<<
>>

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТАКТИКИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРА- ТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Оперативно-розшукова діяльність міліції є різновидом державної служби

нормативно-правова регламентація ОРД визначає специфіку проведення правоохоронних заходів у сфері боротьби із злочинністю і охорони громадської безпеки

діяльність оперативних працівників будується на принципах законності, гуманізму, поваги прав людини і гласності

працюють в умовах чітко визначених законом повноважень і відомчої службової підпорядкованості

V

на діяльність оперативних працівників впливають атмосфера в суспільстві, оцінки населення

різноманітність соціальних ситуацій, в яких доводиться діяти працівникам міліції, визначає вимоги до їх психологічної готовності, уміння швидко входити в суть події, що сталася, і комунікативних якостей

роботі

застосування специфічних засобів дії, у тому числі примусів, у процесі профі- лак-тики і припинення правопорушень (психологічна дія, у вигляді попередження, зауваження тощо; застосування спеціальних засобів і т.

ін.)

ОРД характеризується екстремальністю, пов'язаною з наявністю різних стрес-факторов і психічними перевантаженнями в

оперативні працівники мають великі залежить від уміння їх

владні повноваження, реалізація яких розумного застосування

Реконструктивна - включає в себе добру зорову пам'ять, уміння орієнтуватися у складній обстановці, оперативне мислення, добрий окомір

Соціальна - вимагає від оперативного працівника якостей, які можна визначити як загальні (гуманність, чесність, принципо-вість, сміливість) та спеціальні (пильність,

спостережливість, прагнення до істини, професійна етика та гордість), котрі прита-манні усім категоріям персоналу оперативних підрозділів

J \

ВИДИ

ДІЯЛЬНОСТІ

ОПЕРАТИВНОГО

/
ПРАЦІ!

л

ЗНИКА

г

1 Г

Організаційна - складається з ініціативності, самостійності, рішучості, вміння передбачати дії розроблюваних

Комунікативна - включає в себе здатність бути добрим слухачем, комунікабельність, витримку та самоволодіння, вміння керувати своєю поведінкою та перевтілюватися залежно від зміни ситуації, здатність маскувати спосіб мислення

Посвідчувана - забезпечується здібністю чітко викладати свої думки, акуратністю, здібністю до синтезу, точністю в аналізі та оцінці інформації, володінням прийомів застосування технічних засобів

Пошукова - полягає у здібності оперативного працівника виявляти злочинні дії розроблюваних.

Це вимагає від співробітників пильності, спостережливості, уваги, наполегливості

Ч

Схема 5.2.2. Зміст психологічної характеристики діяльності працівника

оперативного підрозділу

інтелектуальні характерис тики: рухливість та оперативність мислення, спрямованість на конкретне практичне мислення, конкретність уяви, критичність і консервативність у сприйнятті нового, спрямованість на практичну діяльність

емоційні характеристики: емоційна стійкість, чутливість, ем- патія, тривожність, емоційна напруженість, емоційна насиченість, нормативність ставлення до людей

комунікативні характеристики: комунікативна культура, уміння спілкуватися у різноманітних ситуаціях з особами різного соціального статусу, уміння співпрацювати в різних видах діяльності тощо

Схема 5.2.3. Професійно важливі якості оперативного працівника

Схема 5.2.4. Прийоми чуттєвого пізнання об'єктів ОРЗ

Схема 5.2.5. Прийоми раціонального пізнання об'єктів ОРЗ

Схема 5.2.6. Особливості спілкування в оперативно-розшуковій

діяльності

Увага: атракція
спостережливість

Пам’ять:

емпатія
еталони довгочасної самоконтроль
пам’яті
оперативна пам’ять напруженість
Мислення:

аналітичність

критичність

умовиводи

Уява:

прогностичність

виснаженість

Схема 5.2.7.

Структурно-функціональна модель отримання інформації оперативними працівниками

Схема 5.2.8. Невербальні засоби отримання інформації оперативними працівниками

Когнітивна сфера

Суб’єкт сприйняття

ф

Індивідуально-психологічні особливості

І

Емоційно-вольова сфера

Характер-темперамент

Пізнавальна функція Регуляторна функція

Об’єкт сприйняття

Структурно-функціональна модель взаємодії у процесі спілкування оперативного працівника в умовах конкретної ситуації

V______________________________

Схема 5.2.9. Взаємодія оперативного працівника у конкретних умовах

під час здійснення ОРЗ та НСРД

Схема 5.2.10. Умови формування механізму спілкування під час ОРЗ та

НСРД

такесика - динамічні доторкання у формі рукостискання, похлопування і т.ін.

вольові характеристики - рівень розвиненості вольових якостей об'єкта, що сприймається

емоційні стани - радість, сум, гнів, подив, відраза, презирство, страх, сором

інтелект -

фіксувалися прояви інтелектуальних процесів, рішення задачі, увага при прослухову- ванні повідомлення, роздум, зо- середже- ність, розуміння, планування, задуми

КОМПОНЕНТИ СПРИЙМАНОГО ОБ’ЄКТА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОРЗ ТА НСРД

риси характеру -

відзначалися позитивні і негативні якості особистості (працьовитість, акуратність, самозакоханість, агресивність і т.д.)

проксемика - фіксувався ступінь близькості зображених суб'єктів (дружба, ворожнеча, бесіда, ділове партнерство, соціальний статус, соціальна роль і т.ін.)

кінесика - рух іншої людини, що сприймається зором. До них належать міміка, поза, жест, погляд і т.

ін.

Схема 5.2.11. Механізм сприйняття об’єкта під час ОРЗ та НСРД

Рівні спілкування оперативних працівників під час ОРЗ та НСРД

■* • • • и

1 - індивідуально-психологічнии

2 - особистісно-орієнтаціИниИ

Схема 5.2.12. Рівні спілкування під час ОРЗ та НСРД

Ситуація професійного спілкування оперативного працівника

Статичність Динамічність

Безконфліктність ^ Конфліктність

Пасивність ^^ Активність, напруженість спілкування спілкування

Схема 5.2.13. Структурно-функціональна модель професійного спілкування оперативного працівника

Gx

МЕХАНІЗМИ РОЗУМІННЯ ЛЮДИНИ ЛЮДИНОЮ

Фізіологічна редукція —

судження про внутрішні, психологічні особливості людини на основі певних рис зовнішності

Стереотипізація — розуміння іншої людини шляхом віднесення її до соціальної групи та автоматичного перенесення на неї типових для даної групи характеристик
\
Атрибуція —

розуміння іншої людини шляхом приписування їй тих чи інших причин поведінки з позицій власного життєвого досвіду та здорового глузду

Ідентифікація —

розуміння іншої людини шляхом ототожнення себе з нею

Г

Рефлексія —

пізнання іншої людини раціональним шляхом чи базуючись на почуттях

Схема 5.2.14 Механізм розуміння об’єкта ОРЗ та НСРД

Схема 5.2.15.

Засоби спілкування

розташуватися ближче до джерела інформації, не ходити по кабінету, залишатися на тому самому місці

не ставитися до об’єкта заходу зверхньо, не вважати, що той дурніший за суб’єкта заходу

Умови досягнення результату під час ОРЗ та НСРД

У

бути уважним до особистих якостей співрозмовника, враховувати його стать, релігійні погляди, етичну позицію, рід занять і т. ін.

Ч

в

ставити такі питання, які потребують розгорненої відповіді, уникати питань, на які можна відповісти ко-

перед тим, як поставити наступне питання, переконатися, чи правильно зрозумів відповідь

не давати можливості об’єкту спілкування

змінити тему розмови

ч

ставити короткі, але чіткі питання, які стосуються одного предмета

ч

ч

J

уникати підказок, орієнтуючих питань

Схема 5.2.16. Психологічні умови досягнення результату під час ОРЗ та

НСРД

Контрольні питання самоперевірки знань

1. Розкрийте зміст організації провадження ОРЗ та НСРД.

2. Визначте заходи, що забезпечують оперативну готовність оперативних підрозділів до здійснення ОРЗ та НСРД.

3. Які організаційні заходи забезпечують виконання завдань ОРЗ та НСРД?

4. Що належить до матеріальної підстави прийняття рішення про здійснення ОРЗ та НСРД?

5. Наведіть перелік формальних підстав прийняття управлінського рішення про здійснення ОРЗ та НСРД.

6. З яких етапів складається провадження ОРЗ та НСРД?

7. Розкрийте зміст підготовчого етапу здійснення ОРЗ та НСРД.

8. У чому полягає сутність оперативної обстановки?

9. З яких елементів складається сутність оперативно-розшукової ситуації?

10. Розкрийте зміст елементів організаційної стадії підготовчого етапу здійснення ОРЗ та НСРД.

11. У чому полягає зміст оперативного задуму ОРЗ та НСРД?

12. Що є складовими оптимальності рішення про здійснення ОРЗ та НСРД?

13.З чого складається планування здійснення ОРЗ та НСРД?

14. Що повинен містити план здійснення ОРЗ та НСРД?

15.

Яким вимогам повинен відповідати план здійснення ОРЗ та НСРД?

16. Наведить психологічно-правову характеристику ОРД.

17. У чому полягає зміст психологічної характеристики діяльності працівника оперативного підрозділу?

18. Наведить професійно важливі якості оперативного працівника.

19. Що належить до прийомів чуттєвого пізнання об'єктів ОРЗ?

20. Які прийоми раціонального пізнання об'єктів використовуються під час ОРЗ?

21. Що належить до особливостей спілкування в оперативно- розшуковій діяльності?

22. З чого складається структурно-функціональна модель отримання інформації оперативними працівниками?

23. Які існують невербальні засоби отримання інформації оперативними працівниками?

24. Наведить структурно-функціональну модель взвємодії оперативного працівника у конкретних умовах під час здійснення ОРЗ та НСРД.

25. Назвіть умови формування механізму спілкування під час ОРЗ та НСРД.

26. У чому полягає механізм сприйняття об’єкта під час ОРЗ та НСРД?

27. Наведить рівні спілкування під час ОРЗ та НСРД.

28. Розкрийте структурно-функціональну модель професійного спілкування оперативного працівника.

29. У чому полягає механізм розуміння об’єкта ОРЗ та НСРД?

30. Наведіть психологічні умови досягнення результату під час ОРЗ та НСРД.

<< | >>
Источник: Шинкаренко І.Р.. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції: навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. Шинкаренка. - Дніпропетровськ : ДДУВС,2016. - 224 с.. 2016

Скачать оригинал источника

Еще по теме ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТАКТИКИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРА- ТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -