<<
>>

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Авдокушин Е. Выбор параметров паритетного курса и золотовалютных резервов // Вопросы экономики. - 2004. - №11. - Режим доступу до жур­налу: http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n11_2004.html#an4.

2. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 278 с.

3. Антологія економічної думки: гроші, кредит і банки: (Огляд ліворадика­льної політекономії). Уклад. В.С. Стельмах. - Львів: ЛБІ НБУ, 2006. - 109 с.

4. Арсенюк О.В. Проблеми запровадження в Україні монетарного устрою, заснованого на встановленні цільового показника інфляції: проблеми і пер­спективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. - Суми: ВВП «Мрія-1», 2003. - Т.7.- С.52-58.

5. Бакун О. Пряме таргетування інфляції: досвід Чехії // Вісник НБУ. - 2003. - № 3. - С. 60-61.

6. Банківський менеджмент: підручник / За ред. О. А. Кириченка,

В.І. Міщенка. - К.: Знання, 2005. - 831 с.

7. Банківські операції: підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. - К.: Знання, 2006. - 727 с.

8. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 672 с.

9. Береславская Е. Долларизация в Украине как следствие инфляции и вы­сокой девальвации национальной валюты // Финансовые риски. - 2006. - № 1 (142). - С. 19-20.

10. Береславская Е. Курсовая политика НБУ и ее влияние на социально­экономические процессы в Украине // Финансовые риски. - 2005. - № 1 (38). - С. 34-36.

11. Береславська О. Доларизація в Україні та шляхи її подолання // Вісник НБУ. - 2006. - № 10. - С. 10-13.

12. Береславська О. Особливості впливу валютного курсу на внутрішні ціни в Україні // Вісник НБУ. - 2007. - № 3. - С. 9-13

13. Береславська О.І., Замовець В.В., Шелудько Н.М. Доларизація кредит­ного ринку в Україні: причини і наслідки // Економіка і прогнозування.

-

2006. - № 3. - С. 117-130.

14. Болгарін І., Махадева Л., Штерн Г. Деякі методологічні аспекти побу­дови та використання моделі механізму монетарної трансмісії // Вісник НБУ. - 2000. - № 6. - С. 4-6.

15. Браунинг П. Современные экономические теории - буржуазные кон­цепции: Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 1986. - 160 с.

16. Бычков В.П., Бердышев В.П. О банковских резервах // Банковское дело. - 2003. - № 4. - С.21-26.

17. Бюлетень НБУ. - 2008. - № 3. - 192 с.

18. Вагіна Н.Б. Аналіз ліквідності банківської системи. Практичні питання використання інструментів у процесі регулювання ліквідності банків: ма­теріали семінару «Напрями, інструменти та механізми регулювання гро­шово-кредитного ринку». - Навчальний центр НБУ. - 3-7 квітня 2006 р.

19. Вахненко Т. Внешние корпоративные заимствования и риски для финан­совой стабильности // Зеркало недели. - 2008. - № 6 (685). - 16-22 февр.

20. Вахненко Т. Кредитно-боргова експансія банків та методи її стриму­вання: матеріали Інституту економіки та прогнозування НАН України від 30 травня 2008 р.

21. Вожжов А.П. Банківський капітал в економіці України // Фінанси України. - 2003. - № 4 - С.88-97.

22. Вожжов А.П. О формировании банковской системой ресурсов эконо­мического роста // Финансовые риски. - 2004. - № 1. - С.87-95.

23. Вожжов А.П. Управление трансформацией банковских ресурсов при монетарном стимулировании экономического роста // Финансовые риски. - 2005. - № 2. - С.42-62.

24. Вожняк П. Досвід подолання інфляції у Польщі: 1990-2004 // www.case-ukraine.kiev.ua.

25. Вулфел Ч.Дж. Энциклопедия банковского дела и финансов. - Самара: Корпорация «Федоров». - 2000. - 1583 с.

26. Габбард Р.Г. Гроші, фінансова система та економіка / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. - К.: КНЕУ, 2004. - 889 с.

27. Галицька Е., Висоцька Л. Удосконалення системи показників ліквідно­сті комерційних банків // Банківська справа. - 2002. - № 2. - C. 19-25.

28. Гальчинський А.С. Стабілізація гривні: проблеми та перспективи: ма­теріали міжнародної науково-практичної конференції на тему «Стратегія монетарної політики - проблеми вибору та застосування» (25­

26.04.2002 р.).

- С. 19-24.

29. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система. - К.: ЫБЯА, 1993. - 96с.

30. Гальчинський А.С. Теорія грошей. - К.: Основи, 1996. - 413 с.

31. Геєць В. Перспективи світового економічного зростання у 2000­2002 р. // Вісник НБУ. - 2000. - № 2. - С. 20-25.

32. Геєць В. Післязавтра // Контракти. - 2007. - № 8. - 19 лют.

33. Геєць В.М. Економічна динаміка та монетарна політика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції на тему «Стратегія монетар­ної політики - проблеми вибору та застосування» (25-26.04.2002 р.). - С. 25-51.

34. Гребеник Н.І. Особливості інструментів монетарної політики Націона­льного банку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції на тему «Стратегія монетарної політики - проблеми вибору та застосування» (25-26.04.2002 р.). - С. 77-80.

35. Гребеник Н.І. Тенденції розвитку управління грошово-кредитним рин­ком в Україні за період 1991-1999 рр. // Банківська справа. - 1999. - № 6. - С. 22-28.

36. Грей С., Телбот Н. Денежно-кредитные операции / Центр исследова­ний деятельности центральных банков Английского банка. - Лондон. -

2006. - 96 с. // www.bankofengland.co.uk.

37. Грей С., Телбот Н. Денежно-кредитные операции: пособие по вопро­сам деятельности центральных банков № 24 / http://www.bankofengland. co.uk/education/ccbs/handbooks/pdf/ccbshb24_ru.pdf

38. Гриценко А. Представницька теорія грошей // Вісник Національного банку України. - 2005. - № 7. - С. 9 - 13.

39. Гриценко А., Кричевська Т. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Необхідність і передумови формування мо­нетарної стратегії як форми комунікації центральних банків // Вісник НБУ. - 2005. - № 11. - С. 8-18.

40. Гриценко А., Кричевська Т. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Стаття третя. Основні засади побудови і за­провадження середньострокової монетарної стратегії в Україні // Вісник НБУ. - 2006. - № 7. - С. 8-18.

41. Гроші в Україні. Факти і документи. - К: «ARC - ^гате», 1998.

- с. 7.

42. Дзюблюк О.В. Валютна політика: підручник. - К.: Знання, 2007. - 422 с.

43. Дзюблюк О.В. Оптимізація передавального механізму грошово-кредитної політики центрального банку. // Вісник НБУ - 2003. - № 1 - С. 32-37.

44. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. - К.: Поліграф книга, 2000. - 512 с.

45. Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная по­литика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича. - Л., 1991. - 448 с.

46. Дорофєєва Н.В., Воронова Л.В. Перша цивілізована грошова реформа в історії України // Вісник НБУ. - 1996. - № 5. - С. 16-17.

47. Дорофєєва Н. В., Страту А. І. Організація готівкового обігу в Україні. Вісник НБУ. - 2007. - № 6. С. 4-5.

48. Енциклопедія банківської справи України. - К.: Молодь, 2001. - 1240 с.

49. Єпіфанов А.О. Управління ризиками в платіжних системах / НБУ: УАБС / Єпіфанов А.О., Міщенко В.І., Савченко А.С. - Суми: Ініціатива, 2001. - 168 с.

50. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Дьяконова 1.1. Бюджет і фінансова політика України. - К.: Наукова думка, 1997. - 301 с.

51. Єфименко Т. І. Економічне зростання - основа підвищення добробуту громадян // Фінанси України. - 2007. - № 8. - С. 3-12.

52. З історії українських грошей // Дзеркало тижня. - 2-8 березня 2006. - № 33/612.

53. Засорина И. Л., Крючкова И. П. К вопросу об использовании прямого инфляционного таргетирования // Деньги и кредит. - 2001. - № 5. - 58-63 с.

54. Заява Кабінету Міністрів України і Національного банку України про курсову політику в 2000 році від 21.02 2000 р.

55. Зміни та доповнення до Правил здійснення операцій на міжбанківсь- кому валютному ринку України, затверджених постановою Правління На­ціонального банку України від 18.03.99 №127: постанова Правління Наці­онального банку України від 13.12.99 р. № 585.

56. Информационно-аналитические материалы ЦБРФ. - М.: Научно­исследовательский институт ЦБРФ, 2002. - 190 с.

57. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. - Вид. 3-тє, змін. й доп. - Тер­нопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. - 528 с.

58. Івасів І.Б. Ліквідність банку в умовах маркетинго орієнтованого мене­джменту // Фінанси України. - 2003. - № 1. - С. 109-115.

59. Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. - К.: Знання України, 2002. - 326 с.

60. Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, бан­ківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України: постанова Правління На­ціонального банку України від 12.07.2000 р. № 283.

61. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: по­станова 28.08.2001 № 368, зі змінами від 17.12.2007 р.

62. Історія гривні. http://www.bank.gov.ua/Bank_mn/histor_grn.htm.

63. Історія економічних вчень: підручник / за ред. В.Д. Базилевича. - 3-є вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2006. - 582 с.

64. Каллаур П.В., Комков В.Н., Чорноокий В.А. Механизм трансмиссии денежно-кредитной политики в экономике республики Беларусь // Бело­русский экономический журнал. - 2005. - № 3. - С. 4-16.

65. Карачадаг Ч., Гилда Д., Фернандес Г., Ишии Ш. От фиксированного кур­са к плавающему: нет причин для опасения // Финансы и развитие. - 2004. - декабрь. - С. 20-23. - http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/2004/12/pdf.

66. Карбау Р. Міжнародна економіка / пер. з англ. Косодія Р. - Суми: Ко­зацький вал, 2004. - 652 с.

67. Карстенс А., Луис И. Хакоме. Каким образом центральным банкам Ла­тинской Америки удалось пережить гиперинфляцию и стать блюстителя­ми стабильности цен // Финансы и развитие. - 2005. - № 12. - С. 26-29.

68. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. - М.: Гелиос АРВ, 1999. - 352 с.

69. Ковальчук Т.Т., Коваль М.М. Ліквідність комерційних банків: навч. посібник. - К.: Знання, КОО, 1996. - 120 с.

70. Козюк В.В. Незалежність центральних банків: монографія / В.В.

Ко- зюк. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 244 с.

71. Козюк В.В. Трансформація центральних банків в умовах глобалізації: макроекономічні та інституціональні проблеми: монографія / В.В. Козюк. - Тернопіль: Астон, 2005. - 319 с.

72. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

73. Конурбаева Б.М. Модель трансмиссионного механизма Казахстана // Экономическое обозрение. Казахстан. - 2005. - № 4. - С. 2-20.

74. Концепція вдосконалення організації роботи з готівкою в системі На­ціонального банку України на 2008-2012 роки: постанова Правління На­ціонального банку України від 24.06 2008 року № 177.

75. Корчагин О. Модели трансмиссионного механизма денежно-кредит­ной политики // Банковский вестник. - 2004. - № 11. - С. 40-44.

76. Косой А.М. Современные деньги // Деньги и кредит. - 2002. - № 6. - С. 42 - 52.

77. Костіна Н.І. Гроші та грошова політика: навч. посібник. - К.: НІОС, 2001. - 224 с.

78. Котыхов М.П., Шевченко И.В. Построение ликвидной позиции коммер­ческого банка // Финансы и кредит. - 2002. - № 23(113). - С. 22-28.

79. Кравець В.М., Савченко А.С. Платіжні картки в Україні. - К.: Факт, 1999. - 32 с.

80. Красавина Л.Н. Проблемы денег в экономической науке // Деньги и кредит. - 2001. - № 10. - С. 3-6.

81. Кротюк В. Л. Національний банк - центр банківської системи України. - К.: Ін Юре, 2000. - 248 с.

82. Левенчук Д.В. О таргетировании инфляции // Деньги и кредит. - 2001р. - № 10. - 28-34 с.

83. Лисенко Р. Сучасні стратегії грошово-кредитної політики. // Фінансо­вий ринок України. - 2006. - №11 - С.3-5.

84. Лисенко Р., Ніколайчук С., Сомик А. Монетарний трансмісійний ме­ханізм в Україні. Аналіз дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики // Вісник НБУ. - 2007. - № 11. - С. 18-24.

85. Лист Національного банку України від 07.12.2004 № 13-111/5821-12722.

86. Лист Національного банку України від 15.04.2008 №14-101/1334-4877.

87. Лист Національного банку України від 25.01.2000 № 13-311/192.

88. Любунь О.С., Лаптєв С.М. Монетарна політика Центрального банку у сучасний період розвитку грошово-кредитних відносин: монографія. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2004. - 316 с.

89. Лютий І., Юрчук О. Конкурентоспроможність банків в умовах глобаліза­ції та лібералізації руху капіталу // Вісник НБУ. - 2006. - № 11. - С. 18-25.

90. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економі­ки: монографія. - К.: Атіка, 2000. - 240 с.

91. Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стенлі Л. Аналітична економія. Прин­ципи, проблеми і політика. Макроекономіка. Частина 1. Тринадцяте ви­дання./ Переклад з англійської. Наукова редакція перекладу Таня Панчи- шина. - Львів: Просвіта, 1997. - 671 с.

92. Манків, Грегорі Н. Макроекономіка / Пер. з англ. С. Панчишина. - К., Основи, 2000. - 588 с.

93. Матеріали семінару «Здійснення монетарної політики». Досвід Національ­ного банку Словаччини. - Навчальний центр НБУ. - 13-15 листопада 2006 р.

94. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансо­вих ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій. - К.: Ос­нови, 1999. - 963 с.

95. Міщенко В. Методологічні та методичні проблеми запровадження тар­гетування інфляції // Вісник НБУ. - 2006. - № 5. - С. 40-45.

96. Міщенко В., Набок Р. Роль іноземного капіталу в банківському секторі країни // Вісник НБУ. - 2005. - № 11.- С. 38-44.

97. Міщенко В., Сомик А. Доларизація: причини та наслідки для економі­ки України // Вісник НБУ. - 2007. - № 5. - С. 28-31.

98. Міщенко В., Сомик А. Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Стаття 1. Теоретичні засади трансмісійного механізму грошово-кредитної політики // Вісник НБУ. - 2007. - № 6. - С. 24-27.

99. Міщенко В. І. Організаційно-правові основи діяльності центральних банків. - Суми: Слобожанщина, 2002. - 130 с.

100. Міщенко В.І. Основні принципи координації монетарної і фіскальної політики // Вісник Української академії банківської справи. - Суми: 2007. - № 1(22). - С. 11-14.

101. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади: монографія. - К.: Знання, 2004. - 372 с.

102. Міщенко В.І., Лисенко Р.С. Вплив таргетування інфляції на забезпечен­ня економічного зростання// Наукові праці НДФІ. - 2006. - № 2. - с. 54-63.

103. Міщенко В.І., Лисенко Р.С. Вплив чинників бюджетно-боргової полі­тики на дію трансмісійного механізму в Україні // Фінанси України. - 2007. - № 5. - с. 12-23.

104. Міщенко В.І., Науменкова С.В. Монетарні трансмісійні механізми та їх вплив на забезпечення відтворювальних процесів в економіці України: матеріали науково-практичної конференції «Стратегія монетарної політи­ки: проблеми вибору та застосування». - К., 2002. - С. 7-12.

105. Міщенко В.І., Слав’янська Н. Г., Коренєва О. Г. Банківські операції: підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 796 с.

106. Міщенко В.І., Сомик А.В., Шульга С.О. Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Стаття 3. Напрями удосконалення трансмісійного ме­ханізму грошово-кредитної політики на основі зарубіжного досвіду // Віс­ник НБУ. - 2007. - № 12 - С. 24-28.

107. Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Банківсь­кий нагляд: навч. посібник. - К.: Знання, 2004. - 406 с.

108. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. - М.: Экономистъ, 2005. - 652 с.

109. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения: Учеб­ное пособие. - М.: Дело и сервис, 2003. - 576 с.

110. Моисеев С.Р. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной поли­тики // Финансы и кредит. - 2002. - № 18. - С. 38-51.

111. Монетарний огляд за ІІІ квартал 2006 р. / Департамент монетарної політики Національного банку України // www.bank.gov.ua.

112. Монетарний трансмісійний механізм в Україні: науково-аналітичні ма­теріали. Вип. 9 / В.І.Міщенко, О.І. Петрик, А.В. Сомик, Р.С. Лисенко та ін. - К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2008. - 144 с.

113. Боринець С.Л. Міжнародні валютно-фінансові відносини. - К.: Знан­ня, 1999. - 305 с.

114. Науменкова С. Ринок фінансових послуг: основні тенденції розвитку // Вісник НБУ. - 2000. - № 1. - С. 36-43.

115. Науменкова С.В. Проблемы сбалансированности денежного рынка Украины. - К.: Наукова думка, 1997. - 55 с.

116. Науменкова С.В., Андрєєв А.В., Журавка Ф.О. Фінансовий ринок та інвестиції. - К.: Знання, 2000. - 214 с.

117. Науменкова С.В., Журавка Ф.О., Міщенко В.І. Валютне регулювання: навч. посібник. - Суми: УАБС, 1997. - 92 с.

118. Національний банк і грошово-кредитна політика: підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза та канд. екон. наук, доц. М.Ф. Пухов- кіної. - К.: КНЕУ, 1999 - 368 с.

119. Основні засади грошово-кредитної політики на 2003 рік: затверджено рішенням Ради Національного банку України від 10.09.2002 № 13.

120. Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік: затверджено рішенням Ради Національного банку України від 17.09.2003 № 21.

121. Основні засади грошово-кредитної політики на 2005 рік: затверджено рішенням Ради Національного банку України від 10.09.2004 № 17.

122. Основні засади грошово-кредитної політики на 2006 рік: затверджено рішенням Ради Національного банку України від 09.09.2005 № 17.

123. Основні засади грошово-кредитної політики на 2007 рік: затверджено рішенням Ради Національного банку України від 01.01.2007.

124. Основні засади грошово-кредитної політики на 2008 рік: затверджено рішенням Ради Національного банку України від 28.11.2007 р. № 18 за за­мінами від 15.09.2008 № 17.

125. Основні засади грошово-кредитної політики на 2009 рік: затверджено рішенням Ради Національного банку України від 15.09.2008 р. № 14.

126. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України // Вісник НБУ за 1997-2007 рр.

127. Основні тенденції валютного ринку України / Офіційний сайт НБУ // www.bank.gov.ua.

128. Основні тенденції грошово-кредитного ринку України // http://www.bank.gov.ua.

129. Основы операций Банка Англии на денежных рынках стерлингов // www.bankofengland.co.uk/markets/money.

130. Офіційний сайт Державного комітету статистики України http://www.ukrstat.gov.ua.

131. Офіційний сайт Національного банку Польщі // www.nbp.pl.

132. Офіційний сайт Національного банку Угорщини // english.mnb.hu.

133. Офіційний сайт Національного банку України // www.bank.gov.ua.

134. Офіційний сайт центрального банку Латвії: http://www.bank.lv.

135. Офіційний сайт центрального банку Чехії // www.cnb.cz.

136. Панчишин Степан. Макроекономіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2001. - 616 с.

137. Петрик О. Перехід до більшої гнучкості обмінного курсу в Україні - виклик часу // Вісник НБУ. - 2005. - № 6. - С. 4-11.

138. Петрик О., Ніколайчук С. Структурна модель трансмісійного механіз­му монетарної політики в Україні // Вісник НБУ. - 2006. - № 3. - С. 12-21.

139. Петрик О., Половньов Ю. Базова інфляція: концепція та деякі методи розрахунку // Вісник НБУ. - 2002 р. - № 12 - С. 47-48.

140. Петрик О., Половньов Ю. Проблема вибору цільового показника мо­нетарної політики НБУ // Вісник НБУ. - 2003. - № 6 - С. 10-14.

141. Петрик О.І. Історія монетарного розвитку в Україні // Вісник НБУ. -

2007. - № 1. - С. 2-16.

142. Петрик О.І. Цілі та основні режими сучасної монетарної політики // Вісник НБУ. - 2006. - № 6 - С. 6-13.

143. Платіжний баланс за 2002-2007 рр. //http://www.bank.gov.ua/Balance/ index.htm.

144. Половньов Ю. О. Досвід країн, які запровадили режим інфляційного таргетування // Інфляційне таргетування: основи запровадження та вико­нання умов: матеріали семінару. - К. - 2006.

145. Положення про валютний контроль: постанова Правління Національ­ного банку України від 8.02.2000 № 49.

146. Положення про зміст, порядок розробки Основних засад грошово- кредитної політики та здійснення контролю за їх виконанням: затвердже­но рішенням Ради Національного банку України від 07.07.2006 року № 13.

147. Положення про організацію торгівлі банківськими металами на валю­тному ринку: постанова Правління Національного банку України від 24 лютого 1998 № 65.

148. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмо­вих дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: постанова Прав­ління Національного банку України від 17.07.2001 № 275.

149. Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказу­вання іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій: постанова Правління Націона­льного банку України від 17.06.2004 № 266.

150. Положення про порядок видачі Національним банком України інди­відуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізич­ними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України: по­станова Правління Національного банку України від 14.11.2004 № 485.

151. Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України: постанова Правління Наці­онального банку України від 29.01.2003 № 35.

152. Положення про порядок рефінансування банків під заставу майнових прав на кошти банківського вкладу (депозиту), розміщеного в Національ­ному банку України: постанова Правління Національного банку України від 29.05.2006 р. № 195, зі змінами.

153. Положення про порядок формування обов’язкових резервів для бан­ків України: постанова Правління Національного банку України від 16.03.2006 р. № 91, зі змінами від 2. 04. 2008.

154. Положення про порядок формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: поста­нова Правління Національного банку України від 06.07.2000 року № 279, зі змінами від 6.07. 2007.

155. Положення про процентну політику Національного банку України: по­станова Правління Національного банку України від 18.08.2004 р. № 389.

156. Положення про регулювання Національним банком України ліквід­ності банків України: постанова Правління Національного банку України від 26.09.2006 р. № 378.

157. Правила надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів че­рез митний кордон України та внесення змін до Інструкції про перемі­щення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через мит­ний кордон України: постанова Правління Національного банку України від 31.07.2001 № 305.

158. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІП.

159. Про введення обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів: постанова Правління Національного банку України від 4.09.1998 № 349.

160. Про вдосконалення валютного регулювання: Указ Президента Украї­ни від 22.08.1994 № 457/94.

161. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національ­ного банку України та встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку: постанова Правління Національного банку від 12.08.2005 № 290.

162. Про внесення змін до нормативно-правових актів Національного бан­ку України з питань кредитування в іноземній валюті: постанова Правлін­ня Національного банку України від 22.12.1999 № 601.

163. Про внесення змін до Положення про організацію торгівлі банківсь­кими металами на валютному ринку України: постанова Правління НБУ від 12.03.2003 № 102.

164. Про внесення змін до постанови Правління Національного банку Укра­їни від 04.09.1998 № 349 «Про внесення обов’язкового продажу надхо­джень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб»: поста­нова Правління Національного банку України від 14 вересня 1998 № 365.

165. Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 11.10.2008 № 319: постанова Правління Національного банку України від 16.10.2008 № 328.

166. Про встановлення максимальної процентної ставки за залученими коштами на умовах субординованого боргу: постанова Правління Націо­нального банку України від 24.11.2005 № 450.

167. Про встановлення процентних ставок за зовнішніми запозиченнями резидентів: постанова Правління Національного банку України від 3.08.2004 № 363.

168. Про встановлення тимчасового порядку кредитування в іноземній валю­ті: постанова Правління Національного банку України від 20.11.1998 № 489.

169. Про додаткові заходи щодо діяльності банків: постанова Правління Національного банку України від 11.10.2008 № 319.

170. Про заходи щодо лібералізації валютного ринку України: Постанова правління Національного банку України № 119 від 16.05.1995 р.

171. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-ХІУ, зі змінами і доповненнями.

172. Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку: поста­нова Правління Національного банку України від 15.09.2006 № 364.

173. Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку: поста­нова Правління Національного банку України від 17.07.2006 № 268.

174. Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку: розпо­рядження Національного банку України від 22.04.2008 № 236-р.

175. Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України: постанова Правління НБУ від 27.05.2008 № 148.

176. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон Укра­їни від 12.09.1994 № 185/94-ВР.

177. Про проведення кредитних аукціонів з продажу кредитів Національ­ним банком України: постанова Національного банку України від 20 трав­ня 1994 № 97.

178. Про реалізацію Указу Президента України від 2 листопада 1993 р. «Про додаткові заходи щодо вдосконалення валютного регулювання»: постанова правління Національного банку України від 26 листопада 1993 № 962.

179. Про регулювання грошово-кредитного ринку: постанова Правління Національного банку України від 21.04.2008 № 107.

180. Про регулювання грошово-кредитного ринку: постанова Правління Національного банку України від 07.11.2007 № 403.

181. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93.

182. Про скасування обмежень на попередню (авансову) оплату за імпорт­ними договорами: постанова Правління Національного банку України від 10.06.1999 № 281.

183. Про скасування обов’язкового продажу надходжень в іноземній ва­люті на користь резидентів: постанова Правління Національного банку України від 31.03.2005 2005 № 101.

184. Про терміни та можливі обсяги проведення Національним банком України окремих операцій з банками, передбачених у Положенні про ре­гулювання Національним банком України ліквідності банків України, та вимоги щодо забезпечення, що пропонується банками: постанова Націо­нального банку України від 14.11.2006 № 434, зі змінами від 21.04.2008.

185. Програма вдосконалення організації готівкового обігу національної валюти в Україні на 2004-2008 роки: постанова Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 18.

186. Процентні ставки за активними і пасивними операціями Національ­ного банку України // www.bank.gov.ua.

187. Радзієвський О. Суперечності доларизації економіки України в умовах фінансової глобалізації // Економіка України. - 2005. - № 2. - С. 16-23.

188. Річний звіт Національного банку України за 2004 рік - К.: Національ­ний банк України. - 2005. - 196 с.

189. Річний звіт Національного банку України за 2005 рік. - К.: Націона­льний банк України. - 2006. - 210 с.

190. Річний звіт Національного банку України за 2006 рік. - К.: Націона­льний банк України. - 2007. - 218 с.

191. Річний звіт Національного банку України за 2007 рік. - К.: Націона­льний банк України. - 2008. - 199 с.

192. Российская банковская энциклопедия / Редкол.: О.И. Лаврушин и др. - М.: Энциклопедическая Творческая Ассоциация, 1995. - 552 с.

193. Рябініна Л. Проблеми розвитку теорії сучасних грошей // Вісник На­ціонального банку України. - 2008. - № 1. - С.26 - 31.

194. Савлук М.І. Гроші та кредит: Підручник. - 4-те вид., перероб. і доп. / М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко та ін.; За заг.ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2006. - 744 с.

195. Скрипник А., Варваренко Г. Вплив валютно-курсової політики на ін­фляційні процеси в Україні // Вісник НБУ. - 2007. - № 1. - С. 40-48.

196. Смит Вера. Происхождение центральных банков. - М.: Институт На­циональной Модели Экономики, 1996. - 283 с.

197. Смовженко Т., Другов О. Проблеми та перспективи розвитку банків­ської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект // Вісник НБУ. - 2005. - № 11. - С.34-37.

198. Смовженко Т., Міщенко В. Місце і роль вітчизняної банківської систе­ми у міжнародному фінансовому просторі. // Банківська справа. - 2007. - № 5. - С. 83-88.

199. Сомик А.В. Критерії ефективності грошово-кредитної політики // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: Збірник тез допо­відей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія бан­ківської справи Національного банку України». - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. - C. 40-42.

200. Сомик А.В. Обов’язкові економічні нормативи ліквідності банків: особливості вітчизняної та зарубіжної практики використання // Соціаль­но-економічні дослідження в перехідний період. Євро інтеграційний курс України: фінансовий вимір (Збірник наукових праць): у 2-х ч. - Львів,

2006. - Вип. 3. - Ч.1. - С. 414-418.

201. Сомик А.В. Правові засади режиму монетарної політики: сучасний стан та перспективи змін // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. Т. 22. - Суми: УАБС НБУ,

2007. - С. 82-87.

202. Сомик А.В. Проблеми руху фінансового капіталу: світовий досвід та Україна // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінан­сово-економічні системи: трансформація та євроінтеграція (збірник науко­вих праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. - Львів, 2007. - Вип. 1(63). - С. 61-67.

203. Сомик А.В. Роль фінансового ринку в монетарному трансмісійному механізмі // Європейський вектор економічного розвитку: збірник науко­вих праць. Вип. 1(4). - Д.: Вид-во ДУЕП, 2008. - с.109 - 116.

204. Сомик А.В. Управління ліквідністю банківської системи: досвід Сло­ваччини // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. Т.20. - Суми: УАБС НБУ, 2007. - С. 296 - 304.

205. Сомик А.В., Ніколаєва С.О. Особливості грошово-кредитної політики центрального банку Вірменії // Проблеми і перспективи розвитку банків­ської системи України: Збірник наукових праць. Т.21. - Суми: УАБС НБУ,

2007. - С. 44-48.

206. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опас­ности. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 262 с.

207. Стельмах В. Національний банк України: перші десять років діяльно­сті // Вісник НБУ. - 2001. - № 4. - С. 2-4.

208. Стельмах В. Огляд монетарної політики в Україні за 1991-2001 рр. // Вісник НБУ. - 2002. - № 7. - С. 2-8.

209. Стельмах В., Петрик О. Модель монетарного устрою «currency board»: «за» чи «проти» // Вісник НБУ. - 2000. - № 3. - С. 2-8.

210. Стельмах В., Петрик О. Обмінний курс, інфляція та конкурентоспро­можність економіки // Вісник НБУ. - 2001. - № 9. - С. 3-6.

211. Стельмах В.С. Монетарна політика в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції на тему «Стратегія монетарної політики - проблеми вибору та застосування» (25-26.04.2002 р.). - С. 9-18.

212. Стельмах В.С., Д’яконова І.І., Сало І.В., Сенищ П.М., Соколенко Т.І. Фі­нансово-кредитна система України-Росії (XVUI-XX ст.): навч. посіб. для студентів екон. вузів. За ред. І.В. Сала. - Суми: Слобожанщина, 2000. - 312 с.

213. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребеник Н.І., Міщенко В.І. Грошово- кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2003. - 421 с.

214. Стельмах В.С., Смовженко Т.С., Скрипник З.Е. Гроші - людина - со­ціум: параметри взаємин: навч. посіб. для студентів вузів. - Львів: ЛБІ НБУ, 2006. - 188 с.

215. Стельмах В.С., Шаповалов А.В., Кротюк В.Л. та ін. Кредитна система України і банківські технології: У 3 кн. Кн. 1: Кредитна система України: мо­нографія. За заг. ред. І.В. Сала. - Львів: Львів. банк. ін-т НБУ, 2002. - 579 с.

216. Тройніков О. Вплив фундаментальних економічних чинників на ва­лютні курси // Економічний часопис. - 2001. - № 2. -

http://www.soskin.info/ea.php?pokazold=20010263&n=2&y=2001.

217. Тугань-Барановскій М.И. Бумажныя деньги и металлъ. - Одесса: Рус­ская Культура, 1919. - 132 с.

218. Унковська Т.Є. Трансмісійний механізм монетарної політики в кон­тексті економічного зростання // Економіка і прогнозування. - 2004. - № 2. - С. 89-100.

219. Усоскін В.М. «Денежный мир» Милтона Фридмена. - М.: Мысль, 1989. - 173 с.

220. Фінансово-банківська система України у європейському вимірі:

Зб. ст. - К.: Козаки, 2002. - 210 с.

221. Хайєк Ф.Л. Частные деньги. - М.: Институт Национальной Модели Экономики, 1996. - 229 с.

222. Харрис Л. Денежная теория. - М.: Прогресс, 1990. - 750с.

223. Хашиева Л. Х-М. Роль привлеченных ресурсов в обеспечении лик­видности банка // Финансы и кредит. - 2005. - № 9 (177). - С. 80-83.

224. Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал. - М.: Прогресс, 1993. - 488 с.

225. Хоггарт Г., Стерн Г. Движение капитала: причины, последствия и ответные действия в области политики // http:// www.bankofengland.co.uk/ education/ccbs/ls.

226. Центральний банк та грошово-кредитна політика: підручник / Кол. авт.: А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза і канд. екон. наук, доц. М.Ф. Пуховкіної. - К.: КНЕУ, 2005. - 556 с.

227. Циганов С.А. Шляхи підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання економіки // Фінанси України. - 2000. - № 1. -17 с.

228. Чухно А. А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної політики // Фінанси України. - 2007. - № 1. - С. 3 - 16.

229. Шаров О. Деякі уроки валютної кризи // Вісник НБУ. - 1999. - № 1. -

С. 8-10.

230. Шаров О. Таргетування інфляції: світовий досвід та українські перс­пективи // Вісник НБУ. - 2003. - № 7 - 15-19 с.

231. Шлапак О.В. Вплив монетарної політики на економічне зростання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції на тему «Страте­гія монетарної політики - проблеми вибору та застосування» (25­

26.04.2002 р.). - С. 52-55.

232. Шумило И. Лечить причины, а не симптомы // Зеркало недели. - 2006. - № 17 (596). - 12 мая.

233. Ющенко В. А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. - К.: Знання, 1999. - 359 с.

234. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. - К.: Скарби, 2000. - 336 с.

235. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками. - К.:Знання, 1998. - 444 с.

236. Anita Tuladhar Governance Structures and Decision - Making Roles in Inflation Targeting Central Banks// IMF WP/05/183.

237. Balazs Egert-Ronald Macdonald. Monetary Transmission Mechanism in Transition Economies: Surveying the Surveyable // MNB Working Papers, May 2006. - http://english.mnb.hu.

238. Bank of Canada Renewal of the inflation-control target Background information, May 2001.

239. Bernanke, B., T. Laubach, F. Mishkin, and A. Posen Inflation Targeting: Lessons from International Experience// Princeton: Princeton University Press, 1999.

240. Caruana J. Review of Exchange Arrangements, Restrictions, and Controls / IMF/ November 27, 2007.

241. Castelnuovo Е., Nicoletti-Altimari S. , Rodriguez-Palenzuela D. Definition of price stability, range and point inflation targets: the anchoring of lon-term inflation expectation// ECB WP № 273.

242. Central Bank of The Republic of Turkey Inflation targeting: performance and challenges// 19 January 2006, Istanbul.

243. Clausen J. R. and Meier C.-P. Did the Bundesbank Follow a Taylor Rule? // August 5, 2003.

244. CNB Monetary strategy document // www.cnb.cz/en/c_dms.php

245. De Facto Classification of Exchange Rate Regimes and Monetary Policy Framework // IMF // Data as of July 31, 2006.

246. Debelle G Inflation Targeting in practice // IMF WP 97/35.

247. Design Issues in the Implementation of Inflation Targets FRBNY Economic Police Review / august 1997 p.17 - 19.

248. Dobrislav Dobrev The Currency Board in Bulgaria: Design, Peculiarities and Management of Foreign Exchange Cover Bulgarian National Bank, August 1999.

249. Egert B., Komarek L. Foreign Exchange Interventions and Interest Rate Policy in the Czech Republic: Hand in Glove? // CNB working paper series- 2005. - № 7.

250. Els P., Locarno A., Morgan J. and Villetelle J.-P. Monetary policy transmission in the euro area: What do aggregate and national structural models tell us? // ECB Working Paper № 94, December 2001.

251. Exiting toward greater exchange rate flexibility: why is this a big issue. - IMF презентація.

252. Friedman M., Schwartz A.J. Monetary History of the United States, 1867­1960. - Princeton, 1963.

253. Ganley J. Surplus Liquidity: Implications for Central Banks Lecture Series no.3 / Centre for Central Banking Studies Bank of England // http://www.bankofengland.co.uk/education/ccbs/handbooks_lectures.htm.

254. Georg Rich. Monetary Policy Without Central Bank Money: A Swiss Perspective // Swiss National Bank, Zurich.

255. Grey S. Central Bank management of surplus liquidity / Handbooks in Central Banking Lecture Series no.6. - august 2006 //

http://www.bankofengland.co.uk/education/ccbs/handbooks_lectures.htm.

256. Gulde A.-M. The Role of the Currency Board in Bulgaria’s Stabilization // IMF Policy Discussion Paper 99/3 // 1999.

257. Haldane, A. and C. Salmon, Three Issues on Inflation Targets, in Andrew Haldane (ed.), Targeting Inflation, Bank of England, 1995, pp. 170-201.

258. Hayek F.A. Denationalization of Money. The Argument Refined. An Analysis of the Theory and Practice of Concurrent Currencies. London. - 1975.

259. http://www.bankofcanada.ca/en/index.html. Банк Канади.

260. http://www.bankofengland.co.uk/. Банк Англії.

261. http://www.bcentral.cl/esp/. Центральний банк Чилі.

262. http://www.federalreserve.gov/pf/pdf/pf_2.pdf. Monetary policy and the economy. Федеральна резервна система США.

263. http://www.imf.org. МВФ.

264. http://www.rba.gov.au/. Резервний банк Австралії.

265. http://www.rbnz.govt.nz/. Резервний банк Нової Зеландії.

266. http://www.riksbank.se/eng/. Ріксбанк - центральний банк Швеції.

267. Hurlin C., Kierzenkowski R. A Theoretical and Empirical Assessment of the Bank Lending. Channel and Loan Market Disequilibrium in Poland. - 2002. - № 22 // http://www.nbp.pl. Національний банк Польщі.

268. Jurgen von Hagen Monetary Targeting in Germany // University of Bonn, Indiana University, and CEPR // December 1998.

269. Lars E.O. Svensson Exchange rate target or inflation target for Norway? // September 1997.

270. Lucas R. Expectations and the Neutrality of Money // Journal of Economic Theory. - 1972. - № 4. - Р. 103-124.

271. Lyziak T. Monetary transmission mechanism in Poland. The strengths and delays // Materialy i Studia Paper 26. - Warsaw - December 2002.

272. Mahadeva L., Sterne G. Monetary Frameworks in a Global Context. Part 1 - Key issues in the choice of monetary policy framework // CCBS Publications/ Bank of England.

273. Marian Micu InflationVolatility and Policy Rules in Romania // University of Paris I Pantheon Sorbonne December 2000

274. Markiewicz A. Choice of Exchange Rate Regime in Central and Eastern European Countries: An Empirical Analysis // January 2005.

275. Miles MM. Beyond Monetarism. Finding the Road to Stable Money. - N.Y., 1984.

276. Monetary Policy in Hungary. - August 2002 // http://english.mnb.hu. Центральний банк Угорщини.

277. Murray Sherwin Strategic Choices in Inflation Targeting: The New Zealand Experience// 2000.

278. National Bank of Poland Opinion of the Monetary Policy Council concerning the draft 2005 Budget Act // Warsaw, September 29, 2004.

279. Nicoletta Batini Edward Nelson Optimal horizons for inflation targeting// Bank of England 2000.

280. Piyabha Kongsamut Philippines: preparation for inflation targeting // IMF WP/01/09, pp. 5-8.

281. Posen A.S. Lessons from the Bundesbank on the Occasion of Its 40th (and Second to Last?) Birthday // Working Paper 97-4. Peterson Institute // 1997.

282. Research Department, Central Bank of Brazil Issues in the Adoption of an Inflation Targeting Framework in Brazil.

283. Rousseds S. Post Keynesian Monetary Economics. - Armonk, 1986.

284. Scott Roger and Mark Stone On Target? The International Experience with Achieving Inflation Targets// IMF WP/05/163 August 2005.

285. Sims C. Macroeconomics and Reality // Econometrica. - 1980. - № 48(1). - Р. 1-48.

286. Statement of the BNB Governing Council on the occasion of the tenth anni­versary of the introduction of the currency board in Bulgaria, Sofia, 30 June 2007.

287. Sten J.L. Monetarism, Keynesian and Classical Economics. - N.Y., 1982.

288. Stevens, G. and G. Debelle Monetary Policy Goals for Inflation in Australia, Targeting Inflation, Bank of England. 1995, pp. 81-100.

289. Svensson L. E. O. Speech at the conference «Monetary Policy over Fifty Years» in Frankfurt am Main // 21 September 2007.

290. Taylor, J. B. (1993), «Discretion versus Policy Rules in Practice,» Carnegie-Rochester Series on Public Policy 23, 194-214.

291. The CNB’s inflation target from January 2006 // 11 March 2004.

292. Tobin J. Monetary Policy Rules, Targets and Shocks // Journal of Monetary Credit and Banking. - 1984. - XL.

293. Toma R. Exchange Rate Arrangements in Central and Eastern European Countries - Evolutions and Characteristics // MPRA Paper No. 1967 // 01 March 2007.

294. Vittorio Corbo and Klaus Schmidt-Hebbel Inflation targeting in Latin America// Center for Research on Economic Development and Policy Reform of Stanford University, November, 2000.

295. World Economic Outlook Database // http://www.imf.org. МВФ.

<< | >>
Источник: В.С. Стельмах. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / За ред. В.С. Стельмаха. - К.: Центр наукових дослід­жень Національного банку України, УБС НБУ,2009. - 404 с.. 2009

Еще по теме СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 1. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО РОЗДІЛУ 1
 2. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО РОЗДІЛУ 2
 3. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО РОЗДІЛУ 3
 4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО РОЗДІЛУ 4
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 7. Список рекомендованої літератури
 8. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 9. 24-5- Література, рекомендована для вивчення.
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -