<<
>>

ВСТУП

Одним із важливих завдань економічної науки є формування принципів, методів та інструментарію забезпечення стабільної та ефективної діяльності економічних суб’єктів. При цьому головна увага на сьогоднішній день повинна приділятися формуванню цілісного забезпечення системи фінансової безпеки, оскільки в економічній системі все більшого значення набувають відносини щодо управління фінансовими ресурсами та оптимізація їх використання, а також фінансові важелі і методи, що забезпечують стабільну та ефективну діяльність господарських суб’єктів.

Система фінансової безпеки повинна використовувати надбання сучасної економічної науки і діяти постійно, а не за фактом настання кризи, тобто економісти мають заздалегідь попереджати розвиток кризових явищ, забезпечуючи власну ефективну діяльність. З огляду на це актуальними стають: наукові дослідження, спрямовані на вдосконалення методичного забезпечення моніторингу фінансового стану підприємства та зовнішніх факторів з метою раннього виявлення ознак його кризового розвитку; визначення масштабів кризи, дослідження основних факторів, що її обумовлюють; створення і реалізація заходів щодо запобігання кризам і попередження банкрутства; контроль за виконанням заходів з формування фінансової безпеки і оцінка отриманих результатів шляхом використання фінансового інструментарію. Здійснення зазначених заходів створить дієвий інструмент запобігання кризам, забезпечення стабільної та ефективної фінансової діяльності.

Питання фінансової безпеки є актуальним для різних груп суб’єктів господарювання. Основною з них, звичайно, є підприємства. Втім, зважаючи на особливості сучасної економічної системи, необхідним, на наш погляд, є дослідження питань забезпечення фінансової безпеки банків. Оскільки основною причиною поточної глобальної економічної кризи і епіцентром подій є світова фінансова система, саме її нестабільність, прорахунки і масштаби операцій на світових фінансових ринках призвели до того, що економічна криза охопила всі країни.

Банківська ж система є основною складовою фінансової системи, тому питання фінансової безпеки банків виходять сьогодні на перший план. Особливо актуальним це питання є для банківської системи України, оскільки етапи зростання неминуче ведуть до спадів та пов’язаних з цим кризових явищ.

Теоретичними дослідженнями у сфері фінансової безпеки держави та суб’єктів підприємництва, а також окремими теоретичними аспектами, необхідними для формування системи фінансової безпеки, займались такі вчені, як: Е. Альтман, Дж. Аргенті, О.І. Барановський, В. Бівер, М.Д. Білик, І. А. Бланк, О.Д. Василик, К.С. Горячева, А.О. Єпіфанов, М.М. Єрмошенко, Г.П. Іванова, С.М. Ілляшенко, В.Г. Крижанівська,

В.В. Ковальов, Е.М. Коротков, Л.О. Лігоненко, Р. Ліс, Т.М. Мельник,

В.П. Москаленко, Є.В. Новосядло, Б.А. Райзберг, Р. Таффлер, О.О. Терещенко, С.Я. Салига, Г.М. Скудар, Е.А. Уткін, О.І. Хитрін та багато інших. Проблеми забезпечення фінансової безпеки банків досліджували такі вчені, як: С.І. Адаменко, Д.А. Артеменко, О.І. Барановський,

І.А. Бланк, П.А. Герасимов, М.М. Єрмошенко, М.І. Зубок, Г.О. Крамаренко, І.В. Сало, О.Й. Шевцова та багато інших.

Високо оцінюючи їх вклад у вирішення теоретичних і практичних аспектів щодо забезпечення фінансової безпеки, мусимо вказати на необхідність подальшого розвитку теоретичної бази з даної тематики. На сьогодні є цілий ряд невирішених проблем у цій сфері, зокрема, це проблеми фінансової діагностики та прогнозування кризо - вих явищ, вибору фінансових важелів і методів для забезпечення фінансової стабільності та ефективної діяльності, а також оцінки їх реалізації. Також це стосується досліджень цілого ряду специфічних ризиків у діяльності банків, процесу проведення діагностики та оцінки рівня фінансової безпеки банків, а також застосування фінансового інструментарію для подолання кризових явищ з врахуванням осо - бливостей як економіки України в цілому, так і банківської системи країни зокрема.

Цим та іншим проблемам присвячена дана монографія, що складається з двох структурних частин, перша з яких присвячена питанням забезпечення фінансової безпеки на рівні суб’єктів підприємни - цтва, а друга зосереджує увагу на особливостях фінансової безпеки банків.

Авторами досліджено сутність поняття фінансової безпеки на різних рівнях (фінансова безпека держави, фінансова безпека банківської системи, фінансова безпека суб’єктів підприємництва та фінансова безпека банків), розглянуто причини виникнення кризових ситуацій та методи їх попередження. Досліджено роль і місце фінансової безпеки підприємств і банків у комплексі фінансової безпеки держави. Основна увага приділяється проблемним аспектам забезпечення фінансової безпеки в Україні, аналізу сучасного стану банківської системи України в контексті рівня її фінансової безпеки та теоретичним розробкам щодо формування і впровадження системи фінансової безпеки в діяльність суб’єктів підприємництва і банків. У роботі розглянуто сутність, принципи побудови, структуру і алгоритм дії як системи фінансової безпеки в цілому, так і особливості окремих її елементів. Також у роботі пропонується ряд новацій та удосконалень щодо існуючої теоретичної бази в сфері фінансової безпеки як підприємств, так і банків.

Видання рекомендоване для фахівців у галузі фінансів, а також студентів і аспірантів економічних спеціальностей, викладачів і науковців.

<< | >>
Источник: А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін]. Фінансова безпека підприємств і банківських установ [Текст] : Ф59 монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова, [А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін]. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2009. - 295 с.. 2009

Еще по теме ВСТУП:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -