<<
>>

Усредненные показатели для определения лимита средств на дополнительные затраты при выполнении строительно-мон­тажных работ (кроме ремонтно-строительных) в зимний период в инвесторской сметной документации

Приложение 8

Справочное Усредненные показатели для определения лимита средств на дополнительные затраты при выполнении строительно-мон­тажных работ (кроме ремонтно-строительных) в зимний период в инвесторской сметной документации

Таблица 1

Вид будівництва Вид строительства Усредненные смет-

­ные показатели, %

Температурные зоны
I II
1 2 3 4
І.
Паливно-енергетичний комплекс

1. Підприємства нафтової і газової промисловості

І. Топливно-энергети-ческий комплекс

1. Предприятия нефтяной и газовой промышленности

0,65 1,3
2. Підприємства нафтопе­реробної і нафтохімічної промисловості 2. Предприятия нефтепе­рерабатывающей и неф­техимической промыш­ленности 0,5 1,2
3. Підприємства вугільної про­мисловості (крім гірничо­прохідницьких робіт) 3. Предприятия угольной промышленности (кроме горнопроходческих работ) 0,6 1,3
4. Підприємства енергетич­ного будівництва: 4. Предприятия энергети­ческого строительства:
а) теплові електростанції а) тепловые электростан­ции 0,6 1,3
б) гідроелектростанції б) гидроэлектростанции 0,8 1,5
в) атомні електростанції в) атомные электростанции 0,7 1,5
г) електричні підстанції г) электрические подстан­ции 0,5 1,0
д)теплові мережі д)тепловые сети 0,4 0,9
е) повітряні лінії електропе­редачі 35 кВ і вище е) воздушные линии элек­тропередачи 35 кВ и вы­ше 0,2 0,5
ж) повітряні лінії електропе­редачі 0,4-10,0 кВ ж) воздушные линии элек­тропередачи 0,4-10,0 кВ 0,3 0,8
5.
Підприємства торф\'яної промисловості
5. Предприятия торфяной промышленности 0,7 1,4
6. Гірничопрохідницькі ро­боти (без загальношахтових витрат): 6. Горнопроходческие ра­боты (без общешахтных расходов):
а) шахтні стволи (з ураху­ванням витрат на піді­грівання повітря, яке по­дається в шахту) а) шахтные стволы (с уче­том затрат на подогрев подаваемого в шахту воздуха) 0,7 1,6
б) у тому числі, витрати на підігрівання повітря б) в том числе, затраты на подогрев воздуха 0,6 1,6
в) горизонтальні і похилі виробки (з урахуванням витрат на підігрівання повітря, яке подається у виробки) в) горизонтальные и на­клонные выработки (с учетом затрат на подог­рев подаваемого в вы­работки воздуха) 1,0 1,8

Продолжение таблицы 1

1 2 3 4
г) у тому числі, витрати на підігрівання повітря г) в том в числе, затраты на подогрев воздуха 0,9 1,7
II.Металургійний

ком­плекс

1.Підприємства чорної ме-

талургії (крім гірничопро­хідницьких робіт і об\'єктів шахтової поверхні)

II. Металлургический

ком­плекс

1. Предприятия черной ме­таллургии (кроме горнопро­ходческих работ и объектов шахтной поверхности)

0,6 0,8
2. Підприємства кольорової металургії (крім гірничо­прохідницьких робіт і об\'єк­тів шахтової поверхні) 2. Предприятия цветной ме­таллургии (кроме горнопро­ходческих работ и объектов шахтной поверхности) 0,5 1,0
III. Хіміко-лісовий ком­плекс

1. Підприємства хімічної промисловості

III. Химико-лесной ком­плекс

1. Предприятия химической промышленности

0,5 1,0
2. Підприємства лісової, деревообробної і целю­лозно-паперової промис­ловості 2.
Предприятия лесной, де­ревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
0,5 0,9
3. Підприємства медичної промисловості 3. Предприятия медицин­ской промышленности 0,5 0,8
4. Підприємства мікробіоло­гічної промисловості 4. Предприятия микробио­логической промышлен­ности 0,6 1,2
IV. Машинобудівельний комплекс IV. Машиностроительный комплекс

1. Підприємства важкого, енергетичного і транспорт­ного машинобудування 1. Предприятия тяжелого, энергетического и транс­портного машиностроения 0,6 1,1
2. Підприємства сільсько­господарського і тракто­рного машинобудування 2. Предприятия сельскохо­зяйственного и трактор­ного машиностроения 0,3 0,9
3. Підприємства електроте­хнічної промисловості 3. Предприятия электротех­нической промышленности 0,7 1,2
4. Підприємства верстато­будівної та інструмен­тальної промисловості 4. Предприятия станкострои­тельной и инструмен­тальной промышленности 0,6 1,1
5.Підприємства приладобу­дування і засобів автома­тизації 5. Предприятия приборо­строения и средств авто­матизации 0,6 1,1
6. Підприємства автомобі­льної та підшипникової промисловості 6. Предприятия автомо­бильной и подшипнико­вой промышленности 0,6 1,2
7. Підприємства легкого та іншого машинобудування 7. Предприятия легкого и прочего машиностроения 0,6 1,1

Продолжение таблицы 1

V. Агропромисловий

ком­плекс

1. Сільськогосподарське бу­дівництво (ремонтні май­стерні, бази постачання, теплично-парникові комбі­нати тощо)

V. Агропромышленный комплекс

1.

Сельскохозяйственное строительство (ремонтные мастерские, базы снабже­ния, теплично-парниковые комбинаты и т.п.)
0,4 1,0
2. Підприємства харчової промисловості 2. Предприятия пищевой промышленности 0,6 1,1
3. Підприємства м\'ясної промисловості, підприєм­ства первинної обробки сільськогосподарської продукції 3. Предприятия мясной промышленности, пред­приятия первичной обра­ботки сельскохозяйствен­ной продукции 0,5 0,8
4. Підприємства молочної промисловості, цукрові і консервні заводи 4. Предприятия молочной промышленности, сахар­ные и консервные заводы 0,5 0,8
5. Підприємства рибного господарства 5. Предприятия рыбного хо­зяйства 0,6 1,2
6. Склади і сховища 6. Склады и хранилища 0,5 1,0
7. Елеватори із збірного за­лізобетону 7. Элеваторы из сборного железобетона 0,5 0,9
8. Елеватори з монолітного залізобетону 8. Элеваторы из монолит­ного железобетона 1,8 2,8
9. Холодильники 9. Холодильники 0,6 1,3
VI. Комплекс транспорту і зв\'язку VI. Комплекс транспорта и связи

1. Будівництво нафтогазо-продуктопроводів 1. Строительство нефтега-зопродуктопроводов 0,3 1,6
2. Будівництво виробничих і службових будівель екс­плуатації транспорту: 2. Строительство произ­водственных и служеб­ных зданий эксплуатации транспорта:

а) залізничного а) железнодорожного 1,2 1,7
б) автомобільного, бази ремонту і обслуговуван­ня будівельних машин б) автомобильного, базы по ремонту и обслужи­ванию строительных машин 0,6 1,1
в) морського в) морского 0,4 1,1
г) річкового г) речного 0,5 1,0
д) повітряного д) воздушного 0,3 0,8
3. Льотні поля повітряного транспорту 3. Летные поля воздушного транспорта 0,2 0,8
4. Будівництво доріг: 4. Строительство дорог:
а) освоєння траси і підго-товлення території будів­ництва а) освоение трассы и под­готовка территории строи­тельства 0,4 1,2
б) земляне полотно з грунтів звичайних б) земляное полотно из грунтов обыкновенных 1,8 3,3

Продолжение таблицы 1

1 2 3 4
в) те саме, з грунтів дре-нувальних в) то же, из грунтов дре­нирующих 0,4 1,0
г) те саме, з грунтів скель­них г) то же, из грунтов скаль­ных 0,2 0,6
д) зведення земляного полотна доріг гідроме-ханізованим способом д) возведение земляного полотна дорог гидроме­ханизированным спосо­бом 1,4 2,8
е) укріплення земляного полотна і регуляційних споруд е) укрепление земляного полотна и регуляцион­ных сооружений 0,2 0,6
ж) великі мости із залізобетонною прогоновою спору­дою ж) большие мосты с же­лезобетонным про­летным строением 1,4 2,6
з) те саме, з металевою прогоновою спорудою з) то же, с металлическим пролетным строением 0,5 1,1
й) інші штучні споруди и) прочие искусственные сооружения 0,7 1,6
к) верхня будова колії к) верхнее строение пути 0,4 0,8
л) електрифікація заліз­ниць, інші енергетичні споруди та обладнання л) электрификация желез­ных дорог, прочие энер­гетические сооружения и устройства 0,6 1,2
м) будови зв\'язку, сигналі­зації, централізації та блокування м) устройства связи, сиг­нализации, централиза­ции и блокировки 0,5 1,4
н) споруди водопостачан­ня і каналізації (без зов­нішніх трубопроводів і мереж) н) сооружения водоснаб­жения и канализации (без наружных трубопро­водов и внешних сетей) 1,0 2,0
Дорожнє покриття: Дорожное покрытие:
п) із збірних залізобетон­них плит п) из сборных железобе­тонных плит 0,25 0,4
р) цементно-бетонне р) цементно-бетонное 1,0 1,4
с) асфальтобетонне с) асфальтобетонное 0,85 1,2
т)чорне щебеневе т) черное щебеночное 0,8 1,0
у) гравійне або щебеневе у) гравийное или щебе­ночное 0,3 0,6
5. Будівництво будівель та споруд зв\'язку 5. Строительство зданий и сооружений связи 0,5 0,8
VII. Будівельний комплекс VII. Строительный комплекс
1. Підприємства промисло­вості будівельних матері­алів: 1. Предприятия промыш­ленности строительных материалов:

а) заводи і полігони збір­них залізобетонних і бе­тонних конструкцій та виробів а) заводы и полигоны сборных железобетон­ных и бетонных конст­рукций и изделий 0,7 1,2
б) дробильно-сортувальні заводи, кар\'єри глини і гравійно-піщаних мате­ріалів б) дробильно-сортировочные заводы, карьеры глины и гравийно-песчаных материалов 0,5 1,1

Продолжение таблицы 1

1 2 3 4
в) заводи стінових матері­алів, покрівельних і гід­роізоляційних матеріалів в) заводы стеновых мате­риалов, кровельных и гидроизоляционных ма­териалов 0,6 1,2
г) цементні заводи, під­приємства азбестоце­ментної та санітарно-технічної промисловості г) цементные заводы, предприятия асбестоцементной и санитарно-технической промыш­ленности 0,6 1,0
д) підприємства скляної промисловості д) предприятия стеколь­ной промышленности 0,5 1,0
е) підприємства будівель­ної кераміки е) предприятия строитель­ной керамики 0,4 0,9
ж) підприємства полімер­них будівельних матері­алів ж) предприятия полимер­ных строительных мате­риалов 0,45 1,1
VIII. Соціальний комплекс VIII. Социальный комплекс
1. Будівництво житлових і громадських будівель:

а) житлові будинки вели­копанельні та об\'ємно-блокові

1. Строительство жилых и общественных зданий:

а) жилые дома крупнопа­нельные и объемно-бло­чные

0,3 0,5
б) житлові будинки цегляні та з блоків б) жилые дома кирпичные и из блоков 0,4 0,7
в) житлові будинки дере­в\'яні в) жилые дома деревян­ные 0,3 0,6
г) будинки громадського призначення (школи, навчальні заклади, клу­би, дитячі садки та ясла, лікарні, санаторії, бу­динки відпочинку тощо) і об\'єкти комунального господарства г) здания общественного назначения (школы, учеб­ные заведения, клубы, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и др.) и объекты коммунального хозяйства 0,5 0,8
2. Будівництво метрополітена:

а) закритим способом з підігріванням повітря

2. Строительство метрополитена:

а) закрытым способом с подогревом воздуха

0,4 0,6
б) те саме, без підігріван­ня повітря б) то же, без подогрева воздуха 0,2 0,4
в) відкритим способом в) открытым способом 0,6 1,2
3. Підприємства поліграфіч­ної промисловості 3. Предприятия полиграфи­ческой промышленности 0,4 0,7
4. Будівництво зовнішніх трубопроводів: 4. Строительство наружных трубопроводов:

а) водопостачання і газо­проводи у м\'яких грунтах (із земляними роботами) а) водоснабжение и газо­проводы в мягких грун­тах (с земляными рабо­тами) 0,4 1,0

Продолжение таблицы 1

1 2 3 4
б) каналізація у м\'яких грунтах (із земляними роботами) б) канализация в мягких грунтах (с земляными работами)

0,7

1,2
в) водопостачання, газо­проводи або каналізація у скельних грунтах в) водоснабжение, газо­проводы или канализа­ция в скальных грунтах 0,3 0,6
г) насосні станції водопро­відні г) насосные станции водо­проводные 1,3 1,9
д) те саме, каналізаційні д) то же, канализацион­ные 1,5 2,3
є) очисні споруди водо­провідні

е) очистные сооружения водопроводные 0,6 1,1
ж) те саме, каналізаційні ж) то же, канализацион­ные 0,8 1,4
IX. Галузі, які не входять у комплекс IX. Отрасли, не входящие в комплекс

1. Підприємства легкої про­мисловості 1. Предприятия легкой про­мышленности 0,6 1,0
2. Меліоративне і водогос­подарське будівництво: 2. Мелиоративное и водохозяйственное строитель­ство:

а)зрошення а) орошение 1,0 1,7
б)осушення б) осушение 1,5 2,4
3. Підприємства авіаційної та оборонної промисло­вості, загального маши­нобудування 3. Предприятия авиацион­ной и оборонной про­мышленности, общего машиностроения 0,5 1,0
4. Підприємства суднобудів­ної промисловості 4. Предприятия судострои­тельной промышленности 0,6 1,1
5. Підприємства промисло­вості засобів зв\'язку, ра­діо та електроніки 5. Предприятия промыш­ленности средств связи, радио и электроники 0,5 1,0
6. Інші види будівництва: 6. Прочие виды строитель­ства:
а) колектори для підзем­них комунікацій а) коллекторы для под­земных коммуникаций 0,6 1,1
б) пішохідні підземні пере­ходи б) пешеходные подземные переходы 0,5 1,0
в) берегоукріплення та спо­рудження набережних в) берегоукрепление и со­оружение набережных 0,2 0,5
г) садіння і пересадження дерев і чагарників з під-готовленням садильних місць (включаючи вар­тість дерев і чагарників) г) посадка и пересадка деревьев и кустарников с подготовкой посадоч­ных мест (включая стои­мость деревьев и кус­тарников) 0,6 1,3

Примечания:

1. Усредненные сметные показатели данного приложения при­меняются для определения в инвесторской сметной документации лимита дополнительных затрат при выполнении строительно-мон­тажных работ в зимний период, сметная стоимость которых исчисле­на на основании ресурсных элементных сметных норм, введенных в действие с 1 октября 2000 года, и текущих цен на трудовые и мате­риально-технические ресурсы.

2. Усредненными сметными показателями учтены все дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимний период, перечень кото­рых приведен в ДБН Д.1.-1-1-2000, раздел 3, пункт 3.1.15.1.

3. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат дифференцированы по темпе­ратурным зонам в зависимости от условий зимнего периода.

4. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат оп­ределены в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 Сводного сметного расчета, выполняемых при температуре окружающей среды выше 0°С. Эти показатели при­ведены в таблице 1.

5. Температурная зона и продолжительность расчетного зимнего периода для каждой конкретной стройки определяется в соответ­ствии с местом ее нахождения согласно приложению 10.

6. В местностях, расположенных южнее I зоны, дополнительные затраты, вызванные специфическими условиями производства работ в зимний период года, могут возмещаться организациям, выполняю­щим работы, по нормам, установленным для I зоны, за рабочие дни со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0°С. При этом сумма дополнительных затрат, исчисленная на весь объем вы­полненных работ, уменьшается пропорционально отношению числа рабочих дней со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0°С к общему количеству рабочих дней за период выполнения всего объема работ. Количество рабочих дней с температурой ниже 0°С следует принимать на основе данных органов метеорологической службы, а при ее отсутствии в данной местности - на основе соот­ветствующих актов, согласованных с заказчиком.

7. Усредненные сметные показатели расчитаны по отдельным видам строительства.

Показатели на строительство метрополитена в таблице 1 определены в процентах от сметной стоимости основных работ (без обслуживающих процессов) по главам 2-7 Сводного сметного расчета стоимости строительства, затраты при производстве остальных работ в зимний период следует определять дополнительно по показателям таблицы 1:

п. VI.4а- на работы при подготовке территории строительства (глава 1 Сводного сметного расчета стоимости строительства);

п. VI.2а – на временные здания и сооружения (глава 8 Сводного сметного расчета стоимости строительства).

8. Показатели таблицы 1 являются среднегодовыми. Их можно применять для определения сметного лимита на удорожание строительно-монтажных работ в зимний период. При расчетах за выполнен­ные строительно-монтажные работы эти показатели не применяются.

В показателях таблицы 1 приняты средние значения удельного веса зимнего периода в году, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

Температурные зоны Удельный вес зимнего периода в году

(в среднем)

I 0,23
II 0,33

9. Продолжительность зимнего периода на отдельных частях территории, отнесенной к определенной температурной зоне, может отличаться от среднезональной. В связи с этим к сумме дополнитель­ных затрат, исчисленной по среднезимним показателями таблицы 1, следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 10.

10. Для жилых и общественных зданий дополнительные затра­ты при производстве строительно-монтажных работ в зимний период следует принимать по показателям п.VIII.1 таблицы 1 независимо от вида строительства в целом.

11.. Показатели дополнительных затрат, приведенные в пунктах І.4а-ж, V.6, V.7, V.8, VІ.4а-у, VІ.5, VIII.4а-ж и ІХ.6г, следует применять только тогда, когда эти работы предусмотрены самостоятельным сводным сметным расчетом. В остальных случаях для указанных ра­бот необходимо применять показатели таблицы 1 по соответствую­щим видам промышленного, жилищно-гражданского, сельскохозяй­ственного, водохозяйственного и других видов строительства.

12. При применении показателей таблицы 1 для определения дополнительных затрат в местностях, расположенных южнее I тем­пературной зоны, сумма дополнительных затрат, исчисленная в по­рядке, предусмотренном п.6 данных примечаний, умножается на ко­эффициент 4,3, определяющий отношение длительности года в днях к продолжительности зимнего периода в I температурной зоне.

13. Для объектов строительства, не предусмотренных в таблице 1, можно применять показатели дополнительных затрат аналогичных видов строительства.

14. В сводных сметных расчетах стоимости строительства про­мышленных узлов дополнительные затраты, связанные с производ­ством строительно-монтажных работ в зимний период, определяются по соответствующим показателям таблицы 1, установленным в соот­ветствии с отраслями промышленности, исходя из стоимости строи­тельно-монтажных работ по каждому строящемуся предприятию в промышленном узле.

Дополнительные затраты, связанные с производством строи­тельно-монтажных работ в зимний период, при строительстве общих для группы предприятий промышленного узла объектов вспомога­тельных производств и хозяйств, подъездных автомобильных и же­лезных дорог, сетей энергоснабжения, водоснабжения, канализации и других определяются для каждого такого объекта по соответствую­щим показателям таблицы 1.

15. Показатели дополнительных затрат на строительство объек­тов шахтной поверхности рудников цветной и черной металлургии следует определять по показателям, установленным для предприя­тий угольной промышленности.

16. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат в зимний период на строительство жилых домов, приведенные в п.VІІІ.Іа-в таблицы 1, установлены для жилых домов, в проектах ко­торых не учитываются наружные инженерные сети, внутриквартальная планировка и проезды, благоустройство, озеленение и т.п.

17. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат в зимний период на строительство жилых домов, в проектах которых уч­тены наружные инженерные сети, внутриквартальная планировка и проезды, благоустройство, озеленение и т.п., определяются по соот­ветствующим показателям п.VІІІ.Іа-в таблицы 1 с коэффициентами:

• для жилых домов крупнопанельных, объемно-блочных и де­ревянных К = 2;

• для жилых домов кирпичных и из блоков К = 1,7.

<< | >>
Источник: Пакет документів по діяльності ОСББ. 2006

Еще по теме Усредненные показатели для определения лимита средств на дополнительные затраты при выполнении строительно-мон­тажных работ (кроме ремонтно-строительных) в зимний период в инвесторской сметной документации:

  1. Усредненные показатели для определения лимита средств на дополнительные затраты при выполнении строительно-мон­тажных работ (кроме ремонтно-строительных) в зимний период в инвесторской сметной документации
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -