<<

Рекомендована література нормативна:

1. Конституція України, прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К., 1996.

2. Конвенция по борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

- Вена, Австрия. -25.XI-20.XII.1988.

3. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності / Резолюція 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 р. - ІАЦ Ліга-бізнесінформ, 2006.

4. Кримінальний кодекс України // ВВР України. - 2001. - № 25-26. - Ст.131 (з наступними змінами та доповненнями).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // ВВР України. - 2012. - № 3-4. - Ст. 21.

6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 5083-VI від 05.07.2012} (ч.12) / Верховна Рада України; Закон від 13.04.2012 № 4652-VI. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4652-17/page

7. Митний кодекс України. - Х., 2005.

8. Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів : Закон України від 23 грудня 1993 р. // ВВР. - 2009. - № 36-37. - Ст. 50.

9. Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 р. // ВВР. - 2008. - № 27-28. - Ст. 93.

10. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Закон України від 23 грудня 1993 р. // ВВР. - 1994. - № 11. - Ст. 296.

11. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними : Закон України від 15 лютого 1995 р. // ВВР. - 2007. - № 10. - Ст. 89.

12. Про Національну поліцію : Закон України від 04 серпня 2015 р. // ВВР. - 2015. - № 28. - Ст. 253.

13. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 р. // ВВР. - 2011. - № 32. - Ст. 314.

14. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 червня 1993 р.

// ВВР. - 2011. - № 23. - Ст. 160.

15. Про прокуратуру : Закон України від 5 листопада 1991 р. // ВВР. - 2011. - № 30. - Ст. 279.

16. Про Службу безпеки України : Закон України від 25 березня 1992 р. // ВВР. - 2011. - № 10. - Ст. 63.

17. Про контррозвідувальну діяльність : Закон України від 26 грудня 2002 р. // ВВР. - 2011. - № 32. - Ст. 314.

18. Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 3 квітня 2002 р. // ВВР. - 2011. - № 32. - Ст. 316.

19. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей : Закон України // ВВР. - 2011. - № 4. - Ст. 18.

20. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб : Закон України від 4 березня 1998 р. // ВВР. - 2009. - № 10-11.

21. Про розвідувальні органи України : Закон України від 22 березня 2001 р. // ВВР. - 2008. - № 27-28.

22. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» : науково- практичний коментар / за заг. ред. С.В. Ківалова. - Одеса, 2013.

23. Про національну поліцію : Закон України // ВВР. - 2015. - № 40-41. - Ст. 379.

24. Про затвердження положення про порядок взаємодії органів досудового слідства з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, застосування електронних засобів контролю : наказ МВС України № 696 від 09.08.2012.

25. Про Єдиний реєстр досудових розслідувань : наказ Генеральної прокуратури України № 69 від 17.08.2012.

26. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшу- кових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року №№ 114/1042/516/936/1687 5/5.

27. Справочное руководство по уголовному судопроизводству [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://polis.osce.org/library /f/3071/1897/oScE- AUS-SPM-3071-КЦ-Справочное руководство по уголовному процессу/pdf

28.

Об оперативно-розыскной деятельности : Закон Республики Казахстан // Правоохранительные органы Республики Казахстан : сб. нормативных актов / сост. Мухамеджанов Э.Б., Шаймердинова А.Е. - Алматы, 2003.

підручники та навчальні посібники:

1. Антонов К.В. Правові засади оперативно-розшукової діяльності : навчальний посібник (за вимогами кредитно-модульної системи) / К.В. Антонов, О.В. Вишня, О.В. Сачко, С.І. Халімон / за ред. І.Г. Богатирьова. - Х., 2009.

2. Джужа О.М. Нова редакція закону України «Про оперативно- розшукову діяльність» : методичні рекомендації / Джужа О.М., Горбачевсь- кий В.Я., Орлов Ю.Ю. - К., 2008.

3. Дидоренко Э.А. Основы оперативно-розыскной деятельносты в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение) : учебное пособие / Э.А. Дидоренко, Б.И. Бараненко, В.А. Глазков и др. - К., 2007.

4. Душейко Г.О. Реалізація оперативно-розшукової інформації на стадії порушення кримінальної справи : навчальний посібник / Г.О. Душейко. - К., 2007.

5. Захаров В.П. Проблеми інформаційного забезпечення правоохоронних структур : навчально-практичний посібник / В.П. Захаров, В.І. Рудешко. - Львів, 2007.

6. Ивахин А.Е. Оперативно-розыскная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб : учебное пособие : в 6-ти т. / А.Е. Ивахин. - К. : КНТ (І т. 2008. - 406 с.; ІІ т. 2008. - 220 с.; ІІІ т. 2008. - 958 с.; ІУ т. 2008. - 430 с.; У т. 2009. - 488 с.; УІ т. 2009. - 606 с.)

7. Мінка П.Я. Оперативно-розшукова діяльність : навчальний посібник / П. Я. Мінка, Т.П. Мінка, А.В. Хрідочкін, М.Г. Богуславський. - Дніпропетровськ, 2010.

8. Негласні слідчі (розшукові) дії : курс лекцій / за заг. ред. Д.Й. Никифорчука. - К., 2012.

9. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ : навчальний посібник / Б.І. Бараненко та ін. - Луганськ, 2014.

10. Сервецький І. В. Науково-практичний коментар Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” / І.В. Сервецький. - К., 2005.

11. Шинкаренко І.Р.

Обліки в оперативно-службовій діяльності органів внутрішніх справ : навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, О.М. Барановсь- ка. - Сімферополь, 2008.

12. Шинкаренко І.Р. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності (структурно-логічні схеми) : навчальне видання. - 3-тє вид., доп. і пе- рероб. / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко / за ред. І.Р. Шинкаренка. - Дніпропетровськ, 2011.

13. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) : навч. посіб. / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. І.Р. Шинкаренка. - Дніпропетровськ, 2015.

навчально-методична, наукова та довідкова:

1. Антологія сиску : [в 14 т.] / відп. ред. : Ю.І. Римаренко, В.І. Кушне- рець. - К., 2005. - Т.1: Документи та матеріали з кримінального сиску (13971918) / упоряд. : Ю.І. Римаренкко, В.М. Чисників, І.Р. Шинкаренко та ін. - 596 с.

2. Баб'як А.В. Отримання та використання первинної оперативно- розшукової інформації оперативними підрозділами МВС України : монографія / А.В Баб'як, В.П. Сапальов, М.В. Стащак, В.В. Шендрик. - Львів, 2010.

3. Душейко Г.О Міжнародний розшук: теорія та практика : монографія / Г.О. Душейко, В.А. Некрасов, В.Я. Мацюк та ін. - К., 2006.

4. Законодавче забезпечення оперативно-розшукової діяльності : зб. нормативно-правових актів / упоряд. : І.В. Сервецький, С.І. Ніколаюк, Р.О. Коніжай та ін. - К., 2001.

5. Комп'ютерізовані інформаційні підсистеми МВС України в боротьбі зі злочинністю. - К., 1998.

6. Корнієнко М.В. Сучасні засади протидії спеціалізованих підрозділів

ОВС організованій злочинності : монографія / М.В. Корнієнко. - К., 2003.

7. Королев В.И. История политической полиции Крыма: действовать энергично и по закону : монография / В.И. Королев. - Симферополь, 2007.

8. Кубко Е.Б. Введение в теорию государственно-правовой организации социальных систем : монография / Е.Б. Кубко, В.П. Нагребельный. - К., 1997.

9. Михеєнко М.М.

Концептуальні питання розробки та вдосконалення Кримінально-процесуального та інших кодексів кримінального циклу / М.М. Михеєнко // Принципи кодифікації законодавства України : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. - Х., 1993. - С. 24.

10. Некрасов В.А. Оперативне розпізнання : монографія / В.А. Некрасов, В.Я. Мацюк, Н.Є. Філіпенко, Л.В. Родинюк. - К., 2007.

11. Пиджаренко А.М. Исторические аспекты уголовного и политического сыска / А.М. Пиджаренко // Бюл. по обмену опытом работы МВД Украины. - 1994. - № 113/114. - С. 39-44.

12. Плетт В. Стратегическая разведка. Основные принципы / В. Плетт. - М., 1997. - С. 30.

13. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно- розшукової діяльності у кримінальному процесі : монографія / М.А. Погоре- цький. - Х., 2007.

14. Усенко В.Ф. Використання конфіденційної допомоги громадян у боротьбі зі злочинами : монографія / В.Ф. Усенко, В.А. Некрасов, В.Я. Ма- цюк. - К., 2007.

15. Хараберюш І. Ф. Використання оперативно-технічних засобів у протидії злочинам, що вчиняються у сфері нових інформаційних технологій : монографія / І.Ф. Хараберюш, В.Я. Мацюк, В.А. Некрасов, О.І. Хара- берюш. - К., 2007.

16. Хараберюш О.І. Нелегальна міграція: проблеми координації протидії : монографія / О.І. Хараберюш, І.Р. Шинкаренко, І.Ф. Хараберюш / за заг. ред. І.Р. Шинкаренка. - Донецьк, 2010.

17. Шинкаренко І.Р. Злочини у сфері використання комп’ютерної техніки: кваліфікація, розслідування та протидія : монографія / І.Р. Шинкаренко, В.О. Голубєв, М.В. Карчевський, І.Ф. Хараберюш. - Донецьк, 2007.

18. Шинкаренко И. Р. Правовые основы проведения оперативнорозыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) действий (структурно-логические схемы) : учеб. пособие / И. Р. Шинкаренко, О. В. Кириченко, В. В. Дараган ; под общ. ред. И.Р. Шинкаренко. - Днепропетровск, 2013.

З М І С Т

Передмова................................................................................................ 3

Розділ 1. Поняття та форми оперативно-розшукової діяльності та її правового регулювання 5

1.

І.Поняття та зміст оперативно-розшукової діяльності.................. 5

1. 2. Форми оперативно-розшукової діяльності................................. 11

1.3. Оперативна профілактика............................................................... 23

1.4. Оперативне провадження (розробка) за ОРС................................ 30

Розділ 2. Здійснення оперативно-розшукових заходів у межах провадження оперативно-розшукових справ 42

2.1. Поняття, система та класифікація оперативно-розшукових заходів ... 42

2.2. Оперативно-розшукові заходи, які не потребують дозволу слідчого судді

або рішення прокурора......................................................................... 53

2.3. Оперативно-розшукові заходи, які здійснюються на підставі ухвали слідчого судді або рішення прокурора.................................................................................................. 61

2.4. Оперативно-технічні заходи............................................................ 76

2.5. Використання матеріалів, отриманих під час здійснення оперативно-

розшукових заходів................................................................................ 88

РОЗДІЛ 3. Правові та організаційні основи здійснення негласних слідчих (розшукових) дій під час кримінального провадження................................................................. 100

3.1. Загальні основи використаня можливостей оперативних підрозділів під

час кримінального провадження......................................................... 100

3.2. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов’язані із втручанням у приватне спілкування 115

3.3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.......................... 121

Розділ 4. Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю та прокурорський нагляд за дотриманням законності під час здійснення оперативно- розшукового та кримінального провадження 148

4.1. Прокурорський нагляд за дотриманням законності під час здійснення

оперативно-розшукових заходів........................................................... 148

4.2. Види контролю за законністю під час здійснення оперативно-розшукових

заходів...................................................................................................... 155

4.3. Судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю та здійсненням негласних слідчих (розшукових) дій під час кримінального провадження...................... 161

Розділ 5. Організаційні та психологічні засади здійснення оперативно- розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій........................................................................ 186

5.1. Загальні організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів

та негласних слідчих (розшукових) дій............................................... 186

5.2. Психологічні основи тактики здійснення оперативно-розшукових заходів

та негласних слідчих (розшукових) дій................................................ 193

Післямова................................................................................................. 208

Глосарій.................................................................................................... 212

Рекомендована література..................................................................... 219

Навчальне видання

ШИНКАРЕНКО Ігор Ростиславович ШИНКАРЕНКО Інна Олександрівна КИРИЧЕНКО Олег Вікторович

ПРАВОВІ

ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ (СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ)

Навчальний посібник

За редакцією

кандидата юридичних наук, професора І. Р. Шинкаренка

Редактор, оригінал-макет - А.В. Самотуга

Підп. до друку 23.01.2016 р. Формат 60x84/16. Гарнітура - Times. Друк трафаретний. Папір офісний. Ум.-друк. арк. 14,00. Тираж 100 прим. Замовлення № 1/16-нп.

Редакційно-видавниче відділення відділу організації наукової роботи ДДУВС 49005, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26, т. (056) 370-96-59 Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДП № 164-р від 07.08.2013

<< |
Источник: Шинкаренко І.Р.. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції: навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. Шинкаренка. - Дніпропетровськ : ДДУВС,2016. - 224 с.. 2016

Скачать оригинал источника

Еще по теме Рекомендована література нормативна::

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -