<<
>>

§ 1. Загальні засади звернення стягнення на заробітну плату на інші доходи боржника-фізичної особи

Одним із заходів примусового виконання грошових зобов\'я­зань боржника є звернення стягнення на доходи боржника-фі­зичної особи.

Ст. 67 Закону визначає підстави, за яких застосовують та­кий захід примусового виконання.

їх слід поділити на дві гру­пи: обов \'ркові та факультативні. До обов \'язкових підстав на­лежать Т£К\':

• боржник не має коштів на рахунках у фінансових устано­ вах;

• майна боржника немає або ж недостатньо для повного по- криттс належних до стягнення сум;

• виконі^Ня рішень про стягнення періодичних платежів та стягнеИь на суму, що не перевищує двох мінімальних роз­ мірів :зР°бітної плати.

До фіІЇУльтативних підстав належить можливість звер­нення ст;ґнення на заробітну плату, пенсію, стипендію чи ін-

118

Глава 8.

Звернення стягнення на доходи фізичної особи

119

ші доходи боржника-фізичної особи за будь-якими іншими виконавчими документами, в яких об\'єктом виконання є гро­шові кошти. Підставою для застосування цього заходу приму­сового виконання є письмова заява стягувача та погодження цього боржником.

Заходи стягнення державного виконавця стосуються заробіт­ної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника-фізіч-ної особи. Заробітна плата — це винагорода, обчислена, за­звичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором влас­ник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за ви­конану ним роботу (ст. 1 Закону України "Про оплату праці"\' від 23 травня 1995 р.). Стипендія — це передбачена законом або договором разова чи періодична виплата особам у зв \'язку з навчанням, а також іншим особам, визначеним норматив­но-правовими актами.

Порядок призначення і виплати стипен­дій визначає постанова Кабінету Міністрів України від 12 лип­ня 2004 р. № 8822. За загальним правилом, стипендію призна­чають особам, які навчаються у навчальних закладах та науко­вих установах за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, у навчальних закладах, що перебувають у власності АР Крим, та комунальних навчальних закладах за рахунок кош­тів відповідних бюджетів. Стипендії можуть бути академічни­ми або соціальними. Учням, студентам, курсантам, слухачам, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам, які навча­ються згідно з угодами, укладеними між навчальними заклада­ми або науковими установами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди. В окремих випадках призначають та виплачують стипендії у спе­ціальному порядку (для молодих учених, найбільш обдарова­них молодих митців та інших осіб). Пенсія — це щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов\'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахова­на особа в разі досягнення пенсійного віку чи визнання її інва­лідом, або члени її сім "ї у випадках, визначених законом (ст. 1 Закону України "Про загальнообов\'язкове державне пенсійне страхування"" від 9 липня 2003 р.), хоча звернення стягнення

1 ВВР. — 1995. — № 17. — Ст. 121.

2 ОВУ. —2004. — № 28. — Ст. 1871.

3 ОВУ. — 2003. — № 33. — Ст. 1770.

проводиться на усі види пенсійних виплат, які належні борж­нику.

Згідно зі ст. 69 Закону "інші доходи боржника" це:

1) доходи, отримані фізичною особою, яка є суб\'єктом під­ приємницької діяльності;

2) доходи за працю в колективному сільськогосподарському (фермерському) господарстві;

3) авторська винагорода за твори літератури, науки або мистец­ тва, премії, що присуджують за видатні досягнення в галузі науки, літератури і мистецтва, винагорода за відкриття, ви­ нахід, на який видано авторське свідоцтво, корисну модель, промисловий зразок і раціоналізаторську пропозицію;

4) суми на відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або ін­ шим ушкодженням здоров\'я, а також втратою годувальника.

Щоб встановити такі доходи, державний виконавець за за­явою стягувача, боржника робить запити у відповідні органи.

Серед доходів, які отримує фізична особа, визначено дві особливі групи коштів. До першої належать кошти, на які мо­же бути звернено стягнення тільки за певними виконавчими документами. Наприклад, на допомогу за державним соціаль­ним страхуванням, виплачувану у разі тимчасової непрацезда­тності та інших випадках, і допомогу по безробіттю стягнення може бути звернено тільки за рішеннями про стягнення алімен­тів, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або ін­шим ушкодженням здоров\'я, а також втратою годувальника (ст. 72 Закону).

До іншої належать кошти, на які не може бути звернено стягнення за будь-якими виконавчими документами:

1) вихідна допомога, яку виплачують у разі звільнення праців­ ника;

2) компенсація працівникові за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа при звільненні одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років;

3) компенсація працівникові витрат у зв\'язку з переведенням, направленням на роботу чи відрядженням до інших місце­ востей;

4) польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, які виплачуються замість добових і квартирних;

5) матеріальна допомога особам, які втратили право на допо­ могу по безробіттю;

"•Ч

120

Глава 8.

Звернення стягнення на доходи фізичної особи

121

6) допомога по вагітності та пологах;

7) одноразова допомога при народженні дитини;

8) допомога по догляду за дитиною;

9) допомога особам, що доглядають трьох і більше дітей ві­ ком до 16 років, по догляду за дитиною-інвалідом, з тим­ часової непрацездатності у зв\'язку з доглядом за хворою дитиною; інші допомоги на дітей, передбачені законодав­ ством;

10) допомога на лікування;

11) допомога на поховання;

12) щомісячна грошова допомога у зв\'язку з обмеженням спо­ живання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які прожи­ вають на території радіоактивного забруднення;

13) дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будин­ ків відпочинку за рахунок фонду споживання.

Стягнення не провадиться також із:

1) сум неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;

2) грошової компенсації за видане обмундирування та нату­ ральне постачання;

3) вихідної допомоги у разі звільнення (виходу у відставку) з військової служби та з органів внутрішніх справ, а також грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та в інших випадках, передбачених законодавством (ст. 73 Закону, ст. 129 КЗпП).

<< | >>
Источник: Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с.. 2005

Еще по теме § 1. Загальні засади звернення стягнення на заробітну плату на інші доходи боржника-фізичної особи:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -