<<

ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1. Закон України «Про банки та банківську діяльність»від 07.12.2000 № 2121 – III

2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.99 № 679-XIV

3.

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.01 № 2346 – III –

4. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.01 № 2664 – ІІІ

5. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)» від 15.03.01 №2299 – ІІІ

6. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 № 1560

7. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.03 № 1057 – IV

8. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.91 №1201 – XII

9. Про кредитні спілки: Указ Президента України від 20.12.01 № 2908

10. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного банку України від 17.03.2004 №110

11. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 369

12. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку): Постанова Правління Національного банку України від 19.02.04 № 72

13. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного банку України від 21.01.2004 г. № 22.

14. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова Правління Національного банку України від 12.11.03 №492

15. Свиридов О.Ю. Деньги, кредит, банки/ Ростов на Дону: Феникс, 2001

16. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В.

Печникова и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ. 2000. – 622 с.

17. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навч.посібник. / В.Д. Лагутін. - 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. – 181 с.

18. Мышкин, Фредерик С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій. – К.: Основи, 1999. – 963 с.

19. Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело: Пер. с англ. – М: ИНФРА – М, 2000. – XXIV. 856 c.

20. Финансы. Денежное обращение. Кредит.: Учебник для вузов / Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А . Дробозиной. -М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 479 с.

21. Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник./под.ред. Е.С. Стояновой. - М: Изд-во Перспектива – 1998

22. Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича. -М., 1996. – 448 с.

23. Финансы (I часть): Учебное пособие / Гончаров В.Н., Непочатов С.И., Пчелинская А.В., Задорожний В.П. – Донецк: ДонГУУ, 2005. – 203 с.

24. Лекции по курсу "Деньги и кредит" (для студентов, обучающихся по направлению 0501 "Экономика и предпринимательство" всех форм обучения)/Сост. С.И. Непочатов, А.В. Пчелинская – Северодонецк, 2004. – 140с.

25. Банковский портфель -1: Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора. / Коробов И. и др. М: СОМИНТЭК – 1994

26. Банковский портфель -2: Книга банковского менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста / Коробов И. и др. М: СОМИНТЭК – 1994

27. Банковский портфель - 3: Книга менеджера по кредитам. Книга менеджера по фондовым и трастовым операциям. Книга банковского бухгалтера и аудитора / Коробов И. и др. М: СОМИНТЭК – 1994

Додаткова література:

28. О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине: Закон Украины от 30.10.96 № 448/96 – ВР

29. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.97 № 710/97 – ВР

30. Про порядок розміщення обігу та випуску цінних паперів інституту спільного інвестування: Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.03 №3

31. Гроші та кредит: Підручник/ За ред.. Савлука М.І.-К.: КНЕУ, 2003.- 598с.

<< |
Источник: Пчелинська Г.В.. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни "ГРОШІ ТА КРЕДИТ" Сєвєродонецьк 2006. 2006

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -