<<
>>

Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття

 1. Циклічний характер розвитку економіки. Економічний цикл та його фази. Класифікація економічних циклів
 2. Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки
 3. Безробіття, його зміст, причини, види, форми.
  Наслідки впливу безробіття на економіку
 4. Економічне зростання: зміст, типи, чинники. Концепції та найпростіші моделі економічного зростання

Циклічність економічного розвитку. Природа і специфіка економічної динаміки. Економічні цикли макросистеми. Економічні цикли розвитку організації. Основні характеристики циклів. Малі та середні цикли. Довгі хвилі Н. Д. Кондратьєва. Основні причини коливань в економіці. Цикли і кризи. Класифікація кризових явищ. Причини виникнення криз. Управління кризами. Державна політика згладжування циклів.

Сутність, причини, типи та форми прояву інфляції. Стагфляція. Крива Лаффера. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна державна політика. Показники цінової динаміки. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філліпса.

Безробіття: суть види та наслідки. Безробіття як економічна проблема. Причини та форми безробіття. Закон Оукена. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Зайнятість, її суть і форми. Ринок праці. Попит та пропозиція робочої сили. Державне регулювання ринку робочої сили, державна система забезпечення зайнятості та роль держави у регулюванні безробіття.

Поняття економічного зростання, його сутність. Співвідношення економічного зростання з економічним розвитком. Інтенсивний, екстенсивний та змішаний типи економічного зростання. Основні моделі економічного зростання: неокейнсіанська, неокласична, Домара-Харрода, модель Р. Солоу.

Фактори та джерела економічного зростання. Науково-технічна революція та її роль в економічному зростанні. Споживання, заощадження та нагромадження. Інвестиції - ключова ланка перетворення структури народного господарства та передумов економічного зростання.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття:

 1. 3. Необхідність підтримання стабільного функціонування банків як гарантії збереження коштів клієнтів і забезпечення нормального процесу кредитування економіки.
 2. Сутність, цілі, фактории та основні показники економічного зростання
 3. Глава 15 ЦИКЛІЧНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
 4. Глава 16 МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. РОЗДІЛ 22. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ
 7. § 2. Безробіття як індикатор макроекономічної нестабільності
 8. § 4. Інфляція як індикатор макроекономічної нестабільності
 9. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 10. Тема 3.1. Макроекономічний рівень господарювання. Основні макроекономічні показники
 11. Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття
 12. Тема 3.1. Макроекономічний рівень господарювання. Основні макроекономічні показники План семінарського заняття
 13. Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття План семінарського заняття
 14. Тема 3.1. Макроекономічний рівень господарювання. Основні макроекономічні показники Контрольні запитання і завдання
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -