<<
>>

Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках

План

Фінансовий облік як підсистема системи бухгалтерського обліку в банках.

Організація операційної діяльності в банках.

Документування, аналітичний та синтетичний облік операційної діяльності в банках.

Загальна характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках.

Система бухгалтерського обліку в банках має конкретне призна-чення, а саме - відображає кругообіг ресурсів у процесі його діяль-ності.

Це зумовило методичний поділ системи бухгалтерського об-ліку на підсистеми: фінансову, управлінську, податкових розрахун-ків. Так, функціонування підсистеми фінансового обліку націлене на формування достовірної інформації про діяльність банку та її резуль-тати. У підсистемі управлінського обліку інформація деталізується за структурними підрозділами, що забезпечує процедуру розрахунку ефективності їхньої діяльності, тобто визначення вкладу кожного підрозділу в загальний результат діяльності банку за звітний період. Формування інформаційної бази для складання податкової звітності грунтується на засобах і способах обліку валових доходів та валових витрат, різниця між якими становить базу оподаткування - податковий прибуток.

Об\'єкти фінансового обліку у сукупності характеризують зміст, обсяг і зміни будь-якої інформації стосовно ведення банківської ді-яльності, а виокремлення об\'єктів фінансового обліку орієнтовано на розв\'язання конкретних питань управління активами, пасивами та капіт алом банку

Норми і правила фінансового обліку встановлюються нормативно- інструктивними документами НБУ, зміст яких відповідає вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звіт-ності. Облікові норми ведення управлінського обліку банки визнача-ють самостійно з урахуванням внутрішньої структури банку, обсягу та номенклатури активних і пасивних операцій. Правила податкових

розрахунків суворо регламентовано на законодавчому рівні.

Положення про організацію операційної діяльності в банках України затверджено ПП НБУ від 18.06.03 за № 254.

Під операційною діяльності банку слід розуміти сукупність тех-нологічних процесів, пов\'язаних з документуванням інформації за операціями банку, їх реєстрацією у відповідних регістрах, переві-рянням та вивірянням.

Кожна операція банку, тобто дія або подія, внаслідок якої відбува-ються зміни у фінансовому стані банку, відображається за балансо-вими або позабалансовими рахунками чинного плану рахунків.

Саме тому за кожною операцією визначаються правила їх обліку, тобто операційні процедури, які охоплюють такі елементи:

опис операції;

розподіл повноважень між виконавцями операцій;

визначення кола відповідальності осіб, що здійснюють опе-рації;

документування інформації за операцією;

механізми внутрішнього контролю за проведенням операцій.

Іншими словами, операційні процедури базуються на конкретних

принципах, які обов\'язково передбачають наявність дозволу на здій-снення операції, її запис та контроль виконання.

Банківські операції поділяються:

на внутрішньобанківські - ті, що виконуються за ініціативою банку, відтак їх зміст відображається на рахунках синтетичного та аналітичного обліку, які не належать до клієнтських рахунків;

клієнтські - пов\'язані з веденням клієнтських особових рахунків, за якими обліковуються кошти клієнтів банку.

До клієнтських рахунків належать:

кореспондентські;

поточні (зокрема рахунки за спеціальним режимом їх викорис-тання);

вкладні (депозитні).

Операції здійснюються за такою послідовністю:

надання (одержання) дозволу на проведення операції;

безпосередньо виконання операції: укладання договорів, скла-дання первинних документів, відкриття рахунків, занесення інформації в облікову систему, оброблення інформації;

здійснення внутрішнього контролю продовж усього операцій-ного процесу - від ініціювання до відображення інформації про опе-рацію в облікових регістрах.

Усі операції, що їх здійснює банк, виконуються протягом опера-ційного дня, який складається з операційного часу та часу завершен-ня технологічної обробки облікової інформації, внаслідок чого фор-мується оборотно-сальдовий баланс, регістри аналітичного обліку.

Оперативність системи бухгалтерського обліку досягається завдяки тому, що операції банку реєструються та відображаються в день їх здійснення або наступного робочого дня, якщо операція здійснена після закінчення операційного дня (часу) або у святкові чи вихідні дні.

Важливим елементом функціонування системи обліку є встанов-лення правил документообігу за операціями з урахуванням вимог нормативно-правових актів НБУ; договорів між банком і клієнтом, між банками-кореспондентами.

Чіткий механізм документообігу за-безпечує своєчасне формування (одержання) первинних документів, відображення інформації про операції в облікових регістрах та ви-конання процедур контролю.

Відправною точкою ефективного облікового механізму в банку є первинний облік, що базується на документуванні банківських опе-рацій. Отже, первинні документи - це підстава для відображення операцій за балансовими та (або) позабалансовими рахунками.

Первинні документи класифікуються за такими ознаками:

місцем складанням - зовнішні (одержані від клієнтів, державних виконавців та інших банків) та внутрішні (оформлені в банку);

змістом - касові та меморіальні.

Меморіальні призначені для здійснення безготівкових розрахунків із банками, клієнтами, списання коштів з рахунків та внутріш- ньобанківських операцій.

До меморіальних документів (паперових або електронних), що використовуються для безготівкових розрахунків, належать: меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги - доручення, платіжні вимоги, розрахункові чеки.

Меморіальними ордерами оформляються також операції, які ві-дображаються за позабалансовими рахунками.

Касовими документами, які поділяються на прибуткові і видаткові, оформляються операції з готівкою. Заповнюються касові доку-менти відповідно до вимог Національного банку з організації касо-вої роботи в банках України.

Інформація, наведена у первинних документах, систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного обліку, до яких належать:

— особові рахунки та виписки з них;

аналітичні рахунки з обліку внутрішньобанківських операцій;

книги реєстрації відкритих рахунків;

оборотно-сальдовий баланс.

Основним регістром аналітичного обліку, що вміщує записи про операції, здійснені протягом операційного дня, є особові рахунки, форму яких кожен банк затверджує самостійно з огляду на можли-вості програмного забезпечення. Записи в регістрах аналітичного обліку провадяться тільки на підставі відповідного санкціонованого первинного документа (паперового або електронного).

До кожного особового рахунку складаються виписки, призначені для видачі або відсилання клієнту, які підтверджують виконані за день операції.

У книзі реєстрації відкритих рахунків нагромаджується інформація про номери аналітичних рахунків у порядку їх відкриття. Зміни в рахунках, проведені по книзі протягом минулого місяця, роздрукову- ються на паперових носіях, обов\'язково станом на перше число звіт-ного місяця. Порядок відкриття (закриття) та режим рахунків уста-новлюються нормативно-правовими актами Національного банку. Разом з тим банк самостійно визначає порядок відкриття (закриття) внутрішньобанківських рахунків, призначених для нагромадження інформації з обліку нарахованих доходів і витрат, отримання кредитів, розміщення депозитів, розподілу прибутку. Перелічені операції класифікуються як внутрішньобанківські.

Оборотно-сальдовий баланс як основний регістр синтетичного обліку роздруковується щодня на паперових носіях. У Положенні про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України (затверджене ПП НБУ від 30.12.98 за № 566) описано вимоги до порядку формування оборотно-сальдового балансу.

План рахунків - це систематизований перелік рахунків фінансо-вого обліку, що використовується для реєстрації господарських опе-рацій банку. Головна умова побудови плану рахунків - орієнтація на формування показників фінансової звітності.

Нова редакція Плану рахунків затверджена ПП НБУ від 17.06.04 р. №280.

Постанова набрала чинності з 1 січня 2005 року.

Побудова плану рахунків забезпечує ведення облікових процедур у такий спосіб:

фінансовий облік ведеться за єдиним планом рахунків, обо-в\'язковим до застосування всіма банками другого рівня;

вимірювання об\'єктів фінансового обліку кументально за кожною господарською операцієгор^"^

Q \r\n196 Облік у банках\r\n6711 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків\r\n6712 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам\r\n6713 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж\r\n6714 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення\r\n6715 П Повернення раніше списаної безнадійної іншої дебіторської заборгованості та інших активів банку\r\n6717 П Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулих років\r\nКлас 7.

Витрати\r\n70 Процентні витрати\r\n700 Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України\r\n7000 А Процентні витрати за коштами на вимогу, що отримані від Національного банку України\r\n7002 А Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України за операціями репо\r\n7003 АП Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України\r\n7004 АП Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України\r\n7005 АП Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України\r\n7006 АП Процентні витрати за довгостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України\r\n

\r\n701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків\r\n7010 А Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків\r\n7011 А Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків\r\n7012 АП Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами) інших банків\r\n7013 АП Процентні витрати за довгостроковими вкладами (депозитами) інших банків\r\n7014 А Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків\r\n7015 А Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо\r\n7016 АП Процентні витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отримані від інших банків\r\n7017 АП Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від інших банків\r\n702 Процентні витрати за операціями із суб\'єктами господарювання\r\n7020 А Процентні витрати за коштами на вимогу суб\'єктів господарювання\r\n7021 АП Процентні витрати за строковими коштами суб\'єктів господарювання\r\n7028 А Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою)\r\n703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України\r\n7030 А Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України\r\n704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами\r\n7040 А Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб\r\n

\r\n7041 АП Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб\r\n705 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу\r\n7050 АП Процентні витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів\r\n7051 АП Процентні витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів\r\n7052 АП Процентні витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком\r\n7053 АП Процентні витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком\r\n7054 АП Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком\r\n706 Проце міжна нтні витрати за кредитами, що отримані від эодних та інших фінансових організацій\r\n7060 АП Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій\r\n7061 АП Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій\r\n707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами\r\n7070 А Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ\r\n7071 АП Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ\r\n708 Процентні витрати за операціями з філіями банку\r\n7080 А Процентні витрати за операціями з філіями банку\r\n709 Інші процентні витрати\r\n

\r\nДодатки 1 99\r\n7096 А Процентні витрати за субординованим боргом\r\n7099 А Інші процентні витрати\r\n71 Комісійні витрати\r\n710 Комісійні витрати\r\n7100 А Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування\r\n7101 А Комісійні витрати на кредитне обслуговування\r\n7103 А Комісійні витрати за операціями з цінними паперами\r\n7104 А Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів\r\n7106 А Комісійні витрати на довірче обслуговування\r\n7108 А Комісійні витрати за позабалансовими операціями\r\n7109 А Інші комісійні витрати\r\n718 Комісійні витрати за операціями з філіями банку\r\n7180 А Комісійні витрати за операціями з філіями банку\r\n73 Інші операційні витрати\r\n731 Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії\r\n7310 А Втрати від інвестицій в асоційовані компанії\r\n7311 А Втрати від інвестицій у дочірні компанії\r\n738 Інші операційні витрати за операціями з філіями банку\r\n7380 А Інші операційні витрати за операціями з філіями банку\r\n739 Інші операційні витрати\r\n7391 А Витрати на інкасацію та перевезення цінностей\r\n7392 А Витрати на аудит\r\n7394 А Витрати від переоцінки об\'єктів інвестиційної нерухомості\r\n7395 А Витрати на оперативний лізинг (оренду)\r\n

\r\n7396 А Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру\r\n7397 А Штрафи, пені, що сплачені банком\r\n7399 А Інші операційні витрати\r\n74 Загальні адміністративні витрати\r\n740 Витрати на утримання персоналу\r\n7400 А Основна і додаткова заробітна плата\r\n7401 А Внески, збори на обов\'язкове державне пенсійне та соціальне страхування\r\n7403 А Матеріальна допомога та інші соціальні виплати\r\n7404 А Витрати на підготовку кадрів\r\n7405 А Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників\r\n7409 А Інші витрати на утримання персоналу\r\n741 Сплата податків та інших обов\'язкових платежів, крім податку на прибуток\r\n7410 А Податок на додану вартість\r\n7411 А Податок на землю\r\n7418 А Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб\r\n7419 А Сплата інших податків та обов\'язкових платежів, крім податку на прибуток\r\n742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів\r\n7420 А Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів\r\n7421 А Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)\r\n7423 А Амортизація\r\n743 Інші експлуатаційні та господарські витрати\r\n7430 А Витрати на комунальні послуги\r\n

\r\n7431 А Господарські витрати\r\n7432 А Витрати на охорону\r\n7433 А Інші експлуатаційні витрати\r\n744 Витрати на телекомунікації\r\n7440 А Витрати на СЕП\r\n7441 А Витрати на інші системи банківського зв\'язку\r\n7442 А Поштово-телефонні витрати\r\n745 Інші адміністративні витрати\r\n7452 А Витрати на відрядження\r\n7454 А Представницькі витрати\r\n7455 А Витрати на маркетинг і рекламу\r\n7456 А Спонсорство та доброчинність\r\n7457 А Інші адміністративні витрати\r\n749 Інші витрати\r\n7490 А Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів\r\n7491 АП Втрати від уцінки запасів на продаж\r\n7499 А Інші витрати\r\n77 Відрахування в резерви\r\n770 Відрахування в резерви\r\n7700 АП Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками\r\n7701 АП Відрахування в резерви під заборгованість інших банків\r\n7702 АП Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам\r\n7703 АП Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж\r\n7704 АП Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення\r\n

\r\n7705 АП Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю та іншими активами банку\r\n7706 АП Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат\r\n772 Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами\r\n7720 АП Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами\r\n{ Розділ рахунків 78 «Непередбачені витрати» класу 7 «Витрати» виключено на підставі Постанови Правління Національного банку N 76 (Z0280-06) від 06.03.2006 }\r\n79 Податок на прибуток\r\n790 Податок на прибуток\r\n7900 АП Податок на прибуток\r\nКлас 8.

Управлінський облік

Клас 9. Позабалансові рахунки

\r\n90 Зобов\'язання і вимоги за всіма видами гарантій\r\n900 Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам\r\n9000 А Гарантії, що надані банкам\r\n9001 А Підтверджені акредитиви\r\n9002 А Акцепти, що надані банкам\r\n9003 А Авалі, що надані банкам\r\n901 Гарантії, що отримані від банків\r\n9010 П Прості гарантії, що отримані від банків\r\n9015 П Контргарантії, що отримані від банків\r\n902 Гарантії, що надані клієнтам\r\n9020 А Гарантії, що надані клієнтам\r\n9023 А Авалі, що надані клієнтам\r\n903 Гарантії, що отримані від клієнтів\r\n

\r\n9030 П Прості гарантії, що отримані від Уряду України\r\n9031 П Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України\r\n9036 П Контргарантії, що отримані від клієнтів\r\n909 Сумнівні гарантії та поручительства\r\n9090 А Сумнівні гарантії, що надані банкам\r\n9091 А Сумнівні гарантії, що надані клієнтам\r\n91 Зобов\'язання з кредитування, що надані та отримані\r\n910 Зобов\'язання з кредитування, що надані банкам\r\n9100 А Зобов\'язання з кредитування, що надані банкам\r\n911 Зобов\'язання з кредитування, що отримані від банків\r\n9110 П з кредитування, що отримані від банків\r\n9111 П Зобов\'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій\r\n912 Зобов\'язання з кредитування, що надані клієнтам\r\n9122 А Непокриті акредитиви\r\n9129 А Інші зобов\'язання з кредитування, що надані клієнтам\r\n92 Зобов\'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами\r\n920 Валюта та банківські метали до отримання\r\n9200 А Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот\r\n9201 А Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування\r\n9202 А Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку\r\n9203 А Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування\r\n

\r\n9204 А Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами в торговому портфелі банку\r\n9206 А Валюта та банківські метали до отримання за ф\'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування\r\n9207 А Валюта та банківські метали до отримання за ф\'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку\r\n921 Валюта та банківські метали до відправлення\r\n9210 П Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот\r\n9211 П Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування\r\n9212 П Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами в торговому портфелі банку\r\n9213 П Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування\r\n9214 П Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами в торговому портфелі банку\r\n9216 П Валюта та банківські метали до відправлення за ф\'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування\r\n9217 П Валюта та банківські метали до відправлення за ф\'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку\r\n929 Сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими металами\r\n9290 А Сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими металами\r\n

\r\n93 Вимоги та зобов\'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну\r\n930 Цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу\r\n9300 А Вимоги за андеррайтингом цінних паперів\r\n931 Цінні папери до відправлення за операціями андеррайтингу\r\n9310 П Зобов\'язання за андеррайтингом цінних паперів\r\n935 Активи до отримання\r\n9350 А Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами\r\n9351 А Активи до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування\r\n9352 А Активи до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку\r\n9353 А Активи до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування\r\n9354 А Активи до отримання за опціонними контрактами в торговому портфелі банку\r\n9356 А Активи до отримання за ф\'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування\r\n9357 А Активи до отримання за ф\'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку\r\n936 Активи до відправлення\r\n9360 П Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами\r\n9361 П Активи до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування\r\n9362 П Активи до відправлення за форвардними контрактами в торговому портфелі банку\r\n9363 П Активи до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування\r\n

\r\n9364 П Активи до відправлення за опціонними контрактами в торговому портфелі банку\r\n9366 П Активи до відправлення за ф\'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування\r\n9367 П Активи до відправлення за ф\'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку\r\n939 Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну\r\n9390 А Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну\r\n95 Інші зобов\'язання і вимоги\r\n950 Отримана застава\r\n9500 А Отримана застава\r\n9503 А Застава за складськими свідоцтвами\r\n951 Надана застава\r\n9510 П Надана застава\r\n952 Іпотека\r\n9520 А Земельні ділянки\r\n9521 А Нерухоме майно житлового призначення\r\n9523 А Інші об\'єкти нерухомого майна\r\n96 Списана заборгованість та кошти до повернення\r\n960 Не сплачені в строк доходи\r\n9600 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками\r\n9601 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами\r\n

\r\n9602 А Нараховані та не отримані доходи за операціями з банками\r\n9603 А Нараховані та не отримані доходи за операціями з клієнтами\r\n9604 А Списана методом прямого списання заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками\r\n9605 А Списана методом прямого списання заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами\r\n961 Списана у збиток заборгованість за активами\r\n9610 А Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках\r\n9611 А Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями\r\n9613 А Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами\r\n9615 А Списана у збиток дебіторська заборгованість\r\n9617 А Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами\r\n9618 А Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами\r\n962 Кошти до повернення\r\n9620 А Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії\r\n9621 А Валютні кошти фізичних осіб, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії\r\n97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні\r\n970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні\r\n9702 А Цінні папери на зберіганні\r\n

\r\n9703 А Інші активи на зберіганні\r\n9704 А Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)\r\n971 Документа з приватизації - житлові чеки\r\n9710 А Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків\r\n9711 А Житлові чеки в установах ВАТ «Ощадбанк»\r\n9712 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації\r\n9713 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим\r\n9714 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць\r\n9715 А Розрахунки установ ВАТ «Ощадбанк» за житловими чеками\r\n9717 А Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників\r\n9718 А Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об\'єкти приватизації\r\n972 Документа з приватизації - майнові сертифікати\r\n9720 А Розрахунки з емісії приватизаційних майнових сертифікатів\r\n9721 А Майнові сертифікати в установах ВАТ «Ощадбанк»\r\n9722 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації\r\n9723 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим\r\n9724 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць\r\n

\r\n9725 А Розрахунки установ ВАТ «Ощадбанк» за майновими сертифікатами\r\n9726 А Бланки приватизаційних майнових сертифікатів\r\n9727 А Приватизаційні майнові сертифікати, що акумульовані на рахунках фінансових посередників для приватизації майна\r\n9728 А Майнові сертифікати, що акумульовані для розрахунків за приватизоване житло\r\n973 Документи з приватизації - земельні бони\r\n9731 А Земельні бони в установах ВАТ «Ощадбанк»\r\n9733 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим\r\n9734 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць\r\n9735 А Розрахунки установ ВАТ «Ощадбанк» за земельними бонами\r\n9737 А Земельні бони, що акумульовані на рахунках фінансових посередників\r\n974 Інші розрахунки\r\n9740 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно\r\n9741 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно\r\n9742 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць за придбане майно\r\n9743 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації за приватизоване житло\r\n

\r\n9744 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло\r\n9745 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць за приватизоване житло\r\n9746 А Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації\r\n975 Документи з приватизації - компенсаційні сертифікати\r\n9751 А Бланки компенсаційних сертифікатів\r\n9752 А Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку\r\n9753 А Компенсаційні сертифікати, що запропоновані для продажу на біржі\r\n9754 А Компенсаційні сертифікати, що зберігаються в установах банків\r\n9755 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації\r\n9756 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим\r\n9757 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць\r\n976 Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ВАТ «Ощадбанк»\r\n9760 А Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ВАТ «Ощадбанк»\r\n977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі\r\n9770 А Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об\'єктами приватизації, що відправлені\r\n9771 А Бланки з приватизації в дорозі\r\n

\r\n978 Активні рахунки довірчого управління\r\n9780 А Готівкові кошти за операціями довірчого управління\r\n9781 А Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління\r\n9782 А Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління\r\n9783 А Цінні папери в довірчому управлінні\r\n9784 А Банківські метали в довірчому управлінні\r\n9786 А Інші активи в довірчому управлінні\r\n9787 А Витрати за операціями довірчого управління\r\n9788 А Нараховані доходи за об\'єктами довірчого управління\r\n979 Пасивні рахунки довірчого управління\r\n9790 П Фонди банківського управління\r\n9791 П Рахунки установників\r\n9792 П Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління\r\n9797 П Доходи від операцій довірчого управління\r\n98 Облік інших засобів, цінностей та документів\r\n980 Документи за розрахунковими операціями\r\n9800 А Розрахункові документи за факторинговими операціями\r\n9802 А Акредитиви до виконання\r\n9803 А Розрахункові документи клієнтів, що обліковуються банком відповідно до укладених цивільно-правових договорів\r\n9804 А Розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини банку\r\n9805 А Прострочена заборгованість за кредитами, оформлена векселями\r\n9809 А Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів\r\n

\r\n981 Інші цінності і документи\r\n9810 А Нерозібрані посилки з цінностями\r\n9811 А Отримані дозволи на випуск цінних паперів\r\n9812 А Погашені цінності\r\n9819 А Інші цінності і документи\r\n982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку\r\n9820 А Бланки цінних паперів\r\n9821 А Бланки суворого обліку\r\n983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо\r\n9830 А Документи і цінності, прийняті на інкасо\r\n9831 А Документи і цінності, відправлені на інкасо\r\n984 Операції за основними засобами\r\n9840 А Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)\r\n985 Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі\r\n9850 А Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі\r\n989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі\r\n9890 А Бланки цінних паперів в підзвіті\r\n9891 А Бланки цінних паперів в дорозі\r\n9892 А Бланки суворого обліку в підзвіті\r\n9893 А Бланки суворого обліку в дорозі\r\n9898 А Інші цінності та документи в підзвіті\r\n

\r\n9899 А Інші цінності та документи в дорозі\r\n99 Контррахунки та позабалансова позиція банку\r\n990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95\r\n991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98\r\n992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами\r\n9920 АП Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами\r\nГоловний бухгалтер - директор Департаменту бухгалтерського обліку

В.І. Ричаківська

Додаток 2

Баланс

за квартал 200 року\r\n На звітну дату

поточного

кварталу На кінець\r\nРядок Найменування статті попереднього фінансового\r\n року\r\n1 2 3 4\r\nАКТИВИ\r\n1. Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку \r\n2. Цінні папери, що рефінансуються Національним банком України \r\n2.1 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України \r\n2.2 Резерви у процентах до активу \r\n3. Кошти в інших банках \r\n3.1 Резерви під заборгованість інших банків \r\n3.2 Резерви у процентах до активу \r\n4. Цінні папери в торговому портфелі банку \r\n5. Цінні папери в портфелі банку на продаж \r\n

\r\n1 2 3 4\r\n5.1 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж \r\n5.2 Резерви у процентах до активу \r\n6. Кредити, що надані: \r\n6.1 Юридичним особам \r\n6.2 Фізичним особам \r\n6.3 Резерви під заборгованість за кредитами \r\n6.4 Резерви у процентах до активу \r\n7. Цінні папери, що утримуються до погашення \r\n7.1 Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються до погашення \r\n7.2 Резерви у процентах до активу \r\n8. Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії \r\n9. Основні засоби \r\n10. Нематеріальні активи \r\n11. Нараховані доходи до отримання: \r\n11.1 У тому числі прострочені нараховані доходи \r\n11.2 У тому числі сумнівні нараховані доходи \r\n11.3 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами \r\n

оцінка об\'єктів обліку описується обліковою політикою банку, що узагальнює методи визнання вартості об\'єктів, яку фіксують за статтями фінансової звітності або визнають у звіті про прибутки та збитки;

узагальнення первинної інформації провадиться спочатку на рахунках аналітичного обліку, а потім на синтетичних балансових рахунках, що їх передбачено планом рахунків;

позабалансові операції відображаються в обліку за системою подвійного запису за допомогою спеціальних контррахунків;

план рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій, тобто зміст операцій, розрахунки за якими провадяться в іноземній валюті, відображається на тих самих рахунках, що й за операціями в національній валюті. Такий підхід свідчить про застосування базового принципу міжнародного обліку - переважання економічного змісту операції над її юридичною формою. Валюта є тільки засобом розрахунку, а економічний зміст операції однаковий: видані кредити, придбані цінні папери незалежно від того, в якій валюті провадиться розрахунок за операцією;

аналітичний облік забезпечується через доповнення синтетичних рахунків плану рахунків загальними і спеціальними параметрами.

План рахунків поділений на 9 класів. Рахунки з першого по п\'ятий класи є балансовою частиною - балансові рахунки. Перший - четвертий класи рахунків формують інформацію активу та пасиву балансу, а п\'ятий клас - лише пасиву. Окремо виділяється частина доходів і витрат - рахунки доходів і витрат. Сюди відносяться рахунки 6-го класу «Рахунки доходів і витрат» та рахунки 7-го класу «Рахунки витрат». Восьмий клас рахунків становить Управлінський облік. Він не поділений на рахунки і субрахунки, а використовується банками в залежності від потреб та необхідності. Позабалансова частина - по-забалансові рахунки виділені в окремий дев\'ятий клас.

За кожним класом виділено:

двозначні рахунки як розділи конкретного класу, які, по суті, дублюють статті активу та пасиву балансу банку;

тризначні рахунки характеризують групу за розділом;

чотиризначні - синтетичні рахунки, за якими в підсистемі фінансового обліку через подвійний запис відображається зміст господарських операцій банку.

Двозначні рахунки розділів указують на напрям банківської діяльності у розрізі операцій, визначених класом.

Наприклад:

Розділ ЗО - напрям діяльності «Цінні папери та похідні фінансові активи в торговому портфелі банку»;

розділ 31- «Цінні папери в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування»;

розділ 32 - «Цінні папери в портфелі банку для погашення».

Група рахунків, а це тризначні рахунки, деталізують інформацію щодо напряму банківської діяльності, узагальненого розділом.

Для прикладу подамо групу рахунків розділу ЗО «Цінні папери та похідні фінансові активи в торговому портфелі банку».

Групи несуть інформацію щодо видів цінних паперів та похідні фінансові активи в торговому портфелі банку, а саме:

«Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку»;

«Боргові цінні папери в торговому портфелі банку»;

304» Похідні фінансові активи в торговому портфелі банку»;

Такий підхід характерний для кожного розділу всіх дев\'яти класів

Плану рахунків.

За кожною групою передбачено певну кількість рахунків, які забезпечують повну облікову процедуру конкретної банківської операції від початку її здійснення і до завершення.

Продемонструємо це на прикладі групи 300 «Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку». За цією групою передбачено таку номенклатуру рахунків:

«Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у торговому портфелі банку»;

«Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку»;

3005 «Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку»;

«Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку»;

«Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку».

Наведені приклади містять номери розділів, груп і рахунків, що часто не охоплюють всіх цифр від 1 до 10, тобто залишені резервні номери. Такий порядок поширений на весь План рахунків обліку банків України.\r\n1 2 3 4\r\n11.4 Резерви у процентах до активу \r\n12. Відстрочений податковий актив \r\n13. Інші активи \r\n13.1 Резерви під інші активи \r\n13..2 Резерви у процентах до активу \r\n14. Довгострокові активи, призначені для продажу \r\n14.1 Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу \r\n14.2 Резерви у процентах до активу \r\n15. Усього активів \r\nЗОБОВ\'ЯЗАННЯ\r\n16. Кошти банків \r\n17. Кошти юридичних осіб \r\n18. Кошти фізичних осіб \r\n19. Ощадні (депозитні) сертифікати,емітовані банком \r\n20. Боргові цінні папери, емітовані банком \r\n21. Нараховані витрати, що мають бути сплачені \r\n22. Відстрочені податкові зобов\'язання \r\n23. Інші зобов\'язання \r\n

\r\n1 2 3 4\r\n24. Усього зобов\'язань \r\nВЛАСНИЙ КАПІТАЛ\r\n25. Статутний капітал \r\n26. Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) \r\n27. Емісійні різниці \r\n28. Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку \r\n29. Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі: \r\n29.1 Резерви переоцінки нерухомості \r\n29.2 Резерви переоцінки нематеріальних активів \r\n30. Резерви переоцінки цінних паперів \r\n31. Прибуток/Збиток минулих років \r\n32. Прибуток/Збиток поточного року \r\n33. Усього власного капіталу \r\n34. Усього пасивів \r\n« » 200 року

Керівник

(підпис, прізвище, ілі \'я, по батькові) Головний бухгалтер

(підпис, прізвище, ім \'я, по батькові)

(прізвище виконавця, номер телефону)

Додаток З

Звіт про фінансові результати

станом на 200 року\r\nРядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік\r\n1 2 3 4 5\r\n1. Чистий процентний дохід \r\n1.1 Процентний дохід \r\n1.2 Процентні витрати \r\n2. Чистий комісійний дохід \r\n2.1 Комісійний дохід \r\n2.2 Комісійні витрати \r\n3. Торговельний дохід \r\n4. Дохід у вигляді дивідендів \r\n5. Дохід від участі в капіталі \r\n6. Інший дохід \r\n7. Усього доходів \r\n8. Загальні

адміністративні

витрати \r\n9. Витрати на персонал \r\n10. Втрати від участі в капіталі \r\n11. Інші витрати \r\n

\r\n1 2 3 4 5\r\n12. Прибуток від операцій \r\n13. Чисті витрати на формування резервів \r\n14. Прибуток від оподаткування \r\n15. Витрати на податок на прибуток \r\n16. Прибуток після оподаткування \r\n17. Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) \r\n18. Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) \r\n« » 200 року

Керівник

(підпис, прізвище, ім \'я, по батькові) Головний бухгалтер

(підпис, прізвище, ш я, по батькові)

(прізвище виконавіїя, помер телефону)

Додаток 4

Звіт про рух грошових коштів

станом на 200 року\r\nРядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік\r\n1 2 3 4 5\r\nІ. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ\r\n1. Чистий прибуток (збиток) поточного періоду \r\n Поправка чистого прибутку \r\n2. Нараховані витрати \r\n3. Нараховані доходи \r\n4. Амортизація необоротних активів \r\n5. Резерви під сумнівні борги,знецінені активи \r\n6. Торговельний результат \r\n7. Нарахований та відстрочений податок \r\n8. Прибуток (збиток) від продажу інвестицій \r\n9. Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії \r\n10. Амортизація дисконту і премії цінних паперів \r\n11. Інший рух коштів, які не є грошовими \r\n12. Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку \r\n

\r\n1 2 3 4 5\r\n13. Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам \r\n14. Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам \r\n15. Зменшення (зменшення) інших активів \r\n16. Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України \r\n17. Збільшення (зменшення) коштів інших банків \r\n18. Збільшення (зменшення) на поточних та депозитних рахунках \r\n19. Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати \r\n20. Збільшення (зменшення) інших зобов\'язань \r\n21 Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж \r\n

\r\n1 2 3 4 5\r\n22. Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов\'язань від операційної діяльності \r\n23. Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності \r\nII. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ\r\n24. Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення \r\n25. Зменшення

(збільшення) інвестицій в асоційовані компанії \r\n26. Зменшення

(збільшення) інвестицій у дочірні компанії \r\n27. Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів \r\n28. Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності \r\nIII. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ\r\n29. Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу \r\n

\r\n1 2 3 4 5\r\nзо. Збільшення (зменшення) субординованих зобов\'язань \r\n31. Збільшення

(зменшення) сплаченого акціонерного капіталу \r\n32. Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду \r\n33. Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності \r\n34. Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів \r\n35. Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року \r\n36. Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року \r\n« » 200 року

Керівник

(підпис, прізвище, ім \'я, по батькові) Головний бухгалтер

(підпис, прізвище, ім \'я, по батькові)

(прізвище виконавця, номер телефону)

Додаток 5

Звіт про власний капітал

станом на 200 року\r\nРядок Найменування статті Примітки Статутний капітал зареєс-трований, сплачений Капіталізовані дивіденди\r\n1 2 3 4 5\r\n1. Залишок на 1 січня звітного року \r\n2. Скоригований залишок на початок року \r\n Коригування \r\n2.1 Зміна облікової політики 1.2 \r\n2.2 Виправлення помилок 1.2 \r\n3. Переоцінка необоротних активів \r\n4. Сума результатів переоцінки

необоротних активів у разі їх вибуття \r\n5. Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів \r\n6. Переоцінка інвестицій в асоційовані дочірні компанії \r\n7. Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані дочірні компанії в разі їх реалізації \r\n8. Чистий прибуток звітного року \r\n

\r\nВикуплені

власні

акції Емісійні різниці Резерви та інші фонди банку Резерви пере-оцінки Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток)\r\n6 7 8 9 10\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

\r\n1 2 3 4 5\r\n9. Розподіл прибутку до загальних резервів банку \r\n10. Розподіл прибутку до резервних фондів \r\n11. Розподіл прибутку до інших фондів банку \r\n12. Дивіденди, що сплачені у звітному році \r\n13. Дивіденди, що капіталізовані у звітному році \r\n14. Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу \r\n15. Внески за акціями нового випуску \r\n16. Викуплені власні акції \r\n17. Продаж раніше викуплених власних акцій \r\n18. Анульовані раніше викуплені акції \r\n19. Залишок станом на кінець дня 31 грудня звітного року \r\n

г\r\n6 7 8 9 10\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n- \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

« » 200 року

Керівник

(підпис, прізвище, ім я. по батькові) Головний бухгалтер

(підпис, прізвище, ім я, по батькові)

(прізвище виконавця, номер телефону)

В аналітичному обліку банків також застосовується цифрова кодифікація. В цьому випадку до номера аналітичного рахунку до-бавляються коди, які характеризують, наприклад, клієнта банку: йо-го ідентифікаційний код, резидентиість, код країни, сектор економі-ки, форму власності тощо.

Значне навантаження у Плані рахунків несуть рахунки класу 9 «Позабалансові операції». Усі рахунки згруповано за розділами 90, 91,92, 93,95,96,97, 98, 99.

Рахунки розділів 90-95 використовуються для обліку зобов\'язань та вимог за укладеними, але ще не виконаними договорами (кредитні лінії, дозволений овердрафт, непокриті без ліквідні акредитиви, різні гарантійні зобов\'язання, зобов\'язання за цінними паперами, спотові, форвардні контракти та договори з купівлі-продажу іноземної валюти й інших фінансових інструментів).

Рахунки розділів 96-98 використовуються для обліку списаних активів, документів, цінностей, розрахунків з приватизації і довірчого управління. Позабалансові рахунки кореспондують між собою. Подвійний запис між рахунками забезпечується через контррахунки розділу 99. У межах груп 990 «Контррахунки для рахунків розділів 90-95» і 991 «Контррахунки для рахунків розділів 96-98». Контррахунки відкриваються в аналітичному обліку в будь-якому розрізі на розсуд банку. Позабалансові рахунки поділено на активні та пасивні. Ця ознака конкретизується буквами А або П справа після чотиризначного номера рахунка.

Позабалансовий рахунок - активний, якщо за переведення його на баланс буде дебетуватися балансовий рахунок. Якщо ж банк кре-дитуватиме балансовий рахунок, то позабалансовий рахунок, відповідно, є пасивним.

Слід зазначити, що ознака синтетичного рахунка: активний (А), пасивний (П), активно-пасивний (АП), контрактивний (КА), контр- пасивний (КП) - вказані за всіма рахунками Плану рахунків, що значно спрощує сприйняття механізму облікової процедури за здійснюваними банком господарськими операціями.

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -