<<
>>

7.6. Порядок прогнозування касових оборотів

Випуск грошей в обіг здійснюється Національним банком України на основі прогнозу касових оборотів. У ньому відображаються кількісні зміни маси грошей, які перебувають в обігу.

Касові обороти - це обороти готівкових грошей, які надходять у каси банків і витрачаються з неї.

Прогноз касових оборотів встановлює обсяг і джерела надходжень готівки до кас банків регіону, обсяг та цільове спрямування видачі готівки з кас банків регіону, обсяг випуску готівки або вилучення її з обігу по регіону. Прогноз касових оборотів по регіону складається територіальними управліннями Національного банку України на квартал з розподілом за місяцями.

Прогноз касових оборотів передбачає прогнозування за надходженням готівки у каси банків, видачі готівки з кас банків та визначення емісійного результату. Емісійний результат показує перевищення видачі грошей над надходженням. Прогноз касових

оборотів складається за такими джерелами надходжень і напрямками видачі готівки (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

Джерела надходжень і напрямки видачі готівки \r\nНадходження готівки Видача готівки\r\n1. Надходження торговельної виручки.

Надходження виручки від усіх видів платних послуг.

Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб.

Надходження від підприємств поштового зв\'язку.

Надходження за платіжними картками.

Надходження від продажу іноземної валюти.

Інші надходження.

Перерахування готівки зі сховища цінностей до оборотної каси. 1. Видача на виплати, пов\'язані з оплатою праці.

Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції.

Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань.

Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи.

Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб.

Видача за придбану іноземну валюту.

Видача за платіжними картками.

Видача підкріплень підприємствам поштового зв\'язку.

Видача на інші цілі.

Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей.\r\n

З метою визначення потреби у готівці для забезпечення своєчасності здійснення готівкових розрахунків територіальні управління складають прогнози касових оборотів по регіону за джерелами надходжень, напрямками видач готівки з кас банків та за емісійним результатом, які використовують під час складання заявок на підкріплення готівкою ті вивезення надлишків.

Для обґрунтування прогнозів касових оборотів територіальні управління НБУ отримують від державних, обласних органів виконавчої влади та органів статистики таку інформацію:

а) звітні дані про економічний та соціальний стан регіону, зокрема щодо:

доходів населення (середньомісячна заробітна плата, розмір пенсій за віком та ін.);

загального обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства;

фонду оплати праці;

заборгованості з виплати заробітної плати загалом і за галузями;

обсягу вироблених та реалізованих послуг;

обсягу виплат страхових відшкодувань;

витрат на виплату пенсій і допомоги;

б) прогнозні дані щодо:

програми економічного і соціального розвитку регіону на короткотерміновий період;

загального обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства;

фонду оплати праці робітників, службовців, військових, працівників малих підприємств і галузі сільського господарства;

обсягів виплат пенсій і допомог за рахунок коштів Пенсійного фонду України, Державного бюджету України, Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, Чорнобильського фонду, Фонду загальнообов\'язкового страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Територіальні управління складають квартальні прогнози касових оборотів по регіону зі щомісячним розподілом за два робочих дні до початку наступного кварталу.

Складання прогнозного розрахунку касових оборотів з надходження торговельної виручки.

Основною статтею (джерелом) надходження готівкових коштів до операційних кас комерційних банків є торговельна виручка.

За основу розрахунку беруться:

прогнозні дані роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, які надаються державними, обласними органами виконавчої влади;

фактичні дані загального обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, які отримуються від органів статистики.

Сума надходжень торговельної виручки у каси банків готівкою коригується на різницю в сумах перехідної виручки на початок і кінець кварталу.

Якщо у періоді, що прогнозується, кількість днів торгівлі не збігається з кількістю днів, за які банк обліковує за своїм балансом суму надходження виручки, а також якщо кількість днів збігається, але є різниця у сумах перехідної виручки на початок і кінець кварталу, що прогнозується, то робиться поправка на суму перехідної виручки на початок і кінець кварталу.

Сума виручки, що підлягає здаванню готівкою торговельними підприємствами на їхні поточні рахунки у банку в періоді, що прогнозується, збільшується на суму виручки від торгівлі за останні дні періоду, який передує прогнозованому, і має проводитися за балансом банку в кварталі (місяці), що прогнозується, й зменшується на суму виручки від торгівлі за останні дні періоду, який прогнозується, що відображатиметься у балансі банку в наступному кварталі (місяці).

Після здійснення поправок на суми перехідної виручки визначається сума надходжень торговельної виручки, яка здається готівкою, і визначається питома вага обсягу роздрібного товарообороту в загальних надходженнях торговельної виручки.

Особливості складання прогнозного розрахунку касових оборотів з видачі на виплати, пов\'язані з оплатою праці. Видачі на оплату праці і прирівняні до неї виплати - основна стаття видач готівкових грошей із кас комерційних банків.

За основу розрахунку беруться:

прогнозні дані фонду оплати праці, податку з доходів фізичних осіб, які надаються державними, обласними органами виконавчої влади;

фактичні обсяги даних фонду оплати праці, які отримуються від органів статистики.

Із загальної суми фонду оплати праці загалом по країні вираховують суми безготівкових утримань і перерахувань:

податку з доходів фізичних осіб;

сум заробітної плати працівників, що перераховуються на поточні (вкладні) рахунки, обсяги яких прогнозуються на підставі аналізу їхньої динаміки за попередні роки, з урахуванням факторів, що можуть вплинути на їхню динаміку у прогнозованому періоді;

інших утримань і виплат із заробітної плати, які визначаються, на підставі аналізу динаміки фактичних даних, що склалися за відповідні попередні роки.

Загальний обсяг фонду оплати праці збільшується на суму депонованої заробітної плати, тобто не виплаченої у встановлений термін окремим працівникам заробітної плати.

Для визначення обсягу депонованої заробітної плати здійснюється аналіз динаміки її обсягів за відповідні попередні роки звітного періоду, змін у співвідношенні обсягів депонованої заробітної плати та виплаченої заробітної плати, а також визначаються фактори, що можуть вплинути на обсяги депонованої заробітної плати у прогнозованому періоді.

Видача готівки на заробітну плату збільшується на суми видачі, що здійснюється в ті дні, які припадають на перші числа наступного кварталу в зв\'язку з вихідними днями, і зменшується на суми, виплачені у тому кварталі, який передує прогнозованому.

Складання прогнозного розрахунку касових оборотів з видачі готівки на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань. Прогноз касових оборотів за цією статтею видачі на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань здійснюється на підставі аналізу динаміки відповідних виплат у звітному періоді, а також прогнозних даних Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо виплат:

з Пенсійного фонду України трудових пенсій за віком, за вислугу років та соціальних пенсій згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення», пенсій і грошової допомоги військовослужбовцям строкової служби, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх захисту», пенсій та допомоги, які фінансуються за рахунок Державного бюджету України, допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і фінансування яких проводиться за рахунок коштів Чорнобильського фонду, допомога в разі втрати годувальника, виплати, передбачені Законом України «Про зайнятість населення»;

з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності допомог у зв\'язку з тимчасовою непрацездатністю, допомог при народженні дитини, допомог по вагітності та пологах, допомог з догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, допомог на поховання.

Прогнозний розрахунок страхових відшкодувань, що сплачуються населенню, здійснюється на підставі аналізу динаміки фактичних даних за відповідні роки звітного періоду, з урахуванням змін факторів, які можуть вплинути на їхні обсяги у прогнозованому періоді.

Із загальної суми всіх видів допомоги і страхових відшкодувань вираховуються:

податки, що утримуються в разі виплати допомоги у зв\'язку з тимчасовою непрацездатністю;

суми бюджетних асигнувань на оплату поштових послуг у разі виплати пенсій через підприємства поштового зв\'язку.

Загальний обсяг пенсій, допомоги і страхових відшкодувань на прогнозований квартал розподіляється за каналами виплат на підставі фактичної структури та відсотка виплат за кожним каналом у кварталі, який передує прогнозованому.

За станом на 01.01.2009 р.

обсяг грошей поза банками (М0) становив 154759 млн. грн. і збільшився за рік на 39,3%, що пов\'язано з подальшим підвищенням у 2008 р. заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат.

Слід зазначити, що упродовж останніх років спостерігалася тенденція до зменшення питомої ваги грошей поза банками у структурі грошової маси (М3). Однак за 2008 р. питома вага готівкових коштів поза банківськими установами в структурі грошового агрегату М3 зросла на 2,0% і на 01.01.2009 р. становила 30,0%.

В умовах зростання доходів населення тенденцію до збільшення мали як видача готівки з кас банків, так і їхнє надходження.

Надходження готівки до кас банків у 2007 р. становили 754,5 млрд. грн. і зросли порівняно з 2006 р. на 244,8 млрд. грн., причому збільшення спостерігалося за всіма статтями касових оборотів банків.

У структурі надходжень до кас банків 45,3% становили надходження від підприємств торговельної мережі та підприємств, що надають усі платні послуги, виручка яких порівняно з 2006 р. збільшилася на 82,1 млрд. грн., або на 31,6%. Крім цього, зросли надходження від продажу іноземної валюти (на 59,7 млрд. грн., або на 64,1%), на рахунки за вкладами фізичних осіб (на 48,2 млрд. грн., або на 53,6%), а також за платіжними картками (16,9 млрд. грн., або в 2,1 разу) (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Структура надходжень готівки до кас банків у2007 р.

Рис. 7.1. Структура надходжень готівки до кас банків у

2007 р.

Підвищення соціальних виплат у 2007 р. відповідно вплинуло на зростання видач готівки з кас банків України. Обсяг видачі готівки з кас банків у 2007 р. становив 790,7 млрд. грн. і збільшився порівняно з 2006 р. на 266,2 млрд. грн., або на 50,8%.

Порівняно з 2006 р. виплати, пов\'язані з оплатою праці, пенсій, з рахунків за вкладами фізичних осіб та платіжними картками зросли на 47,3%, обсяг яких становив 444,5 млрд.

грн., або 56,2% від загальних виплат (рис. 7.2). Крім цього, тенденцію до зростання мали видачі банками готівки за придбану іноземну валюту (на 72,0%), на закупівлю товарів та оплату послуг (на 46,5%).

Рис. 7.2. Структура видач готівки з кас банків у 2007 р.

Рис. 7.2. Структура видач готівки з кас банків у 2007 р.

Видача на виплати, пов\'язаніз оплатою праці - 8,0%

Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи - 7,0%

Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб - 21,5%

Видача за придбану іноземну валюту - 17,5%

Видача готівки за платіжними картками - 26,5%

Видача на інші цілі - 19,5%

Загалом за 2007 р. обсяг видач готівки з кас банків перевищував обсяг надходжень, внаслідок чого додатково було випущено готівки в обіг на суму 36,1 млрд. грн.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 7.6. Порядок прогнозування касових оборотів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -