<<
>>

ДОДАТКИ

Школа Основна ідея Ставлення до кількості грошей в обігу, норми відсотка та фінансової політики держави Ціни та інфляція Обсяг виробництва та зайнятість Обмінний валютний курс Політика в галузі доходів
1 2 3 4 5 6 7
1.
Класична

політична

економія

Ціни вільно колива­ються, а економічну рівновагу забезпечує дія сукупності еконо­мічних законів Кількість грошей в обігу залежить від зміни кількості срібла та золота. Норма відсотка ви­значається співвід­ношенням попиту та пропозиції на заощадження. Змі­на кількості грошей в обігу впливає на ціни та рівень діло­вої активності Рівень цін зале­жить від кіль­кості грошей в обігу, а динамі­ка цін - від ко­ливань попиту і пропозиції то­варів Пропозиція сама по­роднеє попит (закон Сея). Економіка зав­жди прагне стану повної зайнятості, що може порушити лише дія «торговельного» циклу. Рівень зайня­тості визначається попитом і пропози­цією робочої сили Обмінний курс визначається ціною золота (золотим вмістом грошової одиниці) Доходи має забезпечити реалізація еко­номічних інте­ресів
2. Дж. М. Кейнс Вільні ринкові відно­сини необхідно під­силювати й регулюва­ти безпосереднім втручанням держави на основі впливу на рівень відсотка, за­йнятість і кількість грошей в обігу Кількість грошей в обігу контролюєть­ся державою.
Нор­ма відсотка, яка визначається пере­вагами ліквідності, не може бути висо­кою, оскільки на основі граничної ефективності капі­талу вона визначає обсяг приватних інвестицій
Повне викорис­тання виробни­чих потужнос­тей призводить до підвищення попиту, а потім і до інфляції Економіка прагне повної зайнятості, але завдання держави полягає в забезпечен­ні необхідного обсягу сукупного попиту. Зайнятість залежить від сукупного попиту і реальної заробітної плати Рівень обмінного курсу має бути стабільним і від­повідати потре­бам економіки. Бажаний твердий обмінний курс Як самостійну проблему не розглядав, мож­ливо, вважаючи вплив профспі­лок проблемою політичною, а не економічною
349

Схематична класифікація основних поглядів представників різних шкіл теорії грошей

Школа Основна ідея Ставлення до кількості грошей в обігу, норми відсотка та фінансової політики держави Ціни та інфляція Обсяг виробництва та зайнятість Обмінний валютний курс Політика в галузі доходів
1 2 3 4 5 6 7
3. Кейнсіанці Необхідне управління економікою на основі моделей Дж. М. Кейнса Об’єктом регулю­вання має бути лише норма відсот­ка, а не кількість грошей в обігу Помірна інфля­ція розглядаєть­ся як плата за повну зайнятість Економікою можна управляти тільки на межі її можливостей. Забезпечення повної зайнятості є головним завданням економіч­ної політики Бажаний стабіль­ний валютний курс Політика в галу­зі доходів є го­ловним інстру­ментом контро­лю за інфляцією
4.
Загальна монетаристсь- ка теорія
Вільний ринок без обмежень і втручання держави Кількість грошей в обігу є головним чинником рівня цін. Кількість гро­шей в обігу слід постійно контро­лювати, бажано за допомогою вста­новлення стабіль­них темпів при­росту (правило К-відсотків) Ціни залежать від кількості грошей в обігу. Контроль за інфляцією є головним за­вданням еконо­мічної політики. Норма відсотка визначається кількістю гро­шей в обігу та попитом на них і не може бути об’єктом дер­жавного регу­лювання Під дією «реальних» ринкових сил еконо­міка сама визначить необхідний рівень виробництва та зайнятості Валютний курс не може бути об’єктом еконо­мічної політики держави, а тому визначається співвідношенням попиту і пропо­зиції на валюту - плаваючий курс (флоатинг). Ва­лютний курс є елементом меха­нізму впливу грошей на ціни, (останнє поло­ження

М. Фрідмен не підтримував)

Не обов’язкова, оскільки рівень цін визначається кількістю гро­шей в обігу. Не бажана, оскіль­ки порушує дію ринкового ме­ханізму та ви­кривлює розпо­діл ресурсів
350

Школа Основна ідея Ставлення до кількості грошей в обігу, норми відсотка та фінансової політики держави Ціни та інфляція Обсяг виробництва та зайнятість Обмінний валютний курс Політика в галузі доходів
1 2 3 4 5 6 7
4.1. Монетари­сты - неокла­сики Ціни вільно колива­ються. Економічні суб’єкти формують раціональні очікуван­ня та діють відповід­но до них.
Очікування формуються під впливом основних напрямків офіційно оголошеної грошово- кредитної політики
Загальний монета- ристський підхід Усі ціни, в тому числі й заробіт­на плата, швид­ко пристосову­ються до зміни кон’юнктури та грошово- кредитної полі­тики Обсяг виробництва та рівень зайнятості регулює дія ринкових сил Плаваючий ва­лютний курс, який є одним із багатьох елемен­тів механізму впливу грошей на ціни Активно висту­пають проти реалізації будь- якої політики в галузі доходів
4.2. Монетарне- ти-градуалісти Ціни вільно колива­ються, але не так, як вважають монетарне- ти-неокласики. Очі­кування формуються під дією досвіду учас­ників ринку і мають активний, а не раціо­нальний характер Загальний монета- ристський підхід Ціни та заробіт­на плата при­стосовуються до змін

кон’юнктури та грошово- кредитної полі­тики дуже пові­льно

Основний тягар адап­тації економіки до жорсткої грошово- кредитної політики лягає на виробництво та зайнятість, які не завжди можуть змі­нюватися адекватно до очікувань Плаваючий ва­лютний курс, який є важливим елементом меха­нізму впливу грошей на ціни Виступають проти політики в галузі доходів
4.3. Монетари- сти-прагматики Підтримують ідею контролю за грошо­вою масою в обігу, але вважають, що загальні витрати бу­дуть високими, оскі­льки заробітна плата реагує на зміни в грошовій політиці дуже повільно Економічна полі­тика держави не повинна обмежу­ватися політикою у грошово- кредитній сфері Спад виробниц­тва негативно впливає на рі­вень цін і заро­бітної плати, стимулюючи інфляційні про­цеси Високий обмінний курс є головною при­чиною спаду вироб­ництва в галузях, що наражаються на знач­ну конкуренцію 3 боку іноземних фірм Кероване пла­вання валютного курсу Політика в галу­зі доходів під­тримується, оскільки вона має доповнюва­ти грошову по­літику

Школа Основна ідея Ставлення до кількості грошей в обігу, норми відсотка та фінансової політики держави Ціни та інфляція Обсяг виробництва та зайнятість Обмінний валютний курс Політика в галузі доходів
1 2 3 4 5 6 7
5.
Оновлене кейнсіанство
Використовується кейнсіанська модель, але разом з тим вису­ваються завдання щодо контролю за грошовою масою Кількість грошей в обігу - це один із елементів у систе­мі ліквідних засо­бів, який не можна ігнорувати. Однак розв’язання пи­тань грошового регулювання не може бути голов­ною метою еконо­мічної політики держави Контроль за інфляцією має бути одним із завдань еконо­мічної політики держави Високий рівень вироб­ництва та зайнятості - головні завдання економічного регу­лювання, які може бути реалізовано шляхом фінансової та грошової політики. Державна підтримка виробника шляхом субсидій Кероване пла­вання валютного курсу в межах валютного кори­дору Політика в галу­зі доходів під­тримується, оскільки її вва­жають головним засобом контро­лю за інфляцією
6. Анти- монетаристи Основні постулати монетаризму запере­чують Контролювати необхідно не обсяг грошової маси, а ліквідність шля­хом управління нормою відсотка Контроль за інфляцією має бути головним завданням еко­номічної полі­тики Високий рівень вироб­ництва та зайнятості має забезпечувати держава шляхом без­посереднього регу­лювання економічних процесів Оскільки кількість грошей в обігу не впливає на еконо­мічні процеси, то схильні взагалі не розглядати валют­ну політику. Од­нак, усвідомлюю­чи небезпеку мо­жливої в разі цьо­го дестабілізації через переміщен­ня капіталів, під­тримують політи­ку плаваючого валютного курсу Політика в галу­зі доходів є го­ловним елемен­том системи антиінфляцій- них заходів
352

Школа Основна ідея Ставлення до кількості грошей в обігу, норми відсотка та фінансової політики держави Ціни та інфляція Обсяг виробництва та зайнятість Обмінний валютний курс Політика в галузі доходів
1 2 3 4 5 6 7
7.
Ф.А. Хайєк
Запровадження кон­куруючих грошових одиниць на основі денаціоналізації грошей Кількість грошей в обігу не контро­люється держа­вою, відсоткову ставку визначає ринок Ціни, особливо на сировинні товари, мають бути стабільни­ми, інфляції немає Обсяг виробництва визначають підприєм­ці, а рівень зайнятості має бути високим Визначається

конкуренцією

валют

Фіксація доходів робітників, зрос­тання доходів багатих верств населення
8. Дж. Сорос Запобігання кризі міжнародної фінансо­вої системи Контроль з боку урядів окремих країн, а також недержавних ор­ганів монетарного регулювання, особливо за обся­гами міжнародних кредитів Ціни визнача­ються ринком, а інфляція через монетарні показ­ники керується державою Монетаристський

підхід

Плаваючий, але під постійним контролем націо­нальних урядів і наднаціональних інститутів Підвищення рівня доходів через підприєм­ництво
353

<< | >>
Источник: В.С. Стельмах. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / За ред. В.С. Стельмаха. - К.: Центр наукових дослід­жень Національного банку України, УБС НБУ,2009. - 404 с.. 2009

Еще по теме ДОДАТКИ:

 1. ДОДАТКИ
 2. ДОДАТКИ
 3. ДОДАТКИ
 4. Додатки
 5. ДОДАТКИ
 6. ДОДАТКИ (Окремі матеріали, які роздавались учасникам круглого столу)
 7. ДОДАТКИ
 8. ДОДАТКИ
 9. ДОДАТКИ
 10. Додатки
 11. Додатки
 12. Додатки
 13. ДОДАТКИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -