<<
>>

Питання для самоконтролю:

 1. Що ви розумієте під інфраструктурою ринку? Як вона формується?
 2. Чи може бути ефективною економіка неринкового типу?
 3. Чому існує об’єктивна необхідність переходу України до ринкової економіки?
 4. Яке значення має співвідношення ринкового попиту і ринкової пропозиції для формування мікро- і макроекономічних пропорцій?
 5. Чим зумовлюється напрям і нахил графічних кривих ринкового попиту і ринкової пропозиції?
 6. Яка роль ціни рівноваги у формуванні економічних зв’язків виробника і споживача?
 7. Як розраховуються коефіцієнти еластичності попиту і пропозиції в залежності від ціни?
 8. Які товари «еластичні» а які «нееластичні» і від чого це залежить?
 9. Що таке маркетинг підприємства та які його функції?
 10. Перелічіть складові економічного середовища діяльності підприємства в умовах ринкового господарювання.
 11. Що таке менеджмент фірми?
 12. Які рівні управління характерні для підприємства?
 13. Які фактори впливають на мотивацію поведінки фірми?
 14. Що відноситься до факторів виробництва?
 15. Чим відрізняється бухгалтерська та економічна оцінка діяльності фірми?
 16. Дайте визначення альтернативних витрат.
 17. У чому відмінність зовнішніх та внутрішніх витрат?
 18. Охарактеризуйте сутність постійних витрат.
 19. Побудуйте графік сукупних витрат.
 20. У чому полягає сутність механізму витрат?
 21. Розкрийте економічний зміст граничних витрат.
 22. Покажіть відмінність економічного та бухгалтерського прибутку.
 23. Дайте кількісне та якісне визначення категорії «прибуток».
 24. Який економічний зміст норми прибутку? Назвіть чинники, що впливають на його норму.
 25. У чому полягає необхідність і особливість розподілу доходу між державою і підприємством?
 26. У чому полягають переваги і недоліки монопольної організації ринку над організацією типу досконалої конкуренції?
 27. З якими економічними процесами пов’язане формування олігопо- лістичної структури ринку?
 28. Охарактеризуйте роль держави в регулюванні ринково- конкурентних відносин.
 29. Чому конкуренція обов’язкова для ринкової економіки?
 30. Які форми і методи здійснення ринкової конкуренції?
 31. Якими методами фірма-лідер галузі утримує своє монопольне становище?
 32. Чому відбувся перехід від монополістичної ринкової системи до сучасної «змішаної» економіки?
 33. Розкрийте сутність заробітної плати.
 34. Що визначає розмір мінімальної заробітної плати?
 35. Які є форми і системи заробітної плати?
 36. Чому вирішальним мотивом діяльності підприємства ринкової економіки є зростання капіталу?
 37. Які умови необхідні для зростання капіталу?
 38. Назвіть відмінні риси між марксистським і неокласичним підходами до встановлення джерел зростання капіталу.
 39. Чим займаються комерційні банки? їх відносини з центральним банком.
 40. Що таке кредит? Охарактеризуйте його основні форми і функції.
 41. Що економічна теорія відносить до природних ресурсів?
 42. Чи знизяться потреби в економічних ресурсах, якщо буде відбуватися економічне зростання?
 43. Що таке абсолютна рента? З чим пов’язане її існування?
 44. Що таке квазірента?
 45. Наведіть формулу визначення ціни землі.
 46. Назвіть основні завдання аграрної реформи в Україні.

<< | >>
Источник: Білецька Л. В., Білецький О. В., Савич В. І.. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка). Б 61 Навч. пос. 2-ге вид. перероб. та доп. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 688 с.. 2009

Еще по теме Питання для самоконтролю::

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -