<<
>>

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Гроші та кредит»

Опис навчальної дисципліни за денною формою навчання

Курс:

Підготовка

Бакалаврів

Напрям,

спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни
Кількість

кредитів

ESTC: 5

Модулів: 2

Змістовних

модулів: 4

Загальна

кількість годин: 180

0305 «Економіка і підприємництво»

6.030504 “Економіка підприємства”,

6.030508 «Фінанси і кредит» (Оподаткування)

бакалавр

Нормативна

Рік підготовки: ІІІ

Семестр: 6

Аудиторні заняття: 45 годин

Лекції: 30 годин

Семінари: 15 годин

Самостійна робота: 96 годин

Індивідуальна робота: 36 годин

Форми контролю: поточний контроль (на семінарських заняттях);

модульний контроль - 1 год.

Підсумковий контроль: - іспит - 3 год.

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

«Гроші та кредит»

Назва модуля, змістового модуля, теми
Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни
Змістовий модуль 1. Історичні аспекти розвитку грошових відносин
Тема 1. Сутність і функції грошей
Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
Змістовий модуль 2. Теоретичні основи організації грошового обороту
Тема 3. Грошовий оборот і грошова маса
Тема 4. Грошові системи
Тема 5. Грошовий ринок
Тема 6. Інфляція і грошові реформи
Змістовий модуль 3 Кредитні відносини та роль інституту фінансового посередництва в розвитку економіки
Тема 7. Кредит у ринковій економіці
Тема 8. Фінансові посередники грошового ринку
Тема 9. Центральні банки
Тема 10. Комерційні банки
Змістовий модуль 4. Теоретичні основи функціонування валютного ринку
Тема 11. Валютний ринок і валютні системи
Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною
Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)
Підсумковий контроль: іспит

<< | >>
Источник: Баранник Л.Б., Клименко О.Ю.. Гроші та кредит. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямами підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030508 “Фінанси і кредит" – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія,2009. – 112 с.. 2009

Еще по теме ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Гроші та кредит»:

 1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
 2. Розділ VІ Міжнародні фінанси
 3. Загальна характеристика роботи
 4. 3. методичні рекомендації ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО CЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН
 6. Вступ
 7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
 8. КАРТА ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
 9. Поняття незаконного використання бюджетних коштів у Збройних Силах України
 10. Сучасний стан правового регулювання матеріального забезпечення працівників ОВС
 11. Вплив фінансово-правових поглядів державних діячів першої половини ХІХ ст. на становлення науки фінансового права.
 12. Запровадження фінансового права як навчальної дисципліни в системі юридичної освіти у першій половині ХІХ ст.
 13. Розвиток фінансово-правової думки в умовах суспільно-політичних та соціально-економічних перетворень другої половини ХІХ.
 14. Викладання фінансового права у вітчизняних університетах в період другої половини ХІХ- початку ХХ ст.
 15. Трансформація методології вітчизняної науки фінансовогоправа на початку ХХ ст.
 16. 2.2. Нормативно-правове регулювання власних неподаткових доходів місцевих бюджетів
 17. ВСТУП
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 19. 4.3. Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів законодавством США
 20. ДОДАТКИ:
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -