<<
>>

Тема 4. Грошові системи

4.1. Лекції

Проблемна лекція

Тема. Проблематика реалізації фіскально-бюджетної політики у регуляторному механізмі.

Тема. Ефективність використання опосередкованих методів регулювання грошового обігу і грошового ринку.

Тема. Оцінка діяльності Уряду у сфері реалізації валютної політики на сучасному етапі розвитку України.

Лекція-візуалізація

Тема. Види платіжних систем — національні та міжнародні.

Лекція із заздалегідь запланованими помилками

Тема. Структура грошової системи, особливості національної грошової системи.

Тема. Ринкові та неринкові грошові системи.

Тема. Заходи грошово-кредитної політики.

Лекція — прес-конференція

Тема. Етапи розвитку національної грошової системи:

• Оцінка діяльності Уряду на першому етапі

• Оцінка діяльності Уряду на другому етапі

• Оцінка діяльності Уряду на третьому етапі.

Тема. Платіжні інструменти — теорія та національні особли-. вості:

• Платіжне доручення

• Платіжна вимога

• Платіжна вимога-доручення

• Чек

• Вексель

• Платіжна картка.

Лекція-консультація

Тема. Грошові системи: історія, теорія та практика.

Бінарна лекція

Тема. Якісні та кількісні характеристики платіжних систем. Забезпечення надійності платіжних систем в умовах глобалізації.

Лекція-дискусія

Тема. Паперово-кредитна грошова система: позитивні та негативні риси.

Лекція з розглядом конкретних ситуацій

Тема. Національна система безготівкових розрахунків.

4.2. Семінарські заняття

Міждисциплінарні семінари

Тема. Законодавче регулювання грошової системи України. Тема. Трансформація ключових параметрів грошового ринку під впливом зміни фіскально-бюджетної політики.

Проблемні семінари

Тема. Проблема розробки грошово-кредитної політики в умовах нестабільності світової економіки.

Тематичні семінари

Тема. Еволюція грошових систем: від минулого до сьогодення.

Орієнтаційні семінари

Тема. Вплив зміни облікової ставки на грошовий оборот. Системні семінари

Тема. Система державного регулювання грошового ринку.

4.3. Ділові ігри та кейси

Завдання 1.

У групі вибирається ведучий та три судді. Ведучий зачитує запитання для групи, і студенти, які хочуть відповісти, піднімають руку. Судді стежать за тим, щоб право першої відповіді належало тому, хто перший підняв руку, та контролювати повноту і правильність відповіді. Студенти, які дали найбільшу кількість правильних відповідей, отримують позитивні оцінки.

Запитання.

1. Що таке грошовий обіг?

2. Що таке грошовий ринок?

3. Що таке політика дешевих грошей?

4. Назвати формулу швидкості обігу грошей.

5. Що таке швидкість обертання грошей?

6. Що таке політика дорогих грошей?

7. Що таке грошовий мультиплікатор?

8. Що таке грошові агрегати?

9. Які існують грошові агрегати?

10. Що таке банківські резерви?

11. Назвати інструменти грошово-кредитної політики.

12. Назвати чинники попиту на гроші.

13. Скільки і які рівні має банківська система України?

14. Яка грошова політика застосовується в Україні?

15. Надати формулу грошового мультиплікатора.

Завдання 2.

Група ділиться на три групи: І — контролери НБУ, II — експерти НБУ, III — керівники НБУ, вибирається ведучий та два судді.

Підготовчий етап: групам II та III надається домашнє завдання детально дослідити існуючу в країні економічну та монетарну ситуацію. Першій групі належить розробити завдання для груди «експертів НБУ» щодо чіткого визначення проблем поточної грошово-кредитної політики, подолання існуючих.

На занятті інша група подає створене завдання «експертам НБУ» та «керівникам НБУ», які, у свою чергу, повинні проаналізувати отримані експертами результати, і зробити висновки про обрання тієї, чи іншої грошової політики, детально аргументувавши своє рішення. Після цього слово надається «контролерам

НБУ», які придумували завдання, і таким чином вони аналізують і перевіряють роботу двох інших груп.

Виступає один студент від групи, попередньо порадившись із колегами, і доповідає про всі думки з приводу отриманого групою завдання. Упродовж обговорення ведучий слідкує за дотриманням регламенту, судці слідкують за правильністю висловлювань учасників кожної з груп.

Завдання 3.

Аудиторія розбивається на три групи. Кожній із груп видаються тести. Час розв’язування тестів — 3 хвилини. За кожну правильну відповідь група отримує 1 бал. Члени кращої команди отримують позитивні оцінки.

Запитання.

1. Чи належать до інструментів грошово-кредитного регулювання грошові ставки?

a) так;

b) ні.

2. Чи є згідно з Законом України «Про Національний банк України» основною функцією НБУ забезпечення стабільності грошової одиниці України?

a) так;

b) ні.

3. Чи є емісійна політика центрального банку чинником, що впливає на пропозицію грошей?

a) так;

b) ні.

4. Дії державних органів, спрямовані на зниження обмінних курсів національної валюти, — це...

a) інфляція;

b) дотація;

c) девальвація;

d) кореляція.

5. Банківська система України є:

a) трирівнева;

b) дворівнева;

c) однорівнева;

d) чотирирівнева.

6. Грошовий агрегат МІ визначається за формулою:

a) МО + Поточні рахунки.

b) МО + Строкові депозити.

c) М2 - Строкові депозита.

d) МО + Розрахункові рахунки.

7. Якими способами держава може регулювати грошову масу в країні?

a) податкові ставки;

b) облікові ставки;

c) ломбардні процентні ставки;

d) емісія грошей;

e) заморожування цін;

f) норма резервування.

8. Якщо на грошовому ринку попит збільшився за сталої пропозиції, то:

a) знизиться позичковий процент;

b) зростуть ціни на облігації;

c) зросте позичковий процент;

d) знизяться ціни на облігації.

9. Щоб збільшити грошову пропозицію, Нацбанк повинен:

a) продати державні облігації;

b) купити державні облігації;

c) зменшити резервну норму;

d) підвищити резервну норму.

10. Яке із наведених положень є помилковим:

a) Банківські резерви = Обов’язковим резервам;

b) Грошова база = Депозитні гроші + Готівкові гроші;

c) чим вище п, тим більша альтернативна вартість грошей;

d) грошова база — це гроші високої ефективності.

11.Який чинник впливу на попит на гроші обумовлюється трансакційним мотивом нагромадження грошей:

a) зміна обсягів виробництва;

b) зміна абсолютного рівня цін;

c) зміна швидкості обігу грошей;

d) зміна норми відсотка;

e) накопичення багатства;

f) інфляція;

g) очікування погіршення кон’юнктури ринків.

Завдання 4.

Аудиторія розбивається на три групи. Кожній із груп видається порівняльна схема, яку необхідно заповнити. Час розв’язування вправи — 3 хвилини. За кожну правильну відповідь група отримує 1 бал. Члени кращої команди отримують позитивні оцінки.

4.4. Дебати

Тема. Грошова політика в Україні на початку 90-х років XX ст. за своїм змістом.

Тема. Доречність активізації процесу монетизації ВВП в Україні.

<< | >>
Источник: Чуб О.О.. Гроші та кредит. Інтерактивні методи викладання дисципліни : навч. посіб. / О. О. Чуб. — К.: КНЕУ,2009. — 326, [2] с.. 2009

Еще по теме Тема 4. Грошові системи:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -