<<
>>

§ 1. Поняття статусного права

Система римського права складається zjuspublicuni і jus privatum.

Приватне право поділялося на дві основні правові групи. Перша регулювала питання правоздатності та дієздатності суб\'єктів права як учасників суспільного та приватного життя римського суспіль­ства, тобто стату с, становище особи, друга — правове становище окремих осіб у сім\'ї.

Тому приватне право прийнято поділяти на статусне і сімейне право.

Статусне право — це система правомочностей (права і обов\'язки в дії), яка регулює питання правоздатності і дієздатності суб\'єктів права.

Правоздатність — властивість суб\'єктів бути носіями прав і обов\'яз­ків. У зв\'язку з тим, що права і обов\'язки стосувалися різних речей, було прийнято розрізняти: правоздатність в публічному праві і пра­воздатність у приватному праві.

Правоздатність у галузі пу блічного права (публічноправова пра­воздатність) полягала в можливості окремих суб\'єктів брати участь у громадському\' житті римської держави (слу жити в римських легі­онах, обирати і бути обраним, брати участь у світських і релігійних святах), тобто мати можливість впливати на хід державних справ.

Правоздатність в галу зі приватного права (приватноправова пра­воздатність) полягала в можливості окремих су б\'єктів права бути носіями часткового або повного права в приватному житті, тобто мати можливість (право) користу ватися нормами сімейного, речо­вого, процесуального права (право на судовий захист).

Дієздатність — це здатність суб\'єкта права самостійно виступати в правовому процесі, тобто самостійно користуватися власними пра­вами і самостійно викону вати власні обов\'язки.

Дієздатними визнавалися ті суб\'єкти права, які були здатні від свого імені і за власною волею здійснювати правові дії, особисто виконувати взяті на себе обов\'язки, особисто відповідати за власні протиправні вчинки.

<< | >>
Источник: Калюжний Р.А.. Римське приватне право: Курс лекцій. — К.: Істина,2005. — 144 с.. 2005

Еще по теме § 1. Поняття статусного права:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -