<<
>>

Структура функціональних підрозділів та служб банку

визначається характером і обсягом банківських операцій. Вибір оптимальної структури банку - найважливіша умова його успішної комерційної діяльності. У структурі функціональних підрозділів і служб банку можна виділити два типи відділів:

відділи, які виконують лінійні функції;

відділи, які виконують штабні функції.

Лінійні відділи безпосередньо зайняті виконанням тієї роботи банку, яка визначається його функціональним призначенням на фінансовому ринку (здійснення розрахунків, прийняття і зберігання депозитів, надання кредитів, купівля цінних паперів та ін.).

Зміст поняття «лінійний» характеризує характер зв\'язків цих відділів з вищими органами управління банку. Лінійні функції делегуються з вищих щаблів ієрархії управлінських підрозділів банку на нижчі, що створює безперервний «ланцюг команд», або «лінію команд», по вертикалі, яка пов\'язує один рівень з іншими. Відділи, що виконують штабні функції, займаються обслуговуванням лінійних відділів, допомагають їм у підвищенні ефективності їхньої діяльності. Прикладом можуть слугувати відділи планування, кадрів, юридичний, безпеки та ін.

Якщо враховувати функціональне призначення різноманітних підрозділів і служб банку, то з огляду на ті головні напрямки операцій, здійснюваних банком і служб, які виконують допоміжні функції, організаційна структура комерційного банку передбачає створення у його складі відповідних управлінь (департаментів, відділів), що забезпечують реалізацію основних завдань діяльності банку на фінансовому ринку. Серед таких підрозділів можна виокремити головні управління (департаменти), які подано нижче.

По-перше, управління кредитних операцій, що є найважливішим і найбільшим підрозділом комерційного банку, тому що кредитування - головне джерело доходів та основний вид банківських активів. У його складі можуть функціонувати, зокрема, такі відділи, як:

відділ короткострокового кредитування, що задовольняє потреби клієнтів у короткострокових позичках, аналізує їхню кредитоспроможність, укладає кредитні договори та організовує надання і погашення кредиту, веде кредитні справи;

відділ довгострокового кредитування, що визначає інвестиційну політику банку, здійснює довгострокові кредитні вкладення, визначає кредитоспроможність клієнта, укладає договори з надання довгострокових кредитів;

відділ міжбанківських кредитних операцій, який організовує облік і аналіз всіх міжбанківських операцій, включаючи операції з Національним банком України та іншими комерційними банками;

відділ кредитування населення, що здійснює короткострокове і довгострокове кредитування фізичних осіб, організовує оцінювання їхньої кредитоспроможності, здійснює видачу позички і контролює їхнє своєчасне погашення;

> відділ загальної організації кредитних операцій, що розробляє кредитну політику банку, методи її реалізації залежності від конкретної економічної ситуації, способи кредитування та визначення кредитоспроможності клієнта, аналізує кредитні ризики і визначає способи їхньої мінімізації.

По-друге, управління ресурсів, головним завданням якого є залучення ресурсів на грошовому ринку, а також аналіз динаміки і прогнозування зміни залучених коштів та власного капіталу банку.

В його складі можуть функціонувати такі відділи, як:

відділ депозитних операцій, що здійснює залучення коштів фізичних і юридичних осіб на депозитні рахунки, укладає угоди на відкриття депозитних рахунків клієнтів, надає необхідну інформацію для планування ресурсів банку;

відділ власних коштів банку, що проводить операції з купівлі- продажу цінних паперів, які належать банку.

По-третє, управління розрахунково-касового обслуговування, що забезпечує реалізацію функції банку в здійсненні посередництва у розрахунках і платежах, здійснюючи відкриття та ведення різних рахунків клієнтів банку, проводячи безготівкові розрахункові й касові операції фізичних і юридичних осіб з готівкою. До складу цього управління належать:

відділ касових операцій, який здійснює операції з готівкою;

операційний відділ, що здійснює розрахунки, відкриває і веде рахунки клієнтів.

По-четверте, валютне управління, головним завданням якого є організація і проведення комерційним банком валютних операцій, що включають ведення валютних рахунків клієнтів, неторговельні операції з іноземною валютою, міжнародні розрахунки в іноземній валюті, залучення і розміщення валютних коштів, торгівлю валютою на внутрішньому валютному ринку, встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками та ін.

По-п\'яте, управління маркетингу, що здійснює аналіз ринкової кон\'юнктури, залучення нової клієнтури до банку, розробку і сприяння впровадженню нових банківських операцій та послуг, надання організаційної й консультаційної допомоги клієнтам, забезпечує рекламу банківської продукції.

По-шосте, управління аналізу і прогнозування діяльності, яке виконує управлінські функції щодо забезпечення основних принципів роботи комерційного банку з точки зору його ліквідності, рентабельності та фінансової стійкості. Його завдання передбачають: моніторинг ризиків, аналіз і фінансовий контроль за здійсненням основних операцій, прогнозування доходів та видатків банку, аналіз рентабельності роботи банку і визначення перспектив її підвищення, вирішення питань, пов\'язаних з визначенням поточної та перспективної ліквідності банку, визначення кредитного потенціалу банку і розробка основних напрямків удосконалення його діяльності.

По-сьоме, юридичне управління, що забезпечує організацію правової, претензійно-позовної та консультаційної роботи комерційного банку, визначаючи можливості його діяльності у чітких межах діючого в країні правового поля відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України.

Завданнями цього підрозділу банку є розробка нормативних документів, контроль за правильністю укладання банківських угод, складання договорів, різних актів та інших ділових паперів, позовних заяв, протестів, ведення справ банку в судових і адміністративних установах.

По-восьме, управління інформаційних технологій, що здійснює операції, пов\'язані з електронними платежами банку, технічним і програмним забезпеченням банківських операцій, організовує функціонування комп\'ютерних мереж банку.

По-дев\'яте, організаційні служби банку, які забезпечують фінансову і технічну можливість реалізації комерційним банком своїх основних функцій, та охоплюють, зокрема, такі, як:

відділ кадрів, що планує чисельність і використання персоналу банку, здійснює набір персоналу та його розстановку, управляє фондами заробітної плати, організовує навчання і підвищення кваліфікації кадрів;

бухгалтерія, що веде облік здійснюваних банком операцій на підставі первинної документації і відображає ці операції на рахунках банківського балансу;

адміністративно-господарський відділ, що займається будівництвом, придбанням, підтримкою і продажем банківських будинків, споруд та обладнання.

У комерційному банку можуть створюватися й інші підрозділи та служби, крім перелічених вище, з урахуванням специфіки банківської діяльності на тому чи іншому сегменті фінансового ринку, орієнтації на певний вид операцій або на обслуговування конкретної групи клієнтів. З урахуванням цього будується відповідна структура функціональних підрозділів і служб банку.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Структура функціональних підрозділів та служб банку:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -