<<
>>

Економічні аспекти глобальних проблем.

Проблеми взаємозв\'язку людини і природи у світогосподарському розвитку заявили про себе на повну силу в сучасному світі, хоча і були помічені вже давно. Великі економісти минулого неодноразового підкреслювали діалектичну єдність природного і соціального, природного і суспільного на всіх рівнях людських стосунків.

Людське суспільство внутрішньо пов\'язане з природним середовищем через виробничу діяльність, яка залежить від форми соціальної організації та характеру виробничих відносин, притаманних певному суспільству. Глобальні проблеми, що виникли, пов\'язані як із конкретною сферою життєдіяльності суспільства, так і з конкретним соціально-економічним середовищем, де реалізується та чи інша сфера діяльності людей.

На виникнення подібних проблем уперше звернули увагу західні вчені в 60-х роках XX ст. Наприклад, Р. Фолк, О. Тоффлер, Д. Медоуз, Дж. Форрестер, Р. Хейнлбронер

До глобальних проблем відносять досить вузьке коло питань: перенаселення планети, порушення екологічної рівноваги, виснаження ресурсів. Такі вчені, як В. Леонтьєв, Є. Пестель, Я. Тінберген, визнаючи наявність багатьох глобальних проблем, головною вважають економічну відсталість країн, що розвиваються. Г. Кан, Дж. Фелпс вважають, що перед людством стоїть близько двадцяти глобальних питань, дев\'ять з яких — найголовніші. Близько до теоретичного обґрунтування проблем підійшли вчені колишнього СРСР В. Загладін, Д. Гвішіані, М. Максимова, І. Фролов та ін. Хоча їхні погляди не завжди збігаються, і вони не закінчили розробки цілісної концепції, на обґрунтування їх наведені певні причини, які породжують глобальні проблеми, критерії, що дають можливість виділити їх серед багатьох проблем, які стоять перед людством; розкрито конкретно-специфічні форми їхнього прояву; означені внутрішні зв’язки і взаємозалежності між окремими проблемами та накреслені шляхи їх розв\'язання.

Сьогодні дуже важливий внесок у розвиток глобалістики у світлі цивілізаційного процесу вносять вітчизняні вчені Л.К. Бесчасний, А.С. Гальчинський, А.І. Кредісов, П.М. Леоненко, Д.Г. Лук\'яненко, Ю.Н. Пахомов, А.М. Поручик, А.П. Рум\'янцев, В.С. Савчук, А.С. Сиденко, А.С. Філіпенко та багато інших.

У цілому глобалістика як самостійна галузь знань про найбільш загальні, планетарні проблеми сучасного і майбутнього розвитку людської цивілізації перебуває у процесі становлення.

Проблеми взаємовідносин людини і суспільства з природою та власне суспільних відносин класифікуються як глобальні, якщо:

а) вони мають загальносвітовий характер, тобто стосуються інтересів усіх або значної групи держав;

б) нерозв\'язання їх викликає загрозу людству, регрес в умовах життя людей, у розвитку продуктивних сил;

в) вони вимагають невідкладних та рішучих дій на основі колективних і

скоординованих зусиль світового товариства.

Глобальність — не географічне поняття. Вона означає, що подібні проблеми стосуються інтересів усіх класів і прошарків населення, усіх країн і народів планети, впливають на всі сфери суспільного життя і відображаються так або інакше на стані справ у всіх регіонах планети.

За такими ознаками глобальні проблеми поділяють на три сфери дії.

До першої сфери належать проблеми, які виникають у сфері взаємодії природи і суспільства, зокрема, надійне забезпечення людства продовольством, сировиною, енергією і т. ін., збереження природного навколишнього середовища, освоєння ресурсів Світового океану, оволодіння космічним простором. Витоки цих проблем закладеш в тенденціях і закономірностях розвитку світових продуктивних сил, які сприяють як розширенню можливостей задоволення потреб людини в засобах існування, так і зростанню старих виробничих потреб та виникненню нових. Особливість переростання цих проблем у глобальні полягає в тому, що сьогодні, як ніколи раніше, споживання відновлюваних та невідновлюваних ресурсів сягнуло величезних масштабів і характеризується тенденцією до подальшого зростання.

Виникла ситуація, коли з найбільшою гостротою виявилася суперечність між потребами суспільства у природних джерелах існування і можливостями природи задовольнити ці потреби. Відносна обмеженість природних ресурсів робить необхідним пошук радикальних рішень, що склалися в світовому масштабі.

До другої сфери належать проблеми суспільних взаємовідносин, а саме: відносин між державами з різним економічним устроєм, подолання економічної відсталості багатьох країн світу, локальні, регіональні й міжнародні кризи і т. ін. На перший план серед них вийшла проблема регіональних конфліктів, у тому числі й у державах, які переходять до ринкових відносин. Про це свідчать події в колишньому СРСР, колишній Югославії, на Близькому Сході і т. ін. Важливою залишається на цьому тлі проблема відведення загрози застосування ядерної зброї. У розв\'язанні цієї проблеми зацікавлені не тільки держави, які мають ракетно-ядерний потенціал, а й народи всієї планети. Тільки спільними

зусиллями можна запобігти загибелі людської цивілізації.

Третя сфера — розвиток людини, забезпечення її майбутнього. Вона охоплює перш за все проблеми пристосування сучасної людини до умов природного і соціального середовища, які змінюються під впливом науково- технічного прогресу, питання сучасної урбанізації, боротьби з епідеміями і важкими захворюваннями (серцево-судинними, онкологічними, СНІДом).

Проблему людини і її майбутнього вчені розглядають як таку глобальну проблему, у якій концентруються і багатократно посилюються всі інші проблеми співіснування.

Класифікація глобальних проблем за сферами дії не означає, що вони відділені одна від одної. Межі між сферами часто мають умовний характер, а окремі глобальні проблеми зумовлені процесами, які є результатом взаємодії, скажімо, не тільки природи і суспільства, а й взаємовідносин між державами. Наприклад, продовольча криза в цілій низці малорозвинутих країн є результатом не тільки їхнього внутрішнього розвитку, а й специфічного поділу праці у світовій системі господарства, дисгармонії світових господарських зв\'язків.

Але до якої б сфери не належала та чи інша глобальна проблема, вона має свої форми суперечностей, диспропорцій і функціональної незбалансованості.

Кожна глобальна проблема є об\'єктивною за своїм характером і має матеріальну основу. Процеси інтернаціоналізації господарського життя, науки, культури і політики визначають зростання взаємозв\'язку окремих ланок світового господарства, взаємозалежності держав і тим самим закладають основу для можливості глобалізації окремих проблем людської цивілізації. За наявності суперечностей між світовим економічним розвитком і соціальним прогресом людства виникають об\'єктивні причини для перетворення можливості глобалізації на її реальність, тобто виникнення глобальних проблем. Наприклад, розв\'язавши коло великих проблем у галузях функціональних і прикладних досліджень, техніки і технології, науково- технічний прогрес одночасно зумовив виникнення комплексу нових потреб, поставив нові завдання, які в умовах високого ступеня інтернаціоналізації господарського життя набули глобального характеру. З розвитком НТР гостро постала проблема охорони навколишнього середовища, невідкладного розв\'язання потребує проблема сировинних джерел та ін.

Розвиток світового господарства зіштовхну вся із загостренням так званих глобальних проблем, які мають і економічний вимір.

Глобалістика - це особлива галузь науки про загальні, планетарні проблеми розвитку людства.

Зазначені проблеми підрозділяють на три основні групи:

 1. проблеми взаємодій людини й природи, зокрема:
 • екологічна;
 • продовольча;
 • обмеженості ресурсів і оволодіння ресурсами космічного простору і світового океану;
 1. проблеми суспільних взаємодій, зокрема:
 • збереження миру, заборона зброї масового знищення і скорочення гонки озброєнь;
 • подолання зростаючої прірви в рівні життя між розвинутими країнами так званого "золотого мільярду" і країнами, що розвиваються;
 • боротьба з міжнародним тероризмом і організованою злочинністю "без кордонів";
 1. проблеми розвитку людини та її майбутнього, зокрема:
 • боротьба з епідеміями та небезпечними захворюваннями (СНІД, туберкульоз та ін.);
 • боротьба з наркоманією, палінням, алкоголізмом, торгівлею людьми та

ін.

Усі глобальні проблеми породжують нестачу коштів для прогресу людства, ведуть до деградації довкілля і самої людини.

Сталий розвиток України потребує активної участі в міжнародних економічних відносинах. Це спирається на певні об\'єктивні можливості й передумови:

 • значний природно-ресурсний потенціал;
 • накопичений науково-технічний потенціал, зокрема/найвищого світового рівня (аерокосмічна галузь, електричне зварювання, деякі продукти воєнно-промислового комплексу);
 • перспективне географічне становище, зокрема для транзиту вантажів засобами трубопроводів, залізниці та автомобільних доріг;
 • досвід участі в міжнародних організаціях, наприклад, ООН, МВФ, СБ, Економічному Союзі країн СНД, ГУУАМ, Організація Чорноморського Економічного Співробітництва - ОЧЕС.

Інтеграція у світове господарство повинне здійснюватися на трьох рівнях:

 1. Мікрорівні через відносини людей та підприємств;
 2. Макрорівні через міждержавні відносини;
 3. Мегарівні через участь у міжнародних організаціях.

Визначимо деякі обмеження при здійсненні Україною зовнішньоекономічних зв\'язків:

 • суттєві екологічні проблеми, наприклад, наслідки Чорнобиля;
 • структурна недосконалість, наприклад, у колишньому СРСР до 80 % промислового виробництва України не мало закінченого технологічного циклу;
 • значна залежність від зовнішнього постачання енергоносіїв, насамперед, з Росії;
 • проблеми оподаткування, державного регулювання, правових суперечок, наприклад, при визначенні експорту в Законах "Про ЗЕД" і "Про ПДВ";
 • проблеми корупції, адміністративного тиску, невиконання судових рішень та ін.
<< | >>
Источник: Л.Г. Бойко. Конспект лекцій Економічна теорія Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ,2009. — 117 с.. 2009

Еще по теме Економічні аспекти глобальних проблем.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -