<<

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 5 - 6 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.
- 2001. - № 1.

Закон України "Про іпотеку" від 05 червня 2003 р. № 898-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47.

Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" від 19 червня 2003 р. № 979-IV // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. - 2003. - № 1.

Закон України "Про іпотечні облігації" від 22 грудня 2005 р. № 3273-IV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2006. - № 2.

Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р. № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 29.

Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квітня 2001 р. № 2346-ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - № 6.

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 р. № 3480- IV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2006. - № 5.

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 358.

Інструкція з організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. №273.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22.

Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 р. № 337.

Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006 р.

№ 320.

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. №368.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджено постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637.

Положення про депозитарну діяльність, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 р. № 999.

Положення про порядок здійснення консорціумного кредитування, затверджене постановою Правління Національного банку України від 21.02.1996 р. № 37.

Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.09.2006 р. № 774.

Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 р. № 1000.

Положення про порядок випуску облігацій підприємств, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.07.2003 р. № 322.

Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.02.2007 р. № 387.

Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2004 р. № 516.

Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19.04.

2005 р. № 137.

Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2007 р. № 487.

Положення про порядок реєстрації випуску акцій, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2007 р. № 942.

Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене постановою Правління НБУ від 31.08.2001 р. № 375.

Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 06.07. 2000 р. № 279.

Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 05.03.2007 р. № 31.

Положення про структуру системи банківського нагляду Національного банку України та його повноваження щодо адекватного реагування на порушення в діяльності комерційних банків України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.11.1997 р. № 380.

Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2006 р. № 160.

Правила бухгалтерського обліку операцій довірчого управління в банках України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 498.

Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 р. № 1449.

Банківська енциклопедія / Під ред. А. М Мороза. - К.: Ельтон, 1993. - 333 с.

Банківський менеджмент: Навч.

посіб. / О. А. Кириченко, І. В. Геленко, С. Л. Роголь та ін.; за ред. О. А. Кириченка. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 438 с.

Банківські операції: Підруч. / За ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Слав\'янської. - К.: Знання, 2006. - 727 с.

Банківські операції: Підруч. / А. М. Мороз, M. I. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; за ред. д.е.н., проф. А. М. Мороза. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2008. - 608 с.

Банковское дело: Учеб. / Под ред. О. И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 576 с.

Банковское дело: Учеб../ Под ред. проф. В. И. Колесникова, проф. Л. П. Кроливецкой. - 2-е изд., стереотип - М.: Финансы и статистика, 1996. - 480 с.

Васюренко О. В. Банківський менеджмент: Посіб. - К.: Академія, 2001. - 320 с.

Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. - 4-ге вид., випр. і доп.-К.: Т-во "Знання", КОО, 2007. - 455 с.

Вовчак О. Д., Рущишин Н. М. Банківська справа: Навч. посіб. - Львів: Новий світ-2000, 2008. - 560 с.

Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин: Монограф. - Тернопіль: Тернопіль, 1996. - 140 с.

Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки: Монограф. - К.: Поліграфкнига, 2000. - 512 с.

Деньги, кредит, банки / Под общ. ред. Г. И. Кравцовой. - Минск: Меркавание, 1994. - 270 с.

Дуглас Л. Г. Анализ рисков операций с облигациями на рынке ценных бумаг: Пер. с англ. - М.: Филинъ, 1998. - 448 с.

Жарковская Е. П. Банковское дело: Учеб. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2005. - 440 с.

Заруба О. Д. Фінансовий менеджмент у банках: Навч. посіб.- К.: Знання, 1997.- 172 с.

Капран В. І., Кравченко М. С., Коваленко О. К., Омельченко С. І. Банківські операції: Навч. посіб. - К.: Центр навч. літ. 2006. - 208 с.

Ковальчук Т. Т., Коваль М. М. Ліквідність комерційних банків: Навч. посіб. - К.: Знання, 1996. - 120 с.

Колби Р. В. Энциклопедия технических индикаторов рынка: Пер.

с англ. - М.: Альпина, 2000. - 581 с.

Косова Т. Д., Циганов О. Р. Банківські операції: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літ., 2008. - 372 с.

Кочетков В. М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах: Монограф. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 300 с.

Лагутін В. Д. Гроші та грошовій обіг: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО. - 1998. -181 с.

Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 215 с.

Маркова О. М., Сахарова Л. С., Сидоров В. Н. Коммерческие банки и их операции: Учеб. пособ. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 288 с.

Мертенс А. В. Инвестиции: Курс лекций по соврем. финансов. теории.- К.: Киев. Инвестиц. агентство, 1997. - 416 с.

Міллер Р. І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення.- К.: Наук. думка, 1998. - 159 с.

Мороз А. Н. Финансовая устойчивость коммерческого банка.- К.: КГЭУ, 1996. - 56 с.

Національний банк і грошово-кредитна політика: Підруч. / За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза та канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної. - К.: КНЕУ, 1999. - 368 с.

Остапишин Т. П. Основи банківської справи: Курс лекцій. - К.: МАУП, 1999. - 112 с.

Платіжні системи: навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / В. А. Ющенко, А. С. Савченко, С. Л. Цокол, І. М. Новак, В. П. Страхарчук. - К.: Либідь, 1998. - 416 с.

Примостка Л. О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2002. - 316 с.

Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підруч. - 2- ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2004. - 468 с.

Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. І. Основи банківської справи: Навч. посіб. - К.: Центр навч. літ. 2005. - 410 с.

Романишин В. О., Уманців Ю. М. Центральний банк і грошово- кредитна політика: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2005. - 480 с.

Руденко Л. В. Організація міжнародних кредитно- розрахункових операцій в банках: Посіб.. - К.: Академія, 2002. - 376 с.

Снігурська Л. П. Банківські операції і послуги: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: МАУП, 2006. - 456 с.

Тиркало Р. І., Кравчук І. С. Банківські операції з цінними паперами: Монограф. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 211 с.

Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 932 с.

Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підруч. / Кол. авт.: A. M. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук та ін.; за ред. A. M. Мороза і М. Ф. Пуховкіної. - К.: КНЕУ, 2005. - 556 с.

Чайковський Я. І. Платіжні системи: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт-бланш, 2006. - 210 с.

Череп А. В., Андросова О. Ф. Банківські операції: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2008. - 410 с.

Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисцип. - К.: КНЕУ, 2000. - 160 с.

Шевченко Р. І. Кредитування і контроль: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2002. - 183 с.

<< |
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -