<<
>>

ПРОТОКОЛИ

ІІІ-1. Протокол засідання правління щодо скликання загальних зборів

“УЗГОДЖЕНО” наглядовою радою

ВАТ “_______________________________________________________________ ”

Протокол №_________________________________________________________

від “_____________________________________ ”__________________ 200____ р.

ПРОТОКОЛ №________________________

засідання правління відкритого акціонерного товариства

м._________________ “____________________ ”__________________ 20__ р.

Присутні члени правління:

— голова;

— заступник голови;

— секретар;

1. _____________________

2.

3.

4.

5.

6.

Відсутні члени правління:

1. _________________________

Кількість членів правління, які беруть участь у засіданні, становить

__ осіб із________ обраних членів правління. Кворум для проведення

засідання правління є.

Запрошені особи:

_________________________________________ (голова наглядової ради)

Порядок денний

1. Затвердження дати, місця, часу проведення чергових загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів.

4. Затвердження переліку інформації (матеріалів), що надається акціонерам при підготовці до проведення загальних зборів, і порядку її надання.

5. Призначення організаційного комітету.

6. Затвердження часу початку/закінчення та порядку реєстрації акціонерів.

7. Затвердження порядку голосування та підрахунку голосів. Питання, поставлені на голосування

1. Затвердження дати, місця, часу проведення чергових загальних зборів акціонерів

Зміст рішення:

Затвердити:

дату проведення чергових загальних зборів акціонерів: “_______ ”_____ 200___ р.;

час початку чергових загальних зборів акціонерів:___________________ ;

місце проведення і реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів:

Підсумки голосування:

ПІБ члена правління Варіанти голосування
“ЗА” “ПРОТИ”

Рішення прийняте.

2. Затвердження порядку денного чергових загальних зборів акціонерів

Зміст рішення:

Затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:

1) Затвердження звіту ревізійної комісії.

2) Затвердження річних результатів діяльності товариства, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

3) Затвердження внутрішніх нормативних документів товариства: Положення про загальні збори, Положення про правління, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

4) Попереднє схвалення угоди про відчуження товариством майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.

5) Обрання членів наглядової ради.

6) Затвердження кошторису витрат діяльності наглядової ради товариства.

7) Визначення умов цивільно-правових угод (у тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

ПІБ члена правління Варіанти голосування
“ЗА” “ПРОТИ”

Рішення прийняте.

3. Затвердження порядку повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів

Зміст рішення:

1. Затвердити текст повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (текст повідомлення додається).

2. У термін не пізніше “____ ”____________ 200_____ р. опублікувати пові

домлення про проведення загальних зборів акціонерів у наступних друкованих виданнях: .

3. Скласти перелік осіб, що персонально повідомляються про скли

кання загальних зборів, за даними реєстру власників іменних цінних паперів АТ станом на “ ” 200 р.

4. У термін не пізніше “____ ”____________ 200____ р. надіслати рекомен

дованим листом повідомлення про проведення зборів акціонерів особам, які є власниками іменних акцій товариства станом на

______ ”__________ 200____ р., а також номінальним утримувачам, які

значаться у системі реєстру власників іменних цінних паперів товариства станом на “ ” 200 р[30].

Підсумки голосування:

ПІБ члена правління Варіанти голосування
“ЗА” “ПРОТИ”

Рішення прийняте.

4. Затвердження переліку інформації (матеріалів), що надається акціонерам при підготовці до проведення загальних зборів, і порядку її надання

Зміст рішення:

1. Затвердити перелік інформації, що надається особам, які мають право брати участь у чергових загальних зборах акціонерів, при підготовці до проведення чергових загальних зборів:

1) Річний звіт товариства.

2) Річна бухгалтерська звітність.

3) Пропозиції наглядової ради щодо розподілу прибутку за результатами фінансового року.

4) Висновок аудитора за результатами перевірки річної бухгалтерської звітності.

5) Висновок ревізійної комісії товариства за результатами перевірки річної бухгалтерської звітності.

6) Проекти Положення про загальні збори, Положення про правління, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

7) Проекти цивільно-правових угод, що укладаються з членами наглядової ради та ревізійної комісії.

8) Проект договору про відчуження товариством цілісного майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.

9) Відомості про кандидатів у члени наглядової ради.

10) Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів.

2. Затвердити наступний порядок надання зазначеної інформації (матеріалів):31

Починаючи з “____ ”________________ 200_ р. інформація (матеріали)

надається особам, яка мають право на участь у загальних зборах акціонерів, для ознайомлення за наступною адресою: у робочі дні з 9 до 18 години без перерви на обід. Зазначена інформація (матеріали) надається учасникам загальних зборів акціонерів також під час проведення зборів.

Товариство на вимогу особи, яка має право на участь у загальних зборах акціонерів, надає їй копії даних документів. Плата, стягнута товариством за надання копій, не може перевищувати витрат на їх виготовлення.

Підсумки голосування:

ПІБ члена правління Варіанти голосування
“ЗА” “ПРОТИ”

31 Рішення з цього питання приймається правлінням у разі відсутності у відповідному внутрішньому документі товариства аналогічних положень щодо порядку надання інформації.

Рішення прийняте.

5. Призначення організаційного комітету Зміст рішення:

1. Для виконання організаційно-господарських функцій щодо підготовки та проведення зборів призначити організаційний комітет у складі:

1) (голова);

2) (секретар);

3) ___________________________ ;

4) ___________________________ ;

5) ___________________________ .

2. Покласти на організаційний комітет виконання функцій, передбачених Положенням про організаційний комітет ВАТ

“______________________ ”, яке затверджене рішенням загальних зборів

ВАТ “______________________________ ” від “______ ”________________ р.

Підсумки голосування:

ПІБ члена правління Варіанти голосування
“ЗА” “ПРОТИ”

Рішення прийняте.

6. Затвердження часу початку/закінчення та порядку реєстрації учасників зборів

Зміст рішення:

1. Затвердити час початку реєстрації учасників зборів: _________________ год.

____________ хв.;

2. Встановити, що реєстрація учасників загальних зборів припиняється за

________ хв. до початку загальних зборів, тобто о____________ год.______ хв.

3. Для реєстрації учасників зборів призначити реєстраційну комісію у складі:

1) (голова);

2) (секретар);

3) ___________________________ ;

4) ___________________________ ;

5) ___________________________ .

Покласти на реєстраційну комісію виконання функцій, передбачених Положенням про реєстраційну комісію ВАТ

“____________________ ”, яке затверджене рішенням загальних зборів

ВАТ “_____________________________ ” від “_____ ”___________________ р.[31]

4. Реєстрація проводиться за місцем проведення загальних зборів реєстраційною комісією, призначеною наглядовою радою. Реєстрація здійснюється на підставі даних реєстру акціонерів, складеного на дату проведення загальних зборів. Реєстрація проводиться з дотриманням вимог Положення про загальні збори ВАТ

“____________________ ”, яке затверджене рішенням загальних зборів

ВАТ “_____________________________ ” від “_____ ”___________________ р.

Підсумки голосування:

ПІБ члена правління Варіанти голосування
“ЗА” “ПРОТИ”

Рішення прийняте.

7. Затвердження порядку голосування та підрахунку голосів Зміст рішення:

1. Встановити, що голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

2. Для організації процедури голосування та підрахунку голосів призначити лічильну комісію у складі:

1) (голова);

2) (секретар);

3) __________________________ ;

4) __________________________ ;

5) __________________________ .

3. Покласти на лічильну комісію виконання функцій, передбачених

Положенням про лічильну комісію ВАТ “_____________________________ ”,

яке затверджене рішенням загальних зборів ВАТ “_______________ ” від “ ” р. 32

52 У разі, якщо реєстрацію буде здійснювати реєстратор, пункти 1 та 2 замінюються на пункт наступного змісту: “Доручити реєстратору “ ” провести ре

єстрацію учасників зборів із дотриманням вимог Положення про загальні збори ВАТ

Підсумки голосування:

ПІБ члена правління Варіанти голосування
“ЗА” “ПРОТИ”

Рішення прийняте.

Головуючий:

Секретар:

ІІІ-2. Протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів

ПРОТОКОЛ

про підсумки реєстрації учасників загальних зборів

відкритого акціонерного товариства “ ”

Дата складання протоколу: “___ ”__________ 200___ р.

Реєстраційна комісія у складі:

Голови_________________________________________ ;

Секретаря_____________________________________ ;

Членів комісії:

провела реєстрацію акціонерів та їхніх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ВАТ

“_____________________ ”, що призначені на “______ ”__________ 200___ р.

з початком в__________ год. за адресою:_____________________________ .

Реєстрацію почато:___________________

Реєстрацію закінчено:___________________

Реєстрація здійснювалась на підставі реєстру акціонерів, складеного станом на “ ” 200_ р.

Дані реєстру акціонерів:

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів:_____________________ ;

Кількість випущених акцій:__________________________ ;

Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства:______________

або______ %;

Кількість привілейованих акцій:_____________________ ;

Кількість голосуючих акцій:______________ .

Результати реєстрації:

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів:______ .

Відмовлено в реєстрації:___________________________________________ .

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей):_____________ .

Кількість виданих бюлетенів: видано______________ бюлетенів з кожно

го питання, поставленому на голосування.[32]

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: , що складає відсотків від загальної кількості голосуючих акцій това

риства.

Відповідно до ст. 41 Закону України “Про господарські товариства”, кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Додатки:

1. Журнал реєстрації учасників зборів;

2. Журнал обліку довіреностей;

3. Журнал обліку виданих бюлетенів для голосування;

4. Довіреності (копії довіреностей), отримані від зареєстрованих осіб.

Підписи членів комісії:

Голова

Секретар ____

Члени комісії:

ІІІ-3. Протокол про підсумки голосування

ПРОТОКОЛ №_______________________

про підсумки голосування на загальних зборах

відкритого акціонерного товариства “_______________________ ”

Дата складання протоколу: “_____ ”________________ 200_ р.

Лічильна комісія у складі:

Голови_____________________________________ ;

Секретаря______________________________________ ;

Членів комісії: провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів

ВАТ “______________________ ”, що відбулися “______ ”____________ 200__

р. за адресою:___________________ .

Час відкриття зборів_______ год._______ хв.

Час закриття зборів________ год._______ хв.

Час початку підрахунку голосів________ год._______ хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах .[33]

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питань порядку денного (більше 50% голосуючих “за” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах): .

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Затвердження звіту ревізійної комісії Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 200 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 200 рік.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
“ЗА” “ПРОТИ”
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:________________ , що

становить________ % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь

у зборах.

Рішення прийняте.

2. Затвердження річних результатів діяльності товариства, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження результатів діяльності товариства за 200_ рік у складі річного звіту, звіту про діяльність правління, звіту про діяльність наглядової ради.

Формулювання рішення:

Затвердити результати діяльності товариства за 200_ рік у складі річного звіту, звіту про діяльність правління, звіту про діяльність наглядової ради.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
“ЗА” “ПРОТИ”
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення:_________________ , що

становить________ % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь

у зборах.

Рішення прийняте.

Річний звіт, річний баланс, звіт про фінансові результати додаються до протоколу загальних зборів.

Порядок розподілу прибутку за результатами 200_ р.:

Розмір річних дивідендів, форма, порядок та строки їх виплати:

Порядок покриття збитків за результатами 200_ р.:

3. Затвердження внутрішніх нормативних документів товариства: Положення про загальні збори, Положення про правління, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про загальні збори ВАТ “________________ ”

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про загальні збори ВАТ “___________________ ”

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
“ЗА” “ПРОТИ”
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:________________ , що

становить_______ % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь

у зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про правління ВАТ “______________________ ”

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про правління ВАТ “_________________________ ”

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
“ЗА” “ПРОТИ”
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:________________ , що

становить _______ % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь

у зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про наглядову раду ВАТ “_________________ ”

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про наглядову раду ВАТ “____________________ ”

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
“ЗА” “ПРОТИ”
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:________________ , що

становить_______ % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь

у зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про ревізійну комісію ВАТ “________________ ”

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про ревізійну комісію ВАТ “___________________ ”

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
“ЗА” “ПРОТИ”
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:________________ , що

становить _______ % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь

у зборах.

Рішення прийняте.

4. Попереднє схвалення угоди про відчуження товариством майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.

Питання, поставлене на голосування:

Попереднє схвалення угоди про відчуження товариством майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.

Формулювання рішення:

Схвалити угоду про відчуження товариством майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
“ЗА” “ПРОТИ”
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:________________ , що

становить_______ % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь

у зборах.

Рішення прийняте.

5. Обрання членів наглядової ради Питання, поставлене на голосування:

Обрання членів наглядової ради Формулювання рішення:

Обрати до наглядової ради наступних осіб із запропонованих кандидатів Підсумки голосування:

Бюлетені, подані під час голосування:____________ шт.

Кількість акцій, представлених у бюлетенях__________

Бюлетені, визнані недійсними:____________ шт.

Кількість акцій, що не враховуються за недійсними бюлетенями:______ .

п/п

ПІБ/наймену- вання кандидата ПОДАНО ГОЛОСІВ “ЗА”
Кількість

голосів

% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

Рішення прийняте. До наглядової ради обрано наступних осіб:

________________________ (ПІБ або найменування юридичної особи).

________________________ (ПІБ або найменування юридичної особи).

________________________ (ПІБ або найменування юридичної особи).

_______________________ (ПІБ або найменування юридичної особи).

_______________________ (ПІБ або найменування юридичної особи).

6. Затвердження кошторису витрат діяльності наглядової ради товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження кошторису витрат діяльності наглядової ради на 200 р.

Формулювання рішення:

Затвердити наступний кошторис витрат діяльності наглядової ради на 200_ р.:

СТАТТЯ ВИДАТКІВ СУМА
Загалом:

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
“ЗА” “ПРОТИ”
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:________________ , що

становить________ % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь

у зборах.

Рішення прийняте.

7. Визначення умов цивільно-правових угод (у тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами наглядової ради

Питання, поставлене на голосування:

Визначення умов цивільно-правових угод (у тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами наглядової ради.

Формулювання рішення:

Затвердити цивільно-правові угоди, що укладаються з членами наглядової ради. Доручити голові зборів підписати ці угоди з новообраними членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
“ЗА” “ПРОТИ”
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість

бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:________________ , що

становить_______ % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь

у зборах.

Рішення прийняте.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Підписи членів комісії:

Голова_______

Секретар ____

Члени комісії:

ІІІ-4. Протокол загальних зборів

ПРОТОКОЛ

загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства

а »

Дата складання протоколу: “___ ”_______________________ 200_ р.

Місце проведення загальних зборів:_______________________ .

Вид зборів: чергові.

Дата проведення зборів: “___ ” _______________________ 200_ р.

Час початку реєстрації учасників зборів______ год.__ хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів___ год._____ хв.

Час відкриття зборів______ год.______ хв.

Час закриття зборів_________ год.___ хв.

Час початку підрахунку голосів_______ год.____ хв.

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах_______

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для

участі у зборах:__________ , що становить________ % від загальної

кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст. 41 Закону України “Про господарські товариства”, кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Голова зборів___________________________________

Секретар зборів___________________________________

Порядок денний:

1. Затвердження звіту ревізійної комісії.

2. Затвердження річних результатів діяльності товариства, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

3. Затвердження внутрішніх нормативних документів товариства: Положення про загальні збори, Положення про правління, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

4. Попереднє схвалення угоди про відчуження товариством майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.

5. Обрання членів наглядової ради.

6. Затвердження кошторису витрат діяльності наглядової ради товариства.

7. Визначення умов цивільно-правових угод (у тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами наглядової ради.

Основні положення виступів:

З 1-го питання порядку денного:

З 2-го питання порядку денного:

З 3-го питання порядку денного:

З 4-го питання порядку денного:

З 5-го питання порядку денного:

З 6-го питання порядку денного:

З 7-го питання порядку денного:

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Затвердження звіту ревізійної комісії.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 200 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 200 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:___________________ ,

що становить__________ % від загальної кількості голосів осіб, які бе

руть участь у зборах.

Рішення прийняте.

2. Затвердження річних результатів діяльності товариства, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження результатів діяльності товариства за 200_ рік у складі річного звіту, звіту про діяльність правління, звіту про діяльність наглядової ради.

Формулювання рішення:

Затвердити результати діяльності товариства за 200_ рік у складі річного звіту, звіту про діяльність правління, звіту про діяльність наглядової ради.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення:___________________ ,

що становить __________ % від загальної кількості голосів осіб, які

беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження порядку розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків.

Формулювання рішення:

Затвердити:

наступний порядок розподілу прибутку: наступні розмір, строки та порядок виплати дивідендів: наступний порядок покриття збитків:

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення:___________________ ,

що становить__________ % від загальної кількості голосів осіб, які

беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

3. Затвердження внутрішніх нормативних документів товариства: Положення про загальні збори, Положення про правління, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про загальні збори ВАТ “__________________ ”

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про загальні збори ВАТ “_____________________ ”

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:___________________ ,

що становить__________ % від загальної кількості голосів осіб, які бе

руть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про правління ВАТ “______________________ ”

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про правління ВАТ “_________________________ ”

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:___________________ ,

що становить__________ % від загальної кількості голосів осіб, які бе

руть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про наглядову раду ВАТ “_________________ ”

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про наглядову раду ВАТ “____________________ ”

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:___________________ ,

що становить__________ % від загальної кількості голосів осіб, які бе

руть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про ревізійну комісію ВАТ “________________ ”

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про ревізійну комісію ВАТ “___________________ ”

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:___________________ ,

що становить__________ % від загальної кількості голосів осіб, які бе

руть участь у зборах.

Рішення прийняте.

4. Попереднє схвалення угоди про відчуження товариством майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.

Питання, поставлене на голосування:

Попереднє схвалення угоди про відчуження товариством майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.

Формулювання рішення:

Схвалити угоду про відчуження товариством майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.

Підсумки голосування:

п/п

ПІБ/наймену- вання кандидата ПОДАНО ГОЛОСІВ “ЗА”
Кількість

голосів

% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:___________________ ,

що становить__________ % від загальної кількості голосів осіб, які бе

руть участь у зборах.

Рішення прийняте.

5. Обрання членів наглядової ради Питання, поставлене на голосування:

Обрання членів наглядової ради.

Формулювання рішення:

Обрати до наглядової ради наступних осіб із запропонованих кандидатів. Підсумки голосування:

Рішення прийняте. До наглядової ради обрано наступних осіб:

_______________________ (ПІБ або найменування юридичної особи).

_______________________ (ПІБ або найменування юридичної особи).

_______________________ (ПІБ або найменування юридичної особи).

_______________________ (ПІБ або найменування юридичної особи).

_______________________ (ПІБ або найменування юридичної особи).

6. Затвердження кошторису витрат діяльності наглядової ради товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Формулювання рішення:

Затверддити наступний кошторис витрат діяльності наглядової ради на 200_ р.:

СТАТТЯ ВИДАТКІВ СУМА
Загалом:

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:___________________ ,

що становить__________ % від загальної кількості голосів осіб, які бе

руть участь у зборах.

Рішення прийняте.

7. Визначення умов цивільно-правових угод (у тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами наглядової ради.

Питання, поставлене на голосування:

Визначення умов цивільно-правових угод (у тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами наглядової ради.

Формулювання рішення:

Затвердити цивільно-правові угоди, що укладаються з членами наглядової ради. Доручити голові зборів підписати ці угоди з новообраними членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:___________________ ,

що становить__________ % від загальної кількості голосів осіб, які бе

руть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Підписи:

Голова зборів_______________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові).

Секретар зборів_____________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові).

IV.

<< | >>
Источник: Сергій Бабаларов. ЯК СКЛИКАТИ І ПРОВЕСТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів. ПОСІБНИК. 2005

Еще по теме ПРОТОКОЛИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -