<<
>>

ПИТАННЯ 14. Зміст поняття "криміналістична ідентифікація" та основні етапи розвитку цієї криміна-лістичноїтеорії

Термін "ідентифікація" походить від латинського слова "ісІепМісаге", що означає ототожнювати. У криміналістиці він використовується у трьох значеннях. Ним визначають: мету і результат дослідження матеріальних об\'єктів, процес дослідження і метод пізнання, що є найважливішою частиною загальної теорії криміналістики.

Криміналістична ідентифікація має на меті встановлення індивідуальної тотожності об\'єктів, які мають значення для розслідування злочину. Отже, ідентифікація - це процес встановлення конкретного матеріального об\'єкта шляхом його виокремлення із заданої сукупності об\'єктів за неповторним комплексом ознак, які відображені за обставин, пов\'язаних зі злочином.

Теорія криміналістичної ідентифікації вважається однією з найбільш розроблених окремих криміналістичних теорій. З моменту формулювання С. М. Потаповим у 1940 р. її основних положень і до сьогоднішнього часу ця теорія займає одне з провідних місць у криміналістичних наукових дослідженнях.

22

Вона стала першою окремою криміналістичною теорією, яка виступала не як сума окремих теоретичних розробок, а як систематизоване знання, як упорядкована система понять.

У криміналістичній літературі існують різні думки щодо етапів розвитку теорії криміналістичної ідентифікації. Так, Р. С. Бєлкін виділяв три етапи. Перший-з 1940 до 1950рр.-етап формування загальних основ теорії, її вихідних положень та принципів. Другий - з початку 50-х до кінця 60-х рр. - етап формування на базі загальних положень теорії криміналістичної ідентифікації судово-трасологічної, судово-графічної тощо. Третій - з початку 70-х рр. до цього часу - характеризується як переглядом, уточненням і доповненням окремих загальних положень теорії криміналістичної ідентифікації, так і продовженням дослідження її окремих положень, спробами розширити коло об\'єктів ідентифікації, розглядом можливостей застосування нових методів ідентифікації, вивченням її інформаційного, доказового і логічного аспектів, початком математизації та кібернетизації процесів ідентифікації.

Загальні принципи теорії ідентифікації розробив С. М. Пота-пов, який поділив об\'єкти на ті, які ідентифікуються, тобто ототожнюються, та ідентифікуючі, тобто ті, за допомогою яких ототожнюють, і називав це основним принципом криміналістичної ідентифікації. На думку С. М. Потапова, саме цей принцип є первинною основою для вирішення питання про те, в яких випадках ідентифікація може дати позитивні результати: у разі здійснення її безпосередньо слідчим або судом; за допомогою реєстраційних методів або шляхом експертизи.

Важливий внесок у розвиток теорії криміналістичної ідентифікації зробили А. І. Вінберг, В. Я. Колдін, В. С. Мітрічев, М. В. Сал-тевський, Т. А. Сєдова, М. Я. Сегай, М. В. Терзієв, Б. І. Шевченко.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 14. Зміст поняття "криміналістична ідентифікація" та основні етапи розвитку цієї криміна-лістичноїтеорії:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -