<<
>>

Прокурорський нагляд за дотриманням екологічного законодавства

Діяльність органів прокуратури у сфері охорони довкілля та екологічної безпеки регламентується

- главою 1 розділу ІІІ Закону України «Про прокуратуру»,

- наказом Генерального прокурора України «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів» від 7 листопада 2012 року № 3 гн,

- Положенням про порядок проведення органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів, затверджене наказом Генерального прокурора України від 12 листопада 2012 року № 111.

Відповідно до п. 1.1 наказу № 3 гн основним завданням прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів визначено захист від неправомірних посягань гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини та громадянина, державних та суспільних інтересів.

Одним з основних напрямів нагляду за додержанням і застосуванням законів визначено захист соціально-економічних, особистих прав і свобод людини та громадянина, насамперед осіб, які потребують державної підтримки та допомоги, фінансово-економічних інтересів держави, передусім у бюджетній та земельній сферах.

Прокуратура не підміняє органи відомчого управління та контролю і не втручається у господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить чинному законодавству.

Перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів організовуються та проводяться

- за письмовими зверненнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, фізичних та юридичних осіб,

- матеріалами контролюючих органів,

- повідомленнями у засобах масової інформації

- та з власної ініціативи.

Перевірки за заявами та скаргами фізичних і юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів, крім заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення, проводяться лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, державного нагляду (контролю), органами місцевого самоврядування, посадовими чи службовими особами відповідного рівня або неприйняття ними рішень з цих питань у встановлені строки.

Перевірки за власної ініціативи проводяться з урахуванням стану законності в регіоні, на підставі рішень колегій органів прокуратури, координаційних і міжвідомчих нарад, вимог інших організаційно- розпорядчих документів, доручень керівництва прокуратур вищого рівня.

Пріоритетними питаннями прокурорського нагляду визнано:

- збереження, використання, охорону та відтворення природних ресурсів;

- нагляд за додержанням законів щодо охорони та використання земельних ресурсів. Необхідно принципово реагувати на факти протиправного вилучення або відчуження усіх категорій земель з державної та комунальної власності, надання їх у власність і користування, передусім тих, які належать закладам та установам для дітей, а також незаконної приватизації земельних ділянок; вживати заходів до поновлення порушених прав громадян, у тому числі неповнолітніх, відшкодування завданих земельним ресурсам збитків, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та стягнення плати за землю;

- захист життя і здоров’я громадян, навколишнього природного середовища від негативного впливу господарської та іншої діяльності, особливо при поводженні з токсичними, радіоактивними й іншими небезпечними для довкілля речовинами, побутовими, промисловими відходами, у тому числі при їх ввезенні, транспортуванні та захороненні на території України;

- порядок встановлення суб’єктам господарювання обов’язкових зборів і платежів за користування природними ресурсами, їх надходження до державного та місцевих бюджетів, а також відшкодування збитків і втрат, заподіяних унаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

- цільове використання бюджетних та інших коштів, виділених на охорону довкілля, збереження природної різноманітності флори та фауни, ліквідацію наслідків екологічного забруднення, природних і техногенних явищ та їх попередження.

З 1989 р. у системі прокуратури України створено спеціалізовані екологічні підрозділи та виділені природоохоронні прокуратури, які спеціалізуються виключно на нагляді за додержанням і застосуванням законів про охорону навколишнього природного середовища.

Природоохоронна прокуратура - це державний наглядовий орган, складова частина системи прокуратури України, безпосереднім завданням якої є здійснення прокурорського нагляду за додержанням законодавства в галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, а також безпечного для здоров’я і життя громадян довкілля, запобігання негативному впливові господарської діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів і комплексів.

Доцільність подальшого збереження природоохоронних прокуратур обумовлена:

- по-перше, погіршенням екологічної ситуації в країні;

- по-друге, визначенням в Законі України «Про прокуратуру» того, що додержання законів, які стосуються охорони навколишнього середовища є предметом прокурорського нагляду (п. 3 ст. 19);

- по-третє, передбаченням Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» можливості створення в складі органів прокуратури спеціалізованих екологічних підрозділів (ст. 37);

- по-четверте, другорядністю на сьогодні нагляду за додержанням законів про охорону навколишнього середовища в діяльності військових, транспортних, міських, районних та інших прокурорів.

Як різновид спеціалізованих прокуратур, природоохоронні прокуратури будуються на загальних принципах, перед ними стоять такі ж завдання, як і перед територіальними органами, вони мають такі самі повноваження, але з урахуванням специфіки об’єктів нагляду.

Прокурорський нагляд у галузі охорони довкілля має такі сутнісні ознаки:

- це відносно самостійний вид державної діяльності, яка здійснюється системою загальних та спеціалізованих (природоохоронних) прокуратур України від імені держави на всій території України на основі спільних принципів організації та діяльності;

- цілями такого нагляду є забезпечення захисту екологічних прав та свобод особи, сприяння зміцненню екологічної законності та екологічного правопорядку;

- такий нагляд здійснюється на підставі Конституції, законів України, інших актів законодавства, прийнятих у розвиток та на виконання відповідних законів;

- через здійснення прокурорського нагляду захищаються як суспільні та державні екологічні інтереси, так і екологічні права та свободи людини і громадянина;

- змістом прокурорського нагляду є виявлення порушень закону, причин і умов, що їм сприяють, вжиття заходів щодо усунення порушень, поновлення екологічної законності та правопорядку та притягнення порушників закону до юридичної відповідальності.

Детально методики проведення перевірок додержання законодавства щодо охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки розкрито у спеціалізованих методичних рекомендаціях з питань правозахисної діяльності органів прокуратур, затверджених Г енеральною прокуратурою України.

10.3

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Прокурорський нагляд за дотриманням екологічного законодавства:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -