<<
>>

П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО РЕЄСТРАЦІЙНУ КОМІСІЮ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

а »

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення розроблено відповідно до Закону України “Про

господарські товариства” та статуту відкритого акціонерного товариства “ ”.

1.2.

Положення визначає порядок формування, склад та повнова

ження реєстраційної комісії відкритого акціонерного товариства “ ” (далі — Товариства).

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА СКЛАД РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Члени реєстраційної комісії призначаються та звільняються правлінням Товариства.

2.2. Реєстраційна комісія призначається у складі: голови, секретаря та членів комісії, у кількості осіб. Персональний склад реєс

траційної комісії попередньо погоджується із наглядовою радою Товариства.

2.3. Голова реєстраційної комісії організує роботу комісії, забезпечує виконання покладених на неї функцій та в разі необхідності забезпечує консультування членів комісії з метою підвищення їх кваліфікації для належного виконання їх обов’язків.

2.4. Секретар реєстраційної комісії організує оформлення та ведення протоколів комісії, підшивку та зберігання документів.

2.5. З членами реєстраційної комісії укладається відповідна цивільно-правова угода, що підписується від імені Товариства головою правління. В угоді повинно бути зазначено, що відомості, одержані членами реєстраційної комісії у процесі реєстрації акціонерів, є кон-

фіденційними. При укладенні угоди від члена реєстраційної комісії береться відповідне зобов’язання про нерозголошення конфіденційної інформації.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Реєстраційна комісія є допоміжним органом правління, який створюється для реєстрації акціонерів та їхніх представників, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів, та визначення наявності або відсутності кворуму для визнання зборів правомочними. Реєстраційна комісія підпорядковується правлінню Товариства та виконує його доручення.

3.2.

Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

• проводить реєстрацію акціонерів та їхніх повноважних представників, що прибули на загальні збори;

• здійснює перевірку документів, які підтверджують право на участь акціонерів або їхніх представників у загальних зборах;

• веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;

• видає бюлетені, картки для голосування та іншу інформацію (матеріали) загальних зборів та веде журнал обліку виданих бюлетенів та карток;

• визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на зборах;

• готує висновки щодо наявності або відсутності кворуму для проведення загальних зборів.

3.3. Під час реєстрації учасників загальних зборів реєстраційна комісія веде такі журнали:

• “Реєстрації учасників загальних зборів”;

• “Обліку довіреностей”;

• “Обліку виданих бланків бюлетенів та карток для голосування”.

3.4. Під час реєстрації реєстраційна комісія оформляє протокол результатів реєстрації учасників загальних зборів.

3.5. До протоколу додаються письмові скарги та заяви щодо роботи комісії.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ

4.1. До проведення загальних зборів реєстраційна комісія проводить засідання, на якому:

• проводиться підготовка необхідних документів для виконання покладених на неї функцій;

• при необхідності проводиться консультування членів комісії.

4.2. Реєстрація акціонерів починається за______ години до початку

роботи загальних зборів.

4.3. Реєстрація акціонерів здійснюється реєстраційною комісією на основі документу, що посвідчує особу акціонера.

4.4. Реєстрація акціонерів ведеться в журналі, форма якого повинна містити такі дані: номер та серію паспорта власника акцій, адресу помешкання, право голосування особисто, кількість та вид акцій.

4.5. Реєстрація уповноважених представників здійснюється на підставі належним чином оформлених довіреностей. Кількість голосів звіряється представником реєстраційної комісії з даними реєстру акціонерів/зведеного облікового реєстру рахунків акціонерів, складеного на день проведення загальних зборів.

4.6. Зареєстрованому акціонеру видаються бюлетені для голосування, картки, а також відповідні довідкові матеріали, якщо вони передбачені для передачі кожному акціонеру. Факт отримання бюлетенів для голосування та карток засвідчується підписом особи, яка їх одержала, в журналі обліку виданих бланків бюлетенів для голосування та карток.

4.7. Персональну відповідальність за проведення реєстрації несе голова реєстраційної комісії.

4.8. Реєстрація акціонерів закінчується за 10 хвилин до встановленого часу початку роботи загальних зборів.

4.9. Рішенням правління або іншого органу, що скликає загальні збори, реєстрація може бути продовжена, про що треба повідомити акціонерів.

4.10. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру у випадках, якщо:

• акціонер не надав документів, які підтверджують його особу;

• надані акціонером документи оформлені неналежним чином;

• акціонер з’явився на реєстрацію після її закінчення.

4.11. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації представнику акціонера у випадках, якщо:

• представником не надано відповідної довіреності (за умови, якщо довіреність не зареєстрована та її копія не зберігається у Товаристві);

• надана довіреність оформлена неналежним чином;

• довіреність на момент надання анульована акціонером.

4.12. У разі виникнення спірних питань вони вирішуються шляхом голосування. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос голови комісії.

4.13. Після закінчення реєстрації голова реєстраційної комісії доповідає загальним зборам про результати реєстрації учасників загальних зборів та про наявність або відсутність кворуму.

4.14. Не пізніше як через 7 днів з моменту закінчення роботи зборів голова реєстраційної комісії зобов’язаний надати правлінню звіт про роботу комісії, до якого додаються журнали та протоколи, які веде комісія, а також скарги, пропозиції та заяви акціонерів з приводу роботи комісії. Звіт та додані документи розглядаються та затверджуються правлінням та здаються до архіву Товариства.

4.15. Після розгляду та затвердження правлінням зазначених у п. 4.14 цього Положення документів реєстраційна комісія припиняє свою роботу.

5. ОПЛАТА ПРАЦІ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1. Якщо членами реєстраційної комісії призначено осіб, які є працівниками Товариства, на час виконання ними своїх функцій за ними зберігається середньомісячна заробітна плата за основним місцем роботи.

5.2. Якщо членами реєстраційної комісії призначено осіб, які не є працівниками Товариства, за виконання ними своїх функцій їм виплачується винагорода у розмірі, встановленому правлінням.

5.3. Витрати на оплату праці членів реєстраційної комісії враховуються в кошторисі витрат на проведення загальних зборів.

ІІ-4. Положення про лічильну комісію

ЗАТВЕРДЖЕНО наглядовою радою відкритого акціонерного товариства

Протокол №__________________________________________________________

від “________________________________________ ”_________________ 200_ р.

Голова ради___________________________________________________________

Секретар ради_________________________________________________________

<< | >>
Источник: Сергій Бабаларов. ЯК СКЛИКАТИ І ПРОВЕСТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів. ПОСІБНИК. 2005

Еще по теме П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО РЕЄСТРАЦІЙНУ КОМІСІЮ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -