<<
>>

Титул V. Если виндицируется сервитут или отрицается принадлежность его другому

1. Ульпиан в 14-й книге «Комментариев к эдикту». Иски о сель­ских или городских сервитутах принадлежат тем, кому принадлежат имения. Но гробницы не входят в нашу собственность, однако мы можем виндицировать дорогу к гробнице.

2. Он же в 17-й книге «Комментариев к эдикту». В отношении сервитутов нам принадлежат вещные иски по примеру тех исков, ко­торые относятся к узуфрукту, - как иск о признании (наличия серви­тута), так и иск об отрицании (наличия сервитута). Иск о признании

pertinent, tam confessoria quam negatoria, confessoria ei qui servitutes sibi competere contendit, negatoria domino qui negat. 1. Haec autem in rem actio confessoria nulli alii quam domino fundi competit: servitutem enim nemo vindicare potest quam is qui dominium in fundo vicino habet, cui servitutem dicit deberi. 2. Recte Neratius scribit, si medii loci usus fructus legetur, iter quoque sequi (per ea scilicet loca fundi, per quae qui usum fructum cessit constitueret) quatenus est ad fruendum necessarium: namque sciendum est iter, quod fruendi gratia fructuario praestatur, non esse servitutem, neque enim potest soli fructuario servitus deberi: sed si fundo debeatur, et ipse fructuarius ea utetur.

3. Pomponius dicit fructuarium interdicto de itinere uti posse, si hoc anno usus est: alibi enim de iure, id est in confessoria actione, alibi de facto, ut in hoc interdicto, quaeritur: quod et Iulianus libro quadra­gensimo octavo digestorum scribit. Pro sententia Iuliani facit, quod Labeo scribit, etiam si testator usus sit qui legavit usum fructum, debere utile interdictum fructuario dari, quemadmodum heredi vel emptori competunt haec interdicta.

3 Idem libro septuagensimo ad edictum Sed et si partem fundi quis emerit, idem dicendum est.

4 Idem libro septimo decimo ad edictum Loci corpus non est dominii ipsius, cui servitus debetur, sed ius eundi habet. 1.

Qui iter sine actu vel actum sine itinere habet, actione de servitute utetur. 2. In confessoria actione, quae de servitute movetur, fructus etiam veniunt. Sed videamus, qui esse fructus servitutis possunt: et est verius id demum fructuum nomine computandum, si quid sit quod intersit agentis servitute non prohiberi. Sed et in negatoria actione, ut Labeo ait, fructus computantur, quanti interest petitoris non uti fundi sui itinere adversarium: et hanc sententiam et Pomponius probat. 3. Si fundus, cui iter debetur, plurium sit, unicuique in solidum competit actio, et ita et Pomponius libro

наличия сервитута принадлежит тому, кто утверждает, что сервитуты принадлежат ему, а иск об отрицании - собственнику (имения), кото­рый отрицает (что его имение обременено сервитутом). § 1. Этот вещ­ный иск о признании (наличия сервитута) не принадлежит никому другому, кроме как собственнику имения; ибо никто не может винди­цировать сервитут, кроме того лица, которое имеет собственность на соседний участок, в пользу которого, по его словам, должен быть предоставлен сервитут. § 2. Нераций пишет правильно: если завеща­ется узуфрукт участка, находящегося посередине, то завещается также и право прохода (разумеется, через те места имения, которые назна­чил тот, кто уступил узуфрукт). Это право прохода должно быть пре­доставлено в той мере, в какой он необходим для извлечения плодов, ибо должно знать, что право прохода, которое предоставляется фруктуарию ради извлечения плодов, не есть сервитут. Действитель­но, сервитут не может быть установлен в пользу одного фруктуария, но если он есть в пользу имения, то и сам фруктуарий им пользуется. § 3. Помпоний говорит, что фруктуарий может воспользоваться в су­де интердиктом о проходе, если он пользовался проходом в течение года: в одном случае спрашивается о праве, то есть в конфессорном иске[272], а в другом случае о факте, как при этом интердикте, о чем пи­шет и Юлиан в 48-й книге дигест. Мнение Юлиана подрепляется и тем, о чем пишет Лабеон: даже если завещатель, который завещал узуфрукт, воспользовался (иском), то интердикт по аналогии должно дать фруктуарию, точно так же эти интердикты даются наследнику или покупателю.

3. Он же в 70-й книге «Комментариев к эдикту». Но и в случае, если кто-нибудь купит часть имения, надо сказать то же самое.

4. Он же в 17-й книге «Комментариев к эдикту». Материальная сущность участка не относится к собственности того участка, в пользу которого установлен сервитут, но она включает право прохода. § 1. Тот, кто имеет проход без прогона или прогон без прохода, будет пользоваться иском о сервитуте. § 2. В иске о признании сервитута при­нимаются во внимание и плоды. Но посмотрим, что может быть пло­дами сервитута. И правильно только то относить к плодам, в чем за­ключается интерес истца, чтобы ему не препятствовали в осуществле­нии сервитута. Но и в негаторном иске[273], как говорит Лабеон, прини­маются в расчет плоды, а именно интерес истца в том, чтобы против­ник не пользовался проходом через его имение; это мнение одобряет и Помпоний. § 3. Если поместье, к которому должен быть проход, при­надлежит нескольким лицам, то каждому из них подобает иск на все

quadragensimo primo scribit: sed in aestimationem id quod interest veniet, scilicet quod eius interest, qui experietur. Itaque de iure quidem ipso singuli experientur et victoria et aliis proderit, aestimatio autem ad quod eius interest revocabitur, quamvis per unum adquiri servitus non possit. 4. Sed et si duorum fundus sit qui servit, adversus unumquemque poterit ita agi et, ut Pomponius libro eodem scribit, quisquis defendit, solidum debet restituere, quia divisionem haec res non recipit. 5. Si quis mihi itineris vel actus vel viae controversiam non faciat, sed reficere sternere non patiatur, Pomponius libro eodem scribit confessoria ac­tione mihi utendum: nam et si arborem impendentem habeat vicinus, qua viam vel iter invium vel inhabile facit, Marcellus quoque apud Iulianum notat iter petendum vel viam vindicandam. Sed de refectione viae et interdicto uti possumus, quod de itinere actuque reficiendo competit: non tamen si silice quis sternere velit, nisi nominatim id convenit. 6.

Sed et de haustu, quia servitus est, competunt nobis in rem actiones. 7. Competit autem de servitute actio domino aedificii neganti servitutem se vicino debere, cuius aedes non in totum liberae sunt, sed ei cum quo agitur servitutem non debent. Verbi gratia habeo aedes, quibus sunt vicinae Seianae et Sempronianae, Sempronianis servitutem debeo, adversus dominum Seianarum volo experiri altius me tollere prohi­bentem: in rem actione experiar: licet enim serviant aedes meae, ei tamen cum quo agitur non serviunt: hoc igitur intendo habere me ius altius tollendi invito eo cum quo ago: quantum enim ad eum pertinet, liberas aedes habeo. 8. Si cui omnino altius tollere non liceat, adversus eum recte agetur ius ei non esse tollere. Haec servitus et ei, qui ulteriores aedes habet, deberi poterit

5 Paulus libro vicensimo primo ad edictum et ideo si inter meas et Titii aedes tuae aedes intercedant, possum Titii aedibus servitutem imponere, ne liceat ei altius tollere, licet tuis non imponatur: quia donec tu non extollis, est utilitas servitutis.

целиком; так пишет и Помпоний, но в судебной оценке спора будет учитываться лишь то, что имеет значение, то есть, что важно для того, кто предъявляет иск. Итак, на основании самого права они будут тре­бовать в суде свое по отдельности, а победа принесет пользу и другим, однако судебная оценка спора вернет преимущество тому, кому непо­средственно это принесет пользу, хотя для одного (сособственника) сервитут не может приобретаться. § 4. Но и в случае, если поместье, ко­торое обременено сервитутом, принадлежит двоим, иск может быть предъявлен и против одного из них, как об этом пишет Помпоний в той же книге, и кто бы из них двоих ни выступал в суде в качестве от­ветчика, он должен восстановить (сервитут) в полном объеме, так как эта вещь не допускает разделения. § 5. Если кто-то не ведет со мной тяжбу о проходе, прогоне или дороге, но и не терпит, (чтобы я их) чи­нил или мостил, то Помпоний в той же самой книге пишет, что мне должно воспользоваться конфессорным иском, ибо если сосед имеет нависающее дерево, которое делает дорогу или проход непроходимым или неудобным, то также Марцелл у Юлиана замечает, что должно требовать по суду права прохода или виндицировать право проезда.

Но по поводу укрепления дороги мы можем пользоваться и интердик­том, который требуют для возобновления права прохода или прогона; однако этот (интердикт) не принимается, если кто-нибудь захочет мос­тить кремнем, разве что кто-то потребует этого в суде поименно. § 6. Но и о черпании (воды), так как это сервитут, нами возбуждаются вещные иски. § 7. Однако иск о сервитуте подходит для собственника здания, отрицающего, что он должен сервитут соседу, чье строение не всецело свободно, но не обременено сервитутом в пользу того, с кото­рым идет судебная тяжба. Например, я владею строением, по соседству с которым Сеяново и Семпрониево, я обременен сервитутом в пользу Семпрониевого, а против собственника Сеянова здания, который за­прещает мне возводить (мое здание) выше, я хочу судиться. Я буду су­диться вещным иском: пусть действительно мое здание обременено сервитутом, однако оно не обременено сервитутом в пользу того, с ко­торым идет судебное дело; итак, я намереваюсь иметь это самое право возведения зданий выше вопреки желанию того, с которым у меня су­дебное дело; в действительности, насколько это касается его, мое зда­ние свободно от сервитута. § 8. Если кому-то вообще не позволено воз­водить здания выше, против него правильным будет иск, что у него нет права возводить выше. Этот сервитут может требоваться как должное и в пользу того, кто имеет и более удаленные здания.

5. Павел в 21-й книге «Комментариев к эдикту». И тем самым, если между зданием Тиция и моим находится твое здание, я могу ус­тановить на здание Тиция сервитут, чтобы ему не было позволено возводить (здание) выше, хотя он не устанавливается на твое, так как пока ты не возводишь (здание) выше, от сервитута есть польза.

6 Ulpianus libro septimo decimo ad edictum Et si forte qui medius est, quia servitutem non debebat, altius extulerit aedificia sua, ut iam ego non videar luminibus tuis obstaturus, si aedificavero, frustra intendes ius mihi non esse ita aedificatum habere invito te: sed si intra tempus statutum rursus deposuerit aedificium suum vicinus, renascetur tibi vindicatio.

1. Sciendum tamen in his servitutibus possessorem esse eum iuris et petitorem. Et si forte non habeam aedificatum altius in meo, adversarius meus possessor est: nam cum nihil sit innovatum, ille possidet et aedificantem me prohibere potest et civili actione et interdicto quod vi aut clam: idem et si lapilli iactu impedierit. Sed et si patiente eo aedificavero, ego possessor ero effectus. 2. Etiam de servitute, quae oneris ferendi causa imposita erit, actio nobis competit, ut et onera ferat et aedificia reficiat ad eum modum, qui servitute imposita comprehensus est. Et Gallus putat non posse ita servitutem imponi, ut quis facere aliquid cogeretur, sed ne me facere prohiberet: nam in omnibus servitutibus refectio ad eum pertinet, qui sibi servitutem adserit, non ad eum, cuius res servit. Sed evaluit Servi sententia, in proposita specie ut possit quis defendere ius sibi esse cogere adversarium reficere parietem ad onera sua sustinenda. Labeo autem hanc servitutem non hominem debere, sed rem, denique licere domino rem derelinquere scribit. 3. Haec autem actio in rem magis est quam in personam et non alii competit quam domino aedium et adversus dominum, sicuti ceterarum servitutium intentio. 4. Si aedes plurium dominorum sint, an in solidum agatur, Papinianus libro tertio quaestionum tractat: et ait singulos dominos in solidum agere, sicuti de ceteris servitutibus excepto usu fructu. Sed non idem respondendum inquit, si communes aedes essent, quae onera vicini sustinerent. 5. Modus autem refectionis in hac actione ad eum modum pertinet, qui in servitute

6. Ульпиан в 17-й книге «Комментариев к эдикту». Если случай­но тот, кто находится посередине, так как он не был обременен сер­витутом, воздвигнет свои строения выше, так что уже не покажется, что я буду заслонять твои окна, если я построюсь, то напрасно ты возбудишь против меня иск о том, что у меня нет права возводить такие постройки вопреки твоему желанию; но если в течение уста­новленного времени сосед снова разберет свое строение, то для тебя снова восстановится право на иск. § 1. Однако должно знать, что в этих сервитутах он является владельцем этого права и истцом. И если случайно я не имею строения выше на моей земле, то мой противник есть владелец (этого права), ибо, когда ничего не обновляется, он на­ходится во владении и может воспрепятствовать мне, строящему, и гражданским иском, и интердиктом «что силой или тайно...»; то же самое будет и в случае, если он будет мешать сваливанию камней. Но если я буду строить, а он это будет терпеть, то я стану совершившим­ся владельцем. § 2. В отношении сервитута, который установлен для поддержания тяжести нагрузки[274], нам принадлежит иск о поддержа­нии тяжести и о ремонте здания (которое поддерживает тяжесть) для приведения его в такое состояние, которое имелось в виду при уста­новлении сервитута; и Галл считает, что нельзя устанавливать серви­тут таким образом, чтобы кто-либо обязывался к какому-либо дейст­вию, но в силу сервитута нельзя препятствовать моим действиям: ибо во всех сервитутах производство ремонта возлагается на того, кто утверждает, что ему принадлежит сервитут, а не на того, чья вещь обременена сервитутом. Но в указанном вопросе взяло верх мнение Сервия, что за лицом может быть признано право принуждать про­тивника произвести ремонт стены для поддержания тяжести строения истца. Однако Лабеон пишет, что обязанным по этому сервитуту яв­ляется не человек, а вещь, и в конце концов собственнику разрешает­ся бросить вещь. § 3. Однако этот иск скорее вещный, чем личный, и он дается только собственнику здания и против собственника, так же как и иск по поводу прочих сервитутов. § 4. Если здание имеет не­скольких собственников, Папиниан в 3-й книге «Вопросов» рассмат­ривает вопрос, предъявляется ли иск в полном объеме (против одного из них), и отвечает, что каждый отдельный собственник отвечает по этому иску в полном объеме, так же как и в исках о всех прочих сервитутах, «за исключением узуфрукта’[275]. Но он говорит, что я не должен советовать этого в том случае, если общее здание поддер­живает тяжесть соседнего здания. § 5. Однако способ восстановле­ния (сервитута) в этом иске относится к тому способу, который содер­жится в установленном сервитуте: так, чтобы (кто-нибудь) восстановил

imposita continetur: forte ut reficiat lapide quadrato vel lapide structili vel quovis alio opere, quod in servitute dictum est. 6. Veniunt et fructus in hac actione, id est commodum quod haberet, si onera aedium eius vicinus sustineret. 7. Parietem autem meliorem quidem, quam in servitute im­positum est, facere licet: deteriorem si facit, aut per hanc actionem aut per operis novi nuntiationem prohibetur.

7 Paulus libro vicensimo primo ad edictum Harum actionum eventus hic est, ut victori officio iudicis aut res praestetur aut cautio. Res ipsa haec est, ut iubeat adversarium iudex emendare vitium parietis et idoneum praestare. Cautio haec est, ut eum iubeat de reficiendo pariete cavere neque se neque successores suos prohibituros altius tollere sub- latumque habere: et si caverit, absolvetur. Si vero neque rem praestat neque cautionem, tanti condemnet, quanti actor in litem iuraverit.

8 Ulpianus libro septimo decimo ad edictum Sicut autem refectio parietis ad vicinum pertinet, ita fultura aedificiorum vicini cui servitus debetur, quamdiu paries reficitur, ad inferiorem vicinum non debet pertinere: nam si non vult superior fulcire, deponat, et restituet, cum paries fuerit restitutus. Et hic quoque sicut in ceteris servitutibus actio contraria dabitur, hoc est ius tibi non esse me cogere. 1. Competit mihi actio adversus eum, qui cessit mihi talem servitutem, ut in parietem eius tigna inmittere mihi liceat supraque ea tigna verbi gratia porticum ambu­latoriam facere superque eum parietem columnas structiles imponere, quae tectum porticus ambulatoriae sustineant. 2. Distant autem hae actiones inter se, quod superior quidem locum habet etiam ad compellendum vicinum reficere parietem meum, haec vero locum habet ad hoc solum, ut tigna suscipiat, quod non est contra genera servitutium. 3. Sed si quaeritur, quis possessoris, quis petitoris partes sustineat, sciendum est possessoris partes sustinere, si quidem tigna immissa sint, eum, qui servitutem sibi deberi ait, si vero non sunt immissa, eum qui negat. 4. Et si quidem is optinuerit, qui servitutem sibi defendit, non debet ei servitus cedi, sive recte pronuntiatum est, quia habet, sive perperam, quia per

четырехугольным камнем, или строительным камнем, или какими- нибудь другими усилиями ту опору, о которой сказано в сервитуте. § 6. Этот иск учитывает и полезные плоды, то есть какое удобство имеет тот, тяжесть здания которого поддерживает строение соседа. § 7. Однако стену позволено, по крайней мере, сделать лучше, чем это установлено в сервитуте, а если кто делает ее хуже, то ему препятст­вуют в этом или посредством данного иска, или посредством иска о запрете производить новые работы.

7. Павел в 21-й книге «Комментариев к эдикту». Результат этих исков заключается в том, что победителю предоставляются по распо­ряжению судьи или вещь, или обеспечение. Предоставление самой вещи означает, что судья приказывает противнику дать обеспечение в том, что стена будет исправлена. Обеспечение состоит в том, что су­дья приказывает ему предоставить гарантии относительно укрепле­ния стены в том, что ни он, ни его наследники не будут запрещать возводить здания выше и сохранять возведенное; и если он предоста­вит обеспечение, то будет освобожден от судебной ответственности. Если же он не предоставит ни вещи, ни обеспечения, то он принужда­ется к уплате суммы, заявленной истцом на суде под присягой.

8. Ульпиан в 17-й книге «Комментариев к эдикту». Однако как восстановление стены относится к соседу, так и опора построек дело того соседа, в чью пользу установлен сервитут; сколь долго восста­навливается стена, не должно касаться нижнего соседа, ибо если верхний не хочет подпирать (стену), то пусть он ее разберет и восста­новит, так как с тена должна быть восстановлена. И здесь, так же как и в прочих серви тутах, будет дан обратный иск, то есть иск о том, что у тебя нет права принуждать меня. § 1. Мне принадлежит иск против того, кто уступил мне сервитут, о том, что мне позволено вставлять в его стену балки и поверх этих балок, например, сделать прогулочный портик и установить поверх этой стены кирпичные колонны, кото­рые бы поддерживали крышу прогулочного портика. § 2. Однако эти иски различаются между собой, так как первый иск применяется только для побуждения соседа укрепить мою стену, этот же иск при­меняется только к тому, что поддерживает балки, что не противоре­чит пониманию сущности сервитутов. § 3. Но если спрашивается, кто выступает в иске со стороны владельца, а кто - со стороны истца, то должно знать, что тот выступает со стороны владельца, если только уже вставлены балки, кто говорит, что сервитут должен быть в его пользу, однако если они не вставлены, то тот, кто это отрицает. § 4. И если к этому стремится тот, кто отстаивает для себя сервитут, то ему не должно уступать сервитут, и не важно, было ли объявлено справедли­во, что он его уже имеет, или ошибочно, так как посредством присуж­дения сервитут должен не устанавливаться, но лишь провозглашаться.

sententiam non debet servitus constitui, sed quae est declarari. Plane si non utendo amisit dolo malo domini aedium post litem contestatam, restitui ei oportet, quemadmodum placet in domino aedium. 5. Aristo Cerellio Vitali respondit non putare se ex taberna casiaria fumum in superiora aedificia iure immitti posse, nisi ei rei servitutem talem admittit. Idemque ait: et ex superiore in inferiora non aquam, non quid aliud immitti licet: in suo enim alii hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittat, fumi autem sicut aquae esse immissionem: posse igitur superiorem cum inferiore agere ius illi non esse id ita facere. Alfenum denique scribere ait posse ita agi ius illi non esse in suo lapidem caedere, ut in meum fundum fragmenta cadant. Dicit igitur Aristo eum, qui tabernam casiariam a Minturnensibus conduxit, a superiore pro­hiberi posse fumum immittere, sed Minturnenses ei ex conducto teneri: agique sic posse dicit cum eo, qui eum fumum immittat, ius ei non esse fumum immittere. Ergo per contrarium agi poterit ius esse fumum immittere: quod et ipsum videtur Aristo probare. Sed et interdictum uti possidetis poterit locum habere, si quis prohibeatur, qualiter velit, suo uti. 6. Apud Pomponium dubitatur libro quadragensimo primo lec­tionum, an quis possit ita agere licere fumum non gravem, puta ex foco, in suo facere aut non licere. Et ait magis non posse agi, sicut agi non potest ius esse in suo ignem facere aut sedere aut lavare. 7. Idem in diversum probat: nam et in balineis, inquit, vaporibus cum Quintilia cuniculum pergentem in Ursi Iuli instruxisset, placuit potuisse tales servitutes imponi.

9 Paulus libro vicensimo primo ad edictum Si eo loco, per quem mihi iter debetur, tu aedificaveris, possum intendere ius mihi esse ire agere: quod si probavero, inhibebo opus tuum. Item Iulianus scripsit, si vicinus in suo aedificando effecerit, ne stillicidium meum reciperet, posse me agere de iure meo, id est ius esse immittendi stillicidium, sicut in via diximus. Sed

что он уже существует. Ясно, что если кто утратил (сервитут) из-за неиспользования, по злому умыслу собственника здания, то после судебного засвидетельствования спора против собственника здания выносится решение, чтобы он каким бы то ни было образом восста­новил (сервитут). § 5. Аристон в своем ответе Цереллию Виталису указал, что он не считает возможным по праву выпуск дыма из сыро­варенного заведения в вышележащие строения, разве бы имелся та­кой сервитут. Он же говорит: и из верхних зданий в нижние не разре­шается пускать ни воду, ни что-либо иное; на своем участке дозволя­ется делать это, если не проникает на чужой (участок); пуск дыма то же, что выпуск воды; поэтому верхний (собственник) может предъя­вить иск к нижнему (собственнику) о том, что последнему не принад­лежит право так поступать. Наконец, он говорит, что Алфен пишет, что может также разбираться на суде, что у соседа нет права на своей земле добывать камень так, чтобы на (землю) моего поместья попа­дали обломки. Итак, Аристон говорит, что тому, кто арендовал у минтурнийцев сырокоптильню, его верхним соседом может быть за­прещено пускать дым, но (в этом случае) минтурнийцы связаны в от­ношении его обязательством по найму60. Таким образом, он говорит, что можно настаивать в суде, что у того, кто выпускает этот дым, нет права его пускать. А следовательно, и наоборот, можно (в опреде­ленных случаях) судиться и о том, что такое право есть. Об этом же, впрочем, Аристон (в других местах) говорит прямо. Но может иметь место и интердикт uti possidetis, если кому-нибудь мешают пользовать­ся своим в той степени, в которой он хочет. § 6. У Помпония в 41-й кни­ге «(Различных) комментариев» подвергается сомнению, может ли кто-нибудь судиться о том, что позволено или что не позволено иметь на своей земле не очень густой дым, например от очага. И он говорит, что скорее нельзя судиться об этом, так же как невозможно судиться о том, что на своей земле есть право разводить огонь, или сидеть, или мыться. § 7. То же самое он одобряет и в другом (случае), ибо он говорит, что и в отношении банных паров, когда Квинтилла построила подземный ход (для отвода пара), доходящий до владений Урса Юлия, было решено, что можно устанавливать такие сервитуты.

9. Павел в 21-й книге «Комментариев к эдикту». Если ты что- либо построишь в том месте, через которое у меня есть право прохо­да, я могу предъявить тебе иск о моем праве прохода, и если я это до­кажу, я воспрепятствую твоему труду. Также Юлиан пишет, что если сосед строительством на своем участке сделал так, что перекрыл сток дождевой воды с моего, то я могу подавать иск о нарушении моего права, то есть права на спуск водостока, как мы и говорили в отно­шении права прохода. Но если он еще не достроил, то те, кто имеет

si quidem nondum aedificavit, sive usum fructum sive viam habet, ius sibi esse ire agere vel frui intendere potest: quod si iam aedificavit dominus, is qui iter et actum habet adhuc potest intendere ius sibi esse, fructuarius autem non potest, quia amisit usum fructum: et ideo de dolo actionem dandam hoc casu Iulianus ait. Contra si in itinere, quod per fundum tibi debeo, aedifices, recte intendam ius tibi non esse aedificare vel aedificatum habere, quemadmodum si in area mea quid aedifices. 1. Qui latiore via vel angustiore usus est, retinet servitutem, sicuti qui aqua, ex qua ius habet utendi, alia mixta usus est, retinet ius suum.

10 Ulpianus libro quinquagensimo tertio ad edictum Si quis diuturno usu et longa quasi possessione ius aquae ducendae nactus sit, non est ei necesse docere de iure, quo aqua constituta est, veluti ex legato vel alio modo, sed utilem habet actionem, ut ostendat per annos forte tot usum se non vi non clam non precario possedisse. 1. Agi autem hac actione poterit non tantum cum eo, in cuius agro aqua oritur vel per cuius fundum ducitur, verum etiam cum omnibus agi poterit, quicumque aquam non ducere impediunt, exemplo ceterarum servitutium. Et gene­raliter quicumque aquam ducere impediat, hac actione cum eo experiri potero.

11 Marcellus libro sexto digestorum An unus ex sociis in communi loco invitis ceteris iure aedificare possit, id est an, si prohibeatur a sociis, possit cum his ita experiri ius sibi esse aedificare, et an socii cum eo ita agere possint ius sibi prohibendi esse vel illi ius aedificandi non esse: et si aedificatum iam sit, non possit cum eo ita experiri ius tibi non esse ita aedificatum habere, quaeritur. Et magis dici potest prohibendi potius quam faciendi esse ius socio, quia magis ille, qui facere conatur ut dixi, quodammodo sibi alienum quoque ius praeripit, si quasi solus dominus ad suum arbitrium uti iure communi velit.

12 lAVOLENUS libro secundo epistularum Egi ius illi non esse tigna in parietem meum immissa habere: an et de futuris non immittendis ca­vendum est? Respondi: iudicis officio contineri puto, ut de futuro quoque opere caveri debeat.

право прохода или узуфрукт, могут предъявлять иск о своем праве прохода, прогона или плодопользования. Если же собственник (что- то) уже построил, то тот, кто имеет проход и прогон, и в этом случае может подавать иск о своем праве; фруктуарий же не может, так как потерял узуфрукт, и Юлиан говорит, что ему следует дать иск о злом умысле. И наоборот, если ты что-либо построишь на проходе, кото­рый я должен предоставлять тебе через мое поместье, я буду правиль­но настаивать, что у тебя нет права строить или иметь постройки, как если ты что-то строишь таким образом на моей земле. § 1. Тот, кто пользовался более широкой или более узкой дорогой, сохраняет сер­витут, так же как сохраняет свое право и тот, кто пользовался водой, на которую он имеет право пользования, смешанной с другой водой.

10. Ульпиан в 53-й книге «Комментариев к эдикту». Если кто- либо приобрел в силу длительного пользования и долгого квазивла­дения право проведения воды, то для него не является необходимым доказывать, в силу какого права устроен водопровод, то есть в силу ли легата или иного основания, но он имеет actio utilis для доказа­тельства того, что годами он пользовался61 не насильно, не тайно, не в порядке прекария. § 1. Предъявить этот иск он может не только к лицу, на чьем поле имеется исток или через чье имение проведена во­да, но ко всем, кто препятствует проведению воды, как это имеет ме­сто в отношении прочих сервитутов. И вообще, кто бы ни препятст­вовал проведению воды, к тому и может быть предъявлен этот иск.

11. Марцелл в 6-й книге «Дигест». Спрашивается: имеет ли право один из собственников общего участка возводить строение против воли других, то есть если другие собственники запрещают это, то мо­жет ли он предъявить иск о том, что имеет право возводить строение, и могут ли другие собственники предъявить к нему иск о том, что им принадлежит право воспрещения и что у него нет права возводить строение, и если строение уже возведено, то может ли к нему быть предъявлен иск о том, что, мол, у тебя отсутствует право иметь строе­ние? И более правилен взгляд, что у собственника скорее имеется право запрещения, чем право делать что-либо, так как тот, кто предпринима­ет строительство, как я сказал, некоторым образом отнимает в свою пользу чужое право, как если бы он был единственным собственником и хотел бы по своему усмотрению пользоваться общей вещью.

12. Яволен во 2-й книге «Писем». Я судился о том, что у него нет права иметь свои балки укрепленными в моей стене; следует ли зару­читься еще и гарантией того, что он и в будущем не будет их туда вставлять? Я ответил, что я полагаю, что это заключено в обязанно­сти судьи, (заставить ответчика) предоставить гарантию и в отноше­нии будущих работ.

13 Proculus libro quinto epistularum Fistulas, quibus aquam duco, in via publica habeo et hae ruptae inundant parietem tuum: puto posse te mecum recte agere ius mihi non esse flumina ex meo in tuum parietem fluere.

14 Pomponius libro trigensimo tertio ad Sabinum Si, cum meus proprius esset paries, passus sim te immittere tigna quae antea habueris: si nova velis immittere, prohiberi a me potes: immo etiam agere tecum potero, ut ea, quae nova immiseris, tollas. 1. Si paries communis opere abs te facto in aedes meas se inclinaverit, potero tecum agere ius tibi non esse parietem illum ita habere.

15 Ulpianus libro sexto opinionum Altius aedes suas extollendo, ut luminibus domus minoris annis viginti quinque vel impuberis, cuius curator vel tutor erat, officiatur, efficit: quamvis hoc quoque nomine actione ipse heredesque teneantur, quia quod alium facientem prohibere ex officio necesse habuit, id ipse committere non debuit, tamen et adversus possidentem easdem aedes danda est impuberi vel minori actio, ut quod non iure factum est tollatur.

16 Iulianus libro septimo digestorum Si a te emero, ut mihi liceat ex aedibus meis in aedes tuas stillicidium immittere et postea te sciente ex causa emptionis immissum habeam, quaero, an ex hac causa actione quadam vel exceptione tuendus sim. Respondi utroque auxilio me usu­rum.

17 Alfenus libro secundo digestorum Si quando inter aedes binas paries esset, qui ita ventrem faceret, ut in vicini domum semipedem aut amplius procumberet, agi oportet ius non esse illum parietem ita proiectum in suum esse invito se. 1. Cum in domo Gaii Sei locus quidam aedibus Anni ita serviret, ut in eo loco positum habere ius Seio non esset, et Seius in eo silvam sevisset, in qua labra et tenes cucumellas positas haberet, Annio consilium omnes iuris periti dederunt, ut cum eo ageret ius ei non esse in eo loco ea posita habere invito se. 2. Secundum cuius parietem vicinus sterculinum fecerat, ex quo paries madescebat,

13. Прокул в 5-й книге «Писем». Я имею на публичной дороге трубы, проводящие ко мне воду; они разрушились и затопили твою стену. Я считаю, что ты можешь правильно предъявить ко мне иск о том, что у меня нет права, чтобы вода с моего участка текла к твоей стене.

14. Помпоний в 33-й книге «Комментариев к Сабину». Если, в то время как стена принадлежит мне, я терпел, чтобы ты вставил в нее балки, которые ты имел там и раньше, то, если ты хочешь вставить новые, ты можешь подвергнуться запрету с моей стороны; и даже больше, я смогу с тобой судиться, чтобы ты убрал те новые, которые вставил. § 1. Если общая стена из-за приложенных тобой усилий на­клонилась в сторону моего здания, я смогу с тобой судиться, что у тебя нет права содержать эту стену в таком виде.

15. Ульпиан в 6-й книге «Мнений». Некто, надстроив выше свои здания, заслонил окна несовершеннолетнего Діли минора’, чьим опе­куном \'или попечителем’ он был. Хотя он сам и его наследники под­лежат иску с соответственным названием[276] [277] (поскольку он не должен был сам совершать того, что по обязанности должен пресекать в дей­ствиях других), однако несовершеннолетнему ’или минору’6-5 должен быть дан иск против (любого последующего) владельца этих зданий, чтобы было разрушено то, что построено вопреки праву.

16. Юлиан в 7-й книге «Дигест». Если я куплю у тебя (разреше­ние), чтобы мне было позволено отводить дождевую воду из моих строений на твои строения, и затем с твоего ведома устрою на осно­вании покупки сток дождевой воды, то спрашивается: защищаюсь ли я каким-либо иском или эксцепцией? Я ответил: я могу пользоваться обоими этими процессуальными средствами.

17. Алфен во 2-й книге «Дигест». Если в стене, находившейся ме­жду двух зданий, появилась выпуклость, которая выпятилась в дом соседа на полфута или более, то можно предъявить иск о том, что нет права, чтобы стена выдвигалась в его дом против его воли. § 1. Когда в доме Гая Сея некое место обременено сервитутом в пользу здания Анния так, что у Сея нет права располагать что-либо в этом месте, а Сей в нем произвел лесопосадки, которые разместил в чаны и горш­ки, все правоведы дали Аннию совет, чтобы он с ним судился о том, что у того нет права иметь их расположенными в этом месте вопреки его воле. § 2. Некто, возле чьей стены сосед устроил хранилище наво­за, из-за чего стена стала размокать, обратился за советом, каким обра­зом он может заставить соседа убрать хранилище навоза. Я ответил,

consulebatur, quemadmodum posset vicinum cogere, ut sterculinum tolleret. Respondi, si in loco publico id fecisset, per interdictum cogi posse, sed si in privato, de servitute agere oportere: si damni infecti stipulatus esset, possit per eam stipulationem, si quid ex ea re sibi damni datum esset, servare.

18 Iulianus libro sexto ex Minicio Is, cuius familia vicinum prohibebat aquam ducere, sui potestatem non faciebat, ne secum agi posset: quaerit actor, quid sibi faciendum esset. Respondi oportere praetorem causa cognita iubere bona adversarii possideri et non ante inde discedere, quam is actori ius aquae ducendae constituisset et si quid, quia aquam ducere prohibitus esset, siccitatibus detrimenti cepisset, veluti si prata arboresve exaruisset.

19 Marcianus libro quinto regularum Si de communi servitute quis bene quidem deberi intendit, sed aliquo modo litem perdidit culpa sua, non est aequum hoc ceteris damno esse: sed si per collusionem cessit lite adversario, ceteris dandam esse actionem de dolo Celsus scripsit, idque ait Sabino placuisse.

20 SCAEVOLA libro quarto digestorum Testatrix fundo, quem legaverat, casas iunctas habuit: quaesitum est, si hae fundo legato non cederent eumque legatarius vindicasset, an iste fundus aliquam servitutem casis deberet aut, si ex fideicommissi causa eum sibi dari legatarius desideraret, heredes servitutem aliquam casis excipere deberent. Respondit deberi. 1. Plures ex municipibus, qui diversa praedia possidebant, saltum communem, ut ius compascendi haberent, mercati sunt idque etiam a successoribus eorum est observatum: sed nonnulli ex his, qui hoc ius habebant, praedia sua illa propria venum dederunt. Quaero, an in venditione etiam ius illud secutum sit praedia, cum eius voluntatis venditores fuerint, ut et hoc alienarent. Respondit id observandum, quod actum inter contrahentes esset: sed si voluntas contrahentium manifesta non sit, et hoc ius ad emptores transire. Item quaero, an, cum pars illorum propriorum fundorum legato ad aliquem transmissa sit, aliquid iuris

что если бы он это сделал в общественном месте, его можно было бы заставить посредством интердикта, но раз место частное, подобает судиться о сервитуте: если он заручился стипуляцией о будущем ущербе, то с помощью этой стипуляции он сможет сохранить себе (имущество), если из-за этого дела ему будет нанесен ущерб.

18. Юлиан в 6-й книге «Из Миниция». Тот, чьи домочадцы пре­пятствовали соседу проводить воду, освободил их от своей власти, чтобы с ним нельзя было судиться; истец спрашивает, что ему надо делать. Я ответил, что подобает, чтобы претор, расследовав обстоя­тельства дела, повелел ему вступить во владение имуществом про­тивника, и отказаться от него не прежде, чем тот пообещает истцу право проводить воду и возмещение ущерба, если таковой был при­чинен запретом на провод воды, - например, если пересохли луга или засохли деревья.

19. Марцнан в 5-й книге «Правил». Если кто-нибудь правиль­ным образом судился об общем (с другими) сервитуте, но проиграл тяжбу по своей вине, то несправедливо, чтобы это принесло ущерб остальным собственникам. А если в тяжбе он уступил противнику из- за тайного (с ним) сговора, то, как писал Цельс, прочим следует по­дать иск об обмане; он говорит, что так считал и Сабин.

20. Сцевола в 4-й книге «Дигест». Завещательница отказала по легату поместье, к которому прилегали и некоторые строения. Если они не входят в состав отказанного поместья и легатарий его винди­цирует, то обременено ли это поместье каким-либо сервитутом в пользу построек? Или же если легатарий желает желает получить это поместье по фидеикомиссу, то должны ли наследники выговорить себе некий сервитут в пользу этих домов?[278] Было отвечено, что так и должно быть. § 1. Многие из граждан одной муниципии, которые владели различными имениями, купили общее лесистое ущелье, что­бы иметь право совместного выпаса, и оно было соблюдено также их преемниками; но некоторые из тех, кто имел это право, продали свои собственные имения. Я спрашиваю, последовало ли за имениями при продаже и это право, так как продавцы имели желание, чтобы было отчуждено и оно тоже. Был дан ответ, что следует соблюдать то, что было решено между контрагентами. \'Но если воля контрагентов не очевидна, то и это право переходит к покупателям’[279]. Также я спра­шиваю: когда часть тех собственных поместий была кому-нибудь пе­редана по легату, повлекла ли она за собой что-то от этого права

secum huius compascui traxerit. Respondit, cum id quoque ius fundi, qui legatus esset, videretur, id quoque cessurum legatario.

21 LABEO libro primo pithanon a Paulo epitomarum Si qua aqua nondum apparet, eius iter ductus constitui non potest. Paulus: immo puto idcirco id falsum esse, quia cedi potest, ut aquam quaereres et inventam ducere liceret.

VI. QUEMADMODUM SERVITUTES AMITTUNTUR

1 GAIUS libro septimo ad edictum provinciale Servitutes praediorum confunduntur, si idem utriusque praedii dominus esse coeperit.

2 PAULUS libro vicensimo primo ad edictum Qui iter et actum habet, si statuto tempore tantum ierit, non perisse actum, sed manere Sabinus, Cassius, Octavenus aiunt: nam ire quoque per se eum posse qui actum haberet.

3 GAIUS libro septimo ad edictum provinciale lura praediorum morte et capitis deminutione non perire vulgo traditum est.

4 PAULUS libro vicensimo septimo ad edictum Iter sepulchro debitum non utendo numquam amittitur.

5 Idem libro sexagensimo sexto ad edictum Servitus et per socium et fructuarium et bonae fidei possessorem nobis retinetur:

6 Celsus libro quinto digestorum nam satis est fundi nomine itum esse. 1. Si ego via, quae nobis per vicini fundum debebatur, usus fuero, tu autem constituto tempore cessaveris, an ius tuum amiseris? Et e contrario, si vicinus, cui via per nostrum fundum debebatur, per meam partem ierit egerit, tuam partem ingressus non fuerit, an partem tuam liberaverit? Celsus respondit: si divisus est fundus inter socios regionibus, quod ad servitutem attinet, quae ei fundo debebatur, perinde est, atque si ab initio duobus fundis debita sit: et sibi quisque dominorum usurpat servitutem,

совместного выпаса? Он ответил, что так как очевидно, что это также право поместья, которое было отказано по легату, то оно тоже уйдет легатарию.

21. Лабеон в 1-й книге «Убеждений» в сокращении Павла. Если вода еще не открыта66, то не может быть установлен и сервитут отво­да этой воды. Павел: наоборот, я считаю это ложным, так как тебе может быть предоставлено (право) искать воду и найденную воду провести (на свой участок).

<< | >>
Источник: Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. II. - 2-е изд., испр. - М.,2008. - 622 с.. 2008

Еще по теме Титул V. Если виндицируется сервитут или отрицается принадлежность его другому:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -