<<
>>

10.6. Лізинговий кредит

Лізинговий кредит - це відносини між юридично самостійними особами з приводу передачі в оренду засобів праці, а також фінансування, придбання рухомого і нерухомого майна на визначений термін.
Лізинг є формою майнового кредиту.

Загальні правові та економічні засади фінансового лізину визначає Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про лізинг» від 11 грудня 2003 р. (Закон України «Про фінансовий лізинг»). Згідно із законом, фінансовий лізинг (лізинг) - це вид цивільно-правових відносин, що виникають з договору фінансового лізингу.

За договором фінансового лізингу (договір лізингу) лізингодавець зобов\'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше, ніж один рік за встановлену плату (лізингові платежі).

Предметом договору лізингу (предмет лізингу) може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та зарахована відповідно до законодавства до основних фондів. Так, предметом (об\'єктом) лізингу є різне рухоме (машини, обладнання, транспортні засоби, обчислювальна й інша техніка) і нерухоме (будинки, споруди, система телекомунікацій та ін.) майно.

Суб\'єктами лізингу можуть бути:

• лізингодавець - юридична особа, яка передає право володіння і користування предметом лізингу лізингоодержувачу;

лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця;

продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, в якої лізингодавець набуває річ, що надалі буде передана як предмет лізингу лізингоодержувачу;

інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами багатостороннього договору лізингу.

Як лізингодавець (орендодавець) може виступати спеціалізована лізингова організація (фірма).

Лізингові організації можуть бути дочірніми товариствами банків. Лізингоодержувачем (орендатором, користувачем) можуть бути всі суб\'єкти господарювання. Як продавець (постачальник, виробник) виступають підприємства, організації та інші суб\'єкти господарювання, що здійснюють виробництво або реалізацію товарно- матеріальних цінностей.

За термінами експлуатації та періодом амортизації майна лізинг поділяється на оперативний і фінансовий. Оперативний лізинг - це перевідступлення майна на термін менший, ніж термін повної амортизації. Він поділяється на: короткотерміновий оперативний лізинг - від кількох днів до року; середньотерміновий - від року до 5 - 10 років. Фінансовий лізинг - це перевідступлення майна на термін повної амортизації або близький до періоду повної амортизації. Інколи його називають капітальною орендою або чистою орендою з повною виплатою. При цій операції орендодавець сподівається отримати назад протягом базисного строку оренди всю суму коштів, вкладених в орендовану власність, плюс витрати, пов\'язані з фінансуванням.

При фінансовій оренді орендовані активи придбаваються орендодавцем на прохання орендатора, причому останній бере на себе практично всі зобов\'язання власника, у тому числі відповідальність за зберігання орендованої власності.

За способами придбання майна виділяють прямий лізинг, лізинг виробника і повернений лізинг. Прямий лізинг - лізингодавець придбає у виробника у власність майно для здачі його користувачу в оренду. Це може бути оренда із залученням коштів третьої сторони. Лізингова компанія за дорученням підприємства-орендатора купує машини, обладнання та інші засоби праці у підприємства-виробника за рахунок власних коштів або кредиту. Лізинг виробника - лізингодавець фінансує виробника, який виконує дві функції: продавця предмета лізингу і лізингоотримувача з правом сублізингу. Сублізинг - це вид піднайму предмета лізингу, відповідно до якого лізингоодержувач за договором лізингу передає третім особам (лізингоодержувачам за договором сублізингу) в користування за плату на погоджений строк відповідно до умов договору сублізингу предмет лізингу, отриманий раніше від лізингодавця за договором лізингу.

Серед різноманітних видів лізингу слід назвати операції поверненого лізингу. Вони полягають у продажу підприємством частини його власного майна лізинговій компанії з одночасним підписанням контракту про його оренду. Така операція дає змогу підприємству отримати грошові кошти за рахунок продажу засобів виробництва, не припиняючи їхньої експлуатації. Грошові кошти, які вивільняються, можна використати для нових капіталовкладень.

Відносини з приводу лізингу між його суб\'єктами визначаються договором лізингу. Договір лізингу має бути укладений у письмовій формі. Важливими умовами договору лізингу є:

предмет лізингу;

строк, на який лізингоодержувачу надається право користування предметом лізингу (строк лізингу);

розмір лізингових платежів;

інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Термін оренди залежить від предмета лізингу, періоду амортизації й початкової вартості. За користування предметом лізингу лізингодавець стягує з користувача лізингові платежі, розмір яких визначається договором. Лізинговий платіж охоплює: витрати, пов\'язані з придбанням предмета лізингу; лізингову ставку; витрати зі страхування предмета й інші витрати лізингодавця. Лізингова ставка орієнтується на розмір позичкового процента банку, суму накладних витрат і розмір прибутку лізингодавця та нараховується на вартість предмета лізингу.

Лізингодавець має право інвестувати на придбання предмета лізингу як власні, так і залучені та позичкові кошти. Сплата лізингових платежів здійснюється у порядку, встановленому договором.

Лізингові платежі можуть охоплювати:

а) суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу;

б) платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно;

в) компенсацію відсотків за кредитом;

г) інші витрати лізингодавця, безпосередньо пов\'язані з виконанням договору лізингу.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 10.6. Лізинговий кредит:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -