<<
>>

§5. Захист володіння

Захист володіння здійснювався не у формі судових розглядів, а за допомогою преторських наказів (interdiction), які давали хід особ­ливому інтердиктному захисту.

Захист адміністративними засобами давав можливість показува­ти, що володіння — це речове право, яке належить суб\'єкту права як повноправному члену публічного суспільства і об\'єкту адмініс­тративного управління.

Характерною рисою інтердиктного захис­ту є неможливість при спорі про володіння піднімати питання про право володіння. Претор встановлював лише факт володіння і факт його порушення. Рішення претора було неостаточним, незгодна сторона могла його оскаржити. Захист володіння мав попередній (провізорний) характер.

Особа, яка програла спір, могла пізніше пред\'явити до відпові­дача віндикаційний позов. Довівши своє право власності на річ. ця особа отримувала річ з рук того, хто виграв в попередньому спорі, фактичного володільця.

Преторський захист, який був заснований на виявленні фактів володіння і його порушення, в римському праві мав назву посе- сорного захисту (possessorium).

Для захисту володіння використовувалися три групи володарських інтердиктів.

1. Інтердикти, спрямовані на утримання діючого володіння. В цю групу\' входили два види інтердиктів: для утримання володіння нерухомими і рухомими речами.

2. Інтердикти про повернення насильно або таємно викраденої речі. Ця група включає в себе інтердикт захисту нерухомості воло дільця, яка була насильно відібрана.

3. Інтердикти про встановлення володіння вперше.

Крім того, існували інтердикти, спрямовані на захист добросо­вісного володіння, так звані публіціанські позови.

Інтердикт для утримання володіння нерухомими речами засто­совувався у таких випадках:

а) при вирішенні питання про наявність існу ючого стану речі і закріпленні її стану, наприклад, при виникненні спорів про право на земельні ділянки часто виникало питання, хто власник, а хто просто володілець, і це питання фіксувалося у преторській форму лі;

б) у деяких випадках при передачі володільцем всього неволоді- ючій стороні;

в) при розгляді, що мав характер штрафного позову. Це мало місце тоді, коли якась особа посягала на володіння іншої, пере шкоджаючи власнику здійснювати своє право (сусід викинув сміття на сусідню земельну ділянку).

Обидва інтердикти є заборонними і двосторонніми. Інтердикт для захисту володільця нерухомого майна, насильно позбавленого володін­ня, представляє юридичному\' володільцю нерухомості насильно позбав­лене володіння. Підставою для цього інтердикту\' могло бути насильство над володільцем або його представником. Насильство проявляється через недопу щення його до земельної ділянки або через вигнання його з земельної ділянки. Позивачем була особа, що втратила воло­діння. Позовні претензії могли бути пред\'явлені нею протягом року з дня порушення права. Відповідачем була особа, винна в насильстві. Відповідач при цьому\' інтердикті присуджувався до повернення земельної ділянки зі всіма її плодами і відшкодованими збитками.

Основою для пред\'явлення інтердикту для захисту особи, яка надає свою річ у володіння іншої особи за вимогою, слугувала від­мова особи поверну ти річ після першої вимоги господаря.

Публіціанський позов надавався особі, яка була добросовісним володільцем. Умовами для надання такого захисту були:

1) добросовісність володіння, набутого за давністю. За публіці- анським позовом добросовісний володілець отриму вав захист лише від недобросовісного володільця.

2) законний спосіб набуття володіння.

<< | >>
Источник: Калюжний Р.А.. Римське приватне право: Курс лекцій. — К.: Істина,2005. — 144 с.. 2005

Еще по теме §5. Захист володіння:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -