<<
>>

§ 3.

Скарачэнне колькасці акруг у 1927 г. было праяўлен- нем не толькі тэндэнцыі ўзмацнення ролі раёнаў і сельсаветаў ў дзяржаўным кіраўніцтве, якая намецілася, але і па сутнасці пачаткам ліквідацыі акруговага дзялення наогул.

Па ўсім Савецкім Саюзе праводзіліся эксперы- менты па ўвядзенню двухзвёнавай сістэмы мясцовых Саветаў. У Беларусі ідэя эксперыментальна правяралася ў Віцебскай акрузе.

XVI з\' езд ВКП(б), які адбвіўся ў чэрвені—ліпені 1930 r., ухваліў курс на скасаванне ў CCCP акруг і ўмацаванне раёнаў «як асноўнага звяна сацыялістычнага будаўніцтва ў вёсцы». Ліквідацвію акруг затым узаконіла пастанова ЦВК і CHK Саюза CCP. Аналагічную паста- нову прынялі ЦВК і CHK Беларускай CCP.

Пасля ліквідацвіі акруг у Беларусі засталася двух- звёнавая сістэма мясцовых органаў. Калі раней функцыі кіравання размяркоўваліся паміж цэнтральнымі, акру- говымі, раённымі і сельскші органамі, то цяпер дзяр- жаўны апарат істотна скараціўся. Амаль 100 раёнаў рэспублікі кіраваліся непасрэдна з цэнтра, што, несум- ненна, ускладніла работу ўрада і наркаматаў.

Правы і функцыі акруговых выканкомаў перайпші да раённых і гарадскіх Саветаў. Пашырьшіся правы селвскіх Саветаў. Работнікі бвшвіх акруг былі накіраваны на ўмацаванне раённых савецкіх і партыйных органаў. У гэтьш заключалася адна з галоўнвіх мэт рэформы.

У снежні 1930 г. сесія ЦВК БССР прыняла яшчэ адну спецыяльную пастанову, якая датычьшася рэарганізацыі кіравання. У дакуменце давалася \'тлумачэнне праве- дзенных змен, у выніку чаго ліквідаваліся акругі.

Скасаванне акруг выклікала перабудову работы цэн- тралвнвіх рэспубліканскіх органаў, якім неабходна было ўстанавіць непасрэдную сувязь з раёнамі і аператыўна кіраваць імі. Усё гэта патрабавала змянення формаў і ме- тадаў кіраўніцтва мясцовым апаратам з боку ЦВК, урада, народных камісарьштаў і інтттых цэнтральных рэс- публіканскіх органаў.

Неўзабаве істотньш змены закранулі межы раёнаў. Як асноўнае звяно сістэмы мясцовых дзяржаўных органаў, на якое бьші ўскладзены задачы па кіраўніцтву пе- раўтварэннямі ў вёсцы, раён павінен быў мець найбольш мэтазгодную тэрытарыяльную канфігурацыю.

У ліпені 1931 г. ЦВК і CHK рэспублікі прынялі пас- танову

<< | >>
Источник: В. А. Круталевіч, I. А. Юхо. ГІСТОРЫЯ ДЗЯРЖАВЫ I ПРАВА БЕЛАРУСІ (1917-1945 гг.). MIHCK «БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА». 2000

Еще по теме § 3.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -