<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Дайте визначення міжнародного поділу праці, назвіть причини його виникнення і форми прояву.
 2. Що таке інтернаціоналізація господарського життя та які головні форми її прояву?
 3. Дайте визначення поняття «світове господарство».
 4. Які фактори зумовлюють цілісність сучасного світу, а які — відцентрові сили? Чому так відбувається? Які наслідки цих процесів?
 5. Сформулюйте найважливіші суперечності сучасного світового господарства.
 6. Що таке ІЛР (індекс людського розвитку)? Яка його кількісна визначеність для найрозвиненіших країн світу і для України?
 7. Дайте визначення міжнародних економічних відносин (МЕВ), охарактеризуйте їхню структуру.
 8. Чому МЕВ не залишаються незмінними? Як відбувається їхня трансформація? Чим вона зумовлена?
 9. Дайте коротку характеристику суті, форм і напрямів вивозу капіталу.
 10. Що таке прямі і портфельні інвестиції? Коли, які з них є більш бажаними для приймаючої країни? Чому? Аргументуйте.
 11. Що таке науково-технічне співробітництво, яких форм воно набуває?
 12. Дайте визначення міжнародної економічної інтеграції (МЕІ), з’ясуйте її причини, форми, тенденції розвитку.
 13. Чим відрізняється світовий ринок від національного?
 14. Чим зумовлена еволюція теорій зовнішньої торгівлі?
 15. Які особливості притаманні світовому ринку послуг порівняно з ринком товарів?
 16. Назвіть принципи складання платіжного балансу країни.
 17. Що таке торговельний баланс? Які його складові? Що означає позитивне і від’ємне сальдо торговельного балансу?
 18. Які особливості відображені в платіжному балансі: руху капіталів? руху переказів? руху доходів від інвестицій?
 19. У чому полягає різниця між платіжним і розрахунковим балансами?
 20. Визначте суть і структуру національної валютної системи.
 21. Що таке міжнародна валютна система, які її структурні складові?
 22. Що таке валютний курс, які режими встановлення валютних курсів ви знаєте?
 23. Розкрийте суть і покажіть особливості етапів розвитку МВС.
 24. Що таке конвертованість валюти, які режими конвертованості ви знаєте?
 25. Визначте причини і розкрийте форми міжнародної міграції робочої сили.
 26. Які тенденції властиві сучасному періоду міжнародної міграції робочої сили?

Контрольні тести

 1. Світове господарство — це:

а) сукупність галузей та сфер виробництва;

б) сукупність національних економік, пов’язаних між собою системою міжнародних економічних відносин;

в) економічна єдність світу;

г) територіальний розподіл світу між окремими державами.

 1. Основними суб’єктами світового господарства є:

а) ТНК;

б) національні господарства;

в) міжнародні організації;

г) галузі національних економік;

д) малі підприємства.

 1. Міжнародний поділ праці — це:

а) економічний фундамент, на якому заснована система світогосподарських зв’язків;

б) форма поділу суспільної праці, що переросла межі національних економік і веде до спеціалізації окремих країн;

в) складна багаторівнева система світогосподарських зв’язків;

г) ефективне використання природних ресурсів;

д) високий рівень розвитку продуктивних сил країни;

е) спрямованість на забезпечення зростання суспільної продуктивності праці та економії робочої сили;

є) рівень інтернаціоналізації продуктивних сил суспільства;

ж) наявність міждержавної торгівлі.

 1. Найбільш складною формою економічної інтеграції є:

а) митний союз;

б) економічний союз;

в) валютний союз;

г) спільний ринок;

д) торговельна інтеграція.

 1. Зосередження виробництва певної продукції в окремих країнах означає:

а) міжнародну кооперацію;

б) економічну інтеграцію;

в) міжнародну спеціалізацію;

г) глобалізацію господарського життя.

 1. Термін «інтернаціоналізація господарського життя» означає:

а) участь країн у світовому господарстві;

б) зближення економік країн, що виявляється у зростанні виробничої взаємозалежності, міжнародного товарообороту, русі капіталів та робочої сили;

в) поглиблення міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації виробництва і капіталу;

г) утворення ТНК та ТНБ;

д) усі відповіді правильні.

 1. Транснаціональна компанія — це:

а) підприємство, що домінує в певній галузі національної економіки;

б) група підприємств, національних за капіталом, але міжнародних за сферою діяльності;

в) група підприємств, інтернаціональних як за капіталом, так і за сферою діяльності;

г) підприємство, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

 1. Доповніть перелік основних форм економічної інтеграції та розмістіть їх у логічній послідовності:

а) економічний союз;

б) ...;

в) зона вільної торгівлі;

г) .

 1. Сучасний етап розвитку світового господарства перебуває під впливом:

а) науково-технічної революції;

б) зростаючої взаємозалежності національних господарств;

в) поглиблення суперечностей між країнами світової спільності;

г) радикальної перебудови в постсоціалістичних країнах.

 1. Основними способами налагодження коопераційних зв’язків між країнами є:

а) здійснення спільних програм;

б) договірна спеціалізація;

в) міжнародна торгівля;

г) інтегрована кооперація;

д) усі відповіді правильні.

 1. Складова платіжного балансу країни — рахунок поточних платежів — не включає:

а) товарний експорт;

б) чисті доходи від інвестицій;

в) транспортні послуги іноземним державам;

г) зміни в активах країни за кордоном;

д) односторонні трансфертні платежі.

 1. Яка форма вивозу капіталу забезпечує контроль експортера над підприємством:

а) вивіз підприємницького капіталу;

б) вивіз позичкового капіталу;

в) міжнародна економічна допомога;

г) портфельні інвестиції;

д) прямі інвестиції.

 1. Провідними міжнародними валютно-фінансовими організаціями є:

а) Міжнародний Валютний Фонд;

б) Світовий Банк;

в) Європейський Банк Реконструкції та Розвитку;

г) Європейський Союз.

 1. Роль світових грошей у сучасних умовах виконує:

а) золото;

б) резервні валюти;

в) національні грошові одиниці всіх країн світу;

г) колективні валюти;

д) євро;

е) долар;

є) спеціальні права запозичення.

 1. Статутом Світового Банку передбачено, що його кредити спрямовуються виключно на розвиток:

а) виробництва;

б) приватного сектору економіки;

в) малого бізнесу;

г) на підтримку міжнародних зусиль з охорони довкілля;

д) державного сектору.

 1. Традиційними світовими центрами тяжіння робочої сили вважаються:

а) США;

б) Канада;

в) Латинська Америка;

г) Австралія;

д) Західна Європа.

 1. Принцип порівняльних переваг уперше сформулював:

а) В. Петті;

б) А. Сміт;

в) П. Самуельсон;

г) Д. Рікардо;

д) А. Маршалл.

 1. Період утворення єдиного світового ринку:

а) ХУІ-ХУІІ ст.;

б) ХІХ ст.;

в) на рубежі ХІХ-ХХ ст.;

г) друга половина ХХ ст.

 1. Основними видами міжнародної торгівлі є:

а) традиційна;

б) у рамках кооперації;

в) зустрічна;

г) політика вільної торгівлі;

д) протекціонізм.

 1. Рисами міжнародної міграції капіталів є:

а) підвищення ролі держави у вивозі капіталу;

б) посилення міграції приватного капіталу між промислово розвинутими країнами;

в) збільшення частки прямих інвестицій;

г) активна участь країн у світовій торгівлі.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -