<<
>>

26. Види, показники та наслідки безробіття. Закон Оукена.

Безробіття – це такий стан ринку, за якого пропонування праці перевищує попит на неї. Безробітною вважають особу, яка відповідає всім трьом умовам, визначеним МОП: вона не має роботи за наймом, активно шукає її і готова негайно приступити до роботи.

Активний пошук роботи означає, що особа, яка втратила роботу, зареєструвалась на біржі праці (у центрі зайнятості) і постійно звертається туди за інформацією про наявність вільного місця роботи. Особа, яка, зневірившись у можливості знайти роботу, припинила її пошуки, не вважається безробітною, вона відноситься до осіб, що вибули зі складу робочої сили.

Рівень безробіття або норма безробіття вимірює частку безробітних у чисельності робочої сили:               .

Показник норми безробіття широко використовується для визначення стану ринку праці, проте він має чимало недоліків. Насамперед він неточно відображає економічну ситуацію, оскільки не всі непрацюючі відносяться до безробітних, а лише зареєстровані, тобто, які виконують три умови МОП.

Деякі економісти вважають, що кращим показником використання робочої сили є коефіцієнт рівня занятості. Він обчислюється як відношення зайнятих до загальної чисельності населення і добре відображає зміни ситуації в економічній системі не лише у короткостроковому періоді, але і в довгостроковій перспективі.

8.2. Типи та форми безробіття, чинники рівня безробіття

З огляду на обставини, через які виникає безробіття, виділяють два основні типи безробіття: добровільне і вимушене.

Добровільне безробіття може виникнути з різних причин, які не залежать від кон’юнктури на ринку праці. Воно поширене серед людей низької кваліфікації або в країнах, де занадто високі податки на доходи, або може виникати через певні сімейні обставини.

В залежності від причин розрізняють наступні форми добровільного безробіття: фрикційне, структурне, інституціональне.

Фрикційне безробіття виникає через особисті причини. Деяких людей не влаштовує рівень зарплати або умови праці, які не відповідають вимогам індивіда чи його кваліфікації, тому вони залишають роботу, а пошуки нового робочого місця потребують певних затрат часу, можливо, переїзду на нове місце проживання. Припинення роботи може бути викликане сімейними обставинами, які пов’язані з одруженням, народженням дитини, станом здоров’я, тощо. Головною ознакою фрикційного безробіття є недовготривалість. На ринку праці у таких випадках можна досить швидко знайти потрібне місце роботи.

Структурне безробіття пов’язане зі змінами у структурі виробництва, спричиненими змінами у попиті або технологічними нововведеннями. На ринку праці виникає невідповідність кваліфікації частини робітників новим вимогам. Деякі галузі, які виробляють продукцію, що перестала користуватись попитом, попадають в розряд депресивних, у той час як виникають нові галузі, які швидко розвиваються і пред’являють попит на робочу силу нової кваліфікації. В цій ситуації виникає загроза втрати роботи для працівників із застарілою кваліфікацією. Щоб мати можливість працювати, їм потрібно перекваліфіковуватись, набувати нову професію. Ті, хто не можуть цього зробити за віком, станом здоров’я чи іншими обставинами, надовго втрачають роботу, незважаючи на наявність на ринку праці робочих місць. Структурне безробіття значно триваліше у порівнянні з фрикційним, воно потребує значного часу для перепідготовки і переміщення великої кількості працівників, хоч зрештою приводить до якісних змін у кваліфікаційно-професійній структурі робочої сили.

Інституціональне безробіття обумовлене правовими нормами. Високі соціальні виплати безробітним, високі прогресивні ставки оподаткування доходів, недостатня інформація про наявність робочих місць ринку праці сприяють подовженню терміну влаштування на роботу, тим самим збільшується кількість безробітних. Введення високого гарантованого рівня мінімальної зарплати також підвищує безробіття, оскільки роботодавці обмежують попит на робочу силу, якщо мінімальна зарплата вища за рівноважну ринкову ставку.

Вимушене безробіття отримало назву циклічного, тому що воно породжується циклічними коливаннями економічного розвитку, досягаючи максимального рівня в періоди затяжної депресії. Банкрутство і закриття підприємств викидає на вулицю масу людей, які можуть і хочуть працювати, але підприємці з огляду на відсутність попиту на продукцію скорочують робочі місця. Так звані „шоки пропонування“, які породжують циклічні коливання ділової активності, зменшують попит на робочу силу, на ринку праці виникає її надлишок. Циклічне безробіття, як правило, менш тривале, ніж структурне, але триваліше, ніж фрикційне.

Значна кількість працездатного населення у короткий строк лишається засобів до існування, тому циклічне безробіття вимагає соціального захисту, як і структурне. Держава може пом’якшити вплив кон’юнктурних коливань на ринок праці. Циклічне безробіття можна зменшувати за допомогою експансіоністської макроекономічної політики уряду без ризику викликати прискорення інфляції, але добровільне безробіття такими методами знизити неможливо. Потрібна спеціальна структурна політика, перепідготовка кадрів, спеціальні податкові пільги, які б стимулювали підприємців зберігали робочі місця, а працівників – швидше влаштовуватись на роботу.

Крім цих основних форм безробіття існують ще багато інших, які виділені за іншими критеріями – сезонне, молодіжне, технологічне, регіональне.

Розрізняють також приховане і відкрите безробіття. Приховане пов’язують з особами, що припинили пошук роботи. Відкрите безробіття охоплює тих індивідів, які зареєструвались на біржі праці.

В усіх країнах з ринковою економікою загальний рівень безробіття коливається з року в рік, але ніколи не опускається до нуля. Як правило, навіть у фазі піднесення, коли обсяги виробництва досягають максимального значення, існують люди, які не працюють, хоч і можуть знайти роботу. Влада завжди намагається боротись з безробіттям, але виникає питання: до якого рівня необхідно зменшувати безробіття, адже є люди, які не працюють за власним бажанням.

Тоді економісти ввели поняття „природний рівень безробіття“.

Природний рівень безробіття визначається як частка безробітних, яка відповідає доцільному рівню повної зайнятості в економіці, коли відсутнє циклічне безробіття.

На практиці визначити такий рівень досить складно. В середині 1960-х рр. вважали, що природним є рівень безробіття 4,5%, на початку 1970-х показник зріс вже до 6%, а в середині 1980-х – вже до 7%. Зараз деякі вчені пропонують цифру 9%. Теоретично природним вважають рівень безробіття, що існує в умовах рівноваги, до якої повертається економіка після спадів, коли очікувана інфляція дорівнює фактичній. У макроекономічних моделях природний рівень безробіття звичайно розраховують як суму фрикційного і структурного безробіття за нульового циклічного.

Виділені чинники, які впливають на природний рівень безробіття: демографічний, зокрема, структура населення; законодавче встановлення мінімальної зарплати, система страхування на випадок безробіття; система оподаткування зарплати і допомоги з безробіття; загальне підвищення рівня життя населення.

Природне безробіття називають добровільним, а також рівноважним, тому що воно виникає, коли ринок праці знаходиться в рівновазі. Вимушене безробіття залежить від коливання кон’юнктури на ринку праці.

<< | >>
Источник: Булгаков А.А.. Лекції з економічної теорії. 2010. 2010

Еще по теме 26. Види, показники та наслідки безробіття. Закон Оукена.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -