<<
>>

П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

а »

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення розроблено відповідно до Закону України “Про гос

подарські товариства” та статуту відкритого акціонерного товариства “ ” (надалі — Товариство).

1.2. Положення визначає порядок формування, склад, повноваження організаційного комітету Товариства.

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

2.1. Члени організаційного комітету призначаються та звільняються правлінням Товариства.

2.2. Організаційний комітет призначається у складі: голови, секретаря та членів комітету, у кількості осіб. До складу комітету по

винні входити: член правління, представник трудового колективу та особа, яка має право доступу до системи реєстру акціонерів.

2.3. Голова комітету організує його роботу та діє від його імені у взаємовідносинах з правлінням, іншими органами Товариства, а також з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

2.4. Секретар комітету забезпечує ведення протоколів засідань комітету та іншої документації, що ведеться під час його роботи.

2.5. Протоколи засідань комітету підписуються головою та секретарем комітету.

2.6. З членами організаційного комітету укладається відповідна цивільно-правова угода, що підписується від імені Товариства головою правління. В угоді повинно бути зазначено, що відомості, одержані членами комітету у процесі підготовки загальних зборів, є конфіденційними. При укладенні угоди від члена комітету береться відповідне зобов’язання про нерозголошення конфіденційної інформації.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

3.1. Організаційний комітет є допоміжним органом правління, який створюється для виконання організаційно-господарських функцій щодо підготовки та проведення загальних зборів Товариства. У випадку, коли загальні збори скликаються акціонерами, що володіють у сукупності не менш як 10% голосів, організаційний комітет створюється зазначеними акціонерами.

3.2. Організаційний комітет (крім випадків, коли він обирається акціонерами) підпорядковується правлінню Товариства та виконує його рішення та завдання.

3.3. Організаційний комітет самостійно планує свою роботу та регулярно інформує правління про хід виконання його рішень та завдань.

3.4. До повноважень організаційного комітету належать:

• Підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до засідань правління під час підготовки загальних зборів акціонерів.

• Підготовка матеріалів для надання акціонерам.

• Забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, виготовлення копій таких документів.

• Забезпечення надання (надсилання, вручення або опублікування) повідомлення про проведення загальних зборів та змін до порядку денного.

• Збирання, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів щодо порядку денного, що надійшли на адресу правління.

• Забезпечення роботи правління з посвідчення довіреностей акціонерів на право брати участь та голосувати на загальних зборах.

• Підготовка та виготовлення необхідної кількості копій бюлетенів, карток для голосування, бланків довіреностей, розмноження іншої документації, що надійшла від правління, реєстраційної та лічильної комісій.

• Підготовка необхідної документації (бланків, протоколів, журналів, оголошень і т. п.).

• Забезпечення та підготовка зали для проведення зборів, технічне забезпечення роботи загальних зборів, реєстраційної та лічильної комісій.

• Підготовка додаткових оголошень про загальні збори (оголошення, стендові матеріали та ін.).

3.5. В межах наданих йому повноважень організаційний комітет:

• одержує від органів управління Товариства та реєстратора дані про акціонерів Товариства, їхні адреси;

• одержує від правління, наглядової ради та ревізійної комісії копії документів, зазначених у порядку денному;

• проводить попередні переговори з підприємствами, установами та організаціями з метою технічного забезпечення проведення загальних зборів;

• у випадку необхідності залучає для виконання покладених на нього обов’язків спеціалістів з різних галузей знань (за погодженням із правлінням).

3.6. Організаційний комітет зобов’язаний вести фінансову документацію щодо підготовки загальних зборів та надавати фінансову звітність бухгалтерії Товариства.

3.7. Не пізніше двох тижнів з дня закриття зборів голова організаційного комітету подає правлінню звіт про роботу комітету, що затверджується правлінням та здається в архів Товариства.

3.8. Організаційний комітет закінчує свою роботу після затвердження правлінням звіту про роботу комітету.

4. ОПЛАТА ПРАЦІ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

4.1. Якщо членами організаційного комітету призначено осіб, які є працівниками Товариства, на час виконання ними своїх функцій за ними зберігається середньомісячна заробітна плата за основним місцем роботи.

4.2. Якщо членами організаційного комітету призначено осіб, що не є працівниками Товариства, за виконання ними своїх функцій їм виплачується винагорода у розмірі, встановленому правлінням.

4.3. Витрати на оплату праці членів організаційного комітету враховуються в кошторисі витрат на проведення загальних зборів.

II-3. Положення про реєстраційну комісію

ЗАТВЕРДЖЕНО наглядовою радою відкритого акціонерного товариства

Протокол №__________________________________________________________

від “________________________________________ ”_________________ 200_ р.

Голова ради___________________________________________________________

Секретар ради_________________________________________________________

<< | >>
Источник: Сергій Бабаларов. ЯК СКЛИКАТИ І ПРОВЕСТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів. ПОСІБНИК. 2005

Еще по теме П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -