<<
>>

Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття

  1. Циклічний характер розвитку економіки. Економічний цикл та його фази. Класифікація економічних циклів
  2. Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки
  3. Безробіття, його зміст, причини, види, форми.
    Наслідки впливу безробіття на економіку
  4. Економічне зростання: зміст, типи, чинники. Концепції та найпростіші моделі економічного зростання

Циклічність економічного розвитку. Природа і специфіка економічної динаміки. Економічні цикли макросистеми. Економічні цикли розвитку організації. Основні характеристики циклів. Малі та середні цикли. Довгі хвилі Н. Д. Кондратьєва. Основні причини коливань в економіці. Цикли і кризи. Класифікація кризових явищ. Причини виникнення криз. Управління кризами. Державна політика згладжування циклів.

Сутність, причини, типи та форми прояву інфляції. Стагфляція. Крива Лаффера. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна державна політика. Показники цінової динаміки. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філліпса.

Безробіття: суть види та наслідки. Безробіття як економічна проблема. Причини та форми безробіття. Закон Оукена. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Зайнятість, її суть і форми. Ринок праці. Попит та пропозиція робочої сили. Державне регулювання ринку робочої сили, державна система забезпечення зайнятості та роль держави у регулюванні безробіття.

Поняття економічного зростання, його сутність. Співвідношення економічного зростання з економічним розвитком. Інтенсивний, екстенсивний та змішаний типи економічного зростання. Основні моделі економічного зростання: неокейнсіанська, неокласична, Домара-Харрода, модель Р. Солоу.

Фактори та джерела економічного зростання. Науково-технічна революція та її роль в економічному зростанні. Споживання, заощадження та нагромадження. Інвестиції - ключова ланка перетворення структури народного господарства та передумов економічного зростання.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -