<<
>>

Тема 5. Інфляція та грошові реформи

5.1. Лекції

Проблемна лекція

Тема. Проблеми вимірювання інфляції: різні підходи — різні результати.

Тема. Проблематика виникнення інфляції витрат та попиту.

Лекція-візуалізація

Тема.

Інфляційні процеси в Україні у період формування держави.

Лекція із заздалегідь запланованими помилками

Тема. Причини інфляції.

Тема. Економічні та соціальні наслідки інфляції.

Тема. Повноцінні та неповноцінні гроші.

Лекція — прес-конференція

Тема. Види інфляції — теоретичний, практичний та історичний аспекти:

• Повзуча

• Помірна

• Галопуюча

• Гіперінфляція

• Цінова та нецінова інфляція.

Тема. Види грошових реформ — методи проведення та практичні приклади:

• За глибиною реформаційних заходів

• За характером обміну старих грошей на нові

• За порядком уведення в обіг нових грошей.

Лекція-консультація

Тема. Інфляція: теорія та практика.

Тема. Грошові реформи: історія, практичні та методичні аспекти. Бінарна лекція

Тема. Монетариста та кейнсіанці — погляди на інфляцію.

Лекція-дискусія

Тема. Національна грошова реформа від 1991 року до сьогодення.

Лекція з розглядом конкретних ситуацій

Тема. Інфляція в Україні 2007—2008 рр. — причини та наслідки.

Тема. Державне регулювання інфляції — від історії до сучасності.

5.2. Семінарські заняття

Міждисциплінарні семінари

Тема. Глобальні фінансові кризи та їхній вплив на інфляційні процеси в Україні.

Проблемні семінари

Тема. Проблеми приборкання інфляції в економіках, що розвиваються.

Тема. Практичні аспекти використання превентивних методів для запобігання інфляції.

Тематичні семінари

Тема. Позитивні та негативні наслідки проведення грошової реформи в Україні.

Тема. Актуальні питання визначення причин інфляції у світлі системних перетворень світової економіки.

Орієнтаційні семінари

Тема. Заходи нівелювання соціальних наслідків інфляції на державному рівні.

Системні семінари

Тема. Системний погляд на причини та ефективність проведення грошових реформ у міжнародній практиці.

5.3. Ділові ігри та кейси

Завдання 1.

У групі обирається ведучий та три судці. Ведучий зачитує запитання для групи, і студенти, які хочуть відповісти, піднімають руку. Судці стежать за тим, щоб право першої відповіді належало тому, хто перший підняв руку, та контролюють повноту і правилъ-

ність відповіді. Учасники, які правильно відповіли на три і більше поставлених запитань, отримують оцінки.

Запитання:

1. Високе зростання цін разом зі зменшенням обсягів виробництва називається:

a) інфляцією

b) стагнацією

c) стагфляцією

d) дефляцією.

2. Чи призводить підвищення цін на ресурси до збурення сукупного попиту?

3. Непередбачувана інфляція призводить до перерозподілу доходу від позичальника до кредитора?

4. Передбачувана інфляція не призводить до перерозподілу доходу між кредитором та позичальником?

5. Збільшення облікової ставки належить до:

a) стимулюючої монетарної політики

b) стримуючої фіскальної політики

c) стимулюючої фіскальної політики

d) стримуючої монетарної політики.

6. Чи повинна держава зменшувати ставку оподаткування для боротьби з високою інфляцією?

7. Якими темпами зростання цін характеризується гіперінфляція?

8. Чи призводять інфляційні очікування до зниження цін?

9. Прихована інфляція призводить до:

a) зростання цін на товари та послуги

b) зростання дефіциту товарів та послуг

c) виникнення надлишків товарів та послуг

d) зростання добробуту населення.

10.Індекс споживчих цін характеризує зміну в часі загального рівня цін на всі товари і послуги, що реалізовані кінцевим споживачам (так; ні).

11. Збільшення кількості грошей в обігу призводить до збурення сукупного попиту (так; ні).

12.Девальвація проявляється у падінні курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют (так; ні).

13. Якщо коливання цін становить 5—20 % за рік, то це...

a) гіперінфляція

b) помірна інфляція

c) повзуча інфляція

d) галопуюча інфляція.

14.Дж. М. Кейнс наголошував на тому, що з інфляцією необхідно боротися монетарними засобами (так; ні).

15.Економічним наслідком інфляції є перерозподіл доходів (так; ні).

16.Інфляційна спіраль розвивається за високих темпів інфляції (так; ні).

17. Висока інфляція стимулює зростання заощаджень (так; ні).

18.Кредитна рестрикція є важливим інструментом політики доходів (так; ні).

19. Реальна процентна ставка дорівнює:

a) номінальній, помноженій на темп інфляції

b) номінальній, поділеній на темп інфляції

c) номінальній, мінус темп інфляції

d) між реальною процентною ставкою та темпом інфляції немає зв’язку.

20. Що з нижчепереліченого не є показником інфляції:

a) індекс споживчих цін

b) індекс цін на засоби виробництва

c) індекс цін на послуги для населення

d) дефлятор ВВП?

21. Що з переліченого нижче не є засобом боротьби з інфляцією:

a. продаж цінних паперів на фондовому ринку

b. зростання ставки оподаткування

c. збільшення державних закупівель

d. збільшення облікової ставки?

22. Що з переліченого належить до засобів фіскальної політики:

a) операції на відкритому ринку

b) зміна ставки оподаткування

c) зміна облікової ставки

d) зміна норми резервування?

23. Від непередбачуваної інфляції виграють:

a) кредитори

b) особи з фіксованим доходом

c) позичальники

d) уряд

24. М. Фрідман наголошував на...

a) необхідності проведення фіскальної політики у боротьбі з інфляцією

b) необхідності проведення монетарної політики у боротьбі з інфляцією

c) відсутності необхідності боротьби з інфляцією

d) неможливості боротьби з інфляцією.

25. Зв’язок між інфляцією та безробіттям та інфляцією відображає:

a) крива Філіпса

b) крива Лаффера

c) крива Лоренца

d) кейнсіанський хрест.

Завдання 2.

У групі обирається ведучий та три судді. Ведучий зачитує запитання для групи, і студенти, які хочуть відповісти, піднімають руку.

Судді стежать за тим, щоб право першої відповіді належало тому, хто перший підняв руку, та контролюють повноту і правильність відповіді. Учасники, які правильно відповіли на три і більше поставлених запитань отримують оцінки.

Запитання.

1. Назвіть чинники інфляції попиту.

2. Назвіть чинники інфляції пропозиції.

3. Назвіть засоби монетарної політики щодо боротьби з інфляцією.

4. Назвіть засоби фіскальної політики щодо боротьби з інфляцією.

5. За яких умов інфляція не призведе до перерозподілу доходів?

6. Назвіть напрями, за якими проводиться антиінфляційна політика у більшості країн світу.

7. До яких негативних наслідків призводить гіперінфляція?

8. Поясніть суть та механізм дії інфляційної спіралі.

9. Назвіть форми прояву інфляції.

10. Поясніть механізм дії прихованої інфляції.

Завдання 3.

Група поділяється на дві групи, яким ставиться проблемне запитання ускладненого характеру, котре неодмінно приведе до виникнення дискусії. Кожна з груп повинна подати свій шлях розвитку проблеми. На роздуми студентам надаються 10 хвилин. За цей час студенти, які не входять до складу груп, повинні складати запитання, пов’язані з вищеназваною проблемою, представникам груп. Через 10 хвилин кожна з груп по черзі представляє свій варіант розв’язання проблеми, а решта студентів ставить свої запитання. Також умовою розв’язання проблемного питання може бути віднесення груп студентів до представників різних економічних шкіл. І кожна група повинна відстоювати погляди школи, яку вона представляє.

Завдання.

В економіці, країни темп інфляції становить 15 %, рівень безробіття — 10 %. Рівень державного боргу становить 20 %. Також в економіці відчутна нестача дешевих банківських кредитів на розвиток бізнесу.

Кожна з груп мусить запропонувати всій варіант розв’язання проблеми за умови, що одній групі це потрібно буде зробити як представникам монетариста, а іншій — як представникам кейн- сіанської школи.

Завдання 4.

У групі обираються ведучий та три судді.

Ведучий зачитує запитання для групи, і студенти, які хочуть відповісти, піднімають руку. Судді стежать за тим, щоб право першої відповіді належало тому, хто перший підняв руку, та контролюють повноту і правильність відповіді. Студенти, які дали найбільшу кількість правильних відповідей, отримують позитивні оцінки.

Запитання.

1. Від якого лат. слова походить термін «інфляція»?

2. За правління якого римського імператора почалися значні інфляційні процеси:

a) Нерона (58—68 рр. до н. е.)

b) Трояна (98—110 рр. до н. е.)

c) Каракала (211—217 рр. до н. е.)?

3. Що, на вашу думку, спричинило інфляцію в Римі?

4. Перший прояв гіперінфляції можна віднести до періоду раннього середньовіччя в:

a) Китаї

b) Візантії

c) Індії.

5. Як інакше називають гіперінфляцію? Назвіть принаймні 10 країн, в яких спостерігалася гіперінфляція протягом XX ст.

6. Коли вперше почали вживати термін інфляція:

a) Після першої світової війни

b) Після Великих географічних відкриттів

c) Після громадянської війни в СІЛА.

7. Як ви гадаєте, з чим це пов’язано?

8. В якому столітті спостерігалася «революція цін»?

a) XIV ст.

b) XV ст.

c) XVI ст.

d) XVII ст.

9. Що було основною причиною вказаного явища? Які країни найбільше потерпали від нього?

10. Яка країна демонструє рекордні темпи інфляції? Що, на вашу думку, є основною причиною такої ситуації?

11. Які індекси визначення рівня інфляції ви знаєте? У чому полягають відмінності між ними?

Завдання 5.

У групі обираються ведучий та судді. Група поділяється на три підгрупи, кожній дається завдання для обговорення протягом 5 хв. — по 3 хв. на представлення результатів кожною з груп та по 3 хв. на відповіді на запитання. Переможці визначаються суддями та отримують позитивні оцінки.

1. Визначте найбільш важливий чинник, який указує на розвиток інфляції. Аргументуйте свої висновки.

2. Рівень інфляції в державі зріс до 5 %. Як це вплине на показник реального ВВП? Аргументовано доведіть свою думку щодо цієї ситуації.

3. У державі існує достатньо високий рівень інфляції. Необхідно швидко визначити шляхи і призупинити інфляційні процеси. Що повинен робити в даній ситуації Національний банк України? Яким напрямам кредитно-грошової політики будуть надаватися переваги? Чи існують відмінності від теоретичної схеми поведінки Національного банку в діях Національного банку України в умовах інфляції у 1992—1996 рр.?

Завдання 6.

У групі обираються ведучий та три судді. Ведучий зачитує питання для групи, і студенти, які хочуть відповісти, піднімають руку. Судді стежать за тим, щоб право першої відповіді належало тому, хто перший підняв руку, та контролюють повноту і правильність відповіді. Студенти, які дали найбільшу кількість правильних відповідей, отримують позитивні оцінки.

Запитання.

1. Гіперінфляція — це інфляція, темпи якої перевищують:

a) 100% на рік;

b) 200 % на рік;

c) 500 % на рік;

d) 600 % на рік.

2. Ринковій економіці властиво:

a) відкрита інфляція;

b) пригнічена інфляція;

c) обидва види інфляції;

d) відсутність інфляції.

3. Сучасна інфляція має (виберіть 2 позиції):

a) хронічний характер;

b) повсюдний характер;

c) локальний характер;

d) періодичний характер.

4. Інфляція попиту в короткостроковий період викликає:

a) збільшення реального обсягу виробництва;

b) зменшення реального обсягу виробництва;

c) дефіцит товарів;

d) перевиробництво товарів.

5. Що не належить до чинників інфляції попиту?

a) дефіцит державного бюджету;

b) кредитна експансія;

c) приріст заробітної плати;

d) зростання інвестицій.

6. Індекс споживчих цін:

a) зростає в період дефляції;

b) зменшується в період інфляції;

c) зростає за скорочення дефляції;

d) зростає за скорочення інфляції.

7. Уповільнення темпів інфляції вигідне:

a) усім;

b) покупцеві, що купив товари в розстрочку;

c) іпотечному банку, що стягує фіксований відсоток;

d) боржникам цього банку.

8. Хто з наведених нижче осіб скоріше за все виграє в умовах інфляції?

a) учитель, який отримав безпроцентну позику в розмірі 20 000 грн;

b) колишній службовець, який отримує пенсію в розмірі 7000 грн;

c) інженер, який має 100 000 грн на ощадному рахунку;

d) лікар, що позичив 8000 грн під відсоток, відповідний інфляції?

9. Основним джерелом інфляції в Україні в 1992—1993 рр. були державні дотації підприємствам. Тому економісти відносять цей тип інфляції до моделі, що називається:

a) інфляція, викликана зростанням попиту;

b) гіперінфляція;

c) інфляція, викликана зростанням витрат;

d) жодна з відомих моделей не підходить до України.

10. В останнє десятиліття XX століття в Україні спостерігалася висока інфляція. Що з нижчепереліченого, за оцінками фахівців, було головним чинником інфляції?

a) інфляційні очікування;

b) зайва емісія грошових знаків;

c) зростання цін на енергоносії;

d) зниження продуктивності праці.

11. Інфляція зменшилася упродовж місяця з 15 до 5 % на місяць. Від цього, скоріше за все, виграли:

a) вчителі, що мають фіксовану заробітну плату;

b) торговці коштовностями;

c) власники облігацій державної позики;

d) кредитори?

12.Багато економістів і політики вимагають уведення в Україні регулярної індексації всіх доходів. Якщо ця пропозиція буде прийнята, то інфляція:

a) прискориться;

b) сповільниться;

c) залишиться незмінною;

d) перейде з відкритої у приховану.

13. Який тип інфляції відповідає рівню 5 % на місяць?

a) пригнічена;

b) повзуча;

c) що галопує;

d) гіперінфляція.

14. Під час інфляції:

a) номінальний ВВП росте так само, як і реальний ВВП;

b) номінальний ВВП росте швидше, ніж реальний ВВП;

c) номінальний ВВП росте повільніше, ніж реальний ВВП;

d) їхнє зростання не пов’язане між собою.

15. За реалізації якого варіанта політики доходів відбувається повне заморожування зростання цін і заробітної плати?

a) екстремального;

b) що обмежує;

c) податкового;

d) будь-якого з вищеназваних.

16.Який із перелічених заходів антиінфляційної політики є мірою політики доходів?

a) збільшення державних доходів;

b) індексація заробітної плати;

c) підвищення пропозиції товарів;

d) підвищення попиту на гроші.

17. Реставрація можлива за...

a) вільного валютного курсу;

b) неконвертованої валюти;

c) фіксованого валютного курсу;

d) державного ціноутворення.

18. Зниження офіційного валютного курсу — це...

a) деномінація;

b) девальвація;

c) реставрація;

d) нуліфікація.

19. Який із видів грошових реформ має на меті підвищення купівельної спроможності грошей?

a) нуліфікація;

b) деномінація;

c) девальвація;

d) ревальвація.

20. Антиінфляційна політика реалізується у формі:

a) грошово-кредитної і фіскальної політик;

b) політики доходів і дефляційної політики;

c) антимонопольно!\' політики і політики підтримки малого підприємництва;

d) бюджетної і монетарної політик.

Завдання 7.

У групі обирається ведучий та три судді, які будуть спостерігати за ходом гри та визначати переможців. Група поділяється на дві підгрупи, кожна з яких отримує ситуаційну задачу та питання для обговорення — 10 хв, представники кожної з груп повинні протягом 3 хв зробити презентацію результатів обговорення та протягом 3 хв відповісти на запитання представників іншої підгрупи. Підгрупа переможців отримує позитивні оцінки.

Завдання.

Припустимо, що у країнах-енергопостачальниках (країни групи X) почалася війна. З цього приводу ціни на основні енергетичні ресурси — газ, нафта — піднялися до 350 дол. за барель. Унаслідок цієї ситуації в європейських країнах (країнах групи У), які залежать від постачання енергоресурсів з країн групи X, склалася така ситуація: ціни на паливо досягай критичної позначки — 20 дол. за літр; збанкрутували ЗО % стратегічно важливих для країн групи Y підприємств, як результат підвищення рівня безробіття; через збільшення цін на паливо значно підвищилися ціни на товари легкої промисловості, сільськогосподарського сектору, нерухомість — підвищився рівень інфляції.

Задамо ідеальні умови: країни групи Y не мають намірів брати участь у війні, їх не стосується ситуація з країнами групи X, за винятком енергопостачання. Країнам групи Y важливо стабілізувати ситуацію як у коротко-, так і довгостроковому періодах.

Питання для обговорення.

1. Як саме ви назвали б ситуацію в країнах групи У?

2. Залежність інфляції і безробіття.

3. Яких заходів необхідно вжити уряду для стабілізації ситуації у короткостроковому періоді?

4. Яких заходів слід ужити уряду для стабілізації ситуації в довгостроковому періоді?

Завдання 8.

Групу поділяють на 3 команди. Кожній групі роздають по екземпляру завдань. На виконання всіх завдань дається 3 хвилини. Кожне тестове запитання оцінюється в 1 бал. Перемагає команда, яка отримала найбільшу кількість балів та отримує позитивні оцінки.

Запитання.

1. Зростання інфляції може бути спровоковане...

a) зростанням маси грошей

b) зростанням інвестицій в економіку

c) скороченням фізичного обсягу виробництва

d) збільшенням соціальних видатків уряду

e) швидкістю обігу грошей.

2. Середній рівень цін з рівняння І. Фішера визначається за такою формулою:

a) Р-MV/ Q

b) P = Q-Ml V

c) P=QIMV.

3. Які основні напрями виокремлюють в антиінфляційній політиці:

a) дефляційна політика (урегулювання попиту)

b) монетарна політика

c) політика доходів?

4. Які існують види інфляції:

a) стандартна

b) помірна

c) галопуюча

d) прискорена

e) суперінфляція

f) гіперінфляція.

5. В якому році в Україні спостерігалась найбільша інфляція:

a) 1991

b) 1993

c) 1995

d) 1997?

6. Коли вперше було використано термін «інфляція»:

a) 20-ті роки XIX ст.

b) 50-ті роки XX ст.

c) 70-ті роки XIX ст.?

7. Як можна виміряти інфляцію:

a) за обсягами виробництва

b) за індексом цін

c) за рівнем торговельного обороту?

8. Визначити, які завдання ставляться державою перед грошовою системою країни:

a) забезпечити економічну незалежність країни;

b) забезпечити бездефіцитність державного бюджету;

c) мінімізувати витрати обігу всієї маси грошей;

d) забезпечити кредитні ресурси комерційних банків;

e) не допускати знецінення грошової одиниці;

f) забезпечити своєчасне надходження коштів до державного бюджету;

g) забезпечення оперативності у розширенні чи скороченні грошової маси в обігу залежно від потреб економіки;

h) забезпечити ліквідність та прибутковість комерційних банків;

i) забезпечити своєчасне погашення кредитів позичальниками;

j) забезпечення кредитування малого та середнього бізнесу.

Завдання 9.

Групу поділяють на 3 команди. Кожній групі роздаємо по екземпляру завдань. На виконання всіх завдань дається 10 хвилин. Кожне запитання оцінюється в 1 бал. Перемагає команда, яка отримала найбільшу кількість балів та отримує позитивні оцінки.

Питання для обговорення:

1. Зростання загального рівня цін у країні впродовж певного періоду часу, що супроводжується знеціненням національної грошової одиниці.

2. Тиск на ціни з боку грошей унаслідок зростання пропозиції їх банківською системою і зумовленого цим збільшення платоспроможного попиту на товарних ринках.

3. Ряд методів обмеження платоспроможного попиту через фінансовий і кредитно-грошовий механізм скорочення витрат державного бюджету передусім на субсидії підприємствам, соціальні потреби, інфраструктуру, на потреби військово-промислового комплексу.

4. Державний контроль за заробітною платою і цінами, фіксація зарплати і цін на певному рівні («заморожування»), або встановлення темпів їх зростання у певних межах, найчастіше у межах темпів приросту продуктивності праці або того й іншого водночас.

5. Поясніть, що таке критична точка в інфляційному процесі?

6. Дайте визначення, що таке інфляційні очікування і як вони впливають на динаміку цін.

7. Назвіть два основних завдання, які ставили Уряд та НБУ під час проведення грошової реформи 1996 року.

8. Поясніть, чому при гіперінфляції рівень монетизації економіки знижується?

9. Назвіть 4 чинники, які спричинили гіперінфляцію в Україні в 1992—1994 рр.

10. Виправте помилкові твердження:

a. Зростання загального рівня цін, або інфляцію, вимірюють за допомогою порівнювання кількості спожитих товарів у поточному році з базисним.

b. Помірна інфляція спостерігається тоді, коли ціни зростають повільно — до 17 % за рік.

c. Збалансованою є інфляція, у процесі якої відносні ціни зменшуються.

d. Інфляція витрат простежується тоді, коли сукупний попит зростає швидше за виробничий потенціал економіки, а тому ціни підвищуються, щоб зрівноважити попит і пропозицію.

e. Темп інфляції, на який сподіваються та який ураховують у контрактах і юридичних угодах, є інерційним, або стрижневим, темпом інфляції.

5.4. Дебати

Тема. Монетариста проти кейнсіанців у визначенні причин інфляції.

Тема. Інфляція — позитивний та негативний вплив на соціально-економічну сферу країни.

<< | >>
Источник: Чуб О.О.. Гроші та кредит. Інтерактивні методи викладання дисципліни : навч. посіб. / О. О. Чуб. — К.: КНЕУ,2009. — 326, [2] с.. 2009

Еще по теме Тема 5. Інфляція та грошові реформи:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -