<<
>>

Кадастровий облік

Кадастр - це упорядкована геоінформаційна система про правове, природне, господарське, економічне та просторове положення об\'єктів, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління.

Кадастр - це реєстр, систематизоване зведення відомостей про об\'єкти або явища.

Кадастри виконують облікові функції екологічного управління, їх складають періодично або шляхом безперервних спостережень за конкретним об\'єктом. Враховуючи різноманітність сучасних кадастрів, можна зробити висновок, що кадастровому обліку може підлягати інформація про стан різних об\'єктів. Серед них можна назвати:

- кадастри природних ресурсів (земельний, водний, лісовий, рослинний, тваринний та інші),

- містобудівний кадастр,

- екологічні кадастри (кадастри відходів, кадастри небезпечних відходів, кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів та інші).

Ці кадастри вводяться для обліку кількісних, якісних та інших характеристик об’єктів, обсягу, характеру та режиму їхнього використання.

Державні природні кадастри ведуться в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Основними державними кадастрами є земельний, водний, лісний, надровий (кадастр родовищ і проявів корисних копалин). Також використовуються і створюються державні кадастри тваринного світу,

61

рослинного світу, природних територій курортів, природних лікувальних ресурсів, парникових газів, клімату, територій та об\'єктів природно- заповідного фонду тощо. Розглянемо базові державні кадастри.

Державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування й правовий режим цих ділянок, їхню оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристики, розподіл серед власників землі та землекористувачів.

Оскільки управління природокористуванням здійснюється за адміністративно-територіальним принципом, уся інформація земельного кадастру прив\'язана до адміністративно-територіального устрою держави. Особливістю державного земельного кадастру є те, що він є основою для ведення кадастрів інших ресурсів.

Державний водний кадастр - це систематизований звід відомостей

про:

- поверхневі, підземні, внутрішні морські води та територіальне море;

- обсяги, режим, якість і використання вод (водних об\'єктів);

- водокористувачів;

- водогосподарські об\'єкти, що забезпечують використання води, очищення та скид зворотних вод: споруди для акумуляції та регулювання поверхневих і підземних вод, споруди для забору та транспортування води, споруди для скиду зворотних вод, споруди, на яких здійснюється очищення зворотних вод.

Складається Державний водний кадастр із трьох розділів: поверхневі води; підземні води; використання вод. Державний водний кадастр створюється для систематизації даних державного обліку вод та визначення наявних для використання водних ресурсів. Державний облік вод та водокористування здійснюється для встановлення відомостей про кількість та якість вод, про водокористування, на основі яких розробляються заходи щодо раціонального використання та охорони вод і відновлення водних ресурсів, а також для систематизації даних про забір та використання вод, про скидання зворотних вод та забруднювачів, про наявність систем зворотного водопостачання та їхню потужність, діючих систем очищення стічних вод та їхню ефективність.

Державний лісовий кадастр - це система відомостей про правильний режим лісового фонду, розподіл його між користувачами, якісний і кількісний стан лісового фонду, поділ лісів за групами та віднесення їх до категорій захищеності, економічну оцінку та інші дані, необхідні для раціонального ведення лісового господарства та оцінки результатів господарської діяльності в лісовому фонді.

Державний лісовий кадастр ведеться для ефективної організації охорони та захисту лісів, раціонального використання лісового фонду, відновлення лісів, здійснення систематичного контролю за якісними і кількісними змінами 62

в лісовому фонді та забезпечення суб\'єктів управління, органів місцевого самоврядування, зацікавлених органів державної виконавчої влади, лісокористувачів відомостями про лісовий фонд.

Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин (надровий) - це система відомостей про кожне родовище, включене до Державного фонду родовищ корисних копалин, щодо кількості і якості запасів корисних копалин та наявних у них компонентів, гірничотехнічних, гідрогеологічних та інших умов розробки родовища і його геолого-економічної оцінки, а також відомостей про кожний прояв корисних копалин. Обліку в державному кадастрі підлягають усі відкриті родовища корисних копалин на території України незалежно від кількості, запасів, стану їхнього розвитку, освоєння і відомчої залежності, а також прояви корисних копалин.

Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин ведеться для систематизації даних про кількість, якість запасів родовищ і прояви корисних копалин, у тому числі техногенних, визначення їх промислової цінності, забезпечення інформаційної бази для розробки програм розвитку мінерально- сировинної бази України і здійснення ефективної екологічної політики в галузі охорони та використання надр.

Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду - система необхідних відомостей про природні, наукові, правові та інші характеристики територій та об\'єктів, що входять до складу природно- заповідного фонду.

Кадастр детеріораційний - систематизовані зведені дані про погіршення умов довкілля (забруднення повітря, води, ґрунтів, знищення рослинності, тварин тощо), складені для певного регіону з урахуванням усіх джерел забруднення, їхньої взаємодії, поширення, а також форм впливу на природні комплекси й життя людини.

Державні кадастри природних ресурсів, облік у галузі охорони довкілля ведуться з метою забезпечення органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій інформацією, необхідною для оцінки господарської діяльності, організації охорони і раціонального використання природних ресурсів, планування екологічно обґрунтованого розміщення промислових та інших господарських об\'єктів з метою забезпечення екологічної безпеки.

Кадастр відходів - систематизовані дані про номенклатуру, обсяги утворення, кількісні та якісні характеристики відходів, об\'єкти утворення, обробки й утилізації відходів; забезпечення Мінімального утворення відходів; розширення їх використання в господарській діяльності; запобігання шкідливому впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров\'я людини.

Кліматичний кадастр - результати аналізу тенденцій (трендів) змін клімату України за основними метеорологічними характеристиками; вивчення довгострокових змін клімату в окремих фізико-географічних регіонах України; оцінка їх просторово-часових масштабів із виділенням впливу на ці зміни антропогенної складової.

Кадастр парникових газів - інвентаризація джерел парникових газів; забезпечення виконання Україною зобов\'язань Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

6.2

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Кадастровий облік:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -