<<

Календар подій

1991 рік

Березень

Прийняття Верховною Радою України Закону «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якого на базі Української республіканської кон­тори Держбанку СРСР утворено Національний банк України.

Затверджен­ня Верховною Радою України Статуту НБУ.

Серпень

Встановлення мінімального розміру статутного фонду для новостворю­ваних комерційних банків у сумі 5 млн. руб., для кооперативних - 500 тис. руб. Введення в готівковий обіг купонів одноразового використання.

Жовтень

Перереєстрація створених на території України комерційних банків, що були зареєстровані колишнім Держбанком СРСР.

1992 рік

Січень

Введення в готівковий обіг купона багаторазового використання.

Квітень

Затвердження складу Правління та структури Національного банку України.

Травень

Встановлення мінімального розміру статутного фонду для новоство­рюваних комерційних банків у розмірі 50 млн. укр. крб. Завершення фор­мування статутного фонду Національного банку України.

Липень

Перехід на розрахунки із центральними банками держав СНД через кореспондентські рахунки.

Серпень

Створення Валютної біржі Національного банку України.

Вересень

Прийняття України до Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Жовтень

Вступ України до Європейського банку реконструкції та розвитку.

Листопад

Введення в безготівковий обіг українського карбованця і вихід Украї­ни зі складу держав, які використовували рубль як платіжний засіб. Запо­чатковано встановлення офіційного курсу українського карбованця щодо рубля і валют інших держав.

Грудень

Встановлення мінімального розміру статутного фонду для новоство­рюваних комерційних банків у сумі 500 млн. укр. крб.

1993 рік

Лютий

Урядом України прийнято Декрет «Про систему валютного регулю­вання і валютного контролю», згідно з яким Національний банк України визначено головним валютним органом держави.

Перший випуск «Бюле­теня НБУ». Встановлення обов’язкового продажу 50% валютних надход­жень, з них 20% - в Офіційний валютний резерв НБУ, 80% - через Міжві­домчий комітет з питань визначення пріоритетів використання валютних надходжень. Започатковано обов’язкові економічні нормативи для комер­ційних банків.

Червень

Введення нового порядку касового обслуговування державного бюд­жету. Створення: Центральної розрахункової палати НБУ; Центру міжде­ржавних розрахунків НБУ; Національної платіжної ради при НБУ. Вве­дення механізму ліцензування суб’єктів господарювання щодо здійснення торгівлі та надання послуг з оплатою в іноземній валюті.

Липень

Реформування Валютної біржі Національного банку України в Україн­ську міжбанківську валютну біржу.

Серпень

Встановлення мінімального статутного фонду для новостворюваних комерційних банків у сумі 2 млрд. укр. крб., а з правом одержання ліцензії на проведення операцій з іноземною валютою - 4 млрд. укр. крб. Підклю­чення Національного банку України до міжнародної банківської мережі S.W.I.F.T. Розпочато надання ліцензій підприємствам та організаціям на здійснення торгівлі та надання послуг за іноземну валюту.

Жовтень

Перший випуск журналу «Вісник НБУ».

Листопад

Запровадження системи електронної пошти.

1994 рік

Січень

Встановлення порядку надання індивідуальних ліцензій Національно­го банку України на здійснення інвестицій за межі України. Запровадження валютних аукціонів НБУ для визначення курсу українського карбованця до іноземних валют.

Лютий

Визначення порядку видачі ліцензій Національного банку України на створення комерційних банків за участю іноземного капіталу. Введення нового порядку формування комерційними банками обов’язкових резер­вів, при якому, на відміну від раніше діючого окремого рахунку, резерви враховуються на кореспондентських рахунках комерційних банків у Націо­нальному банку України. Визначення взаємовідносин Національного бан­ку України з кредитними спілками з питань кредитування та розрахунків.

Березень

Підвищення плати за довгостроковими кредитами під програми кон­версії з 30 до 120% річних і встановлення маржі не більше 5 пунктів. За­провадження валютних аукціонів Національного банку України для ви­значення курсу українського карбованця до іноземних валют у зв’язку з припиненням роботи Української міжбанківської валютної біржі. Введен­ня в дію виробничих потужностей Банкнотної фабрики Національного банку України. Створення Банківської академії підвищення кваліфікації банківських працівників.

Квітень

Запровадження практики щоденного складання зведених балансів На­ціонального банку України та банківської системи в цілому.

Травень

Розроблення проекту Платіжної системи України в рамках Інститу- ційної позики Світового банку. Встановлення вимог до комерційних бан­ків щодо заміни майнових внесків акціонерів у статутні фонди на грошові. Затвердження Положення про Офіційний валютний резерв Національного банку України та Порядку викупу валютних коштів в Офіційний валют­ний резерв. Створення Концепції побудови грошово-банківської статисти­

ки та статистики платіжного балансу. Започаткування кредитних аукціо­нів НБУ. Встановлення обмеження процентних ставок за кредитами ко­мерційних банків на рівні не більше 250% річних. Затвердження «Тимча­сових правил організації статистичної звітності в банківській системі України». Створення Концепції про періодичні видання Національного банку України. Лібералізація кредитного ринку шляхом створення рівних умов доступу для всіх комерційних банків до кредитних аукціонів НБУ.

Червень

Встановлення показника загальної ліквідності комерційних банків на рівні не вище 1.0.

Липень

Розпочато роботу Кримської валютної біржі. Затвердження Положен­ня про Державну скарбницю Національного банку України.

Серпень

Вперше облікова процентна ставка НБУ встановлена на позитивному рівні - 140% річних.

Вересень

Проведення заліку взаємної заборгованості підприємств та організацій України з оформленням непогашеної заборгованості векселями.

Жовтень

Створення Банкнотно-монетного двору Національного банку України на базі Банкнотної фабрики та інших допоміжних структурних підрозді­лів. Розпочато обов’язковий продаж 40% валютних надходжень на міжбан- ківському валютному ринку України. Відміна фіксованого та запровад­ження уніфікованого курсу українського карбованця до іноземних валют. Припинення валютних аукціонів Національного банку України та віднов­лення торгів на Українській міжбанківській валютній біржі. Лібералізація валютного ринку шляхом зняття обмежень за контрактами на валютних біржових торгах. Введення на міжбанківському ринку торгівлі іноземними валютами другої групи класифікатора валют Національного банку Украї­ни (валюти з обмеженою конвертацією). Запровадження механізму нара­хування, обліку, сплати та стягнення процентів за наданими кредитами і відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку в установах банку окремо від заборгованості за кредитами. Введення «заморожування» обся­гів рефінансування та кредитів, що надаються комерційними банками. Встановлення облікової процентної ставки НБУ на рівні 300% річних. Відміна Національним банком України обмежень щодо рівня процентів за кредити, які надаються комерційними банками. Запровадження вимог що­до додаткового накопичення на кореспондентських рахунках коштів у

розмірі не менше 20% від сум простроченої та пролонгованої заборгова­ності за позичками (крім обов’язкових резервів).

Листопад

Припинення надання ліцензій Національного банку України на здійс­нення торгівлі та надання послуг з оплатою в іноземній валюті.

1995 рік

Січень

Започаткування аукціонів НБУ з продажу готівкових валютних коштів.

Лютий

Прийняття порядку ведення касових операцій у народному господарс­тві України. Запровадження класичного механізму обслуговування дефі­циту державного бюджету через державні цінні папери. Застосування не­відкладних заходів щодо фінансового оздоровлення комерційних банків та відновлення їх ліквідності і платоспроможності.

Березень

Встановлення порядку надання кредитів селянським (фермерським) господарствам. Прийняття Положення про умови зберігання, обліку та по­гашення приватизаційних майнових сертифікатів у паперовій формі в установах банківської системи.

Травень

Подальша лібералізація валютного ринку України шляхом здійснення обов’ язкового продажу валютних надходжень (40%) та вільних валютних коштів резидентів України як через Українську міжбанківську валютну біржу (УМВБ), так і безпосередньо через уповноважені банки на міжбан- ківському валютному ринку України. Введення в обіг першої ювілейної монети України, присвяченої 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Припинення реєстрації раніше наданих індивідуальних ліцензій на використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу на території України.

Червень

Введення коригування суми обов’язкових резервів комерційних бан­ків за рахунок кредитних ресурсів, які направлені на кредитування інвес­тиційних програм. Затвердження Інструкції про організацію роботи уста­нов банків України з готівковим обігом та прийняття порядку організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між установами НБУ та комерційними банками. Встановлення розміру, порядку формування та використання

страхового фонду комерційних банків. Заборонено дію пересувних пунк­тів обміну іноземної валюти. Встановлення для всіх комерційних банків нових обов’язкових економічних нормативів, зокрема мінімальний розмір статутного фонду новостворюваного банку повинен бути еквівалентний 3 млн. ЕКЮ.

Серпень

Припинено використання готівкової іноземної валюти як засобу пла­тежу на території України. Припинення викупу 10% обов’язкового прода­жу валютних надходжень на користь резидентів України. Введення По­рядку відкриття та функціонування анонімних валютних рахунків фізич­них осіб (резидентів і нерезидентів).

Вересень

Затвердження Порядку роботи обмінних пунктів уповноважених бан­ків з одночасним виконанням функцій приписної каси.

Дозволено уповно­важеним банкам купувати безготівкову іноземну валюту на міжбанківсь- кому валютному ринку під реалізацію готівки в обмінних пунктах та на­впаки з дотриманням ліміту відкритої валютної позиції. Прийняття По­рядку надання ліцензій Національного банку України на право здійснення комерційними банками операцій з валютними цінностями. Затвердження Положення про порядок надання резидентам України індивідуальних лі­цензій на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредито­рів. Прийняття Положення про кредитування. Введення Тимчасового по­ложення про порядок рефінансування Національним банком України ко­мерційних банків під забезпечення державних цінних паперів.

Жовтень

Заборонено дію пунктів обміну іноземної валюти, не обладнаних ком- п’ ютерною технікою або електронними контрольно-касовими апаратами.

Листопад

Прийняття Порядку формування обов’язкових резервів комерційних банків.

Грудень

Відкриття пунктів Державної скарбниці для закупівлі у населення, підприємств і організацій дорогоцінних металів і каменів. Введення в дію Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття ре­зидентами рахунків в іноземних банках. Запровадження вторинного ринку державних цінних паперів на біржовій основі.

1996 рік

Січень

Введення в систему електронних платежів мультивалютного режиму.

Березень

Започатковано випуск додатка до бюлетеня НБУ «Платіжний баланс України». Перше опублікування даних грошово-кредитної статистики та статистики платіжного балансу України в збірнику МВФ «Міжнародна фінансова статистика». Затверджені «Правила організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України».

Липень

Створення автоматизованого Депозитарію державних цінних паперів НБУ.

Вересень

Здійснення грошової реформи з введенням в обіг національної валюти - гривні.

Жовтень

Створення Ради з питань оперативного регулювання грошово-кредит­ного ринку.

Листопад

Започатковано резервування коштів в іноземній валюті у розмірі 5%.

Грудень

Підвищення норми резервування коштів в іноземній валюті у розмірі 7%.

1997 рік

Січень

Започаткування Державною скарбницею операцій з розміщення доро­гоцінних металів на «металевих рахунках» у провідних зарубіжних бан­ках. Підвищення норми обов’язкових резервів з 7 до 9% відносно валют­них депозитів до запитання.

Лютий

Впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки. Введення першого пускового комплексу Фабрики банкнотного паперу в м. Малині.

Березень

Запровадження нового механізму регулювання ліквідності банківської системи через купівлю-продаж державних цінних паперів (операції РЕПО). Зниження облікової процентної ставки НБУ до 25% річних.

Квітень

Встановлення єдиної норми обов’язкових резервів 11% від суми залу­чених коштів. Започаткування здійснення операцій з дорогоцінними мета­лами комерційними банками для ефективнішого формування золотова­лютного резерву.

Травень

Скасування процедури ліцензування при отриманні резидентами від нерезидентів кредитів в іноземній валюті. Зниження облікової процентної ставки НБУ до 21% річних. Вступ НБУ до Банку міжнародних розрахун­ків як повноправного учасника.

Червень

Створення Центрального міжбанківського процесингового центру для виконання інформаційного обслуговування банківських установ.

Липень

Скасування обов’язкового продажу 50% валютних надходжень на ко­ристь резидентів. Затвердження попередного варіанту нового Плану ра­хунків комерційних банків для підготовки до переходу з 01.01.1998 року на бухгалтерський облік за МСБО. Придбання програмного продукту VISA Int. для Центрального міжбанківського процесингового центру.

Серпень

Затвердження попереднього варіанта нового Плану рахунків НБУ для підготовки до переходу з 01.01.1998 року на бухгалтерський облік за МСБО.

Вересень

Введення в обіг банкнот номіналом 1, 2, 20 гривень (1995 р.) та 5, 10 гривень (1994 р.) з новим дизайном та фіксованим водяним знаком. Вве­дення в дію Фабрики банкнотного паперу в м. Малині.

Жовтень

Постановою Верховної Ради України від 22 жовтня 1997 року прийня­тий у першому читанні Проект Закону України «Про Національний банк України».

Листопад

Затвердження Планів рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України та комерційних банків, інструкції та типових перехідних

таблиць про їх застосування. Введення паралельного (експериментально­го) складання фінансових звітів з використанням нового Плану рахунків.

1998 рік

Лютий

Підвищення облікової ставки НБУ з 35 до 44% річних.

Березень

Укладення Угоди між НБУ та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України про розподіл повноважень щодо регулюван­ня діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів. Зниження об­лікової ставки НБУ до 41% річних.

Травень

Проведення Щорічних зборів Ради керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку в м. Києві. Підвищення облікової ставки НБУ до 51% річних.

Липень

Введення заборони уповноваженим банкам на відкриття анонімних валютних рахунків фізичним особам. Підвищення облікової ставки НБУ до 82% річних.

Серпень

Створення музею грошей Національного банку України.

Вересень

Введення в дію Положення про порядок створення і реєстрації комер­ційних банків (у новій редакції). Введення в обіг банкноти номіналом 5 гривень зразка 1997 року. Встановлення нового валютного коридору для української гривні у межах 2,5-3,5 грн./дол. США замість попереднього, який було оголошено на 1998 рік у межах 1,8-2,25 грн./дол. США. Підви­щення норми обов’язкових резервів з 15 до 16,5 відсотків. Здійснення конверсії ОВДП випуску 1997 та 1998 років на добровільних засадах. Впровадження додаткових заходів щодо стабілізації валютного ринку України: норму обов’язкового продажу експортної виручки комерційними банками встановлено на рівні 50%; розмір маржі при проведенні операцій з обміну валюти комерційними банками знижено з 10 до 5%; розмір комі­сії за валютними операціями на Українській валютній біржі зменшено з 0,15 до 0,05% від вартості операцій; заборонено надавати кредити та фі­нансові гарантії комерційним банкам з недостатнім рівнем резервів; усі безготівкові операції між банками щодо продажу та купівлі твердої валю­

ти на міжбанківському ринку заборонено; ці операції мають здійснювати­ся тільки на валютних біржах.

Жовтень

З 5 жовтня заборонено відкриття кореспондентських рахунків «НОСТРО» у вільноконвертованій валюті І групи Класифікатора валют у країнах, засобом платежу яких є іноземна валюта інших груп Класифіка­тора, та в офшорних зонах. А по діючих рахунках «НОСТРО» в 30-денний термін перевести залишки до іноземних банків з рейтинговою оцінкою не нижче «А». З 5 по 6 жовтня проведено взаємозалік заборгованостей за міжбанківськими кредитами, депозитами та кредитами, наданими під га­рантії банків-резидентів і нерезидентів. З 29 жовтня припинено залучення коштів комерційних банків на депозитні рахунки НБУ.

Листопад

Відміна щоденного і встановлення подекадного контролю за форму­ванням обов’ язкових резервів комерційними банками. Заснування часопи­су «Українська нумізматика і боністика». Впровадження кодованих рахун­ків фізичних осіб. Відкриття єдиної Сторінки Національного банку Украї­ни у міжнародній комп’ютерній мережі INTERNET. Установлення тимча­сового порядку кредитування в іноземній валюті резидентів-експортерів.

Грудень

Підписання Угоди між Національним банком України та Національ­ним банком Грузії про організацію міжбанківських розрахунків. Зниження облікової ставки НБУ до 60% річних.

1999 рік

Січень

Встановлення Національним банком України обмінного курсу гривні до ЄВРО. Зниження норми обов’язкових резервів комерційних банків з

16,5 до 15%. Проведено реорганізацію банківського нагляду Національного банку України.

Лютий

Встановлення нового валютного коридору для української гривні у межах 3,4-4,6 грн./дол. США замість попереднього, який було оголошено у вересні 1998 року в межах 2,5-3,5 грн./дол. США. Підвищення норми обов’язкових резервів комерційних банків з 15 до 17%.

Березень

З 24 березня змінений порядок операцій на міжбанківському валют­ному ринку України з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти. Тепер

суб’єкти міжбанківського валютного ринку України здійснюють операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти за вільним договірним кур­сом купівлі та продажу за кожною операцією без обмеження розміру мар­жі між курсами купівлі та продажу і комісійної винагороди.

З 19 березня змінений порядок визначення офіційного курсу гривні до іноземних валют. Офіційний курс гривні до іноземних валют встановлю­ється на основі операції купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанків- ському валютному ринку України. Скасовано обмеження щодо суми од­норазового продажу (купівлі) готівкової іноземної валюти. Уповноважені банки та уповноважені кредитно-фінансові установи самостійно встанов­люють курси купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, дотримуючись різниці між курсами купівлі та продажу не більше ніж 10%, які розрахова­ні на підставі офіційного курсу Національного банку України.

Квітень

Зниження облікової ставки НБУ до 50% річних, ломбардної - до 55% річних.

Травень

Прийняття Закону України «Про Національний банк України». Від­криття англомовної версії Сторінки Національного банку України в між­народній комп’ютерній мережі INTERNET. Затвердження Положення що­до організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів. За­твердження Положення про операції банків з векселями. Зниження облі­кової ставки НБУ до 45% річних, ломбардної - до 50% річних.

Червень

Скасування обмеження на попередню (авансову) оплату за імпортни­ми договорами.

Липень

Затвердження Правил реєстрації прямих кореспондентських рахунків Національним банком України. Збільшення норми обов’язкових резервів до 17%.

Серпень

Перегляд розрахунку економічних нормативів комерційних банків. Затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій Національного банку України зі строковими депозитами в іноземній валюті. Вилучення російського рубля з валютних резервів. Затвердження Інструкцій з бухгал­терського обліку депозитних операцій установ комерційних банків Украї­ни та з бухгалтерського обліку запасів товарно-матеріальних цінностей комерційних банків України. Затвердження Положення про Фабрику банкнотного паперу м. Малин.

Вересень

Введення в дію нової редакції Положення формування обов’язкових резервів. Створення Навчального центру Національного банку України.

Жовтень

Затвердження Положення про депозитний сертифікат Національного банку України.

Грудень

Звільнення з поста Голови Національного банку України Ющенка Віктора Андрійовича у зв’язку з призначенням його Прем’єр-міністром України.

З 28 грудня введенні значення лімітів відкритої валютної позиції банку: ліміт загальної відкритої валютної позиції банку - не більше 35%; ліміт до­вгої відкритої валютної позиції банку у вільно конвертованій валюті - не більше 30%; ліміт короткої відкритої валютної позиції банку у вільно кон­вертованій валюті - не більше 5%; ліміт довгої (короткої) відкритої валют­ної позиції банку у неконвертованій валюті - не більше 3%; ліміт довгої (короткої) відкритої валютної позиції банку в усіх банківських металах - не більше 2%.

2000 рік

Січень

Призначення Верховною Радою України Головою Національного банку України Стельмаха Володимира Семеновича.

Затвердження: Положення про Центральну розрахункову палату Націо­нального банку України; Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерези­дентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті; Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами; Правил резерву­вання та відновлення функціонування системи електронних платежів Національного банку України в разі порушення її роботи або виникнення надзвичайних ситуацій; змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення бан­ківського законодавства з метою удосконалення системи заходів впливу; змін до Інструкції № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України» у зв’язку з передаванням обслуговування позабюджетних коштів установам і організаціям, які утримуються за рахунок коштів дер­жавного бюджету, виключно органам Державного казначейства.

Лютий

Зниження: облікової ставки НБУ з 1 лютого з 45% до 35% річних; норми обов’язкових резервів з 17% до 16%. Затвердження: Положення про валютний контроль; Положення про Банкнотно-монетний двір Національ­ного банку України; Положення про порядок встановлення офіційних (об­лікових) курсів банківських металів; Положення про порядок проведення конкурсів (тендерів) на укладення договорів у Національному банку України; Положення про Державну скарбницю України. Введення в дію Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні. Прийняття у першому читанні Закону України «Про реструктуризацію боргових зобов’язань». Створення Координаційної групи з питань запобігання корупції, виявлен­ня та припинення її проявів, усунення наслідків корупційних діянь у сис­темі Національного банку України.

Березень

Відповідно до Закону України «Про Національний банк України» сформовано нове Правління Національного банку України.

Затвердження: Положення про депозитний сертифікат Національного банку України; Положення про порядок здійснення установами банківсь­кої системи операцій на ринку облігацій внутрішньої державної позики. Зниження облікової ставки НБУ з 24 березня до 32% річних.

Квітень

Зниження: облікової ставки НБУ з 10 квітня з 32% до 29% річних; норми обов’язкових резервів з 16% до 15%.

Затвердження: Положення про порядок накладення штрафів на керів­ників банків та інших фінансово-кредитних установ у разі невиконання ними законних вимог Національного банку України щодо усунення пору­шень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національ­ного банку України; Положення про застосування іноземної валюти у страховій діяльності; Тимчасового положення про Національну систему масових електронних платежів; Положення про порядок відкриття прива­тизаційних депозитних рахунків за житловими чеками та здійснення з них платежів; Положення про порядок здійснення установами банківської сис­теми операцій на ринку облігацій внутрішньої державної позики.

Внесення змін до: Інструкції про відкриття банками рахунків у націо­нальній та іноземній валюті з метою вдосконалення роботи комерційних банків щодо відкриття та ведення рахунків; Інструкції про порядок регу­лювання та аналіз діяльності комерційних банків.

Травень

Прийняття Положення про застосування Національним банком Украї­ни до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за по-

рушення банківського законодавства. Внесення змін до Інструкції про по­рядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків.

Червень

Затвердження: Положення про порядок формування і використання Національним банком України резерву на відшкодування можливих втрат за заборгованістю комерційних банків та Уряду України; Положення про проведення аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної пози­ки за попередніми та остаточними заявками й умовами. Інструкції з бух­галтерського обліку операцій комерційних банків з векселями.

Внесення змін до Правил здійснення операцій на міжбанківському ва­лютному ринку України.

Липень

Затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями бан­ків. Внесення змін в Інструкцію про порядок здійснення контролю і отри­мання ліцензії за експортними, імпортними та лізинговими операціями.

Серпень

Внесення змін до: Порядку встановлення і використання офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют. Порядку організації розра­хунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взає­мовідносин з цього питання між установами Національного банку України та комерційними банками. Зниження облікової ставки НБУ з 15 серпня з 29% до 27% річних.

Вересень

Затвердження змін до Положення про порядок емісії платіжних кар­ток і здійснення операцій з їх застосуванням. Впровадження пілотного проекту Національної системи масових електронних платежів. Введення в дію Положення про основні принципи управління золотовалютним резер­вом Національного банку України.

Жовтень

Прийняття Методичних рекомендацій про порядок реорганізації, ре­структуризації комерційних банків. Введення додаткових вимог до упов­новажених банків щодо нормативів капіталу та ліквідності. Реорганізація банківського нагляду. Внесення змін до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізингови­ми операціями.

Листопад

Затвердження: Інструкції про організацію виготовлення, випуск в обіг і реалізацію пам’ятних та ювілейних монет України. Положення про по-

рядок надання фізичним особам - резидентам України індивідуальних лі­цензій на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них ва­лютних цінностей. Положення про порядок надання індивідуальних ліцен­зій на використання іноземної валюти на території України як засобу пла­тежу членами ІАТА та агентами авіапідприємств - членів ІАТА. Внесення змін до: Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному рин­ку України. Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодуван­ня можливих збитків банків від операцій з цінними паперами.

Грудень

Затвердження: Положення про механізм рефінансування комерційних банків України. Затвердження Положення про порядок здійснення опера­цій з чеками в іноземній валюті на території України. Внесення змін до Правил бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмін­них операцій в іноземній валюті та банківських металах.

2001 рік

Січень

Затвердження: Положення про порядок відшкодування Фондом гаран­тування вкладів фізичних осіб коштів вкладникам банків у разі їх ліквіда­ції. Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за до­рученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні пере­казаної їм із-за кордону іноземної валюти.

Внесення змін до: Правил організації фінансової та статистичної звіт­ності банків України (доповнення № 24). Положення про порядок бухгал­терського та депозитарного обліку, розміщення, обігу, сплати відсотків та погашення облігацій внутрішньої державної позики в банківських устано­вах. Порядку надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав та бланків чеків. Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України.

Введення з 16 січня диференційованих ставок норми обов’язкового резервування (від 15 до 11%) залежно від строку залучення депозитів.

Лютий

Затвердження: Правил організації розрахунково-касового обслугову­вання комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного банку України та ко­мерційними банками в національній валюті. Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України. Положення про ве­дення касових операцій у національній валюті в Україні.

Внесення змін до: Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні. Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків.

Березень

Затвердження Положення про порядок повернення установами комер­ційних банків та територіальними управліннями Національного банку України розрахункових документів щодо заборгованості, яка обліковуєть­ся ними згідно з чинним законодавством.

Скасування: кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезиден­тів) у іноземній валюті та національній валюті України; ведення Національ­ним банком України зведеного електронного реєстру власників рахунків.

Зниження облікової ставки Національного банку України з 10 березня з 27 до 25% річних.

Квітень

Прийняття Закону України «Про обіг векселів в Україні».

Зниження облікової ставки Національного банку України з 7 квітня з 25 до 21% річних.

Затвердження Тимчасового положення про визначення Національним банком України процентних ставок за своїми операціями.

Травень

Затвердження Положення про порядок здійснення Національним бан­ком України з банками операцій репо.

Внесення змін до Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’ язань перед нерези­дентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті.

Червень

Зниження облікової ставки Національного банку України з 11 червня з 21 до 19% річних.

Затвердження Положення про порядок формування обов’язкових ре­зервів для банків України.

Створення єдиної інформаційної системи обліку позичальників (боржників).

Внесення змін до Положення про автоматизовану інформаційну сис­тему банківського нагляду «Досьє банку».

Липень

Затвердження: Правил проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України. Положення про порядок видачі банкам бан­ківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій. Затвердження Правил надання фізичним і юридичним особам- резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індиві-

дуальних ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валюти Украї­ни, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожних чеків), банківських металів через митний кордон України.

Внесення змін до: Положення про механізм рефінансування комер­ційних банків України. Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України (доповнення № 25, 26).

Серпень

Зниження облікової ставки Національного банку України з 9 серпня з 19 до 17% річних.

Затвердження: Інструкції з організації емісійно-касової роботи в тери­торіальних управліннях Національного банку України. Положення про по­рядок формування та використання банками резервного фонду. Правил ре­єстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України. Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківськими установами. Положення про порядок емісії пла­тіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням. Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків­ських об’єднань. Положення про застосування Національним банком Укра­їни заходів впливу за порушення банківського законодавства.

Внесення змін до: Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Інструкції про організацію роботи з готівкового обі­гу установами банків України. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України. Інструкції № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України. Правил використання готівкової іно­земної валюти на території України. Тимчасового положення про Націо­нальну системи масових електронних платежів.

Вересень

Зниження облікової ставки Національного банку України з 10 вересня з 17 до 15% річних.

Затвердження: Правил бухгалтерського обліку операцій з дорогоцін­ними та банківськими металами, що здійснюються установами Національ­ного банку України. Положення про розрахункові палати для пред’явлен­ня векселів до платежу.

Внесення змін до Положення про механізм рефінансування комерцій­них банків України.

Жовтень

Затвердження: Положення про примусове списання (стягнення) та до­говірне списання коштів в іноземній валюті з рахунків платників (крім банків) на території України. Інструкції про консолідацію фінансової звіт­

ності банків України. Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України.

Внесення змін до: Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України. Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вклад­никам банків у разі їх ліквідації. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученнями фізичних осіб та одержання фі­зичними особами в Україні переказаної із-за кордону іноземної валюти.

Листопад

Переоформлення рахунків клієнтів, відкритих у національних валютах країн - членів Європейського валютного союзу.

Внесення змін до Положення про спеціальний режим ліцензування Міністерства фінансів України.

Грудень

Зниження з 10 грудня: диференційованих ставок норми обов’язкового резервування (від 14 до 6%) залежно від строку залучення депозитів; облі­кової ставки Національного банку України з 15 до 12,5% річних.

Затвердження: Правил бухгалтерського обліку банками України опе­рацій з чеками в іноземній валюті. Тимчасового положення про здійснен­ня обміну національних валют країн - членів Європейського валютного союзу на євро.

Внесення змін до: Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України. Інструкції про порядок відкриття та вико­ристання рахунків у національній та іноземній валюті.

2002 рік

Січень

Затвердження: Тимчасового положення про порядок надання банками інформації про значні та/або сумнівні операції. Положення про порядок подання до Національного банку України аудиторського звіту та висновку за результатами перевірки річної фінансової звітності банку. Положення про порядок створення дочірнього банку, філії і представництва українсь­кого банку на території інших держав, особливості їх закриття та здійс­нення нагляду. Інструкції про порядок відкриття, використання та закрит­тя поточних рахунків виборчих фондів та про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та інозем­ній валюті.

Внесення змін до: Положення про порядок створення і державної ре­єстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень. Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні.

Створення резервів під активи, що обліковуються на балансі Націона­льного банку України.

Лютий

Затвердження: Положення про депозитарну діяльність Національного банку України. Положення про механізми рефінансування банків України.

Схвалення Положення про порядок формування резервів Національ­ного банку України на покриття фінансових ризиків, пов’язаних із вико­нанням його функцій.

Зниження диференційованих ставок нормативів обов’язкового резер­вування залежно від строку та виду залучених коштів у національній ва­люті (від 6% до 2%).

Внесення змін до Інструкції про складання річної фінансової звітності Національного банку України.

Березень

Зниження облікової ставки Національного банку України з 11 березня з 12 до 11,5% річних.

Квітень

Зниження: облікової ставки Національного банку України з 4 квітня з

11,5 до 10% річних; диференційованих ставок нормативів обов’язкового резервування залежно від строку та виду залучених коштів у національній валюті (від 6% до 0%).

Затвердження порядку погодження територіальними управліннями Національного банку України статутів або змін до статутів кредитних спі­лок з питань кредитування та розрахунків.

Внесення змін до Інструкції № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України.

Схвалення Методики рекомендацій з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отри­маних злочинним шляхом.

Травень

Схвалення Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS.

Внесення змін до: Положення про умови зберігання, обліку та пога­шення приватизаційних майнових сертифікатів у паперовій формі в уста­новах банківської системи. Положення про єдину інформаційну систему «Реєстр позичальників».

Червень

Зниження облікової ставки Національного банку України з 5 червня з 10 до 8% річних.

Затвердження Інструкції про порядок відображення в бухгалтерсько­му обліку банками України поточних і відстрочених податкових зо­бов’ язань та податкових активів. Положення про порядок фінансування капітального будівництва, що здійснюється в системі Національного бан­ку України.

Липень

Затвердження: Інструкції з організації роботи з цінностями в Централь­ному сховищі Національного банку України. Концепції програми підготовки і сертифікації зовнішніх аудиторів банківських установ України за участю Національного банку України. Правил складання та подання Міжнародному валютному фонду звітності з міжнародної інвестиційної позиції України.

Зниження диференційованих ставок нормативів обов’язкового резер­вування залежно від строку та виду залучених коштів у іноземній валюті (від 10% до 8%).

Введення в обіг монети номіналом 1 гривня випуску 2001 року.

Серпень

Затвердження: Основних напрямів удосконалення чинного законодав­ства України у сфері банківської діяльності. Тимчасового положення про порядок кредитування (рефінансування) Національним банком України банків, які здійснюють довгострокове кредитування. Положення про по­рядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Положення про проведення конкурсів на кращий бізнес-проект, підготовлений відповідно до вимог кредитної лінії ЄБРР для підтримки малого та середнього підприємництва. Поло­ження про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Внесення зміни до Положення про механізми рефінансування банків України.

Вересень

Затвердження: Положення про депозитний сертифікат Національного банку України. Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України. Правил бухгалтерського обліку внутрішніх розра­хунків у системі Національного банку України.

Жовтень

Затвердження: Правил підготовки, подання, розгляду та публікування квартальних та річного бухгалтерського балансів і річної фінансової звіт­ності Національного банку України. Тимчасових правил бухгалтерського

обліку з використанням платіжних карток Національної системи масових електронних платежів в установах Національного банку України.

Внесення зміни до: Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в інозем­ній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкрит­тя їх філій, представництв, відділень.

Листопад

Затвердження: Положення про порядок здійснення операцій із золото­валютним резервом Національного банку України. Положення про поря­док здійснення операцій Національного банку України з Міжнародним валютним фондом. Положення про порядок нарахування амортизації ос­новних засобів, необоротних матеріальних активів і нематеріальних акти­вів у системі Національного банку України. Інструкції про складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України.

Схвалення: проекту Закону України «Про внесення змін до деяких за­конів України з питань відкриття та функціонування банківських рахунків», проекту Закону України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

Внесення зміни до Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України.

Грудень

Затвердження: Регламенту застосування Національним банком Украї­ни заходів впливу. Положення про порядок здійснення операцій довірчого управління в банках України. Положення про порядок формування і вико­ристання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебі­торської заборгованості. Положення про порядок організації розроблення та виробництва грошових знаків України. Положення про порядок здійс­нення Національним банком України наглядових функцій щодо банків, діяльність яких пов’язана з державною таємницею. Інструкції з бухгалтер­ського обліку операцій Національного банку України з цінними паперами та інвестиціями, що не оформлені цінними паперами. Інструкції з бухгал­терського обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних ак­тивів установ Національного банку України. Інструкції про порядок кон­солідованої фінансової звітності Національного банку України. Інструкції з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей у системі Націо­нального банку України. Інструкції про складання річної фінансової звіт­ності Національного банку України.

Внесення змін до: Положення про порядок подання до Національного банку України аудиторського звіту та висновку за результатами перевірки

річної фінансової звітності банку. Положення про порядок реєстрації до­говорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті. Порядку ведення аналітичного обліку установами бан­ків України.

Зниження облікової ставки Національного банку України з 5 грудня з 8% до 7% річних.

2003 рік

Січень

Приєднання України до Спеціального стандарту поширення даних (ССПД) МВФ.

Затвердження: Типового положення про Комісію з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Націона­льного банку України. Положення про порядок видачі резидентам індиві­дуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України. Поло­ження про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національ­ного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей.

Затвердження змін до: Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень. Правил щодо форму­вання коригуючих проводок, що здійснюються територіальними та іншими структурними підрозділами Національного банку України з метою забезпе­чення складання реальної фінансової звітності. Положення про механізм рефінансування банків України. Положення про валютний контроль.

Грудень

Затвердження Інструкції про порядок проведення внутрішнього ауди­ту структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управ­лінь та навчальних закладів НБУ.

Введення в обіг банкнот номіналом 20 грн. зразка 2003 року.

Лютий

Схвалення Кодексу професійної етики внутрішніх аудиторів банківсь­ких установ та змін до Методичних вказівок щодо застосування стандар­тів внутрішнього аудиту в комерційних банках України.

Затвердження: Тимчасового положення про порядок довгострокового рефінансування (підтримання ліквідності) банків Національним банком України. Положення про здійснення переказування коштів у національній та іноземній валюті щодо оплати робіт та послуг нерезидентів.

Затвердження змін до: Інструкції про безготівкові розрахунки в Укра­їні в національній валюті. Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної з-за кордону іноземної валюти. Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України. Положення про примусове списання (стяг­нення) та договірне списання коштів в іноземній валюті з рахунків плат­ників (крім банків) на території України.

Березень

Затвердження: Положення про Комітет з управління активами і паси­вами Національного банку України. Положення про оформлення та по­дання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансо­вих установ та порядок їх виконання. Правил здійснення фізичними осо­бами переказів іноземної валюти в межах України. Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних та від­строчених податкових зобов’ язань та податкових активів. Положення про депозитарну діяльність Національного банку України. Правил організації статистичної звітності, що подається Національному банку України. За­твердження змін до: Положення про кредитування. Положення про орга­нізацію торгівлі банківськими металами на валютному ринку України. Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних ак­тивів комерційних банків України. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитни­ми операціями банків. Інструкції про порядок регулювання діяльності ба­нків в Україні. Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України. Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні.

Затвердження змін до: Правил здійснення операцій на міжбанківсько­му валютному ринку України. Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Квітень

Затвердження змін до: Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності. Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті. Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерези­дентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерези- дентів у гривнях. Порядку контролю за надходженням, обліком і викорис­танням коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків полі­

тичних партій, кандидатів у народні депутати України. Інструкції про по­рядок регулювання діяльності банків в Україні.

Травень

Затвердження: Затвердження Положення про здійснення банками фі­нансового моніторингу. Положення про здійснення уповноваженими бан­ками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», валютних операцій через ці банки. Ін­струкції про порядок виконання операцій з дорогоцінними металами, що скуповуються у населення у виробах і брухті.

Затвердження змін до: Положення про Комітет з управління активами і пасивами Національного банку України. Положення про порядок форму­вання обов’язкових резервів для банків України. Правил здійснення опе­рацій на міжбанківському валютному ринку України. Положення про по­рядок накладення адміністративних штрафів.

Червень

Затвердження: Процедури закриття анонімних валютних рахунків та кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) в іноземній та національній валюті України. Затвердження Складу реквізитів та струк­тури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим орга­ном виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філі­ями). Правил бухгалтерського обліку операцій з банкнотами, обіговими, пам’ятними та ювілейними монетами, іншою нумізматичною продукцією в системі Національного банку України. Нової редакції Методики розра­хунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні. Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України. Поло­ження про організацію операційної діяльності в банках України. Поло­ження про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням облі­гацій внутрішніх державних позик.

Затвердження змін до: Тимчасового положення про порядок довго­строкового рефінансування (підтримання ліквідності) банків Національ­ним банком України. Інструкції про порядок організації та здійснення ва­лютно-обмінних операцій на території України. Положення про оформ­лення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і ін­ших фінансових установ та порядок їх виконання. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням. Інструк­ції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Інструк­ції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іно­земній валюті. Положення про застосування Національним банком Украї­ни заходів впливу за порушення банківського законодавства. Правил

здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України. Постанови Правління Національного банку України від 25.11.2002 № 447 та Положення про порядок формування обов’ язкових резервів для банків України. Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установа­ми банків України. Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківськими установами. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій.

Липень

Розпочато вилучення з готівкового обігу банкнот зразка 1992 року номіналом 1, 2, 5, 10 та 20 гривень.

Затвердження змін до: Положення про ведення касових операцій у на­ціональній валюті в Україні. Положення про механізми рефінансування банків України. Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Положення про порядок створення дочірнього банку, філії і пред­ставництва українського банку на території інших держав, особливості їх закриття та здійснення нагляду.

Серпень

Затвердження: Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами. Правил надання уповноваженим бан­кам індивідуальних ліцензій на вивезення за межі України банкнот інозем­них держав, банківських металів та на право переказування за межі Украї­ни іноземної валюти для оплати банківських металів і спеціальних дозво­лів на ввезення в Україну бланків чеків та порядок ввезення в Україну банкнот іноземних держав і банківських металів. Інструкції про касові операції в банках України (набуває чинності з 01.02.2004). Переліків і та­рифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та установами за операціями (послу­гами), пов’язаними з діяльністю клієнтів і банків-кореспондентів Націона­льного банку України. Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цін­ними паперами в банках України.

Затвердження змін до: Положення про порядок формування та вико­ристання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними опе­раціями банків. Правил проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов’ язаних з купівлею-продажем іноземних валют. По­ложення про порядок формування обов’язкових резервів для банків Укра­їни та визнання таким, що втратив чинність пункт 1 постанови НБУ від 25.11.2002 № 447. Інструкції про складання проміжної (квартальної) фі­нансової звітності банків України. Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України. Інструкції про застосу­вання Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Вересень

Затвердження: Положення про вимоги щодо технічного стану та орга­нізації охорони приміщень банків України. Положення про Комітет з пи­тань сертифікації аудиторів банків та внесення змін до Положення про Кваліфікаційну комісію НБУ з питань сертифікації аудиторів, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банківських установ. Положення про поря­док подання банками до Національного банку України аудиторських звітів (аудиторських висновків) за результатами щорічної перевірки фінансової звітності. Положення про сертифікацію аудиторів банків.

Затвердження змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень.

Жовтень

Затвердження: Правил складання та подання звітності Міжнародному валютному фонду. Положення про порядок реєстрації та надання дозволу внутрішньодержавним небанківським платіжним системам на здійснення діяльності, пов’язаної з переказом грошей.

Затвердження змін до: Положення про порядок формування обов’яз­кових резервів для банків України. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

Листопад

Затвердження: Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів. Затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій довірчого управління в банках України.

Затвердження змін до: Положення про порядок видачі резидентам ін­дивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання ОВДП України. Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (набирає чинність з 01.01.2004 року). Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні. По­ложення про філії (територіальні управління) Національного банку Украї­ни. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських ра­хунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспон­дентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях. Положення про оформ­лення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і ін­ших фінансових установ та порядок їх виконання.

2004 рік

Січень

Введення в обіг банкнот номіналом 50 грн. зразка 2004 року (вводить­ся в обіг з 29.03.2004 р.).

Затвердження: Положення про Апеляційну комісію Національного банку України. Положення про подання банками України інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку. Інструкції про безготівкові розрахун­ки в Україні в національній валюті.

Затвердження змін до: Тимчасового положення про порядок довго­строкового рефінансування (підтримання ліквідності) банків Національ­ним банком України. Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України.

Лютий

Затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період.

Затвердження змін до: Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України. Положення про регулювання Націона­льним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансуван­ня, депозитних та інших операцій. Положення про організацію бухгалтер­ського обліку та звітності в банках України та внесення змін до Положен­ня про організацію операційної діяльності в банках України. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України.

Березень

Затвердження: Положення про Комітет з управління активами і паси­вами Національного банку України. Положення про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду. Положення про порядок навчання працівників, які працюють з готівкою іноземною валютою та дорожніми чеками, щодо ви­значення ознак справжності та платіжності банкнот іноземних держав і дорожніх чеків. Порядку накладання Національним банком України штрафів за порушення банками вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля­хом». Графічного знака національної грошової одиниці. Інструкції про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті.

Затвердження змін до: Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень. Деяких пе­реліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним бан­ком України, його територіальними управліннями та установами за опера­ціями (послугами), пов’язаними з діяльністю клієнтів і банків-кореспон- дентів Національного банку України.

Введення в обіг банкноти номіналом 5 грн. зразка 2004 року (вводить­ся в обіг з 14.06.2004).

Квітень

Затвердження: Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України. Положення про функціонуван­ня Національної системи масових електронних платежів в особливий пе­ріод. Правил організації статистичної звітності, що подається до Націона­льного банку України в умовах особливого періоду.

Затвердження змін до: Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної з-за кордону іноземної валюти. Правил на­дання уповноваженими банками індивідуальних ліцензій на вивезення за межі України банкнот іноземних держав, банківських металів та на право переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів і спеціальних дозволів на ввезення в Україну бланків чеків та по­рядку ввезення в Україну банкнот іноземних держав і банківських металів Положення про Апеляційну комісію Національного банку України. Поло­ження про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національ­ного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей. Положення про порядок формування обов’ язкових резервів для банків України. Правил організації статистич­ної звітності, що подається до Національного банку України. Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні.

Схвалення Методичних рекомендацій щодо взаємодії між інспектора­ми з банківського нагляду Національного банку України та зовнішніми аудиторами банків.

Травень

Затвердження змін до: Інструкції з бухгалтерського обліку запасів ма­теріальних цінностей у системі НБУ. Інструкції про складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України. Положення про регу­лювання Національним банком України ліквідності банків України шля­хом рефінансування, депозитних та інших операцій.

Червень

Затвердження: Інструкції з організації емісійно-касової роботи в сис­темі Національного банку України. Положення про порядок видачі індиві­

дуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій. Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. По­ложення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам. Положення про забезпечення безперервного функціонуван­ня інформаційних систем НБУ та банків України.

Затвердження змін до: Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операція­ми. Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за до­рученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні пере­казаної їм із-за кордону іноземної валюти. Положення про порядок визна­чення та формування обов’язкових резервів для банків України. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. Інструкції про порядок регулювання діяльності ба­нків в Україні. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійс­нення операцій з їх застосуванням. Правил бухгалтерського обліку дохо­дів і витрат банків України. Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України. Правил надання фізичним і юридичним особам-резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентами індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів на пере­міщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (імен­них, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України. Правил подання уповноваженим банком індивідуальних ліцензій і спеціа­льних дозволів на ввезення в Україну та вивезення за межі України валю­тних цінностей і бланків чеків та на право переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів.

Підвищення облікової ставки Національного банку України з 7,0% до 7,5% річних.

Введення в обіг банкноти номіналом 5 грн. зразка 2004 року.

Липень

Затвердження Правил дотримання Спеціального стандарту поширення даних МВФ.

Затвердження змін до: Правил здійснення операцій на міжбанківсько- му валютному ринку України. Правил проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов’язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів. Положення про філії (територіальні управ­ління) Національного банку України. Затвердження змін до Правил виве­зення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками націона­льної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків.

Серпень

Схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціону­вання систем ризик-менеджменту в банках України.

Затвердження: Положення про процентну політику Національного банку України.

Затвердження змін до: Положення про порядок видачі резидентам ін­дивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України. Поло­ження про порядок формування та використання резерву для відшкоду­вання можливих втрат за кредитними операціями банків. Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні.

Введення в обіг банкноти номіналом 10 грн. зразка 2004 року (вво­диться в обіг з 01.11.2004).

Вересень

Затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вклад­них (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України.

Затвердження змін до: Правил здійснення операцій на міжбанківсько- му валютному ринку України Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України Інструкції про порядок ре­гулювання діяльності банків в Україні. Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України. Положен­ня про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) опе­рацій з юридичними і фізичними особами. Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів.

Введення в обіг банкноти номіналом 2 грн. зразка 2004 року.

Жовтень

Підвищення облікової ставки з 7,5% до 8% річних.

Затвердження: уніфікованих нормативів формування банками обов’яз­кових резервів. Положення про порядок здійснення в грошовій формі іно­земних інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його ін­вестицій, а також репатріації прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні. Правил здійснення переказів інозем­ної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб. Положення про по­рядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України. Інструкції з бухгалтерського об­ліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України. Положення про порядок видачі Національним банком України ін­дивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території Укра­їни як засобу платежу. Положення про порядок видачі Національним бан-

ком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і не­резидентами в межах торгового обороту у валюті України.

Затвердження змін до: Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України. Тимчасового положення про Націона­льну систему масових електронних платежів. Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України. Переліку і тарифів на по­слуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації НСМЕП, членами та учасниками НСМЕП. Поло­ження про застосування Національним банком України заходів впливу, за порушення банківського законодавства.

Введення в обіг монет номіналом 1 гривня зразка 2004 року «Володимир Великий» та «60 років визволення України від фашистських загарбників»

Листопад

Введення в обіг банкноти номіналом 10 грн. зразка 2004 року.

Підвищення розміру облікової ставки з 8% до 9% річних.

Затвердження: Положення про порядок створення Національним бан­ком України та банками, які залучаються до роботи в особливий період, страхового фонду документації. Положення про створення, зберігання та використання Національним банком України та банками, які залучаються до роботи в особливий період, резерву матеріально - технічних засобів для роботи в особливий період. Інструкції з бухгалтерського обліку опе­рацій в іноземній валюті та банківських металах у банках України. Правил бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в роз­рахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України. Пра­вил визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України.

Затвердження змін до: Інструкції про порядок організації та здійснен­ня валютно-обмінних операцій на території України. Положення про по­рядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків Украї­ни. Інструкції про касові операції в банках України. Положення про поря­док визначення та формування обов’язкових резервів для банків України. Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України. Положення про регулювання Національним банком України лік­відності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій. Інструкції про касові операції в банках України. Правил виве­зення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками націона­льної і іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків.

Грудень

Затвердження: Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України з зазначенням строків

зберігання. Положення про порядок здійснення банками операцій за га­рантіями в національній та іноземних валютах.

Введення в обіг банкноти номіналом 1 гривня зразка 2004 року.

2005 рік

Січень

Затвердження: Інструкції про організацію виготовлення випуску в обіг і реалізації пам’ ятних монет України та сувенірної продукції. Поло­ження про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Затвердження змін до Положення про порядок формування та вико­ристання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними опе­раціями банків.

Лютий

Затвердження змін до: Положення про порядок отримання резидента­ми кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резиден­тами позик в іноземній валюті нерезидентам. Правил про валютний конт­роль. Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтин­говою системою CAMELS. Правил здійснення операцій на міжбанківсь- кому валютному ринку України. Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

Березень

Затвердження змін до: Положення про надання банками України ін­формації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національ­ній валюті на міжбанківському кредитному ринку. Положення про регу­лювання Національним банком України ліквідності банків України шля­хом рефінансування, депозитних та інших операцій. Положення про від­криття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків - нерезидентів у гривнях. Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України.

Скасування обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів.

Введення в обіг другого випуску банкноти номіналом 1 гривня (2005) зразка 2004 року.

Квітень

Затвердження: Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням. Положення про порядок реєстра­ції договорів про членство або про участь у міжнародних платіжних сис-

темах. Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіж­них карток у банках України.

Затвердження змін до: Положення про порядок визначення та форму­вання обов’язкових резервів для банків України. Інструкції про безготів­кові розрахунки в Україні в національній валюті. Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні. Інст­рукції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у націона­льній та іноземних валютах.

Введення в обіг банкноти номіналом 5 гривень (зразка 2004 року).

Травень

Затвердження змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України.

Червень

Затвердження змін до: Правил визначення платіжності та обліку банкнот і монет Національного банку України. Інструкції про касові опе­рації в банках України. Інструкції про організацію виготовлення, випуск в обіг і реалізацію пам’ятних монет України та сувенірної продукції. Пра­вил організації статистичної звітності, що подається до Національного бан­ку України. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкрит­тя їх філій, представництв, відділень. Переліку і тарифів послуг з реєстра­ції установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надають­ся Національним банком України та його територіальними управліннями.

Липень

Введення в обіг банкнот номіналом 10 грн. (зразка 2003-2004 років).

Серпень

Затвердження: Положення про порядок обов’язкового резервування коштів за валютними операціями, пов’язаними із залученням резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів. Положення про поря­док іноземного інвестування в Україну.

Затвердження змін до: Інструкції про порядок організації та здійснен­ня валютно-обмінних операцій на території України. Положення про ве­дення касових операцій у національній валюті в Україні. Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України. Положення про регулювання Національним банком України лік­відності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій. Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо до­тримання банками та фінансовими установами вимог валютного законо­

давства України. Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України.

Підвищення розміру облікової ставки на рівні 9,5% річних.

Введення в обіг банкнот номіналом 20 грн. зразка 2003-2004 років із зміненим підписом Голови НБУ з відображенням на них року випуску 2005.

Вересень

Затвердження змін до: Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Інструкції з організації емісійно-касової роботи в системі На­ціонального банку України. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства.

Жовтень

Затвердження: Правил здійснення міжнародних поштових переказів. Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України.

Затвердження змін до: Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України. Положення про порядок ви­дачі банкам банківських ліцензій на виконання окремих операцій.

Листопад

Введення в обіг банкноти номіналом 50 грн. (зразка 2004 року).

Затвердження: Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів, платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт. Положення про здійснення Національним банком України взаєморозрахунків за операціями із застосуванням платіж­них карток Національної системи масових електронних платежів.

Затвердження змін до: Положення про порядок формування і викори­стання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторсь­кої заборгованості. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України. Інструкції про порядок регу­лювання діяльності банків в Україні. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах. Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.

Грудень

Затвердження змін до: Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні. Інструкції про порядок відкрит­тя, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій. Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів

для банків України. Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України.

2006 рік

Січень

Збільшення розміру відшкодування коштів громадянам за вкладами у разі банкрутства банку з 5 до 8 тис. грн.

Затвердження змін до: Правил дотримання Спеціального стандарту поширення даних МВФ. Правил організації статистичної звітності, що по­дається до Національного банку України. Положення про порядок здійс­нення уповноваженими банками операцій за документарними акредити­вами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями.

Лютий

Затвердження змін до: Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях. По­ложення про Комітет з питань сертифікації аудиторів банків. Положення про сертифікацію аудиторів банків.

Введення в обіг банкноти номіналом 100 грн. зразка 2005 року.

Березень

Затвердження: Положення про порядок створення і державної реєст­рації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень (внесено зміни до деяких пунктів положення). Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України. Нового механізму розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Затвердження змін до: Положення про здійснення банками фінансово­го моніторингу. Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в інозем­ній валюті на території України. Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України.

Квітень

Затвердження Положення про створення дочірнього банку, філій і представництва українського банку на території інших держав.

Затвердження змін до Переліків і тарифів операцій (послуг), що здійс­нюються Національним банком України, його територіальними управлін­нями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов’язаними з діяльністю клієнтів і банків-кореспондентів Національного банку України

Травень

Затвердження Положення про вимоги до опису операційних процесів Національного банку України.

Затвердження змін до: Положення про порядок надання небанківсь- ким фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Правил організації статистичної звітності, що подається до На­ціонального банку України. Положення про порядок створення і держав­ної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень.

Введення в обіг банкноти номіналом 1 грн. зразка 2006 року.

Встановлення обов’язкового резервування і зберігання коштів на ко­респондентському рахунку банку в Національному банку України.

Збільшення з 8 до 15 тис. грн. розміру відшкодування коштів грома­дянам за вкладами у разі банкрутства банку.

Червень

Схвалення Порядку розподілу рейтингових оцінок за групами ризику країн, що встановлені міжнародними рейтинговими агентствами (визна­чено розподіл за восьми групами ризику окремо за країнами СНД та ін­шими країнами світу).

Зниження розміру облікової ставки до 8,5% річних.

Затвердження змін до: Положення про процентну політику Націона­льного банку України. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства (внесе­но деякі редакційні зміни). Порядку накладання Національним банком України штрафів за порушення банками вимог Закону України «Про запо­бігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин­ним шляхом». Положення про Комісію Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків (внесено редакційні змі­ни). Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (внесено редакційні зміни до деяких пунктів Інструкції).

Липень

Затвердження змін до: Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депо­зитних та інших операцій (внесено зміни щодо здійснення Національним банком України рефінансування банків під забезпечення своїх депозитних сертифікатів). Інструкції з організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України (внесено деякі редакційні зміни). Правил визначення платіжності та обліку банкнот і монет Національного банку України. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківсь­кої таємниці.

Серпень

Утворення Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті.

Затвердження змін до: Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду. Положення про планування та порядок проведення інспекційних переві­рок Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства.

Введення в обіг банкноти номіналом 10 грн. зразка 2004 року із змі­неними окремими кольорами дизайну банкнот і зазначенням на них року випуску - 2006.

Вересень

Затвердження: Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків. Положення про порядок формування, збері­гання та знищення електронних архівів у Національному банку України і банках України.

Затвердження змін до: Положення про порядок рефінансування банків під заставу майнових прав на кошти банківського вкладу (депозиту), роз­міщеного в Національному банку України. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій. Положення про порядок подання банками до Націона­льного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної пере­вірки фінансової звітності. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень. Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності.

Введення в обіг банкноти номіналом 500 грн. зразка 2006 року.

Жовтень

Затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій Національного банку України з дорогоцінними металами.

Затвердження змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Украї­ні в національній валюті.

Листопад

Затвердження: Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних та депо­зитних операцій Національного банку України. Інструкції про складання та оприлюднення фінансової звітності Національного банку України.

Затвердження змін до: Положення про організацію бухгалтерського об­ліку та звітності в банках України. Положення про порядок реєстрації дого­ворів про членство або про участь у міжнародних платіжних системах.

Грудень

Затвердження змін до: Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Інструкції про порядок скла­дання та оприлюднення фінансової звітності банків України.

2007 рік

Січень

Затвердження змін до: Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами Інструкції про касові операції в банках України. Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України. Правил складання та подання звітності МВФ.

Лютий

Затвердження: Положення про порядок формування резерву під опе­рації банків України з цінними паперами. Інструкції з організації переве­зення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України.

Затвердження змін до: Положення про міжбанківський переказ гро­шей в Україні в національній валюті в особливий період. Переліку і тари­фів послуг з реалізації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його тери­торіальними управліннями.

Березень

Затвердження: Інструкції про організацію та порядок проведення внутрішнього аудиту в системі Національного банку України. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Методичних рекомен­дацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України.

Затвердження змін до: Положення про організацію кошторисного процесу в системі Національного банку України.

Квітень

Затвердження Правил організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України.

Затвердження змін до: Інструкції про касові операції в банках України. Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного

банку України в умовах особливого періоду. Положення про Комітет з пи­тань сертифікації аудиторів банків. Положення про Кваліфікаційну комісію Національного банку України з питань сертифікації аудиторів, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банківських установ. Положення про поря­док подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності.

Травень

Затвердження: Правил використання готівкової іноземної валюти на території України. Правил надання банками України інформації спожива­чу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту.

Затвердження змін до: Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій. Правил проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов’язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів. Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних монет України та сувенірної продукції. Положення про органі­зацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою.

Введення в обіг банкнот номіналом 200 грн. зразка 2007 року.

Червень

Затвердження змін до: Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Інструкції з бухгалтерського обліку основних засо­бів і нематеріальних активів банків України. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерези­дентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків- нерезидентів у гривнях. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам.

Зниження розміру облікової ставки з 8,5% до 8,0%.

Липень

Затвердження змін до: Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України. Положення про Комісію На­ціонального банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.

Серпень

Затвердження: Правил з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються електронні банківські документи. Положення про Апеляційну комісію Національного банку України. Інструкції з бух­галтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України.

Затвердження змін до: Положення про планування та порядок прове­дення інспекційних перевірок. Положення про порядок здійснення банка­ми операцій з векселями в національній валюті на території України. Пла­ну рахунків бухгалтерського обліку банків України та Змін до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою.

Вересень

Затвердження: Регламенту Правління Національного банку України. Методичних рекомендацій щодо організації процесу формування управ­лінської звітності в банках України. Правил бухгалтерського обліку опе­рацій з банкнотами, монетами та сувенірною продукцією в системі Націо­нального банку України. Положення про порядок реєстрації договорів про членство або про участь у міжнародних платіжних системах та узгоджен­ня правил систем переказу коштів створених банками-резидентами.

Затвердження змін до: Положення про порядок надання Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною ва­лютою. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та корес­пондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях.

Жовтень

Затвердження: Положення про Комісію Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків і Комісію з питань на­гляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України. Положення про порядок проведення виїз­них, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, інши­ми фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іно­земної валюти на території України.

Затвердження змін до: Положення про порядок укладання Національ­ним банком України договорів з господарських питань.

Листопад

Затвердження змін до: Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України. Інструкції про міжбанківсь- кий переказ коштів в Україні в національній валюті. Плану рахунків бух­

галтерського обліку Національного банку України та Інструкції про засто­сування Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України. Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних та депозитних операцій. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

Грудень

Затвердження: Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вклад­них (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кре­дитні ризики в банках України. Інструкції про порядок складання та опри­люднення фінансової звітності банків України. Положення про вимоги що­до технічного стану та організації охорони приміщень банків України.

Затвердження змін до: Інструкції про складання та оприлюднення фі­нансової звітності Національного банку України. Правил складання та по­дання звітності Міжнародному валютному фонду. Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Положення про надання банками України інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку. Переліку і та­рифів на послуги, що надаються Національним банком України, який вико­нує функції Платіжної організації НСМЕП, членам і учасникам НСМЕП. Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України. Плану ра­хунків бухгалтерського обліку банків України. Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Положення про по­рядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нере­зидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам.

2008 рік

Січень

Затвердження змін до: Положення про регулювання Національним бан­ком України ліквідності банків України. Положення про порядок емісії пла­тіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням. Інструкції про по­рядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та інозе­мних валютах. Положення про Апеляційну комісію Національного банку України. Положення про застосування Національним банком України захо­дів впливу за порушення банківського законодавства. Положення про поря­док видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих ва­лютних операцій. Інструкції про організацію виготовлення, випуск в обіг і реалізації пам’ ятних монет України та сувенірної продукції. Положення про Комісію Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків і Комісію з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України.

Підвищення розміру облікової ставки з 8,0% до 10,0% річних.

Лютий

Затвердження змін до: Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Положення про порядок надання небанківським фінан­совим установам, національному оператору поштового зв’язку генераль­них ліцензій на здійснення валютних операцій. Інструкції про порядок ор­ганізації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

Березень

Затвердження змін до: Інструкції про організацію виготовлення, ви­пуску в обіг і реалізації пам’ятних монет України та сувенірної продукції.

Квітень

Затвердження змін до: Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України. Затвердження змін до Поло­ження про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства.

Підвищення розміру облікової ставки з 10,0% до 12,0% річних.

Червень

Затвердження: Правил резервування коштів за залученими уповнова­женими банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів. Положення про електронні гроші в Україні.

Затвердження змін до: Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами. Правил організації статистич­ної звітності, що подається до Національного банку України.

Липень

Запровадження банкам України вимог 20% обов’язкового резервуван­ня для короткострокових банківських позик в іноземній валюті.

Затвердження змін до Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України.

Серпень

Затвердження змін до: Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень. Положення про поря­док видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій. Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду.

396

Додаток З

Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2002
Рефінансування банків, усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
У тому числі через: операції прямого РЕПО 14,5 0,8
кредити «овернайт», надані через постійно діючу лінію рефінансування 84,9 0,3 1,4 0,03 0,2 1,2 0,1 0,1 23,6 12,6
кредити, надані шляхом проведення тендера 15,1 100,0 88,5 100,0 99,7 98,6 99,97 99,8 98,8 99,9 34,2 72,5 76,7
підтримання довгострокової ліквід­ності 65,7 3,9 9,9
інші механізми - - - - - - - - - - - - -

* Джерело: Вісник Національного банку України.

Середньозважена процентна ставка за кредитами, наданими Національним банком України для підтримання

ліквідності банків України у січні-грудні 2002 року, % *

bgcolor=white>-
Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2002
Середньозважена процентна ставка за кредитами рефінансування, усього 14,9 14,0 12,8 12,0 10,1 10,0 8,8 8,53 9,0 9,71 8,68 7,99 9,24
У тому числі за: операціями прямого РЕПО 11,7 11,7
кредитами «овернайт», наданими через постійно діючу лінію рефінансування 15,0 11,0 11,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 10,6
кредитами рефінансування, надані шляхом проведення тендера 14,0 14,0 13,0 12,0 10,1 10,0 8,8 8,53 9,0 9,71 9,98 7,98 9,15
кредитами на підтримання довго­строкової ліквідності 8,0 8,0 8,0
іншими механізмами - - - - - - - - - - - -

Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2003
Рефінансування банків, усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
У тому числі через: операції прямого РЕПО 4,8 16,3 30,2 4,8 1,6
кредити «овернайт», надані через постійно діючу лінію рефінансування 76,5 0,1 87,0 54,5 11,5 90,3 46,1 93,8 90,6 89,6 91,4 93,3 87,0
кредити, надані шляхом проведення тендера 23,5 99,9 8,2 29,2 22,6 4,9 9,2 3,5 9,2 10,4 7,4 5,6 8,9
підтримання довгострокової ліквід­ності 35,7 44,7 2,8 0,2 1,2 ІД 2,5
інші механізми - - - - - - - - - - - - -

* Джерело: Вісник Національного банку України.

Середньозважена процентна ставка за кредитами, наданими Національним банком України для підтримання

ліквідності банків України у 2003 році, %*

397

Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2003
Середньозважена процентна ставка за кредитами рефінансування, усього 8,0 8,0 7,98 8,0 7,65 7,97 7,55 7,97 8,0 8,05 8,01 8,05 8,0
У тому числі за: операціями прямого РЕПО 8,02 8,01 8,01 8,01 8,01
кредитами «овернайт», наданими через постійно діючу лінію рефінан­сування 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
кредитами рефінансування, надані шляхом проведення тендера 8,0 8,0 7,71 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,01 8,05 8,0
кредитами на підтримання довго­строкової ліквідності 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
іншими механізмами - - - - - - - - - - - - -

bgcolor=white>71,9
Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2004
Рефінансування банків, усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
У тому числі через: операції прямого РЕПО 0,1 0,1 6,4 23,0 16,8
кредити «овернайт», надані через постійно діючу лінію рефінансування 4,8 86,3 17,8 38,5 52,0 77,3 92,1 65,4
кредити, надані шляхом проведення тендера 81,8 13,7 9,2 61,5 100,0 47,9 100,0 100,0 100,0 1,5 4,4 4,9
підтримання довгострокової ліквідності 13,4 - 72,9 - - - - - - - - - 1,5
стабілізаційний кредит - - - - - - - - - 22,7 - 7,2 4,9
інші механізми - - - - - - - - - - - - -

* Джерело: Вісник Національного банку України.

Середньозважена процентна ставка за кредитами, наданими Національним банком України для підтримання

ліквідності банків України у 2004 році, %*

398

Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2004
Середньозважена процентна ставка за кредитами рефінансування, усього 7,88 8,7 7,6 8,7 9,2 7,98 10,1 10,6 12,4 11Д 13,9 17,7 16,1
У тому числі за: операціями прямого РЕПО 8,8 8,01 11,9 13,7 13,5
кредитами «овернайт», наданими через постійно діючу лінію рефінан­сування 8,0 8,53 9,3 9,0 8,0 11,0 14,1 19,7 17,1
кредитами рефінансування, надані шляхом проведення тендера 8,25 9,73 9,1 8,5 9,2 8,0 10,1 10,6 12,4 13,0 14,9 13,0
кредитами на підтримання довго­строкової ліквідності 7,0 7,0 7,0 7,0
стабілізаційним кредитом - - - - - - - - - 11,5 - 15,0 14,9

Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005
Рефінансування банків, усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
У тому числі через: операції прямого РЕПО 16,9 5,7 16,49 0,1 1,6 5,11
кредити «овернайт», надані через постійно діючу лінію рефінансування 79,3 100,0 93,6 100,0 82,98 95,1 95,7 58,3 92,94
кредити, надані шляхом проведення тендера 100,0 100,0 0,7 0,53 4,8 2,7 41,7 1,93
стабілізаційний кредит 3,8 - - - - - - - - - - - 0,02
інші механізми - - - - - - - - - - - - -

* Джерело: Вісник Національного банку України Середньозважена процентна ставка за кредитами, наданими Національним банком України для підтримання

ліквідності банків України у 2005 році, %*

399

bgcolor=white>Показники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005
Середньозважена процентна ставка за кредитами рефінансування, усього 18,8 15,0 _ 13,0 15,0 15,0 14,7 14,4 14,9 14,7 14,10 14,73
У тому числі за: операціями прямого РЕПО 14,0 _ _ _ _ _ 12,0 12,0 12,0 12,0 _ 12,04
кредитами «овернайт», наданими через постійно діючу лінію рефінан­сування 20,0 15,0 15,0 14,9 14,9 14,9 14,8 15,0 14,93
кредитами рефінансування, надані шляхом проведення тендера _ 15,0 _ 13,0 _ _ 13,5 9,5 14,0 12,0 12,84 12,91
стабілізаційним кредитом 15,0 - - - - - - - - - - 15,0
іншими механізмами - - - - - - - - - - - - -

Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006
Рефінансування банків, усього 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
У тому числі через: операції прямого РЕПО 11,64 35,03 53,0 16,68 8,94 16,30
кредити «овернайт», надані через постійно діючу лінію рефінансування 100,1 97,92 52,68 83,63 61,16 47,0 49,02 67,96 67,76 80,99 35,23 6,97 66,88
кредити, надані шляхом проведення тендера 2,08 47,32 4,73 3,81 0,0 50,98 29,17 32,24 2,33 64,77 20,23 12,09
операції своп - - - - - - - - - - - 63,86 4,55
Кредити рефінансування під заставу майнових прав на кошти банківського вкладу (депозиту), розміщеного в НБУ 2,87 0,18

400

Середньозважена процентна ставка за кредитами, наданими Національним банком України для підтримання

ліквідності банків України у 2006 році, %*

bgcolor=white>11,47
Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006
Середньозважена процентна ставка за кредитами рефінансування, усього 13,0 12,98 12,30 12,45 12,23 10,67 10,04 9,88 9,80 9,69 10,63 9,50 11,54
У тому числі за: операціями прямого РЕПО 11,00 11,00 10,38 9,50 9,54 10,70
кредитами «овернайт», наданими через постійно діючу лінію рефінансування 13,0 13,00 13,00 12,70 12,99 11,00 10,07 9,96 9,79 9,72 10,50 10,50 12,08
кредитами рефінансування, надані шляхом проведення тендера 12,00 11,53 11,48 0,0 10,01 9,83 9,83 10,00 10,70 9,15 10,38
операції своп - - - - - - - - - - - 9,50 9,50
Кредити рефінансування під заставу майнових прав на кошти банківського вкладу (депозиту), розміщеного в НБУ 8,50 8,50

Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007
Рефінансування банків, усього 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
У тому числі через: операції прямого РЕПО 17,87 20,01 17,10
кредити «овернайт», надані через постійно діючу лінію рефінансування 4,57 41,65 47,27 22,87 46,52 1,14 1,36 21,07 6,36 82,13 79,99 78,03
кредити, надані шляхом проведення тендера 58,35 100,0 52,73 77,13 12,48 98,86 98,64 78,93 93,64
операції своп - - - - - - - - - - - - -
Кредити рефінансування під заставу майнових прав на кошти банківського вкладу (депозиту), розміщеного в НБУ 95,43 41,0 4,87

Середньозважена процентна ставка за кредитами, наданими Національним банком України для підтримання

ліквідності банків України у 2007 році, %*

Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007
Середньозважена процентна ставка за кредитами рефінансування, усього 8,59 10,49 8,92 10,34 9,35 9,09 8,95 8,92 8,91 9,1 12,1 14,6 10,1
У тому числі за: операціями прямого РЕПО
кредитами «овернайт», наданими через постійно діючу лінію рефінансування 10,50 10,50 10,50 10,00 10,00 10,00 10,0 10,0 9,0 12,5 15,0 11,1
кредитами рефінансування, надані шляхом проведення тендера 10,48 8,92 10,19 9,16 9,31 8,94 8,91 8,62 9,1 12,0 14,5 10,0
операції своп - - - - - - - - - - - - -
Кредити рефінансування під заставу майнових прав на кошти банківського вкладу (депозиту), розміщеного в НБУ 8,50 8,0 8,3

bgcolor=white>%
Канал емісії 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
млрд.

грн.

% млрд.

грн.

% млрд.

грн.

% млрд.

грн.

млрд.

грн.

% млрд.

грн.

% млрд.

грн.

млрд.

грн.

%
Випущено в обіг пла­тіжних засобів, усього у тому числі для: 10,4 100,0 17,6 100,0 13,0 100,0 41,5 100,0 54,8 100,0 65,42 100,0 22,28 100,0 43,90 100,0
Придбання іноземної валюти для формуван­ня золотовалютного резерву НБУ 8,6 83,0 11,7 66,5 9,5 73,2 15,2 36,7 34,3 62,5 53,42 81,7 13,95 62,6 41,38 94,3
Підтримка ліквідності банків через різні меха­нізми рефінансування 0,1 0,8 2,5 14,1 1,2 9,4 26,3 63,3 20,5 37,5 12,0 18,3 8,33 37,4 2„52 5,7
Операції з державними цінними паперами (ОВДП) на відкритому ринку 1,7 16,2 3,4 19,4 2,3 17,4
402

* Джерело: Річний звіт Національного банку України за 2000-2007 роки.

<< |
Источник: В.С. Стельмах. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / За ред. В.С. Стельмаха. - К.: Центр наукових дослід­жень Національного банку України, УБС НБУ,2009. - 404 с.. 2009

Еще по теме Календар подій:

 1. Календарь бухгалтера на III кварта
 2. Приложения
 3. 5.5. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
 4. Глава 8. Бюджет і бюджетна система
 5. Календар подій
 6. Планирование денежных потоков
 7. 2.1. Кредиты под залог (блокировку) ценных бумаг из Ломбардного списка Банка России (внутридневные кредиты, кредиты овернайт и ломбардные кредиты)
 8. ДОГОВІР про забезпечення надання послуг з постачання питної води та приймання стічних вод власникам, користувачам, співвласникам об’єднання житлового комплексу №___ по вул.__________
 9. ДОГОВІР про надання послуг власникам, користувачам приміщень житлового комплексу №___ по вул. _______ з тримання будинку та прибудинкової території
 10. Проблеми Греко-католицької Церкви
 11. Тема 5. МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ
 12. § 1. Виды государственных пособий
 13. Проблема реалізації прав української меншини в політиці польських урядів досанаційного періоду
 14. § 2. Отпуск как время отдыха и порядок его предоставления
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -