато не пiзнiше З

днiв пiсля появи пiдстав для його проведення i закiнчено не

пiзнiше 2 тижнiв пiсля його початку.

4.8. Матерiали службових розслiдувань з висновком,

пiдписаним членами ревiзiйноє комiсiє АТ, що проводили

-439-

розслiдування, передаються до спостережноє ради АТ не

пiзнiше 3 днiв пiсля закiнчення розслiдування.

4.9. Ревiзiйна комiсiя АТ проводить засiдання в мiру

необхiдностi, але не рiдше одного разу на три мiсяцi.

4.10. Дата проведення засiдання та порядок денний

повiдомляються членам ревiзiйноє комiсiє АТ не пiзнiше як

за 7 днiв до дати засiдання пiд розписку, крiм випадкiв, коли

дату проведення наступного засiдання було визначено на

минулому засiданнi.

4.11. Якщо член ревiзiйноє комiсiє АТ з будь-яких причин

не може взяти участь у засiданнi, вiн може передати своє

повноваження для участi в засiданнi iншому члену комiсiє,

видавши належним чином оформлену довiренiсть. Переда-

ча одному члену ревiзiйноє комiсiє АТ бiльше однi§є

довiреностi не допуска§ться.

4.12. Не допуска§ться видача довiреностi для участi в

засiданнi ревiзiйноє комiсiє АТ особам, якi не § членами чи

кандидатами в члени ревiзiйноє комiсiє АТ.

4.13. Ревiзiйна комiсiя АТ для проведення органiзацiйноє

та пiдготовчоє роботи обира§ секретаря з числа членiв

комiсiє.

4.14. Ревiзiйна комiсiя АТ § правочинною приймати

рiшення, якщо на засiданнi присутнi всi члени ревiзiйноє

комiсiє АТ чи єх представники з належним чином

оформленими довiреностями.

4.15. На засiданнi ревiзiйноє комiсiє АТ головують усi

члени комiсiє по черзi за алфавiтним перелiком, крiм

секретаря.

4.16. Ревiзiйна комiсiя АТ на своєх засiданнях розгляда§

та вирiшу§ питання щодо:

затвердження висновкiв по проведених перевiрках;

матерiалiв, що дають пiдстави для проведення службових

розслiдувань;

проведення службових розслiдувань по конкретних

фактах;

-440-

затвердження висновкiв по матерiалах службових

розслiдувань;

додержання статуту АТ та iнших документiв внутрiшньоє

процедури АТ;

контрольно-ревiзiйноє дiяльностi.

4.17. Кожний член ревiзiйноє комiсiє АТ ма§ пiд час

голосування один голос.

4.18. Усi рiшення ревiзiйноє комiсiє АТ приймаються

простою бiльшiстю голосiв.

4.19. Секретар ревiзiйноє комiсiє АТ веде книгу

протоколiв, до якоє записуються всi рiшення комiсiє.

4.20. Протокол засiдання ревiзiйноє комiсiє АТ

пiдпису§ться членом ревiзiйноє комiсiє АТ, який головував

на засiданнi, та секретарем.

4.21. Члени ревiзiйноє комiсiє АТ, не згоднi з рiшенням

ревiзiйноє комiсiє АТ, вправi виразити окрему думку, що

вноситься до протоколу та доводиться до вiдома

спостережноє ради АТ та загальних зборiв акцiонерiв.

4.22. Книга протоколiв або завiренi витяги з неє повиннi

бути в будь-який час наданi для ознайомлення спостережнiй

радi АТ, загальним зборам акцiонерiв та акцiонерам АТ у

порядку визначеному Положенням про порядок

ознайомлення акцiонерiв з iнформацi§ю в АТ.

4.23. Ревiзiйна комiсiя пiсля перевiрки рiчного звiту та

балансу переда§ один примiрник затвердженого висновку по

них правлiнню АТ, яке вносить його зi своєми поясненнями

на розгляд загальних зборiв акцiонерiв.

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЧЛЕНIВ

РЕВIЗIЙНОЄ КОМIСIЄ АТ

5.1. Члени ревiзiйноє комiсiє АТ несуть персональну

вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об\'§ктивнiсть

вiдомостей, якi мiстяться у висновках та рiшеннях комiсiє,

а також в iнших документах, що пiдготовленi нею.

5.2. Член ревiзiйноє комiсiє АТ у випадку порушення,

-441-

невиконання або неналежного виконання ним своєх

обов\'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу

вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства

Украєни i положень внутрiшнiх нормативних актiв АТ.

-442-

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акцюнерiв

вiдкритого акцiонерного товариства

протокол №__________^

вiд ___________199__р.

ПОЛОЖЕННЯ

про фонди вiдкритого акцiонерного

товариства

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визнача§ види фондiв, утворюваних

у вiдкритому акцiонерному товариствi "___________"

-446-

(далi - АТ), джерела єх утворення i напрями витрачання,

компетенцiю органiв управлiння АТ iз зазначених питань, а

також порядок контролю за правильнiстю i ефективнiстю

витрачання коштiв фондiв АТ.

1.2. АТ утворю§ такi фонди:

резервний фонд;

фонд прибутку, що розподiля§ться (фонд дивiдендiв);

фонд виробничого розвитку;

фонд розвитку персоналу;

фонд соцiального забезпечення;

фонд участi персоналу в прибутках АТ.

1.3. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в АТ можуть

утворюватися й iншi фонди. У разi прийняття такого

рiшення до цього Положення вносяться вiдповiднi змiни.

1.4. Фонди АТ формуються за рахунок i в межах

прибутку, що залиша§ться у розпорядженнi АТ.

2. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

2.1. Розмiр резервного фонду АТ визнача§ться при його

заснуваннi вiдсоткове до статутного фонду АТ.

2.2 Формування резервного фонду здiйсню§ться шляхом

щорiчних вiдрахувань не менш як 5 вiдсоткiв чистого

прибутку АТ до досягнення ним розмiру, передбаченого

статутом АТ.

2.3. При повному чи частковому використаннi коштiв

резервного фонду вiн повинен бути сформований знову або

поповнений шляхом наступних щорiчних вiдрахувань з

прибутку АТ до досягнення ним розмiру, визначеного

статутом.

2.4. Кошти резервного фонду АТ спрямовуються на:

покриття непередбачених збиткiв;

виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями i

вiдсоткiв за облiгацiями за вiдсутностi чи недостатностi в

АТ iнших коштiв для цих цiлей;

покриття балансового збитку за звiтний рiк.

-447-

3. ФОНД ПРИБУТКУ, ЩО РОЗПОДIЛЯ¦ТЬСЯ

(ФОНД ДИВIДЕНДIВ)

3.1. Абсолютний розмiр i частка прибутку, що

спрямову§ться на формування фонду, визначаються

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв за поданням

правлiння, погодженим iз спостережною радою АТ.

3.2. За рахунок коштiв фонду нараховуються i

виплачуються дивiденди акцiонерам АТ вiдповiдно до

Положення про порядок нарахування i виплати дивiдендiв

у вiдкритому акцiонерному товариствi.

4. ФОНД ВИРОБНИЧОГО РОЗВИТКУ

1. Фонд виробничого розвитку форму§ться пiсля

формування резервного фонду i фонду прибутку, що

розподiля§ться (фонду дивiдендiв).

4.2. Використання коштiв фонду виробничого розвитку

повинно забезпечити конкурентоспроможнiсть продукцiє, що

виробля§ться АТ, надiйну перспективу виробничо -

господарського розвитку АТ, ефективнiсть капiталовкладень

та, як наслiдок, зростання прибутковостi АТ i пiдвищення

котирування його акцiй.

4.3. Кошти фонду виробничого розвитку спрямовуються на:

технiчне переозбро§ння, реконструкцiю i розширення

дiючих виробництв та осво§ння нових;

пiдготовку i осво§ння новоє i модернiзованоє продукцiє

(робiт, послуг), виготовлення дослiдних зразкiв та осво§ння

прогресивних технологiчних процесiв;

проведення науково-дослiдних, дослiдно - конст-

рукторських i проектних робiт, придбання устаткування,

приладiв та iнших товарно - матерiальних цiнностей для цих

робiт;

компенсацiю пiдвищених витрат на виробництво новоє

продукцiє (робiт, послуг) у перiод єє осво§ння;

природоохороннi заходи;

будiвництво чи придбання в iнших юридичних i фiзичних

-448-

осiб будiвель, споруд чи iншого майна виробничо - тех-

нiчного призначення.

4.4. Правлiння АТ у процесi використання коштiв фонду

може визначити й iншi напрями витрачання коштiв

вiдповiдно до єх цiльового призначення.

5. ФОНД РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

5.1.Фонд розвитку персоналу утворю§ться пiсля

формування фондiв, зазначених у пп. 2, 3, 4 цього

Положення.

5.2. Використання коштiв фонду повинно забезпечити

заiнтересованiсть персоналу АТ у належному виконаннi ним

своєх обов\'язкiв в АТ, пiдвищення квалiфiкацiє персоналу, а

також реалiзацiю прав спiвробiтникiв АТ на гарантiє та

пiльги, що встановленi чинним законодавством та додатково

передбаченi внутрiшнiми нормативними актами АТ, а також

колективним й iндивiдуальними трудовими контрактами.

5.3. Фонд ма§ своєм цiльовим призначенням фiнансування

заходiв, передбачених Програмою розвитку персоналу i

колективним договором, що уклада§ться в АТ.

6. ФОНД СОЦIАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Фонд соцiального забезпечення утворю§ться пiсля

формування фондiв, зазначених у пп. 2, 3, 4 цього

Положення.

6.2. Умови i порядок утворення i використання кош-

тiв фонду встановлюються в колективному договорi,

що уклада§ться в АТ.

6.3. Кошти фонду спрямовуються на:

додатковi, понад передбаченi чинним законодавством,

виплати працiвникам АТ при єх тимчасовiй непра-

цездатностi;

заходи, пов\'язанi iз забезпеченням гарантованоє

зайнятостi персоналу;

додатковi виплати працiвникам АТ у випадку заподiяння

-449-

шкоди здоров\'ю при виконаннi ними своєх трудових

обов\'язкiв. У випадку смертi працiвника у зв\'язку з

трудовим калiцтвом додатковi виплати можуть

здiйснюватися неповнолiтнiм дiтям загиблого, а також

особам, що були на його утриманнi;

оплату путiвок працiвникам iз шкiдливими (тяжкими)

умовами працi чи напруженим режимом робочого часу в

санаторiє, профiлакторiє, пансiонати та iншi оздоровчi

заклади, а також членам сiмей цих працiвникiв;

страхування життя i здоров\'я персоналу АТ, крiм

передбачених чинним законодавством випадкiв

обов\'язкового страхування життя i здоров\'я окремих

категорiй працiвникiв.

6.4.Правлiння АТ може визначати iншi напрями

витрачання коштiв фонду соцiального забезпечення за

погодженням з органом, що представля§ iнтереси трудового

колективу АТ.

7. ФОНД УЧАСТI ПЕРСОНАЛУ

В ПРИБУТКАХ АТ

Фонд участi персоналу в прибутках АТ утворю§ться пiсля

формування фондiв, зазначених у пп. 2, 3, 4 цього

Положення, i використову§ться для премiювання та iнших

видiв матерiального заохочення персоналу за пiдсумками

господарськоє дiяльностi АТ за рiк.

8. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ I ВИКОРИСТАННЯ

КОШТIВ ФОНДIВ

8.1. Пропозицiє щодо утворення i напрямiв витрачання

коштiв фондiв АТ готу§ та нада§ одночасно iз рiчним звiтом

i балансом спостережнiй радi вiд iменi правлiння голова

правлiння АТ виходячи з поточних i перспективних планiв

виробничого i соцiального розвитку АТ, укладеного

колективного договору, затвердженоє програми розвитку

персоналу та iн.

-450-

8.2. Доповiдь голови правлiння спостережнiй радi з

питання утворення i витрачання коштiв фондiв i резервiв АТ

повинна мiстити бiзнес - план, технiко - економiчне

обгрунтування витрачання коштiв, рiзноманiтну аналiтичну

iнформацiю, експертнi висновки, що пiдтверджують нап-

рями витрачання прибутку АТ.

8.3. Спостережна рада розгляда§ поданi пропозицiє i

прийма§ вiдповiднi рекомендацiє одночасно з розглядом

рiчного звiту i балансу АТ.

8.4. Рекомендацiє спостережноє ради мають мiстити:

найменування фондiв, що утворюються;

Єх розмiр, що визнача§ться вiдсоткове до прибутку,

отриманого АТ у звiтному роцi;

напрями витрачання коштiв фондiв.

8.5. Пропозицiє правлiння разом з рекомендацiями

спостережноє ради АТ щодо формування i витрачання

фондiв АТ виносяться на розгляд рiчних загальних зборiв

акцiонерiв, якi приймають вiдповiдне рiшення.

8.6. Правлiння АТ на пiдставi рiшення загальних зборiв

акцiонерiв здiйсню§ розпорядження коштами фондiв у

межах своєх повноважень.

8.7. Кошти кожного фонду можуть витрачатися виключно

за цiльовим призначенням.

8.8. Тимчасово вiльнi кошти одного фонду можуть бути

використанi для фiнансування заходiв, запланованих щодо

iншого фонду, за умови, що буде сво§часно забезпечено

вiдшкодування тимчасово запозичених коштiв.

8.9. Рiшення про тимчасове запозичення коштiв фондiв

прийма§ться правлiнням АТ.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИТРАЧАННЯМ

КОШТIВ ФОНДIВ АТ

9.1. Контроль за використанням коштiв фондiв АТ

здiйсню§ в межах своєх повноважень ревiзiйна комiсiя АТ.

9.2 Голова правлiння АТ на вимогу спостережноє ради i

-451-

ревiзiйноє комiсiє зобов\'язаний негайно надати повну

iнформацiю про використання коштiв фондiв АТ на

поточний момент.

9.3. У рiчному звiтi на загальних зборах акцiонерiв в

обов\'язковому порядку повиннi мiститися данi про

витрачання коштiв фондiв АТ за звiтний фiнансовий рiк.

9.4. Затвердження на загальних зборах акцiонерiв рiчного

звiту i балансу АТ означа§ схвалення акцiонерами напрямiв

витрачання коштiв АТ у звiтному роцi.

-452-

<< |
Источник: Кибенко Е.Р.. Корпоративное право: Учебное пособие.-Харьков,1999. -480с.. 1999

Еще по теме Департамент правового забезпечення ФДМУ пiдготував зразки документiв, необхiдних для створення вiдкритих акцiонерних товариств та єх функцiонування в пiсляприватизацiйний перiод. Данi зразки рекомендовано для розповсюдження ФДМУ вiд 05.05.96 №71-р.:

 1. Сергій Бабаларов. ЯК СКЛИКАТИ І ПРОВЕСТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів. ПОСІБНИК, 2005
 2. 3.4. Майнові права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
 3. Тема 10. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В ОКРЕМИХ СФЕРАХ І ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ
 4. Тема 9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 5. 24-5- Література, рекомендована для вивчення.
 6. 4.6. Злочини, що посягають на встановлений порядок, спрямований на створення умов для боротьби зі злочинністю, пов’язаною з наркотизмом
 7. Вопросы заочной литературно-правовой викторины на знание основ избирательного права и избирательного законодательства для участия в первом туре политической игры для неравнодушной молодежи «Правовой калейдоскоп»
 8. Общая характеристика социальной защиты и её правовых механизмов для лиц в клинических исследованиях лекарственных препаратов для медицинского применения
 9. 18.4. Регулювання діяльності банків для забезпечення їхньої фінансової стійкості
 10. 18.4. Регулювання діяльності банків для забезпечення їхньої фінансової стійкості
 11. 1547р., лютого 15, Краків Сигізмунд І надає бурмистрові і райцям Львова грунт на березі р.Полтви, перед Краківською брамою, для будування млина і житла для мельника та городу для нього
 12. Приложение №1. Анкета для опроса следователей, проведенного в целях исследования практики назначения и проведения предъявления для опознания человека, а также предоставления экспертам сравнительного материала для производства ими портретных экспертиз
 13. РОЗДІЛ І Передумови створення та організаційно-нормативне забезпечення діяльності комерційного суду в Одесі
- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -