<<
>>

10.5.6. Робота банку з проблемними споживчими кредитами

Споживчі кредити вважаються проблемними як з настанням строку повернення кредиту, так і до настання цього строку за умови набуття кредитною заборгованістю відповідних ознак. Основними такими ознаками є:

в разі смерті позичальника, набрання чинності рішення про оголошення його померлим або визнання його безвісно відсутнім;

в разі набрання чинності рішення про визнання позичальника недієздатним;

в разі виїзду за межі України на постійне місце проживання;

в разі неповернення впродовж 7 днів кредиту або його частини після закінчення встановленого строку;

в разі неповернення кредиту при завершенні терміну пролонгації;

за наявності простроченої заборгованості понад 30 днів за нарахованими відсотками за строковим кредитом;

при несплаті у строк відсотків за пролонгованим кредитом;

при встановленні нецільового використання кредиту в повній або частковій сумі та відмові добровільно повернути визначену суму боргу (кредит, відсотки, штрафні санкції тощо) протягом 30 календарних днів з дня направлення претензії;

проведення без погодження з банком реалізації (повної або часткової) застави без спрямування коштів на повернення боргу банку та в разі відмови у здійсненні заміни або в разі відсутності майна для заміни;

порушення позичальником інших умов договору кредиту та в разі відмови у добровільному достроковому виконанні зобов\'язань за цим договором;

при отриманні інформації, що до позичальника поданий позов до суду (заведена судова справа);

порушення проти позичальника кримінальної справи.

При набутті кредитною заборгованістю фізичної особи одного з цих критеріїв вона вважається проблемною.

На практиці банк може враховувати додаткові ознаки, за яких споживчий кредит переходить до класу проблемних, а саме:

несвоєчасність перерахувань заробітної плати на поточний (вкладний) рахунок за його наявності у банку;

отримання офіційної інформації щодо серйозного погіршення стану здоров\'я позичальника;

отримання офіційної інформації щодо намірів позичальника виїхати за кордон на постійне місце проживання;

отримання офіційної інформації щодо виїзду або планування виїзду в довготривале відрядження, у тому числі за кордон;

отримання інформації щодо зміни сімейного стану (розірвання шлюбу, виникнення додаткових витрат та ін.).

Робота з повернення «проблемної» заборгованості поділяється на такі етапи:

й етап - організаційний;

й етап - робота з боржником щодо добровільного повернення «проблемної» заборгованості;

й етап - направлення документів для отримання виконавчого документа;

й етап - направлення та супроводження примусового виконання виконавчих документів.

1.

Організаційний етап.

У разі зарахування кредиту до категорії проблемних або ухвалення кредитним комітетом рішення про примусове стягнення боргу кредитна служба протягом 3-х робочих днів з дня зарахування кредиту до категорії проблемних або з дня отримання витягу з протоколу кредитного комітету складає довідку про історію кредиту.

Супроводження кредиту щодо нарахування відсотків і формування резервів під кредитні ризики здійснюється кредитною службою.

Керівник підрозділу протягом 2-х робочих днів з дня зарахування кредиту до категорії проблемних або з дня отримання витягу з протоколу кредитного комітету заводить наглядову справу.

Надалі всі матеріали (плани, документи) про проведену роботу знаходяться в наглядовій справі.

Працівник банку (управління, відділу, сектору), який відповідно до своїх службових обов\'язків здійснює моніторинг кредитування фізичних осіб, несе відповідальність за належне виконання заходів з повернення заборгованості за «проблемним» споживчим кредитом.

У разі набуття заборгованістю ознак «проблемної» відповідальному працівнику кредитного підрозділу, який здійснює моніторинг кредитного проекту, необхідно скласти план роботи щодо погашення боргу, який затверджується (погоджується) керівником структурного підрозділу та керівником (заступником) установи банку і приступити до безпосереднього виконання запланованих заходів.

План має містити детальний перелік заходів з примусового стягнення заборгованості за кредитом.

Робота з боржником щодо добровільного повернення «проблемної» заборгованості.

Якщо вартість ліквідного заставленого майна повною мірою забезпечує вимоги банку за кредитним договором, то повернення «проблемної» заборгованості здійснюється шляхом продажу заставленого майна за згодою заставодавця зі спрямуванням коштів на рахунок банку.

Повернення «проблемної» заборгованості здійснюється шляхом продажу позичальником (за допомогою банку) іншого майна з перерахуванням коштів у рахунок повного (часткового) погашення заборгованості.

У разі наявності у позичальника ліквідних платоспроможних поручителів фізичних або юридичних осіб з ними проводиться робота з перерахування до банку (за договорами поруки, переведення боргу та ін.) заборгованості в рахунок повного (часткового) повернення заборгованості позичальника.

Направлення документів для отримання виконавчого документа.

Проведення претензійної роботи проводиться незалежно від

наявності укладених угод для забезпечення виконання зобов\'язань

позичальником за кредитним договором або домовленостей з позичальником (поручителем та ін.) про реалізацію предмета застави чи повернення боргу.

Відповідальна особа юридичного підрозділу протягом 3-х робочих днів з дня затвердження керівником плану заходів з повернення заборгованості з дотриманням вимог Цивільного та Господарського кодексів України готує претензію і подає її на підпис уповноваженій особі.

Претензія уповноваженою особою підписується протягом 2-х робочих днів з дня її отримання. Розрахунок заборгованості за кредитним договором на запит відповідальної особи юридичної служби надається кредитною службою протягом 2-х робочих днів.

Протягом 2-х робочих днів з дня отримання підписаної керівником претензії працівник юридичного підрозділу надсилає претензію позичальнику, поручителю або гаранту рекомендованим чи цінним листом або вручає під розписку.

При частковому визнанні позичальником претензії щодо не визнаної за претензією суми працівник юридичного підрозділу готує позовну заяву про стягнення заборгованості за кредитним договором та подає її на підпис уповноваженій особі. Позовна заява має містити найменування й адреси господарського суду, сторін, ціну позову, зміст позовних вимог, виклад обставин, на яких ґрунтуються вимоги, і документи, що їх підтверджують, розрахунок сум позову та законодавство, на підставі якого подається позов.

За умови наявності нотаріально посвідченого договору застави, укладеного для забезпечення виконання зобов\'язань за кредитним договором, для вчинення виконавчого напису нотаріусом працівник юридичного підрозділу протягом 3-х робочих днів з дня затвердження керівником плану заходів з повернення заборгованості готує та за підписом уповноваженої особи направляє нотаріусу заяву про вчинення виконавчого напису з додатками:

оригінал договору застави;

розрахунок заборгованості за кредитним договором за підписом уповноваженої особи, який за запитом працівника юридичного підрозділу надається кредитною службою протягом 2-х робочих днів;

копії кредитного договору і додаткові угоди до нього.

Після закінчення строку, наданого нотаріусом позичальнику для добровільного погашення заборгованості (за умови надання такого), працівник юридичного підрозділу надає у бухгалтерський підрозділ банку документи для проведення сплати державного мита й оплати послуг нотаріуса, пов\'язаних з вчиненням виконавчого напису. Після оплати державного мита відповідальна особа юридичного підрозділу отримує у нотаріуса виконавчий напис про звернення стягнення на заставлене майно.

Протягом 2-х робочих днів з дня отримання виконавчого напису нотаріуса працівник юридичної служби готує заяву про відкриття виконавчого провадження та за підписом уповноваженої особи направляє її на примусове виконання в державну виконавчу службу з оригіналом виконавчого напису, вчиненого на оригіналі (копії - при частковому стягненні заборгованості) договору застави.

Позовна заява підписується уповноваженою особою банку і протягом 2-х робочих днів з дня її отримання працівником юридичного підрозділу подається до відповідного судового органу.

Протягом 2-х днів з дня отримання виконавчого документа працівник юридичного підрозділу готує заяву про відкриття виконавчого провадження та за підписом уповноваженої особи направляє її на примусове виконання в державну виконавчу службу з оригіналом виконавчого документа.

Всі процесуальні документи, що стосуються судового розгляду і виконавчого провадження, готуються відповідальною особою юридичної служби.

4.

Направлення та супроводження примусового виконання виконавчих документів.

У разі повернення державною виконавчою службою виконавчого документа без виконання або з частковим його виконанням у зв\'язку з відсутністю коштів на рахунку боржника працівник юридичного підрозділу протягом 2-х робочих днів готує клопотання про зміну способу виконання рішення до відповідного судового органу та подає його на підпис уповноваженій особі. Клопотання уповноваженою особою підписується протягом 2-х робочих днів з дня його отримання.

Протягом 2-х робочих днів з дня отримання підписаного керівником клопотання працівник юридичного підрозділу направляє його до відповідного судового органу.

Після отримання виконавчого документа відповідальна особа юридичного підрозділу готує заяву про відкриття виконавчого провадження і за підписом уповноваженої особи направляє її на примусове виконання в державну виконавчу службу (надалі - ДВС) разом з оригіналом виконавчого документа.

Залежно від того, за яким видом споживчого кредиту виникає проблемна заборгованість, відповідно й буде відрізнятися робота банку. Так, зокрема, особливість роботи з повернення проблемної заборгованості за кредитами, виданими на придбання товарів тривалого використання, на оплату послуг полягає у такому. Через 5 календарних днів з дати винесення на рахунок простроченої заборгованості кредитний підрозділ зобов\'язаний протягом 15 календарних днів обдзвонювати позичальника, який не погасив заборгованість, з проміжком у 5 днів за вказаними в анкеті контактними телефонами. Якщо заборгованість не погашена протягом 20 календарних днів, то кредитний підрозділ направляє письмове повідомлення - рекомендований лист позичальнику та у разі наявності - поручителю. В разі наявності часткової або повної простроченої заборгованості й відсотків у термін більше, ніж 30 днів і при винесенні 2-го траншу кредиту на рахунок простроченої заборгованості кредитний підрозділ сповіщає в усній формі службу банківської безпеки про факт виникнення простроченої заборгованості та інформує про результати бесіди з боржником.

При неможливості встановлення місцезнаходження позичальника через 15 днів з початку спроб встановлення контакту з позичальником кредитний підрозділ сповіщає в усній формі службу банківської безпеки про відсутність позичальника за реквізитами, вказаними в анкеті, та інформує про результати бесіди з боржником. Служба банківської безпеки протягом 10 днів з дати отримання повідомлення від кредитного підрозділу проводить співбесіду з позичальником на предмет погашення заборгованості, у разі негативного результату цього заходу вона надає письмовий висновок щодо результатів переговорів, який зберігається у кредитній справі.

У разі повідомлення кредитним підрозділом про неможливість встановлення місцезнаходження позичальника служба банківської безпеки з дня отримання цього повідомлення здійснює розшук позичальника за місцем роботи, через родичів та іншими наявними способами, а також проводить роботу з родичами позичальника на предмет погашення заборгованості.

За наявності 2-х несплачених платежів працівник юридичного підрозділу направляє позичальнику рекомендований лист-претензію про дострокове повернення заборгованості за кредитним договором. За наявності двох чергових несплачених платежів за кредитом та процентами протягом 3-х днів з дня отримання висновку служби банківської безпеки щодо негативного результату переговорів з позичальником і його родичами чи відсутністю будь-яких контактів за вказаними в анкеті реквізитами працівник юридичного підрозділу направляє рекомендований лист позичальнику з повідомленням про дострокове повернення заборгованості за кредитним договором, а у разі наявності - й поручителю (крім випадку прострочення останнього траншу).

При виникненні проблемної заборгованості банком за кредитами, наданими на інвестування в житлове будівництво, на купівлю житла та інші цілі, що забезпечені нерухомим майном, майновими правами на майбутню нерухомість, банком будуть застосовуватися такі дії:

спрямовує інформацію про виникнення проблемної заборгованості за кредитом, наданим для інвестування в житлове будівництво та/або купівлю нерухомого майна або інші цілі, що забезпечені нерухомим майном або майновими правами на майбутню нерухомість, у підрозділ банківської безпеки для перевірки останніми майнового стану боржника, наявності обставин, які можуть негативно вплинути на його платоспроможність, і підрозділ з оцінювання заставленого майна для перевірки стану об\'єкта нерухомості, який є об\'єктом кредитування (забезпечення), юридичному підрозділу.

Працівник юридичного підрозділу:

отримує витяг з державного реєстру іпотек щодо об\'єкта нерухомості, переданого в іпотеку банку (у разі необхідності);

направляє (рекомендованим або цінним листом) вимогу до боржника й іпотекодавця (заставодавця) про дострокове виконання основного зобов\'язання та відшкодування збитків.

Якщо протягом 30 днів зустріч з боржником або іпотекодавцем (заставодавцем) відбулася і останній запропонував прийнятні для банку умови позасудового врегулювання проблеми погашення боргу, то працівник кредитної служби складає письмовий висновок про можливість укладення з боржником (іпотекодавцем) договору про задоволення вимог іпотекодержателя або інших договорів щодо добровільного погашення заборгованості.

Висновок подається працівником кредитного підрозділу на розгляд кредитного комітету установи банку.

В разі згоди кредитного комітету установи банку з пропозиціями щодо шляхів погашення заборгованості, викладеними у висновку, працівник кредитної служби готує необхідні договори, організовує їхнє підписання позичальником (іпотекодавцем) та передає на підпис уповноваженій особі банку.

Контроль за виконанням додаткових угод здійснюється працівником кредитної служби банку до повного погашення проблемної кредитної заборгованості.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 10.5.6. Робота банку з проблемними споживчими кредитами:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -