<<
>>

ПІСЛЯМОВА

Виклавши у структурно-логічних схемах правові та організаційні основи здійснення ОРЗ та НСРД, вважаємо за необхідне вказати, що сьогодні основними теоретико-прикладними проблемами удосконалення чинної нормативної бази можуть бути такі:

I.

Проблеми визначення мети і завдань ОРД відповідно до новел КПК та обов’язків оперативних підрозділів вживати необхідних оперативно- розшукових заходів з попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів та викриття причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів, здійснювати профілактику правопорушень (п. 1 ст. 7 Закону України «Про опера- тивно-розшукову діяльність» зі змінами відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»).

Означена норма йде у протиріччя зі ст. 2 Закону України «Про опера- тивно-розшукову діяльність», що визначає завданням оперативно- розшукової діяльності пошук і фіксацію фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп ... з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.

Як вбачається, обов’язки є значно ширшими від завдань. Це, на наш погляд, не є припустимим. Аналіз законодавчого закріплення завдань опера- тивно-розшукової діяльності свідчить, що після змін до Закону «Про опера- тивно-розшукову діяльність» неврахованими залишилися деякі основні завдання ОРД: попередження та виявлення злочинів, забезпечення внутрішньої (власної) безпеки суб'єктів оперативно-розшукової діяльності, їх персоналу і осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, громадян, захист їх прав та свобод, законних інтересів, підтримка пенітенціарної безпеки та режиму виконання покарань.

II. Згідно зі змінами до тексту статті 4 Закону України «Про оперативно- розшукову діяльність», оперативно-розшукова діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини.

У той же час, проаналізувавши чинне законодавство, що регламентує діяльність суб’єктів ОРД в Україні та на теренах пострадянського простору, можемо визначити її основні принципи:

- діяльність поліції будується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, безперервності;

- діяльність СБУ будується на засадах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України та на основі дотримання прав і свобод людини;

- контррозвідувальна діяльність заснована на принципах безперервності; конспірації, поєднання гласних та негласних форм і методів діяльності; комплексному використанні правових, профілактичних та організаційних заходів; адекватності заходів із захисту державної безпеки реальним і потенційним загрозам;

- підрозділи Державної прикордонні служби України будують свою діяльність на принципах безперервності; поєднання гласних, негласних та конспіративних форм і методів діяльності; відкритості для демократичного цивільного контролю;

- суб’єкти ОРД у країнах СНД та Балтії здійснюють свою діяльність на принципах поєднання гласних і негласних заходів, законності, гласності і секретності.

Аналіз думок науковців та чинного законодавства на теренах СНД дозволяє визначити, що усе різноманіття принципів ОРД науковці поділяють на декілька груп: конституційні, загальні, організаційно-управлінські та спеціальні.

Конституційні: забезпечення прав і свобод людини; повага до гідності особи; невтручання в особисте і сімейне життя особи.

Загальні принципи: законність; верховенство права; відкритість для демократичного цивільного контролю; взаємодія і координація; адекватність заходів потенційним загрозам правам і свободам людини; комплексне використання правових, профілактичних та організаційних заходів; мінімальне втручання у права та свободи людини; науковість.

Організаційно-управлінські: розмежування сфер діяльності підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність; плановість; прогнозування; безперервність; взаємодія з органами управління і населенням; забезпечення безпеки усіх учасників ОРД; динамічність проведення тактичної операції; забезпечення постійної оперативної готовності; соціального і правового захисту учасників ОРД.

Спеціальні принципи: поєднання гласних та негласних форм і методів діяльності; конспіративність; наступальність; забезпечення встановлення об’єктивної істини.

III. Наступною новелою є норма, яка визначає, що «оперативні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, податкової міліції Державної податкової служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України проводять слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні за дорученням слідчого, прокурора в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України. Письмові доручення щодо проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, надані слідчим, прокурором у межах компетенції та в установленому порядку, є обов'язковими до виконання оперативним підрозділом».

У цьому випадку виникає декілька питань: які негласні слідчі (розшукові) дії і хто саме їх буде виконувати? У практиці ОРД склалося, що у правоохоронних органах України (ОВС) здійснюють окремі види ОРЗ спеціалізовані оперативні підрозділи: оперативна служба (спостереження за особою, річчю або місцем); оперативно-технічні підрозділи (аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК); огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК); зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК); зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК); установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268КПК); обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК); аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК)). Проведення означених заходів іншими оперативними підрозділами не дозволяється виходячи з вимог конспірації особового складу та засобів означених підрозділів.

У той же час п. 6 статті 246 КПК наголошує, що проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий, який здійснює досудове розслідування злочину, або за його дорученням - уповноважені оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України, органів Державної митної служби України.

За рішенням слідчого чи прокурора до проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть залучатися також інші особи. Означена норма йде у протиріччя з теорією та практикою і неможлива до виконання стосовно наведених СНД.

IV. Означені новели пов’язані з визначенням переліку та змісту ОРЗ, особливостей їх санкціонування та класифікації. Вони потребують комплексних системних досліджень та будуть розглянуті у наступних публікаціях.

Аналіз наукових публікацій та практики використання новітнього кримінально-процесуального та оперативно-розшукового законодавства дозволяє визначити деякі правові проблеми, які потребують свого вирішення на законодавчому та науковому рівнях:

- нормативне розмежування оперативно-розшукового та кримінального провадження;

- визначення та законодавче закріплення переліку ОРЗ, що здійснюються під час оперативно-розшукового провадження;

- деталізація та класифікація видів ОРЗ, рівня та механізму їх санкціонування;

- уточнення принципів ОРД відповідно до сучасних досягнень теорії ОРД та кримінального процесу;

- уточнення стадій та етапів оперативно-розшукового провадження і т.ін.

Сприятиме розробці напрямів удосконалення правової бази ОРД дослідження за такими напрямками:

- здійснення наукових досліджень, спрямованих на інтеграцію, диференціацію та взаємозв'язок стратегії оперативно-розшукової діяльності з державною стратегією правоохоронної діяльності, а також формування єдиного правового поля діяльності суб’єктів ОРД у сфері протидії злочинності на етапах запобігання злочинам, кримінального провадження та кримінального судочинства;

- дослідження поняття, змісту, системи принципів оперативно- розшукової діяльності, підстав їх класифікації та особливостей їх реалізації у практичній діяльності оперативних підрозділів та під час конкретних організаційно-тактичних форм ОРД відповідно до новел КПК-2012;

- визначення поняття та змісту використання інституту обмеження конституційних прав і свобод людини, особливостей правових та інших гарантій захисту прав і свобод особи, стосовно якої здійснюється оперативно- розшукова діяльність, шляхи та напрями удосконалення чинного законодавства відповідно до світових стандартів забезпечення прав і свобод людини під час оперативно-розшукової діяльності та формування новітньої моделі поліцейської діяльності відповідно до новел КПК -2012.

- дослідження механізму реалізації організаційно-тактичних форм опе- ративно-розшукового провадження, напрямки його законодавчого закріплення, особливості нормативного регулювання організації здійснення ОРЗ у межах конкретних форм ОРД з визначення усієї системи ОРЗ та відмінності механізму їх санкціонування стосовно НСД, що передбачені КПК, та здійснення судового контролю за законністю під час ОРД;

- дослідження механізму перспектив законодавчого закріплення порядку організації провадження оперативних розробок осіб, підозрюваних у підготовці до вчинення злочину;

- визначення правових, моральних, соціальних та організаційних проблем формування системи громадського контролю за оперативно- розшуковою діяльністю правоохоронних органів відповідно до світових стандартів забезпечення прав і свобод людини.

Аналіз досвіду інших країн і думок науковців дозволяє визначити фактори, які необхідно враховувати під час законотворчого процесу у сфері ОРД, а саме:

- визначення переліку законодавчих актів, які потребують внесення до них відповідних змін, доповнень, а також тих, що потребують розробки;

- встановлення регулятивної значущості таких актів і пріоритетності їх підготовки;

- визначення структури і змісту кожного з цих актів;

- визначення кола розробників законодавчих актів та термінів їх підготовки.

Використання означених методологічних підходів буде сприяти:

- законодавчому закріпленню детальної регламентації оперативно- розшукової діяльності та розмежування оперативно-розшукового та кримінального провадження;

- визначенню критеріїв внутрішнього і зовнішнього оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів у сфері ОРД;

- механізму забезпечення законності під час ОРД та розподілу компетенції між структурами, які мають право здійснювати ОРД та забезпечують проведення судового, внутрішнього та зовнішнього контролю і т. ін.

ГЛОСАРІЙ

Аудіо-, відеоконтроль місця - оперативно-розшуковий захід, що полягає у застосуванні технічного обладнання у публічно доступному місці з метою фіксації відомостей (розмов, поведінки осіб, інших подій), які мають значення для вирішення завдань ОРД та кримінального провадження, без відома присутніх у ньому осіб.

Аудіо-, відеоконтроль особи - оперативно-розшуковий захід, що полягає у застосуванні технічного обладнання, яке дає змогу без відома особи, приховано отримувати і фіксувати інформацію про обстановку, в якій вона перебуває, про її контакти, розмови та дії.

Візуальне спостереження - оперативно-розшуковий захід, що полягає у негласному зовнішньому стеженні суб'єктами оперативно-розшукової діяльності за особами, які становлять оперативний інтерес, із застосуванням оперативно-технічних засобів з метою одержання та закріплення оперативної інформації, що сприяє попередженню та розкриттю злочинів, розшуку злочинців та осіб, які безвісно зникли, або встановленню місця їх знаходження, а також забезпеченню безпеки працівників правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, коли іншими заходами вирішити поставлені завдання неможливо або важко.

Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації - це оперативно- розшуковий захід, що полягає в організації оперативним підрозділом введення уповноваженої особи в організовану групу чи злочинну організацію під легендою прикриття для отримання відомостей, речей і документів, які мають значення для вирішення завдань ОРД та розслідування злочину або злочинів, які вчиняються цими групами.

Джерела оперативно-розшукової інформації - особи, матеріальні об'єкти, системи, які повідомляють чи містять відомості про злочини, що замишляються, готуються, вчиняються або вчинені.

Запобігання злочинам оперативно-розшуковими засобами - система цілеспрямованих оперативно-розшукових, інших, передбачених законом, заходів з метою нейтралізації причин та умов злочинності щодо осіб, від яких можна чекати вчинення злочинів, з метою: оперативного контролю за ними; профілактичного впливу; виявлення та припинення злочинів, що замишляються, і злочинів, що готуються; використання негласної інформації в оперативно-профілактичній роботі ОВС.

Засоби оперативно-розшукової діяльності - сукупність передбачених чинним законодавством та відомчими нормативними актами спеціальних обліків, що забезпечують накопичення, обробку, зберігання та використання інформації про факти, предмети і осіб, що становлять оперативний інтерес, а також засобів оперативної техніки і службово-розшукового собаківництва, що використовуються оперативними підрозділами для попередження, припинення і розкриття злочинів.

Зняття інформації з електронних інформаційних систем без відома їх власника, володільця або утримувача - оперативно-розшуковий захід, що полягає у застосуванні технічного обладнання для одержання інформації, яка міститься в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютер), автоматичних системах, комп’ютерній мережі, мережі електрозв’язку.

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж -

оперативно-розшуковий захід, що полягає у застосуванні технічного обладнання, яке дає змогу зафіксувати факт контакту у мережі, а також аудіовізуально сприймати, фіксувати та відтворювати інформацію, що передавалася цим каналом зв’язку, у тому числі її зміст.

Зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи не пов’язаний з подоланням системи логічного захисту -

оперативно-розшуковий захід, що полягає у застосуванні технічного обладнання для одержання інформації з електронних інформаційних систем, що містять відповідну інформацію.

Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності -

комплекс заходів, що здійснюються різноманітними суб'єктами оперативно- розшукової діяльності і спрямовуються на пошук та виявлення з гласних і негласних джерел оперативно-розшукової інформації, її обробку, узагальнення, збереження і використання з метою прийняття цими суб'єктами відповідних рішень для виконання своїх функцій (реалізації своїх функцій, прав та обов'язків).

Інформаційна система - організаційно упорядкована й відповідно оформлена множина даних (документів), інформаційних потоків, каналів зв'язку, технічних і технологічних засобів, що забезпечують взаємозв'язок між елементами системи з метою її ефективного функціонування і розвитку.

Контрольна закупівля - здійснення операції купівлі-продажу з особою, що підозрюється у протиправній діяльності у сфері фінансової, господарчої, підприємницької діяльності.

Контрольоване постачання - оперативно-розшуковий захід, який здійснюється правоохоронними органами (суб’єктами ОРД та співробітниками митної служби), у тому числі у взаємодії з іншими державними органами, та полягає в забезпеченні переміщення під контролем і оперативним наглядом правоохоронних органів товарів, предметів, речовин та інших об'єктів з метою виявлення протиправних дій, злочинів, установлення юридичних, фізичних осіб, причетних до їх здійснення.

Конфіденційне співробітництво - негласне з дотриманням сурової конспірації співробітництво громадян з оперативними підрозділами правоохоронних органів, яке полягає у наданні ними на засадах добровільності систематичної законспірованої допомоги у вирішенні завдань оперативно-розшукової діяльності.

Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи - оперативно-розшуковий захід, що полягає у проникненні оперативного працівника чи уповноваженої особи без відома власника чи володільця, приховано або під легендою, у приміщення та інше володіння для встановлення технічного обладнання або безпосередньо з метою виявлення і фіксації слідів злочину, проведення огляду, виявлення документів, речей, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення копій чи їх зразків, виявлення осіб, що переховуються від органів розслідування, або з іншою метою для досягнення цілей ОРД та кримінального провадження.

Оперативна закупівля - оперативно-розшуковий захід, пов’язаний з уявним негласним придбанням у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності товарів, предметів та речовин, обіг яких визначено чинним законодавством України, з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь.

Оперативний огляд - вид оперативно-розшукового заходу, що полягає у проведенні суб’єктами оперативно-розшукової діяльності безпосередньо або опосередковано (іншими особами за їх дорученням) заходів щодо гласного, негласного, зашифрованого ознайомлення з предметами, документами, обстановкою, іншими носіями інформації для виявлення та фіксації слідів злочинної діяльності для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності та кримінального судочинства.

Оперативне опитування - оперативно-розшуковий захід, що полягає в одержанні оперативними працівниками усної інформації шляхом безпосереднього спілкування з громадянами, які можуть бути обізнані про осіб та фактичні дані, що становлять оперативний інтерес для оперативних підрозділів, та організації протидії злочинності.

Оперативні підрозділи - це організаційно виокремлені управлінські структури, яким у правових приписах оперативно-розшукового законодавства і відомчих нормативних актах визначено: завдання, принципи, компетенція, підстави щодо здійснення ОРД та інших правових дій з виконання завдань протидії злочинності оперативно-розшуковими методами, засобами та заходами.

Оперативний працівник - це фізична особа, яка наділена правами і обов’язками, передбаченими оперативно-розшуковим законодавством, відомчими нормативними актами, відповідає певним морально-психологічним, професійно-діловим і фізичним якостям, що обумовлені специфікою опера- тивно-розшукової діяльності.

Оперативно-розшукова діяльність - соціально необхідна, особливим чином організована, науково обумовлена, законодавчо регламентована система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідуваль- них заходів, які здійснюються спеціально уповноваженими підрозділами та особами з метою отримання інформації з попередження, виявлення, припинення і розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, розшуку осіб, які переховуються від кримінального переслідування і правосуддя, ухиляються від відбування кримінального покарання у вигляді позбавлення волі, розшуку осіб, що безвісно зникли, а також виконання завдань розвідувальної, контр- розвідувальної діяльності та забезпечення національної безпеки України.

Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства -

система заходів, що здійснюється суб’єктами ОРД, з метою створення оптимальних умов встановлення об’єктивної істини, припинення та нейтралізації протидії кримінального середовища, реалізації принципу невідворотності відповідальності винних за вчинені злочини, виконання правоохоронної функції держави та захисту (безпеки) учасників кримінального процесу.

Оперативно-розшуковий захід (ОРЗ) - елемент оперативно- розшукової діяльності, що складається з системи дій, спрямованих на використання оперативно-розшукових сил, засобів та методів, що здійснюють у межах своєї компетенції спеціально уповноважені суб’єкти з метою вирішення конкретних завдань оперативно-розшукової діяльності та забезпечення кримінального судочинства.

Об’єкт оперативно-розшукового заходу - система суспільних відносин, захист яких здійснюється з використанням оперативно-розшукової діяльності. Об’єкти ОРЗ можна поділити на: загальний об’єкт (суспільні відносини); конкретний об’єкт.

Оперативно-розшукова інформація - це фактичні дані, що мають безпосереднє або перспективне (потенційне) значення для вирішення стратегічних, тактичних і організаційних задач оперативно-розшукової діяльності, одержані оперативними апаратами гласними і негласними методами з різноманітних джерел або отримані в ході аналітичного опрацювання первинних даних.

Оперативний облік - це система реєстрації, накопичення, класифікації та зберігання даних про осіб, предмети, події за їх прикметами й ознаками, призначена для ефективного інформаційного забезпечення суб'єктів оперативно-розшукової діяльності у боротьбі зі злочинністю.

Оперативно-розшукова справа - форма концентрації та систематизації матеріалів на особу або групу осіб, стосовно яких є достовірні дані про підготовку або вчинення злочину, або осіб, які розшукуються.

Оперативно-розшукове провадження - негласне здійснення у межах оперативно-розшукової справи комплексу оперативно-розшукових заходів стосовно особи або групи осіб, що обгрунтовано підозрюються у підготовці або скоєнні злочину, з метою його попередження або розкриття, або з метою розшуку злочинця, що переховується від слідства і суду, коли іншим шляхом досягти зазначених цілей неможливо або вкрай важко.

Оперативно-технічні засоби - це система спеціально виготовлених або пристосованих приладів, пристроїв, апаратів, хімічних речовин, індикаторів тощо для переважно негласного (зашифрованого) застосування при здійсненні оперативно-розшукових заходів та науково обгрунтованих прийомів їх правомірного використання у процесі оперативно-розшукової діяльності.

Оперативно-технічні заходи - комплекс оперативно-розшукових дій з негласним застосуванням спеціальних оперативно-технічних засобів щодо пошуку та фіксації фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб і груп з метою вирішення завдань забезпечення національної безпеки, оперативно-розшукової діяльності та кримінального судочинства.

Принципи оперативно-розшукової діяльності - це керівні ідеї, вихідні положення, вироблені практикою, закріплені в законодавчих та нормативних актах, що регулюють суспільні відносини у сфері оператив- но-розшукової діяльності і відображають політичні, економічні, соціальні закономірності розвитку суспільства, а також моральні й етичні уявлення громадян про зміст, мету, завдання та механізм здійснення оперативно- розшукової діяльності.

Правова основа оперативно-розшукової діяльності - система правових норм, що містяться у законодавчих актах України та міжнародно- правових угодах і договорах, котрі створюють правові умови для проведення оперативно-розшукових заходів, які визначають гарантії законності, а також регламентують правові та організаційні питання забезпечення соціального і правового захисту працівників оперативних підрозділів.

Припинення злочину оперативно-розшуковими засобами - це діяльність оперативних підрозділів, інших структурних служб правоохоронних органів, спрямована на недопущення продовження та завершення злочину, що полягає: в нейтралізації злочинних дій на стадії готування чи замаху на злочин; у припиненні злочину, що триває.

Проникнення у злочинну групу (злочинну організацію) негласного

працівника оперативного підрозділу - це система гласних і негласних, організаційних, інформаційно-аналітичних, оперативно-технічних і інших заходів із забезпечення проникнення негласного співробітника у злочинне середовище для вирішення задач оперативно-розшукової діяльності і забезпечення кримінального судочинства.

Розкриття злочинів оперативно-розшуковими засобами - це діяльність, заснована на поєднанні оперативно-розшукових заходів та процесуальних дій по виявленню злочинів та осіб, що їх вчинили; встановленню обставин, що підлягають доказуванню; виявленню винних; створенню умов, що забезпечують застосування до винних заходів, передбачених кримінальним законодавством.

Сили оперативно-розшукової діяльності - це оперативні підрозділи правоохоронних органів та їх посадові особи, які у повному обсязі або частково реалізують оперативно-розшукові функції, громадяни, з якими встановлено конфіденційне співробітництво на засадах добровільності, а також представники громадськості, які залучаються до виконання оперативно-розшукових завдань.

Спостереження за особою - це оперативно-розшуковий захід, що полягає у візуальному спостереженні за особою для фіксації її пересування, контактів, поведінки, перебування у певному місці тощо або застосуванні з цією метою спеціальних технічних засобів для спостереження.

Спостереження за річчю або місцем - це оперативно-розшуковий захід, що полягає в організації та беспосередньому проведенні візуального спостереження за певною річчю або певним місцем співробітниками спеціального оперативного підрозділу для фіксації її пересування, контактів з нею певних осіб, подій у певному місці, для перевірки відомостей або застосуванні з цією метою спеціальних технічних засобів для спостереження.

Стадії оперативно-розшукової діяльності - досить відокремлені етапи оперативно-розшукової діяльності, які характеризуються своєрідним колом завдань, визначеним переліком та певною послідовністю проведення оперативно-розшукових заходів і змістом прийнятих підсумкових рішень.

Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності - оперативні підрозділи правоохоронних органів та їх посадові особи, що наділені державно- владними повноваженнями на проведення оперативно-розшукових заходів.

Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу - опера- тивно-розшуковий захід, що полягає у застосуванні технічного обладнання для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу, систем зв’язку та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв’язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, якщо в результаті його проведення можна встановити обставини, які мають значення для вирішення завдань ОРД та кримінального провадження.

Штатний негласний працівник - особа начальницького складу, яка займає штатну посаду в оперативному підрозділі та впроваджується під легендою прикриття у злочинне середовище, пов’язані з ним об’єкти та сфери діяльності, з метою виконання завдань оперативно-розшукової діяльності з протидії злочинності зі збереженням у таємниці достовірних даних про його належність до правоохоронних органів.

<< | >>
Источник: Шинкаренко І.Р.. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції: навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. Шинкаренка. - Дніпропетровськ : ДДУВС,2016. - 224 с.. 2016

Скачать оригинал источника

Еще по теме ПІСЛЯМОВА:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -